Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  politika  téma
kategórie:  

Ústava Slovenskej republiky

14
reakcií
1830
prečítaní
Tému 17. marca 2012, 09:05 založil Ónya.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Ónya žena
   17. 3. 2012, 09:05 avatar
Ústava Slovenskej republiky z roku 1992 bola vypracovaná a prijatá v súvislosti so vznikom Slovenskej republiky a taktiež ako dôsledok spoločensko-politických a hospodárskych zmien po roku 1989. Stala sa tak právnym základom transformácie spoločnosti a štátu v novovzniknutom zvrchovanom štátnom útvare.
Zmyslom tejto ústavy malo byť skonštruovanie takej sústavy inštitúcií, aby zaistila harmonický rozvoj spoločnosti a hlavne účinne chránila ľudské práva.
Ak je demokratický štát výrazom všeobecného záujmu musí demokratická ústava spĺňať niektoré hlavné funkcie, ktoré sú dôležité z hľadiska transformácie ústavy. 1.1.

Právna funkcia ústavy
Za východiskovú možno považovať právnu funkciu ústavy. Ústava nie je len základným zákonom štátu, ale pomáha vytvárať aj určitú jednotu tým, že všetci sú ňou viazaní a platí pre všetky konfliktné situácie. V tomto zmysle má ústava zjednocujúci charakter, pretože na jej obsahovom základe sa v demokratickom štáte riešia konflikty záujmov politických strán, ktoré by mali vyústiť do jedinej štátnej vôle, ktorá potom platí pre celú spoločnosť. Zjednocujúce pôsobenie ústavy však jednoznačne predpokladá dobrú vôľu politických subjektov.

2. PRINCÍPY DEMOKRACIE
V slovenskej ústavnosti sa považuje za najdôležitejší - princíp demokracie. Východiskom je úvaha, že demokracia je najracionálnejším a v zmysle humanizácie štátu a ústavy najprogresívnejší systém, ktorý ľudstvo na pôde politiky v dejinách vymyslelo. V našich podmienkach možno ideu demokracie spolu s ústavným zakotvením a ochranou ľudských práv považovať za nosnú myšlienku humanizmu v ústave.

Samotné konštatovanie, že „Slovenská republika je demokratický štát“ však nedefinuje princíp demokracie a nezaručuje demokratické ústavné pomery. Interpretáciu princípu demokracie treba hľadať v jednotlivých článkoch ústavy, aký rozmer dávajú tomuto pojmu. 2.1.

Občan - zdroj konštitutívnej moci
Ústava chápe občanov ako zdroj konštitutívnej moci, ktorá stojí nad štátom a v tomto duchu princíp demokracie vyjadruje legitímne právo občana prijať samotnému alebo prostredníctvom svojich zástupcov ústavu, ktorou bude viazaný. Ústava vníma občanov aj ako vykonávateľov moci (konštituovanej) tým, že občania ju v rámci a hraniciach ústavy vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo. To znamená, že občania vykonávajú štátnu moc, ktorej sú zdrojom, buď priamo alebo prostredníctvom štátnych orgánov moci zákonodarnej, výkonnej a súdnej. 2.2.

Referendum, voľby - priama forma demokracie
Ústava Slovenskej republiky dotvára princíp demokracie aj ďalšími ustanoveniami. Priznáva občanom právo zúčastňovať sa na správe vecí verejných, upravuje referendum ako priamu formu demokracie. Z praktického hľadiska ide hlavne o realizáciu zastupiteľskej demokracie, ktorej forma v Slovenskej republike dominuje. Voľby - základný a jediný prípustný spôsob legitimity zákonodarného zboru. Reprezentatívny mandát - vzťah medzi poslancom a voličom - poslanec vykonáva svoj mandát osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie je viazaný príkazmi, pričom tento mandát však vykonáva na základe sľubu, ktorým sľubuje vernosť Slovenskej republike, jej zákonom a zaväzuje sa plniť svoje povinnosti, v záujme občanov Slovenskej republiky. Súčasťou princípu demokracie je aj územná samospráva. 2.3.

Pluralitná spoločnosť
Možno povedať, že iba pluralitná spoločnosť umožňuje naplniť skutočný obsah a rozsah demokracie ako princípu ústavy. Štát je reprezentantom jednoty spoločnosti, ktorá je však pluralitou politických, ekonomických, sociálnych, národnostných, náboženských a iných záujmov. Znakom politického pluralizmu je aj existencia vládnucej strany, prípadne koalície na jednej strane a na strane druhej existencia opozície, čím sa vytvára ďalší mechanizmus súťaže politických síl, ktorý umožňuje prezentáciu názorov menšiny, ale aj kontrolu väčšiny.

2.4. Základne práva a slobody
Nezastupiteľným princípom slovenského konštitucionalizmu je aj zabezpečenie a ochrana ľudských a občianskych práv. Ústavná úprava základných práv a slobôd obsahuje východiskové hodnotové kritéria stanovujúce úlohu štátu a vzťah medzi jednotlivcom a štátom, ako aj rozhodujúce smernice pre uskutočňovanie slobody, rovnosti a spravodlivosti. Ústavné zakotvenie základných práv a slobôd vymedzuje jednak autonómne priestory jednotlivca chránené pred zásahmi štátnej moci /liberálny štát/, jednak možnosti občana podieľať sa na správe verejných vecí /demokratický štát/, ako aj úlohy štátu poskytovať jednotlivcovi určité plnenia /sociálny štát/ („ústava nie je iba mocou a leskom štátu, ale slobodou, ochranou občanov pred zneužitím moci“ - Schmitt 1925) to znamená, že akokoľvek je jednotlivec podriadený mocenskej a právnej hierarchii štátu, zaväzuje ľud - ako zákonodarca, demokratický štát k službe v prospech človeka.

2.5. Republikánsky parlamentarizmus
Z hľadiska vládnej formy je v ústave uplatnený princíp republikánskeho parlamentarizmu, ktorý sa prejavuje najmä v tom, že ústava vníma Národnú radu Slovenskej republiky ako jediný ústavodarný a zákonodarný orgán Slovenskej republiky a nie ako najvyšší orgán štátnej moci. Potvrdzujú to najmä tie jej ustanovenia, z ktorých vyplýva, že vláda je menovaná volenou hlavou štátu a musí mať dôveru parlamentu, existuje vzájomná väzba zákonodarnej a výkonnej moci - parlament môže vysloviť vláde nedôveru a sám môže byť rozpustený hlavou štátu, prezident je skôr symbolom štátu, než rozhodujúcim činiteľom a pod.

2.6. Deľba moci
Posledný z princípov je princíp deľby moci. Možno ho síce chápať ako súčasť princípu republikánskeho parlamentarizmu, ale jeho súčinnosť je aktuálna aj vo vzťahu k princípu demokracie, právneho štátu i pluralizmu.

Ústava Slovenskej republiky zostáva pri akceptovaní daného princípu (i keď sa ho výslovne nedovoláva) na báze rozdelenia moci zákonodarnej, výkonnej a súdnej do rôznych štátnych orgánov, ako aj stanovenia určitých nástrojov, ktoré majú zabezpečiť rovnováhu týchto mocí.

3. HLAVNÉ PRINCÍPY PRÁVNEHO ŠTÁTU
Princíp právneho štátu je v Ústave Slovenskej republiky vyjadrený v článku I. V každom štáte sa k takémuto stavu dospieva vlastnou cestou na základe vlastných skúseností a potrieb. V podmienkach našej ústavy je všeobecný pojem právneho štátu naplňovaný celou radou zásad. K hlavným zásadám môžeme zaradiť tieto:

* štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon
* každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá
* hierarchia právnych noriem na čele s ústavou a ústavnými zákonmi
* tvorba zákonov je určená ústavou
* inkorporácia určitých medzinárodných zmlúv do vnútroštátneho práva ako právnych predpisov nadzákonnej povahy
* nikomu nemôže byť spôsobená ujma na právach preto, že uplatňuje svoje základné práva a slobody
* ochrana základných práv a slobôd súdnou cestou
* politické strany a politické hnutia sú oddelené od štátu
* moc zákonodarná je viazaná ústavou, moc výkonná a súdna je viazaná ústavou a zákonmi
* kontrola ústavnosti cestou ústavného súdu
* nezávislosť súdov
* každý má zaistené právo na spravodlivý proces pred nezávislým súdom
* len zákon stanoví čo je trestným činom
* trestné zákony nepôsobia spätne

Na základe vnímania každodenného života a spoločenskej praxe je možné sa stretnúť s príliš veľkým množstvom situácií, ktoré ideu právneho štátu zakotvenú v ústave relativizujú, ba činia až fiktívnou napr. korupcia, organizovaný zločin, drogy, ale aj prejavy politickej nekultúrnosti, absencia tolerancie, narastajúca nezamestnanosť, sociálne problémy a pod. a sú zároveň dôvodom spochybňovania reálnosti princípu právneho štátu. Množstvo problémov a málo výrazné napredovanie pri ich riešení vytvára u ľudí pocit, že v štáte neplatí právo, niet úcta k zákonom a takúto situáciu vnímajú ako stav anarchie.

Pritom obava z nenaplnenia princípu právneho štátu a jeho znakov nemusí pochádzať len z konania jednotlivcov ale aj zo spôsobu výkonu a organizácie moci.
Ústava Slovenskej republiky obsahovo akceptuje všetky rozhodujúce princípy a neobmedzuje sa len na ich pojmové zakotvenie či formálno-štrukturálne naznačenie, ale obsahuje aj celý rad ustanovení, v ktorých jednotlivé princípy nachádzajú svoje reálne vyjadrenie.

ZÁVER

Na tomto mieste je možné položiť si otázku: sú ústavné princípy vyjadrené vyčerpávajúcim spôsobom? Zodpovedajú ústavné inštitúty budované na týchto princípoch aj reálnym potrebám nášho spoločenského, politického, sociálneho, ekonomického a kultúrneho života? Prekrýva sa obsah ústavy s reálnou praxou?

referaty-seminarky.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


2.
označiť príspevok

Ónya žena
   17. 3. 2012, 09:13 avatar
téma je zameraná k problematike právneho štátu...))) 


3.
označiť príspevok

Ónya žena
   17. 3. 2012, 09:22 avatar
máme tu "tichý" totalitný štát , skrytý za demokraciu.

totalitný štát
-potlačená sloboda slova, prejavu, tlače..../ CENZUROVANé, ..SLOBODA SLOVA OBMEDZOVANá ZáKONMI...
-nepripúšťa združovanie..../LEN PRO FORMA .
-určuje vhodnosť a nevhodnosť strán
-porušenie demokracie
-1 strana, voľby len formálne
-ideológia alebo štátne náboženstvo
Súhlasí Kasafran, blueevil, Ranexill


4.
označiť príspevok

Kasafran
   17. 3. 2012, 18:48 avatar
Ónya,
so záujmom som si prečítal Tvoju tému a myslím si, že - napriek viacerým mojim "laickým" výhradám - predmetná seminárka splnila svoje osvetovoprávne poslanie.
Ak príklad výhrady uvádzam, že nie Ústava, ale občania pomocou Ústavy si určujú nedotknuteľný rozsah svojich základných práv, slobôd a povinností...


5.
označiť príspevok

pepazdepa
   17. 3. 2012, 18:57 avatar
Onka..povedz mi ked je statna moc rozdelena na zakonodarnu sudnu a vykonnu a kazda je na tej druhej nezavisla tak preco sa aj sudna aj vykonna moc podriaduje a moze jednat len v ramci zakonov ktore schvaluje zakonodarny zbor? Chapes ma? V com je sudna a vykonna moc nezavisla???


6.
označiť príspevok

pepazdepa
   17. 3. 2012, 19:12 avatar
Onka..stacilo by keby v ustave bolo napisane ze SR je demokraticky štat a nic viac! Ako chces v demokracii uplatnit zakony ked v demokracii vladnu vsetci ludia cize kazdy je vladca ! To by v state musela byt este akasi vyssia moc , vlada nad vladou cize nadvlada. Kto ma vladnut tomu kto vladne??? Ak mas iny nazor prosim pouc ma!HAHA


7.
označiť príspevok

pepazdepa
   17. 3. 2012, 19:45 avatar
Onka,ti sa s debilmi nebavis?


9.
označiť príspevok

Ónya žena
   17. 3. 2012, 20:39 avatar
pepo ..nemala som čas ..musela som odísť..terazky som prišla a momentálne sa musím "naladiť" na politiku" ktorej sa nerozumiem 


8.
označiť príspevok

blueevil
   17. 3. 2012, 20:05 avatar
boli, sme a budeme systematicky likvidovani či už mentalne, ekonomicky zapadom, zo strachu ? do akej miery určuju ľudia, ktori tu žiju a boli ochotni to pripustit, aj ked tajtrlici ako dzurinda vydatne tomu dopomohli
Súhlasí Ónya


10.
označiť príspevok

Ónya žena
   17. 3. 2012, 20:44 avatar
nemáme čo vyprodukovať...atď, ideme do vlastnej záhuby.
Súhlasí blueevil


11.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   17. 3. 2012, 20:49 avatar
Preboha ved nebudte taki tragedi :-)
Súhlasí Sóley


12.
označiť príspevok

pepazdepa
   17. 3. 2012, 20:57 avatar
produkovat by aj bolo co,vybudovat nadherny svet, len nieje zaco.A ze socik sa neda reformovat ved je to prave kapitalizmus ktory krici o pomoc. Na dlhovu krizu eu by som nasadil dzurindu on je velky reformator!


13.
označiť príspevok

blueevil
   17. 3. 2012, 21:32 avatar
a k tomu nás zachrania naši južni susedia ako vždy  


14.
označiť príspevok

pepazdepa
   17. 3. 2012, 21:53 avatar
JAJ.. ze by nas madari zachranili ako rusi v 68 ?


15.
označiť príspevok

Ónya žena
   17. 3. 2012, 21:58 avatar
mno..ak sa vo veľkom začnú predávať maďarské slovníky ..vieme koľko bije ..)))
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 10:33,  Kydať, útočiť, urážať je znak ľudí, ktorý si myslia, že boh je idiot a oni sú...
dnes, 10:30,  Aj JA hovorím ;)
dnes, 10:30,  To je super! :)
dnes, 10:29,  MNE vnútorná sila prihrala ticho v mysli ;)
dnes, 10:20,  Dá sa to aj bez gulášu, keď dáš myslienkam poriadok. Záleží od vnútornej sily :)
dnes, 10:10,  Skutočný dôvod prečo začala evolúcia ;) https://www.dzio.sk/zumpa/gallery/1596442179.jpg ;)
dnes, 10:08,  No isto, a potom máš z toho guľáš, keď ti za minútu prebehne spústa myšlienok ;)
dnes, 09:50,  To je vec schopnosti imaginácie. Je síce pravda, že v jednom okamihu máš len jednu...
dnes, 09:49,  V jednom čase máš len jednu myšlienku, jedine že by si bol žena, tie majú multitasking ;)
dnes, 09:47,  Netreba myslieť na všetko, ale čo možno na najviac podstatných vecí. :)
dnes, 09:46,  Hehe, keby človek mal myslieť na všetko, tak je superpočítač ;)
dnes, 09:45,  Tak som proste za hlupáka :) Lebo tak sa to robiť nemá
dnes, 09:44,  A keď to zistíš, až keď voda zovrela? ;)
dnes, 09:44,  "Po boji je každý generál" :) Ale mnoho poznania sme schopní mať aj bez toho,...
dnes, 09:42,  Tam zistíš, že to nie je to pravé orechové a ideš hľadať ďalší cieľ ;)
dnes, 09:40,  To väčšinou spoznáš až keď dojdeš do cieľa ;)
dnes, 09:37,  K správnemu rozhodovaniu patrí hlavne zodpovedajúce poznanie podmienok (vonkajšej...
dnes, 09:35,  No veď tak, keď nevieš či chceš depku alebo byť šťastný tak sa nemôžeš čudovať, že...
dnes, 09:34,  Áno, to patrí k veci. Musím nasmerovať svoje myšlienky a im zodpovedajúce činy jedným...
dnes, 09:32,  Súhlasím, že kopírovanie patrí k biznisu. Veď sa v konštruktérčine pohybujem pár rokov....
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Zmyslom života je žiť.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(80 758 bytes in 0,224 seconds)