Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  rôzne  téma
kategórie:  

Že by len polo ??? Kotlebov Marek Baláž veru rád nebude lebo on sa cíti na celého .

20
reakcií
419
prečítaní
Tému 24. decembra 2018, 13:01 založil Osvietený.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Osvietený muž
   24. 12. 2018, 13:01 avatar
Ruské ministerstvo zahraničných vecí spolu s ruskými expertmi určilo skutočne slovanské národy, poloslovanské národy a národy Neslovanov. (aktualizované po Lukašenkových vyjadreniach)

Slovanské národy
Ruský národ - čisto slovanský národ, nositeľ tradičného kresťanstva a slovanských tradícií.
Srbský národ - národ slovanský (zatiaľ)

Maďarský národ - držiteľ čestného Slovanstva

Poloslovanské národy
Slovenský národ - aktuálne nastúpil cestu k návratu ku svojim slovanským koreňom
Bulharský národ - národ, ktorý je len krok k opätovnému zoslovanšteniu
Český národ - národ zmietajúci sa v anglosaskom bludisku, ale už im svitá slovanský úsvit.
Čiernohorský národ - stráca sa nám z dohľadu

Bieloruský národ - národ na rázcestí, národ poloslovanský až neslovanský, so silne fašizujúcimi protislovanskými tendenciami, štát Bielorusko je vedený fašistom Lukašenkom

Neslovanské národy, národy zblúdilé i zatratené
- Slovinský národ - národ, ktorý je na ceste k zániku
- Chorvátsky národ - Slovanmi boli len naoko
- Poľský národ - nikdy neboli Slovanmi a ako takí vlastne by nemali byť vôbec (a ani nebudú)

Ukrajinský národ - nikdy žiaden národ to nebol. Nemajú žiadnu históriu, okrem tej fašistickej, nemajú svoje hranice, ani jazyk. Je to čisté fašistické zlo, stvorené samotným Satanom - milióny fašistov vrátane žien a detí, ktorí chcú zničiť svet Slovanov

scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


3.
označiť príspevok

Temnýmyseľ
   24. 12. 2018, 13:20 avatar
Na jeden minislovanský národ sa zabudlo, hádaj na ktorý?? 


4.
označiť príspevok

Osvietený muž
   24. 12. 2018, 13:23 avatar
luník 9 ?
Súhlasí Temnýmyseľ


7.
označiť príspevok

Temnýmyseľ
   24. 12. 2018, 13:31 avatar
    Noe to sú indoeurópania a im čestný titul nebol prepožičaný.
Ešte v škole ma ničili na slovanských národoch a v Nemecku boli - Lužickí Srbi - na tých som myslel.  


8.
označiť príspevok

Osvietený muž
   24. 12. 2018, 13:38 avatar
Stačí si prečítať stručnú historiu za posledných 500 rokov a hned vieme čo sme to tu za slovanov


9.
označiť príspevok

Temnýmyseľ
   24. 12. 2018, 13:40 avatar
Stačí dočkať nejakých 25 rokov a hneď budeme vedieť, akí sme pravoverní.  


10.
označiť príspevok

Osvietený muž
   24. 12. 2018, 13:41 avatar
Len Nemci

Aj keď počiatky nemeckého osídlenia Slovenska siahajú do 12. storočia, významnú mieru nadobudla nemecká imigrácia po tatárskom vpáde v rokoch 1241 – 1242. Osídľovanie územia dnešného Slovenska nemeckým etnikom prebiehalo vo viacerých časových etapách. Väčšina autorov, ktorí sa tejto téme už venovali, určila štyri základné migračné etapy – osídľovacie vlny príchodu Nemcov na Slovensko.

Prvú etapu predstavuje kolonizácia na nemeckom práve v 12. – 14. storočí (ale ešte i v 15. storočí), ktorá bola počtom kolonistov najsilnejšia. Táto etapa osídlenia bola podmienená snahou Belu IV. povzniesť hospodárstvo Uhorska po ničivom vpáde Tatárov.3

Príkladom je založenie mesta Kežmarku. V roku 1251 Belo IV. daroval turčianskym premonštrátom lokalitu, ktorá je v darovacej listine pomenovaná „osada Sasov pri kostole svätej Alžbety“. Osada svätej Alžbety bola v tomto období v povodí Popradu nesporne najsilnejšou nemeckou komunitou, pretože už v roku 1252 sa vymanila z područia turčianskych premonštrátov. V krátkom čase osada získala od Belu IV., ktorý nazýval osadníkov „hospices nostri“, rôzne výsady a začala sa nazývať Kežmarkom (Käsmarkt, Kazmark).4 Najmä v druhej polovici 13. a začiatkom 14. storočia prenikal na územie Slovenska silný nemecký element, prinášajúci so sebou nové formy hospodárenia, právny systém i kultúru. Nemeckí kolonisti, ktorí prichádzali z hospodársky, administratívne i urbanisticky vyspelejšieho prostredia, dostávali v novej krajine rozsiahle výsady a kráľovské privilégiá, ktoré znamenali najdôležitejšie činitele zabezpečujúce rýchly hospodársky, spoločenský a kultúrny rozvoj Nemcov v Uhorsku. K najvýznamnejším privilégiám patrilo právo organizovať jarmoky a trhy, právo na slobodnú voľbu richtára, mestskej rady a farára, právo obohnať mesto hradbami, ako aj oslobodenie od platenia tridsiatku a mýtneho.

V tejto etape príchodu nemeckých imigrantov na Slovensko bol osídlený horný a dolný Spiš, banské mestá stredného Slovenska so širším okolím, viaceré mestá východného Slovenska a taktiež mnohé lokality v oblasti západného Slovenska – Bratislava, Trnava, malokarpatské vinohradnícke mestečká.

Druhá etapa osídľovania Slovenska nemeckým etnikom bola podmienená protireformačným hnutím v Európe v 16. – 17. storočí. Na Slovensku, ktoré sa v tom období nachádzalo vo víre protihabsburských povstaní, vládli liberálnejšie náboženské pomery ako v susedných krajinách a nemeckí exulanti tu neboli vystavení prenasledovaniu do takej miery, ako v Nemecku. Okrem stúpencov evanjelického augsburského, ako i kalvínskeho vierovyznania, na Slovensku nachádzali útočište aj príslušníci sekty novokrstencov.5

Na Slovensku sa pre tieto skupiny Nemcov udomácnilo pomenovanie Habáni. Boli známi výrobou kvalitnej keramiky, kovových predmetov, spracovaním kože a súkna. Habánska remeselná produkcia sa vyznačovala vysokou kvalitou, účelnosťou a technickou dokonalosťou. Habáni sa stali významným zdrojom príjmov a feudáli, na panstvách ktorých sídlili, im umožnili zriadiť náboženskú, obecnú a školskú samosprávu. Komunálny spôsob života, typický pre habánske obce, v priebehu 18. storočia postupne zanikal. V tom období habáni začali splývať so slovenským okolím a ako vyhranená spoločenská komunita zanikli. Až do súčasnosti sa samostatné urbanistické celky habánov uchovali v obciach Veľké Leváre a Sobotište.6 V období, keď na Slovensku vládli liberálnejšie konfesionálne pomery, sa v okolí Bratislavy a na malom Žitnom ostrove usadili aj náboženskí exulanti z viacerých rakúskych a nemeckých oblastí.

Tretia etapa nemeckého osídlenia časovo spadá do 18. storočia. Prichádzajúce nemecké etnikum sa na Slovensku usadilo vo viacerých vlnách, za rozličných politicko-hospodárskych podmienok a z odlišných dôvodov. Prvá vlna súvisela so situáciou po tureckých vojnách, kedy dochádzalo k rekonštrukcii hospodárstva a novoosídľovaniu spustošených území. V rámci toho bola Nemcami dosídľovaná Mošonská župa.7

Viacerí feudáli a majitelia veľkostatkov si pozývali z nemeckých krajín osídlencov na svoje majetky za obojstranne výhodných podmienok.8

Príliv nemeckých kolonistov sa zintenzívnil za vlády Jozefa II. Ešte pred začatím kolonizácie vydal Jozef II. 21. septembra 1782 nariadenie o prisťahovalectve (tzv. Einwanderungs-patent), ktoré bolo vydané najmä pre roľníkov a remeselníkov z horných porýnskych oblastí. Zaručovalo pre kolonistov úplnú slobodu vierovyznania a pre každú náboženskú obec potrebných duchovných a učiteľov. Podľa tohto nariadenia každej rodine mal byť pridelený priestranný dom so záhradou a roľníci mali dostať pôdu a lúku, ťažný a chovný dobytok, poľné a domáce náradie. Záujemcovia sa mali dostaviť do Viedne vlastnou dopravou, cestovné náklady im boli dodatočne uhradené. O rodiny malo byť postarané dovtedy, kým rodina sama nebola schopná sa uživiť. Okrem týchto výhod kolonisti získali oslobodenie od daní a poplatkov na 10 rokov. Uvedené nariadenie, ale aj predchádzajúce edikty ešte z čias Márie Terézie motivovali obyvateľov preľudnených oblastí Nemecka k odchodu do regiónov Uhorska. Na rozdiel od predchádzajúcich vĺn kolonizácie, sa podmienky pre potenciálnych záujemcov o usadenie v Uhorsku už sprísnili, no podľa súdobých prameňov potencionálni vysťahovalci hromadne vyhľadávali cisárskych verbovačov a agentov. Podmienky kolonizácie boli zhrnuté v troch bodoch tzv. poučenia z roku 1785, ktoré dôkladne a presne špecifikovalo požiadavky k presídleniu. V ňom bola zakotvená podmienka finančnej hotovosti 200 cisárskych zlatých alebo 240 rýnskych zlatých na dospelú osobu. Bez tejto hotovosti sa kolonizácia nemohla uskutočniť. Cisárskych verbovačov usmerňovali v Nemecku traja „osídľovací“ komisári v Koblenzi, vo Frankfurte a v Rothenburgu am Neckau. „Osídľovací“ komisári vydávali budúcim kolonistom cestovný pas, ktorým sa preukazovali na ceste. Okrem miesta určenia obsahoval osobné údaje uchádzača, meno a priezvisko, dátum narodenia, vierovyznanie. Bol opatrený tajnou pečaťou Maďarskej kráľovskej kancelárie. Pre získanie cestovného pasu sa záujemcovia o presídlenie museli preukázať prepúšťacou listinou od zemepána, overeným potvrdením o bezúhonnosti, potvrdením o odbornosti (v poľnohospodárstve príp. v remeslách) a potrebnou finančnou hotovosťou.9

Prostredníctvom kráľovského splnomocnenca boli za veľmi priaznivých okolností dosídlené viaceré oblasti na Slovensku. Napr. Nemci zo Švábska, Alsasko-Lotrinska a Bavorska dostali v Sládkovičove pridelenú pôdu, pozemky, dobytky a potraviny.

Po roku 1785 sa usídľovali viaceré rodiny na Spiši, niektorí ako odborníci na pestovanie ľanu a zdokonaľovanie tkáčskych techník, iní ako chovatelia rožného dobytka.

Štvrtá etapa osídľovania Nemcov na Slovensku časovo pokrývala celé 19. storočie, a to v súvislosti so zakladaním a rozvojom priemyselných podnikov, hutníctva a železiarstva. Vznikla potreba odborníkov s technickým vzdelaním, schopných organizovať zakladanie manufaktúr a podporovať rozvoj priemyselnej výroby na Slovensku. Nemeckí špecialisti nachádzali uplatnenie v rôznych priemyselných prevádzkach, ako boli napríklad zlievarne v Podbrezovej a v Krompachoch, textilka v Kežmarku, strojárne v Trnave a chemické závody v Bratislave.

Časová disparita príchodu jednotlivých skupín nemeckého obyvateľstva mala za následok aj geografickú heterogenitu osídlenia. Nemecké obyvateľstvo na Slovensku, na rozdiel od sudetských Nemcov v Čechách, neobývalo nikdy súvislé územie. Nemci dotvárali etnickú štruktúru mnohých slovenských miest, napr. Košíc, Prešova, Bardejova, Žiliny, Banskej Bystrice, Nitry, Martina, Banskej Štiavnice a iných.

Aj v dôsledku súhry politických a hospodárskych okolností sa na slovenskom území sformovali tri základné sídelné oblasti, v ktorých žila podstatná časť príslušníkov nemeckej menšiny. Každá z nich sa vyznačovala vlastnými špecifikami utváranými charakterom hospodárskej činnosti, náboženskou a politickou orientáciou.

www.saske.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


11.
označiť príspevok

Temnýmyseľ
   24. 12. 2018, 13:50 avatar
Najlepším predstaviteľom Slovana a demokrata na Slovensku bol s. Rudi Obuvník. Bývalý člen ÚV KSČ a zároveň mantak jak noha, neskorší prezident SR.    


12.
označiť príspevok

Osvietený muž
   24. 12. 2018, 13:53 avatar
Kde kráľom prestierali červené koberce Rudo im do ruky dával rýle . Keď bolo zle vedel , že to zdravotníctvo bude na tom hnilom západe nezhnité    
Súhlasí Temnýmyseľ


13.
označiť príspevok

Temnýmyseľ
   24. 12. 2018, 14:02 avatar
Ale on nechcel ísť!! On si pýtal hrudu z rodnej viesky na hruď prikladať, medzevskú prsť!! Neposlúchli ho, do Rakúska ako synčeka prvého prezidenta zavliekli a výsledok je dodnes známy, prajem p. Schusterovi pevné zdravie a istú ruku, pri stláčaní spúšte.
Súhlasí Osvietený


14.
označiť príspevok

Osvietený muž
   24. 12. 2018, 14:11 avatar
súdnictvo je v dobrých rukách Harabina tak sa prípad zavlečenia určite potrestá spravodlivo    
Súhlasí Temnýmyseľ


15.
označiť príspevok

Temnýmyseľ
   24. 12. 2018, 14:18 avatar
Pomaličky ho odstavujú od moci ako teliatka od vemienka.
Myslím, že p Kováča ml. potom niekde do Indie odvliekli, ako prejav bolestného.  


16.
označiť príspevok

Osvietený muž
   24. 12. 2018, 14:23 avatar
Neodstavujú ani súdruha ex ministra Mečiarovej spravodlivosti ani jeho súdruhov kolegov.

Ja si pamätám ako Mečiar hovoril o samoúnose Kováča .

Je abslolútne nedôstojné a neprípustné aby na degradáciu prezidenta unášala štátna moc jeho syna . Ako sa so 100 % istotou i stalo . To už nie je potrebné vyšetrovať .


17.
označiť príspevok

Temnýmyseľ
   24. 12. 2018, 14:37 avatar
Nie? On je ešte stále predsedom Najvyššieho súdu a predsedom Súdnej Rady?
Vlado toho natáral dosť, aj s Klaudiou si zatancoval aj s teraz už občanom Ruskej Federácie sa vystískal.
Potom to bola slabá štátna moc, keď nevedeli ináč zdegradovať slabučkého prezidenta, niežeby ogrcané lietadlo bola nejaká neskutočná degradácia, ale nenechali uniesť (sa) deti p. prezidenta, tak ako sa neuniesol jeden občan socialistického štátu skrze našu vládnu letku.
Amnestie, sú amnestie. Gusto usilovne sa zbavoval nehnuteľného majetku, pred hlasovaním o ich zrušení, Teraz je nemajetným rádovým dôchodcom.    


18.
označiť príspevok

Osvietený muž
   24. 12. 2018, 14:58 avatar
V roku 2008 bol zverejnený prepis telefonického rozhovoru z roku 1994 medzi Štefanom Harabinom a narkobarónom Bakim Sadikim.[3] Baki Sadiki bol v roku 2013 odsúdený na 22 rokov väzenia za nedovolenú výrobu omamných a psychotropných látok a prekurzorov, ich držanie a obchodovanie na medzinárodnej úrovni.[4] Harabin telefonát aj akýkoľvek vzťah so Sadikim odmieta. Napriek tomu priznáva, že pozná "manželku dotyčného človeka, ktorý nikdy nebol právoplatne odsúdený". V skutočnosti bol Sadiki už v rokoch 1979 až 1987 právoplatne odsúdený trikrát.[5]

Dobroslav Trnka v roku 2008 verejne potvrdil, že prepis telefonátu bol súčasťou ich dohľadového spisu. Harabin za to prokuratúru žaluje, pričom žiada odškodné 300-tisíc eur. Na súde v roku 2013 prokuratúra opätovne potvrdila, že rozhovor existuje a uviedla presné číslo rozhodnutia súdu, ktoré schválilo odpočúvanie.[6] Okresný súd Bratislava I na pojednávaní 10. apríla 2018 priznal Harabinovi nemajetkovú ujmu vo výške 150-tisíc eur. Rozsudok nie je právoplatný. Okresný súd Bratislava I rozhodol o odškodnom 150-tisíc už v roku 2012, ktoré potvrdil aj Krajský súd, avšak po mimoriadnom odvolaní sa spor dostal až na Najvyšší súd, ktorý rozhodnutie zrušil a kauzu vrátil späť na nižšie súdy. Krajský súd, ktorý rozhodoval o odškodnom, sa vôbec nezaujímal, či prepis existuje a či Harabin so Sadikim volal. Podľa krajského súdu Trnka porušil povinnosť mlčanlivosti.


19.
označiť príspevok

Osvietený muž
   24. 12. 2018, 15:00 avatar
Tiež ťa učil telocvik ?
Súhlasí Temnýmyseľ


20.
označiť príspevok

Temnýmyseľ
   24. 12. 2018, 15:10 avatar
Gusta sme zbožňovali, lebo rozbil ciferník s. riaditeľovi. Potom ho vyhodili- teda Gusta. S. riaditeľovi som ciferník nerozbil, hoci som mal na to skvelú príležitosť, keď som sa vrátil z vojny aj s kamarátom som ho stretol pred bytovkou. Mal som vyzývavý pohľad taký zjavne konfliktný, to poznáš aký. Jediné jeho šťastie, že sklopil zrak a schúlil sa do klbka, asi vedel, že mu ide o zdravie.  
Súhlasí Osvietený


5.
označiť príspevok

havran
   24. 12. 2018, 13:26 avatar
Osvietený- skús sa upokojiť aspoň dnes. Je jedno v čo veríš keď je človek dobrý.


6.
označiť príspevok

Osvietený muž
   24. 12. 2018, 13:28 avatar
Havran hádam ty ako starý bolševík neoslavuješ vianoce či kračúňa dnes ??? Veď nie je vosr    

Ono celkom s tou vierou to nie je tak že Hitler po perníku veril v svoju vyfantazírovanú čistú rasu čo bolo jedno . No nebolo .
Súhlasí veriaci


21.
označiť príspevok

veriaci muž
   28. 12. 2018, 11:31

Príspevok bol vymazaný administrátorom.2.
označiť príspevok

filantrop muž
   24. 12. 2018, 13:13 avatar
Kotleba zas zo seba robí kokota
Súhlasí Osvietený
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 02:12,  33. dedku , zase ti praská zila? :) daj si závezok ze aspon jeden den skúsiš neotravovat...
včera, 23:52,  Nenávisť a prachy a moc je jediné čo ich zaujíma. Za to sú schpní všetkého.Neviem sa...
včera, 23:52,  Lily Collins - I Believe in Love Version Original (Traduccion al espa?ol)
včera, 23:47,  Predstavte si, že by sa po filme Sviňa ešte pred voľbami natočil film Kryska Predstavte...
včera, 23:46,  Bijjou- tak tu nelez a neotravuj, dirigovať môžeš svojích klientov, ale ja ťa mám...... ,...
včera, 23:38,  Aj o filme Svine Predstavte si, že by sme boli mafiánske "svine" so špinavými...
včera, 23:34,  31. další trapák na internete :) to ze máš prístup na internet, ešte neznamená ze mozeš...
včera, 23:22,  Bijjou- len ho nepodceňuj, urobil ti takú fúgu ako Bach*39*39*39
včera, 23:18,  Mafia, podvody, daňové úniky a úžera na ľuďoch. Aká je minulosť Andreja Kisku?- toto dal...
včera, 22:58,  To nie je radosť, bohužiaľ, to je o to smutnejšie, že je to realita. *15*15*15
včera, 22:58,  (3-23) Osvietený, je už skutočne najvyšší čas, aby si vybral zopár zdravotníckych...
včera, 22:56,  28. ze sa nehanbíš na staré kolená takto intrigovat . asi je to tvoja jediná radost čo ti...
včera, 22:55,  www.youtube.com/watch?v=lcjf4vqjOpk&feature=share&fbclid=IwAR3_DVqmEYZ--wfwX0GEzM-x00Qw5GHjKhexSX...
včera, 22:52,  A bude to stačiť ? nebude nám to nanútené ? *15*15*15*15
včera, 22:51,  60. sa ti niečo sníva?
včera, 22:39,  (49) 0svietený, veď je už načase, aby aj grécki občania povedali dôrazné nie tejto...
včera, 22:31,  Ako vieš, že rozprávky vymysleli? Ako vieš, že vmysleli náboženstvá?
včera, 22:30,  (1) Hokejis, dovoľ, aby som upresnil Šimečkovu politickú príslušnosť - on sa správa ako...
včera, 22:28,  Ale sme ho dojebali toho hybrida že ? *13*13*13
včera, 22:17,  Nie? Tak prečo to robíš? *21
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Buď činný vždy, keď je to možné, a odpočívaj vždy, keď je to potrebné.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(102 535 bytes in 0,439 seconds)