Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Tertulianov paradox a trojica

105
reakcií
2351
prečítaní
Tému 6. februára 2017, 08:03 založil Shagara.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
18. 11. 2017
8
21. 10. 2018
2
31. 03. 2017
64
12. 07. 2009
58
 
 


1.
označiť príspevok

Shagara muž
   6. 2. 2017, 08:03 avatar
Tertulián bol azda najznámejší svojimi paradoxnými, čiže zdanlivo odporujúcimi si výrokmi.
U Tertuliána nie sú paradoxy len v jeho výrokoch. Hoci mal v úmysle svojimi spismi obhajovať pravdu a podporovať rýdzosť cirkvi a jej náuk, v skutočnosti prekrútil pravé učenie. Ukázalo sa, že jeho hlavným príspevkom do takzvaného kresťanstva je teória, na ktorej neskorší spisovatelia založili náuku o Trojici.
Tertulián žil a písal v druhom a treťom storočí, a je zaujímavé,že ešte ani v treťom storočí nikto neveril v trojicu v zmysle dnešnej definície! Ak veríme Písmu,že duch svätý na letnice ich mal /kresťanov/po "vyliatí" ......" uviesť do celej pravdy"......prečo ju nikto nepoznal ešte ani v treťom storočí?
Tento fakt potvrdzujú aj mnohé encyklopédie a odborné diela......."Formulácia ‚jeden Boh v troch Osobách‘ sa nepresadila a určite nebola úplne pojatá do kresťanského života a do kresťanského vyznania viery skôr ako koncom 4. storočia.“ (New Catholic Encyclopedia, 1967, 14. zväzok, strana 299)
A ak veríme ,že náuka o trojjedinom Bohu je takou najzákladnejšou pravdou,tak je viac ako zaujímavé,že im to duch svätý nepripomenul,nezjavil?!
Aj preto je všetkým známe ,že do konca tretieho storočia bola náuka o trojjedinom Bohu neznáma!
A to si môžme zdokumentovať aj učením Tertuliána!
Tertullian sám je tvorcom latinského slova Trojice: trinitas, a pripisuje sa mu aj náuka o trojici........citujem niektoré jeho známe výroky na tému "trojice"!
Connexus Patris in Filio et Filii in Paracleto tres efficit cohaerentes, alterum e altero. Qui tres unum sunt, non unus (25)
tres unius substantiae et unius status et unius potestatis (2).
Trinitas unius Divinitatis, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. (De pudicitia 21)
Alium (…) personae, non substantiae nomine, ad distinctionem, non ad divisionem (Adv. Prax. 12)
Samozrejme,jeho poňatie trojice bolo viac ako svojské a plné paradoxov.
Esej pod názvom Adversus Praxeam (Proti Praxeasovi) začal Tertulián slovami: „Diabol využíval rôzne spôsoby, aby sa protivil pravde a odporoval jej. Niekedy sa snažil zničiť pravdu tak, že ju obhajoval.“ Nevie sa, kto bol Praxeas z tejto eseje, ale Tertulián spochybnil jeho učenie o Bohu a Kristovi. Praxea považoval za bábku Satana, ktorý sa skryte snaží skaziť kresťanstvo.
Jednou z hlavných sporných otázok medzi takzvanými kresťanmi tých čias bol vzťah medzi Bohom a Kristom. Pre niektorých z nich — zvlášť pre tých, ktorí mali grécky pôvod — bolo ťažké zladiť vieru v jedného Boha s úlohou Ježiša ako Záchrancu a Vykupiteľa. Praxeas sa pokúšal vyriešiť ich dilemu učením, že Ježiš bol len iným prejavom Otca a že medzi Otcom a Synom nie je žiaden rozdiel. Táto teória, známa ako modalizmus, tvrdí, že Boh sa zjavil „ako Otec v stvorení a keď dal Zákon, ako Syn v Ježišovi Kristovi a ako Svätý Duch po Kristovom nanebovstúpení“.

Tertulián ukázal, že v Písme sa Otec jasne odlišuje od Syna. Po citáte z 1. Korinťanom 15:27, 28 argumentoval: „Ten, ktorý podrobil (všetko), a Ten, komu to bolo podrobené — jednoznačne musia byť dve odlišné Bytosti.“ Tertulián upozornil na slová samotného Ježiša: „Otec je väčší ako ja.“ (Ján 14:28)
Pomocou citátov z Hebrejských Písiem, napríklad Žalmu 8:5, /"menší od anjelov"/ukázal, ako sa v Biblii opisuje „podriadenosť“ Syna. „Teda Otec je odlišný od Syna, lebo je väčší než Syn,“ uzavrel Tertulián. „Lebo Ten, kto plodí, je jeden a Ten, kto je splodený, je druhý; taktiež Ten, kto posiela, je jeden a Ten, kto je posielaný, je druhý; a opäť Ten, kto tvorí, je jeden a Ten, prostredníctvom ktorého sa niečo tvorí, je druhý.“
Tertulián považoval Syna za podriadeného Otcovi. No v snahe potlačiť modalizmus išiel „nad to, čo je napísané“. (1. Korinťanom 4:6) V mylnom úsilí dokázať božstvo Ježiša pomocou ďalšej teórie vymyslel vzorec „jedna podstata v troch osobách“. Pomocou tejto predstavy sa pokúšal ukázať, že Boh, jeho Syn a svätý duch sú tri odlišné osoby, ktoré existujú v jednej božskej podstate. A pritom Tertulián len nepochopil výraz-"božský,boh",....ktorý právom patrí Ježišovi,anjelom,atď,....ale aj tak to neznamená,že "tí božskí" sú rovní Všemohúcemu Bohu!
Aj napriek tomu však treba povedať, že Tertulián neveril v?trojicu, kde sú si všetky osoby navzájom rovné a rovnako večné, ako verí väčšina cirkví dnes, pretože bol subordinacianista. V?spise Adversus Hermogenes, ktoré nie je ešte natoľko ovplyvnené montanizmom v 18. kapitole napísal: .......„Nemali by sme sa domnievať, že existuje nejaká iná bytosť okrem samotného Boha, ktorá je nesplodená a nestvorená...“ Z?toho môžeme vidieť značný rozdiel medzi samotným Bohom a?jeho Synom, ktorý mal počiatok. Hermogenovi ďalej napísal: „Ako by mohlo byť niečo okrem Otca staršie a?z?toho dôvodu vznešenejšie ako Boží Syn, jednosplodené a?prvé splodené Božie Slovo?“ Z?Tertuliánovej otázky jednoznačne vyplýva, že Otec je starší, ako Syn a?Syn je prvou bytosťou, ktorá sa zrodila. Ďalšou vetou potom vyjadril, čo z?toho vyplýva: „Ten, čo nepotrebuje tvorcu (Boh Otec), aby začal jestvovať, bude mať omnoho výsostnejšie postavenie ako ten, čo mal pôvodcu svojho bytia (Boží Syn)(Adv. Herm. 18. kap.).“ Vysvetlenie k?tomuto citátu je veľmi jednoduché, Boh Otec je pôvodca Synovej existencie. Veď Tertulián veril, že bol čas, kedy Syn Boží nebol: „Od toho času, keď začali existovať také veci, cez ktoré pôsobila sila Pána, Boh sa stal prístupnosťou tejto sily Pánom a?aj podľa toho dostal meno. Pretože Boh, je týmto spôsobom Otcom a?je tiež sudcom. Ale Boh nebol vždy Otcom a?sudcom iba na základe toho, že bol vždy Bohom. Lebo nemohol byť Otcom pred tým, ako bol Syn, ani sudcom pred tým, ako bol hriech. Bola ale doba, kedy s?ním neexistoval ani hriech ani Syn“(Adv. Hermogenes 3. kap.).

Aj v?liste proti Praxeovi to veľmi jasne vyjadril: „Pred všetkými vecami Boh bol sám, on sám, jeho vlastný svet a?umiestnenie a?všetko – sám, pretože nebolo ničoho vonkajšieho okrem neho“(Adv. Praxean 4. kap).
V?tejto kapitole Tertulián tiež vysvetlil ako porozumieť tomu, keď by bol aj niekto iný označený titulom boh: „Pretože hoci je to nazývané božským“ menom, „či už v?nebi alebo na zemi, napriek tomu pre nás jestvuje ale jeden Boh Otec, ktorého sú všetky veci;“
V?tejto kapitole Tertulián tiež vysvetlil ako porozumieť tomu, keď by bol aj niekto iný označený titulom boh: „Pretože hoci je to nazývané božským“ menom, „či už v?nebi alebo na zemi, napriek tomu pre nás jestvuje ale jeden Boh Otec, ktorého sú všetky veci;“
Ako sa teda Tertuliánovi podarilo vymyslieť teóriu o „jednej podstate v troch osobách“? Odpoveď nachádzame v ďalšom paradoxe týkajúcom sa tohto muža — v jeho pohľade na filozofiu. Tertulián označil filozofiu za....... „‚náuky‘ ľudí a ‚démonov‘“. Otvorene kritizoval zvyk potvrdzovať kresťanské pravdy filozofiou. Uviedol: .......„Preč so všetkými snahami vytvoriť prekrútené kresťanstvo zo zmesi stoicizmu, platonizmu a dialektiky.“ A predsa sám vo veľkej miere využíval svetskú filozofiu, keď bola v súlade s jeho predstavami. — Kolosanom 2:8.
V jednom diele sa píše:.......„Trinitárska teológia potrebovala na svoj vývoj a vyjadrenie pomoc helenistických predstáv a kategórií.“ A v knihe The Theology of Tertullian (Tertuliánova teológia) sa uvádza:....... „Práve zvláštna zmes juristických a filozofických ideí a termínov umožnila Tertuliánovi predložiť trinitársku doktrínu vo forme, ktorá napriek svojim obmedzeniam a nedokonalostiam poskytla rámec neskoršiemu uvedeniu tejto náuky na Nicejskom koncile.“ Teda Tertuliánov vzorec — tri osoby v jednej božskej podstate — zohral významnú úlohu v šírení náboženského omylu v celom takzvanom kresťanstve.
Tertulián obviňoval iných z toho, že ničia pravdu, keď sa ju pokúšajú obhajovať. Iróniou však je, že miešaním biblickej pravdy inšpirovanej Bohom s ľudskou filozofiou sa chytil do rovnakej pasce. Berme si preto k srdcu biblické varovanie pred tým, že by sme ‚venovali pozornosť zvádzajúcim inšpirovaným výrokom a náukám démonov‘. — 1. Timotejovi 4:1.
Démoni sú duchovné monštrá,tak ako aj ich náuka o trojjedinom bohu,ktorú pretlačili do odpadlíckeho kresťanstva!
Na záver chcem ešte podotknúť,že každý ,kto skúma vývoj tejto dogmy od prvého až do štvrtého storočia,tak so značnou istotou /aj bez znalosti Písma/ môže pochopiť,že táto náuka/trojica/je implantovaná náuka z pohanstva, a je výsostne filozofickou,nelogickou náukou. Navyše je to náuka presadená ako politický kompromis Konštantína,ktorý nič nevedel o biblickom,jedinom a nerozdelenom Bohu!
A tak to ,že je nebiblická,ani netreba zvlášť zdôrazňovať!
Faktom je aj to,.....že ak by každý človek planéty študoval Písmo,a nebol by ovplyvnený touto náukou/ak by ju nepoznal/, tak by štúdiom Písma nikdy za žiadnych okolností nedospel k tomu názoru,že Boh Biblie je trojjediný!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V diele The Encyclop?dia Britannica sa píše: ......„V Novom zákone sa neobjavuje ani slovo Trojica, ani jasne formulovaná náuka o nej a ani Ježiš a jeho nasledovníci nemali v úmysle protirečiť šeme [hebrejskej modlitbe] Starého zákona: ‚Počúvaj, ó Izrael: Pán, náš Boh, je jeden Pán.‘ (Deut. 6:4).“
Súhlasí aiumalva


21.
označiť príspevok

gabriel pb
   8. 2. 2017, 09:33 avatar
pravda je nepoznaná pretože existuje čas, máš dva banány jeden je 4 dni starý druhý 7 dní starý, tieto dva banány nemôžu byť pri sebe lebo niekto ich rozdelil , napriek tomu sa milujú muž a žena


2.
označiť príspevok

Astax1 muž
   6. 2. 2017, 17:46 avatar
Shagara

Je smutné vidieť koľko poloprávd a klamstiev dokážeš napísať, poprípade skopírovať, aby si zdanlivo obhájil bludy, ktoré veríš.

Ale v tvojom prípade som si na to už akosi zvykol, že tvoje "informácie" sú akosi zdeformované, alebo nepravdivé.

O Tertuliánovi nemožno povedať, že je učiteľom Cirkvi, pretože nikdy nebol vyhlásený za Svätého a on samotný sa odklonil od Katolíckej Cirkvi a pridal sa k sekte montanistov. No taktiež nemožno povedať, že všetko je jeho učení je zlé.

"Tertulián žil a písal v druhom a treťom storočí, a je zaujímavé,že ešte ani v treťom storočí nikto neveril v trojicu v zmysle dnešnej definície!"

Pravda o Trojjedinosti Boha bola známou už dávno pred narodením Tertuliána. Táto viera prešla od apoštolov k ich nástupcom.

Túto pravdu zreteľne zjavuje Sv.Ignác Antiochijsky - biskup a mučeník - vo svojich listoch, konkrétne v liste Efezanom.
Kde píše: " Ježiš Kristus, náš nerozlučiteľný život, je myšlienkou Otcovou, ako aj biskupi po svetových končinách rozostavení sú v myšlienke Ježiša Krista... Kristus, náš Pán a jediný lekár i telesný i duchovný, zrodený i nezrodený, Boh jestvujúci v tele, v smrti večný život, aj z Márie, aj z Boha, najprv podrobený utrpeniu a potom utrpeniu nepodrobený...
Vy všetci do jedného po mene milosťou sa schádzate v jednej viere a v jednom Ježišovi Kristovi, ktorý podľa tela z rodu Dávidovho je synom človeka a je aj Synom Boha, aby ste poslúchali biskupa a kňazstvo svornou mysľou lámajúc chlieb, ktorý je liekom nesmrteľnosti, protiliekom, aby sme nezomreli, ale žili vždy v Ježišovi Kristovi"

Sv.Ignác píše aj Sv.Polykarpovi taktiež biskupovi a mučeníkovi, ktorý vyznáva rovnakú vieru.

Sv.Ignác Antiochijsky žil začiatkom 2.storočia a bol žiakom Sv.Petra! Za vlády cisára Trajána /98-117/, okolo r. 107 bol Ignác ako kresťan zatknutý a dopravený do Ríma, kde bol podhodený šelmám a zomrel ako mučeník.

Možno si všimnúť, že Sv.Ignác zomrel o pol storočie skôr, ako sa narodil Tertulián, teda tvrdiť, že nik v tretom storočí neveril v Trojicu je klamstvom!

Tak isto možno spomenúť Athenagorosa, ktorý žil začiatkom 2.storočia v Aténach. Ten píše: "Dostatočne som teda dokázal, že nie sme bezbožníci, keď hlásame jedného, nezrodeného a večného Boha, ktorý je neviditeľný a nepodlieha utrpeniu, ktorého nemožno uchopiť ani pochopiť, ktorého poznávame len mysľou a rozumom, ktorý je obklopený svetlom, krásou, duchom a nevýslovnou mocou, a ktorý konečne všetko stvoril, ozdobil svojím slovom a všetko udržuje... Kto by sa teda nedivil, že sa niekto odváži volať bezbožníkmi tých, ktorí Otca, Syna a Ducha Svätého uznávajú za Boha a dokazujú aj ich moc v jednote, aj nerozdielnosť v poradí?"

A napokon možno argumentovať samotným listom Pápeža Dionýza biskupovi Dionýzovi z Alexandrie. Tento list bol napísaný okolo roku 260.

Dionýz, biskup v Alexandrii, okolo polovice tretieho storočia, bojoval predovšetkým proti bludu sabelianizmu, ktorý pre prísnosť viery v jedného Boha zdegradoval trojosobovosť Boha na holý trojnásobný spôsob prejavenia sa Boha. V polemike s týmto bludom Dionýz kládol príliš velký dôraz na skutočné odlišnosti medzi Božskými Osobami, a tak mu jeho protivníci vyčítali vieru v troch Bohov. Sporná otázka bola predložená pápežovi Dionýzovi v Ríme a dala podnet na vydanie prvého významného rozhodnutia cirkevného magistéria o tajomstve Najsvätejšej Trojice. Proti Sabeliovi zdôrazňuje kutočnosť troch Božských. Osôb, no práve tak rozhodne zavrhuje akúkoľvek vieru v troch Bohov a učí so všetkou jasnosťou práve božstvo Krista.

V liste sa píše " Je však namieste vysloviť sa teraz aj proti tým, ktorí najvznešenejšie vieroučné hlásanie Božej Cirkvi, totiž (božskú) monarchiu delia a priam trhajú na akési tri sily, oddelené bytosti a na tri bož­stvá, a tak ju rozkladajú. Počul som totiž, že sú u vás niektorí hlá­satelia a učitelia Božieho slova, ktorí zastávajú tieto názory. Tí sa vzhľadom na názory Sabelia nachádzajú takpovediac na opačnej strane. Ten sa totiž rúha, keď hovorí, že Otec je Synom a naopak. Tí však hlásajú v určitom zmysle troch Bohov, keď svätú Jednotu rozdeľujú na tri rozličné, od seba úplne oddelené bytosti (hypostaseis). Je totiž potrebné, aby Slovo Božie bolo spojené s Bohom všetkých vecí a aby aj Duch Svätý zostával a prebýval v Bohu: tak sa
teda musí Božská Trojica naprosto zbiehať a rezumovať do jedné­ ho určitého vrcholu, t. j. do všemohúceho Boha všetkých vecí. A preto učenie nerozumného Mamona, ktorý božskú monarchiu trhá a delí na tri princípy, je diabolským učením, nie však učením pravých Kristových učeníkov alebo tých, ktorí v učení Vykupiteľovom nachádzajú potešenie. Tí totiž, vedia presne, že Sväté písmo ohlasuje Trojicu, ale že ani Starý, ani Nový zákon neučí, že sú traja Bohovia."

Toľko k tvojmu klamstvu, že v 3.storočí nik neveril v Trojicu!

"Ak veríme Písmu,že duch svätý na letnice ich mal /kresťanov/po "vyliatí" ......" uviesť do celej pravdy"......prečo ju nikto nepoznal ešte ani v treťom storočí?"

Uvedenie Pánovej Cirkvi do "plnej pravdy" sa nemohlo udiať a ani sa neudialo z jedného dňa na druhý, či z momentu na moment.
Všetko má určený čas, tak ako sa píše v knihe Kazateľ "Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom".
A preto, tak ani Cirkev nebola uvedená do "plnosti pravdy" v jednom momente. Veď aj o Ježišovi Kristovi sa píše, že sa "vzmáhal a rástol". A podobne to je aj s Cirkvou, ani ona, tak ako ovocie nemôže byť zrelé zo dňa na deň.

Sám Kristus o tom povedal "A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky -Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás."
Ježiš nehovorí, že pošle Ducha Svätého, ktorí ich vovedie hneď do plnej pravdy a potom odíde. Ale namiesto toho hovorí "a bude vo vás". A ďalej hovorí "(On) vás vyučí plnej pravde".

Toto "vyúčanie" plnej pravdy sa nemohlo a ani sa neudialo naraz. Dôkazom toho je aj Apoštolský koncil. "Tu prišli niektorí z Judey a poúčali bratov: "Ak sa nedáte obrezať podľa Mojžišovho predpisu, nemôžete byť spasení. Keď sa s nimi Pavol a Barnabáš dostali do sporu a nie malej hádky, rozhodli, že Pavol, Barnabáš a niektorí ďalší z nich pôjdu s touto spornou otázkou k apoštolom a starším do Jeruzalema."

Ako sa mohli dostať do sporu a dokonca do nie malej hádky, ak všetci boli vyučení v jednej pravde a prijali toho istého Ducha?

Ďalej sa píše: "Keď prišli do Jeruzalema, prijala ich cirkev, apoštoli a starší a oni vyrozprávali, aké veľké veci s nimi urobil Boh.(...)Apoštoli a starší sa zišli a skúmali túto vec."

A znova nastala tá istá situácia, pre ktorú boli Pavol a Barnabáš poslaní do Jeruzalema. Lebo sa píše "A keď nastala veľká hádka, vstal Peter a povedal im: "Bratia, vy viete, že Boh si ma od prvých dní vyvolil spomedzi vás, aby pohania z mojich úst počuli slovo evanjelia a uverili. Boh, ktorý pozná srdcia, vydal im svedectvo, keď im dal Ducha Svätého tak ako nám; a neurobil nijaký rozdiel medzi nami a nimi, keď vierou očistil ich srdcia."

Túto hádku musel prerušiť až Peter svojou najvyššou autoritou, keď hovorí "Bratia, vy viete, že Boh si ma od prvých dní vyvolil spomedzi vás".
A sám Peter hovorí, že pohania prijali Ducha Svätého, tak ako oni.
Ako sa teda mohli dostať do sporu a do hádky, tí, ktorí boli podľa teba už uvedení do plnej pravdy, lebo prijali Ducha Svätého, ktorý ich v plnej pravde už vyučil?

A Peter na konci dodáva "Lebo Duch Svätý a my sme usúdili, že nebudeme na vás klásť nijaké iné bremeno okrem toho nevyhnutného"
Toto jasne dokazuje, že Duch Svätý sa podieľa spolu s Učiteľským úradom Cirkvi na vyučovaní a sám Duch Svätý Cirkev vyučuje až do plnosti pravdy.

Na koniec podám ešte jeden argument, ktorý vyvracia tvoj argument ohľadom "neexistencie Slova".

Pred nedávnom som dokazoval, že Syn vychádza z Otca plodením. Syn nie je stvorený ale splodený.
Sám Kristus hovorí " Ježiš vo vedomí, že mu Otec dal do rúk všetko a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza" a inde zasa hovorí "Keby bol vaším otcom Boh, milovali by ste ma, lebo ja som z Boha vyšiel a od neho prichádzam."

Čiže Ježiš Kristus hovorí, že bol u Otca, že "Z" neho vyšiel a "OD" neho prichádza.
"Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet".

Čiže Večné Slovo Otca prebývalo v Bohu. Bolo jeho súčasťou. Ale ako mohlo Slovo nebyť v Otcovi a potom zasa byť".
T.j. ako mohlo platiť, že "Boh nebol vždy Otcom". Odpovieš "Lebo nemohol byť Otcom pred tým, ako bol Syn".

Toto si ale protirečí so Sv.Písmo a so samotným Božím atribútom nezmeniteľnosti. Ak je Boh nemeniteľný nemohol nebyť Otcom a potom byť Otcom, tak ako nemohol nebyť sudcom a potom sudcom byť.

Boh sa nemôže meniť! Jakub vo svojom liste píše U Boha "niet premeny ani zatmenia z obratu" Jak 1,17

Ak sa Boh nemôže meniť, tak potom Boh nemohol nebyť Otcom a potom zasa byť, tak ako Syn nemohol nebyť v Otcovi a potom zasa byť.

Boh Otec je ale skutočne Otcom, lebo je Otcom Syna, ktorý je u Boha od večnosti!
Súhlasí TvojOponent19, Krištof


3.
označiť príspevok

Shagara muž
   6. 2. 2017, 18:57 avatar
Astax,....
Teda všetci odborníci a biblicki učenci sa mýlia a ty máš pravdu?
Paradoxné Jr to,že aj mnohí učenci -ttinitari, to tvrdia. Poukazujú, že je to vec cirkevnej tradície,cirkevná náuka, a nie biblická!
A faktom je aj to,že ani Ignác nepoznal a naučil trojicu. A o tom ťa presvedcim. Trojica je anomália, ktorá je bezprecedentna!
Súhlasí aiumalva


5.
označiť príspevok

Slušný človek muž
   6. 2. 2017, 19:22 avatar
Shagara. Ale si sa nevyjadril k tým citáciám. Veď tam jasne cituje, že veril v rovnosť Otca a Syna.
Súhlasí aiumalva


9.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 2. 2017, 07:29 avatar
5,....nebol čas-sorry! A uisťujem ťa ,že neveril v rovnosť Otca a syna. Astax len povedal "A" a nepovedal "B".
To on robí,z čoho viní mňa. Hovorí len polopravdy a zavádza.
Je isté,že mnohí učenci hovoria,....citujem.....Dr. Alvan Lamson v knihe The Church of the First Three Centuries (Cirkev prvých troch storočí) hovorí, že náuka o Trojici „pochádzala zo zdrojov úplne cudzích židovským a kresťanským Písmam, že vyrástla a bola naštepená na kresťanstvo rukami Otcov ovplyvnených Platónom“.
Tento autor aj po štúdiu cirkevných otcov a apologétov zhrnul ich práce výrokom,že "trojica do konca 3 storočia bola neznáma"!
Tak ako mohol Ignás a ostatní veriť v trojicu?
Za druhé,......prvé storočia sa viac zaoberali otcovia "božskosťou Krista", a nie rovnosťou Otca a syna! Otca vždy vnímali v nadradenom postavení voči synovi. A aj JS veria v božskosť Krista,ale to neznamená ,že je Všemohúci!
A tiež potom nesmieme len na základe tohto pripisovať cirkevným otcom,že verili v trojicu! To je hrubá nepravda!
Za tretie,.....takmer všetci otcovia vnímali ducha svätého neosobne ,alebo sa k nemu nevyjadrovali.
Tiež treba vedieť ,že Nicejský koncil neustanovil trojicu,....pretože duch svätý prišiel na pretras až omnoho neskôr!
Teda,....maximálne môžme hovoriť o nejakej dvojici bohov.
/koncil v?Konstantinopole (rok 381), - bolo zavedené učenie o?trojici tým, že bol Duch svätý pridaný ako tretia osoba./
Za dalšie........Athenagoras neveril vo večnosť Syna, ale podobne ako iní apologéti veril, že Boh svoje Slovo (um), ktoré je večné preniesol do existencie ako bytosť, čo bolo vlastne zrodenie Syna.
A túto skutočnosť Astax opomenul a zámerne!
.Athenagoras syna považoval za prvého, ktorý sa zrodil. Po ňom teda nasledovali ďalšie bytosti. Že chápal Syna, ako bytosť, ktorá má počiatok, potvrdil tým, že cituje v?súvislosti s?ním Príslovie 8:22: „Naše slová potvrdzuje aj Duch proroctva:...... „Jahve ma stvoril na počiatku svojho diela, pred svojimi pradávnymi skutkami.“(Prísl. 8:22). Tvrdíme, že i ten istý Svätý Duch, ktorý pôsobil v prorokoch, pochádza od Boha, podobne ako slnečný lúč vychádza z Neho a vracia sa k Nemu.“
A Ignátius síce nazýva Ježiša Krista bohom na viacerých miestach, no to vôbec neznamená, že by vyznával trojjediného Boha. Bohom nazval Krista aj Ján (Ján 1:1,18), ale pritom vedel, že jediný pravý Boh je niekto iný, ako Ježiš Kristus (Ján 17:3). Ignátius si prial, „aby boli neveriaci naskrze presvedčení, že je jeden Boh, ktorý sa zjavil skrze Ježiša Krista,“
V?tom je aj vysvetlenie Ignátiovho výroku: „Odstránená bola nevedomosť, staré kráľovstvo zahynulo, keď sa Boh ukázal ako človek, k?novote večného života“(Ign. Ef. 19:3 ). Boh sa ukázal skrze Ježiša Krista, človeka v ktorom prebýval svojím Duchom. Tak ukázal svoju povahu a?charakter. Ignátius jednoznačne napísal v?úvode listu Rimanom: „cirkvi, ktorej sa veľkodušnosťou najvyššieho Otca a?Ježiša Krista, jeho jediného Syna dostalo zľutovania,“. Boha Otca nazval Najvyšším a?Ježiša Krista jeho jediným Synom, čo úplne vylučuje, že by veril v?Krista, ako Najvyššieho, alebo Všemohúceho Boha. V?liste do Magnézie píše: „všetci sa zbiehajte k?Ježišovi Kristovi, ktorý vznikol z?jedného Otca, je pri jednom a?vrátil sa (k nemu)“(Ign. Magn. 7:2b ). Z?tohto verša môžeme dokonca vidieť, že Ignátius veril, že Syn mal počiatok, alebo vznik. Hoci aj viac ráz nazval Krista bohom, neznamená to, že bol pre neho Bohom Všemohúcim.
Z Igbatiových spisov a Athenagorasovych nikdy nemôžme vyčítať trojicu. Sú tu iba narážky na božstvo Ježiša ,ale nič viac!
A Polykarp to už vôbec nič,lebo o ňom a jeho názoroch vieme len veľmi málo!.....on považoval Boha Otca za Kristovho Boha. A veriť ,že veril v trojicu/tak ako predošlí/ je iba znásilňovanie ich slov!
Ono to je tak,že trinitári keď pozerajú aj film /Tri oriešky pre popolušku/ ,tak aj tam vidia náznak trojice.
Nedávno ma viacerí presviedčali ,že aj mesiánski židia veria v trojicu,čo je úplný nonsens!
Trinitári už len na základe nejakého slovíčka,textu Písma vedia vytvoriť takú čudesnú,krkolomnú myšlienkovú úvahu,že hneď potom vidia všade trojicu. Ešte aj v matematike....1x1x1=1....    
A v neposlednej miere,....ja v mnohých témach píšem,že "odpadnutie od pravdy prebehlo už hneď po smrti apoštolov"!
A na tento fakt poukazuje mnoho biblických textov a podobenstiev. Teda, cirkevní otcovia neboli žiadni obhajcovia pravdy,ale obrodení pohania,ktorí nachádzali viac záľubu v pohanskej/greckej/ filozofií,ako v Písme.
Taký Augustí sa nikdy nezbavil manichejského myslenia.
Súhlasím s Historikom Paulom Johnsonom ktorý napísal: .......„[Odpadlícke] kresťanstvo v zmätku, sporoch a rozdelení vzniklo, a tak aj pokračovalo... " A v takýchto mekresťanských podmienkach nemohol pôsobiť duch svätý!
Sotva by on /duch svätý/ustanovil svetskú,štátnu,mocenskú cirkev,keď inde nás učí,že vládcom sveta je satan!?
Kniha The Paganism in Our Christianity (Pohanstvo v našom kresťanstve) to potvrdzuje:..... „Pôvod [Trojice] je úplne pohanský.“.....a to nezmení ani Astax ani nikto iný!
Súhlasí aiumalva


4.
označiť príspevok

Shagara muž
   6. 2. 2017, 19:18 avatar
A už aj fakt, ako narábas s pojmom "nemennosti Boha", je dôkazom toho, k akým nelogickym argumentom sa ttinitari uchyluju,! Pretože, ak Písmo hovorí o nemennosti Boha,tak sa nemyslí na jeho "Otcovstvo", ale na jeho vlastnosti. A myslím si,že tak to chápe každý, okrem ttinitari,ktorí nemajú žiadny zdravý úsudok a úctu k Pismu! ??
Súhlasí aiumalva


6.
označiť príspevok

Shagara muž
   6. 2. 2017, 20:04 avatar
Ďalej, k tomu "podaniu",.... povedz mi,aký je rozdiel medzi plodenim (monogenes) Izáka a plodenim Ježiša ? (a samozrejme aj iných monogenes z Písma)
Všetci totiž boli prevedení v čase k bytu,životu. A v prípade Ježiša to bolo tiež tak. Tiež by som nerobil rozdiel medzi plodenim a stvorením, radením . Kontext správy vždy poukazuje,o čo tu ide?!
Preto tvoja rétorika o "večnom plodeni ",je len ďalšia nezmyselná, filozofická havrania,anomália!
Už som písal,že aj ttinitari sú v rozpakoch(Clark a iní , pretože opisovať večnosť Krista pojmami tvorenia,je absurdné !


7.
označiť príspevok

elemír muž
   7. 2. 2017, 02:55 avatar
Nám obavy, či tu nezabíjate zbytočne vzácny čas na to , aby ste ho venovali sebe. Hadate sa o nezmysle, kdesi som čítal vetu, že človek bude súdený aj za každé zbytočne vyslovené slovo.
V evanjeliu v podobenstve o vínnom kmeni je popísaná trojica a tiež ako sa každý člen tejto trojice podiela na spasení hriešnika. Najvýznamnejším dňom tejto svätej trojice je krst ježiša pri jordáne jánom krstiteľom. A to je aj najvýznamnejší de) každého hriešnika, lebo nikto zo všetkých dôb pred ježišom a po ježišovi, alebo ako ježiš samotný hovoril: pod zákonom a teraz a lebo sa vyjadril aj , že až po Jána a teraz, teda každý , kto bol spravodliví a počul jeho hlas, nebol zatratený, ani zločinec ukrižovaný vedľa neho.
A v rozpakoch je a bude každý, kto si poriadne neprečíta evanjelium a potom vymýšľa sprostosti
shagara aj astax,z nova si to poriadne pozrite v evanjeliu a nad tým sa zamýšľajte.
Boh je len jeden, otec ježiša krista a syn sa podriadil otcovi, ako sa patrí a otec sa podriadil duchu svätému.
Vtedy pri jordáne bola predvedená a vyskúšaná spoveď na odpustenie hriechov A najbLIžší model tohoto spovbedani má jedina RKC. dNEšNá DISKUSIA JE O VYLAMOVANí OTVORENýCH DVERí. eVANJELIUM A NIč INé, LEN EVANJELIuM, lebo potom to takto vyzera.
Prečo vám nestačí evanjelium ???!!!???!!!
A čo sú to napríklad cirkevné tradície, nie je náhodou piate evanjelium toho druhého ????, Lebo z toho tečie a tieklo tolklo krvi a stále sú tu zastánci, aby nedovolili, aby ta krv prestala tiecť. Toto chcel ježiš Kristus a toto zanechal v evanjeliu ????
Keď už sa tolko chcete o tom baviť, tak prosím, pokračujte v tomto, možno nakoniec budete mať odmenu u ježiša za zastavenie krvi prelievania ale aspom to bude mať význam a nie toto mlátnie prázdnej slamy o trinitárstve, čo je napísané je vám jedno a vymýšľate iba hádku pre hádku ?:
Táto generácia sa dožila sto rokov od Fatimy a stále je vatikán plný zástancov prelievania krvi a nikto nie je schopný s tým pohnúť, aby sa naplnilo to, čo chce nebo ? Ak sa nájde pápež, čo všetko toto chce meniť, tak ho zabijú ako psa ?? Je tam vôbec ešte niekto,kto je kristov a uvedomuje si strašné následky svojho činu ??? možno sú to zložité veci, ktoré nepochopíme iba na druhej strane a možno je všetko tak strašne jednoduché ako farizeji, čo zabili krista.?
My nikoho nesmieme zabiť a potom ho dotrepali pred piláta a naivne si mysleli, že ježišova krv zostane na pilátových rukách. TEn však im povedal, robte si čo chcete, ja si umývam ruky od krve, ako mohli byť takto naivní, zaranžovať smrť ježiša a pozerať sa na jeho umučenie a pritom si myslieť: všetci vidíte, že my tu sedíme a sme neviní. Možno nakoniec sa im podarilo oklamať ľudí, al akí boli veriací,ak si mysleli, že čo nevidí svet, nebude vidieť ani boh !?!?
Ako sa potom dá vysvetliť postoje týchto ľudí ináč,
Alebo si povedali my zabíiať nesmieme, ale snáď nám jdného dovolí, ako si mysleli fariuzeji,ak zabli ježiša, lenže chyba lávky, hlas nešiel od boha, ale od toho druhého a takáto maličkosť a takýto detail, zrejem ušiel aj dnešným teoretikom z vatikánu.
Súhlasí aiumalva


8.
označiť príspevok

Slušný človek muž
   7. 2. 2017, 04:32 avatar
Elemír. Ty máš pocit, že diskusia o Bohu a Biblii patrí medzi zbytočne vyslovené slová? Okrem toho, keď kritizuješ Astaxa, tak ten predsa obhajuje trojicu, tak čo ti na tom vadí. Čítal si pozorne?
Súhlasí aiumalva


10.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 2. 2017, 07:33 avatar
8,....táto diskúsia je potrebná,lebo náuka o trojjedinom bohu hrubo znevažuje Otca i jeho syna Ježiša! A je niečim/modlárstvom/,pred čím nás Kristus varoval! Tým sa zmenil prísny židokresťanský monoteizmus na pohanský polyteizmus! A porušila sa tak "výlučná oddanosť jedinému Bohu"!
Je to zrada najdôležitejšieho prikázania!!! ...."nebudeš mať iných bohov...."!
Súhlasí aiumalva


13.
označiť príspevok

-era- muž
   7. 2. 2017, 07:58 avatar
10. „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého.

Že židia dostali od Jehovu príkaz, že nesmú mať iných bohov, než jehovu, to platilo pre židov. Ježiš nič takého nehovorí. - viz vyššie.
Súhlasí aiumalva


83.
označiť príspevok

Shagara muž
   18. 2. 2017, 00:38 avatar
13,.....to ani nepotrebuje komentár. Starý zákon sa naplnil v Novom zákone!
Tvoja logika je asi taká,že .....Boh poukazoval opakovane ,že nebude mať konkurenta ani v budúcnosti/ani v minulosti/,....ale potom si to rozmyslel a stvoril seberovného boha?! Tak to chápeš?
A to čo je za učenie? A čo mám vidieť "vyššie"?
Ježiš sa vždy jasne dištancoval od "svojho Otca",...."svojho Boha"! A vždy chápal Otca ako Všemohúceho Boha!
Stále platí,že "hlavou Krista je Boh/Otec/"!


11.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 2. 2017, 07:39 avatar
A k tomu "večnému plodeniu" s ktorím prišiel Origenes a je totálnym nezmyslom,....ešte raz vyjadrenie biblického učenca /trinitára/....On o Lukášovi 1:35 poznamenal.........citujem ho:
"Môžeme tu jasne pochopiť,že anjel nenazýva Synom Božím Ježišovu božskú prirodzenosť,ale svätú osobu,či vec,hagion,ktorá sa mala z panny narodiť energiou ducha svätého....Tu sa spolieham na to, že mi bude dovolené povedať s náležitým rešpektom k tým,ktorí so mnou nesúhlasia,že doktrína večného synovstva Krista je podla môjho názoru proti Písmu a veľmi nebezpečná. Zamietam túto doktrínu z nasledujúcich dôvodov:
1,Nemôžem o nej nájsť v Písme žiadne výslovne prehlásenie.
2,Pokiaľ Kristus je Synom Božím vzhľadom k jeho božskej prirodzenosti,potom nemôže byť večný, lebo syn si vyžaduje Otca a z otca vyplýva myšlienka splodenia, a zo splodenia vyplýva čas,kedy sa to uskutočnilo,rovnako tak ako čas,ktorý pred tým splodením ubehol.
3,Pokiaľ Kristus je Synom Božím vzhľadom k jeho božskej prirodzenosti,potom nutne ho musí Otec predchádzať, a preto je potom jeho nadriadený.
4,Keby táto božská povaha bola Otcom splodená,potom to musí byť v určitej dobe, to jest,bolo obdobie ,ked to neexistovalo,a obdobie ,kedy to začalo existovať. To ničí večnosť našeho požehnaného Pána a okamžite ho okráda o jeho postavenie Boha. Povedať,že bol splodený z večnosti,je podla môjho názoru nezmysel,a fráza večný syn je pozitívny protiklad. Večnosť nemá začiatok, ani ju nemožno zrovnávať k času. Syn si vyžaduje čas,splodenie a Otca, a tiež čas ktorý tomu splodeniu predchádzal. Preto spojenie týchto dvoch výrazov "Syn" a "večnosť" je absolútne nemožné! Pretože z nich vyplývajú v podstate odlišné a protikladné myšlienky". Toľko citácia z Clárke´Commentary.


12.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 2. 2017, 07:52 avatar
Kniha trinitárskeho autora ...... (Helenistický základ kresťanstva), poukazuje na fakt že ......grécka kultúra a filozofia sú podkladom moderného „kresťanského“ myslenia. V tejto knihe bez váhania priznáva: „Takmer všetci významní cirkevní Otcovia považovali grécke prvky za nanajvýš užitočné a vypožičiavali si ich z gréckeho klasického staroveku, aby pomocou nich mohli pochopiť a správne vyjadriť kresťanské pravdy.“
Tiež obdobne tvrdí historik Andrews Norton, ktorý napísal o trojici v knihe Uvádzanie dôvodov: ......„sledovať históriu tejto náuky a objaviť jej zdroj môžeme nie v kresťanskom zjavení, ale v platónskej filozofii.“ Ďalej napísal: „Trojica nie je náuka Krista a jeho apoštolov, ale výmysel školy neskorších platonikov.“
H.Heine......:"Od chvíle v ktorej náboženstvo žiada o pomoc filozofiu, je jeho zánik neodvratný. Snaží sa obhajovať a vždy sa hlbšie vnára do skazy"!
Ak sa to niekomu tak páči......?   
Súhlasí aiumalva


14.
označiť príspevok

Astax1 muž
   7. 2. 2017, 19:41 avatar
Shagara

K 9.

Musím skonštatovať, že s ničím novým si neprišiel, iba si zopakoval to staré povedané, ktoré bolo už prekonané.

Žiaľ znovu pri dokazovaní svojho bludu si použil nepravdy a dokonca si zašiel tak ďaleko, že si poprel to, v čo veril Ignác a urobil si so seba jeho "hovorcu" a "poúčal" si nás o jeho (ne)viere.

Skutočne úbohé argumentovanie!

"Teda všetci odborníci a biblicki učenci sa mýlia a ty máš pravdu?" Snažíš sa vzbudiť dojem, akejsi prevahy "odborníkov a biblických učencov", ktorí vraj podporujú tvoj blud. Toto je argumentačný klam a pri mojej diskusii s tebou nemá žiadnu váhu. Preto sa nemusíš odvolávať na žiadnych "svojich odborníkov", ktorí vraj majú pravdu.
Lebo ja sa odvolávam na Cirkevné dejiny, tak ako boli zapísané. Odvolávam sa na tú istú vieru, ktorá bola v prvotnej Cirkvi. A táto viera bola v Trojjediného Boha, tak ako nám to uvádzajú historické spisy a samotné výroky Cirkevných Otcov tej doby.

"A faktom je aj to,že ani Ignác nepoznal a naučil trojicu" Faktom ale prekrúteným je to možno u SJ ale tu to neobstojí! Celá Cirkevná obec vyznávala túto vieru, tak ako bola prijatá od apoštolov.

"A o tom ťa presvedcim." Presviedčaš ma akurát o svojej arogantnosti a pýche. O ničom inom.

K citovaniu "tvojich" učencov. Aj ak by som priznal, že citácia je pravdivá, pretože pri tebe to človek nikdy nevie, tak ako som mal možnosť sa o tom presvedčiť, kto ti dáva právo označovať nejakých ľudí učencami a iných zasa nie? V čom spočíva tvoja viera v pravosť ich prezentovanej pravdy? Aké máš na to kritérium? Na túto otázku mi nemusíš odpovedať, lebo tvoje kritérium poznám a to znie, ak podporujú môj blud potom sú to učenci, ak nie, tak učencami nie sú.

Napísal som ti, že nemožno tvrdiť, že "trojica do konca 3 storočia bola neznáma"! Pretože Trojica bola vyučovaná samotným učiteľským úradom Cirkvi, a s touto vierou sa zhodovala celá Cirkev. Pretože nikto nemôže patriť do Cirkvi, ak nevyznáva rovnakú vieru.
Samozrejme, aj Ignácové slová ste si tak, ako celé Sv.Písme prekrútili, aby sedelo vaším bludom. Lebo ak povedal "keď sa Boh ukázal ako človek" to skutočne značí, že vyznáva evanjeliovú pravdu, že "Kristus hoci mal božskú prirodzenosť nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom a vzal si prirodzenosť sluhu". Teda samotné Slovo Otca, ktoré je večné, Boh, v plnosti času si vzal ľudskú prirodzenosť, aby nás spasil.
No SJ, aby si udržali "pravdovravnosť" začnú tvrdiť, že Boh sa prejavoval len skrze Slovo, a že to Slovo nebolo Bohom. Ale Kristus sa "ROBIL ROVNÝM BOHU", tak ako čítame v Písme a On samotným sa menuje tým istým menom, akým sa predstavuje Boh Mojžišovi.

A ked Kristus posiela apoštolov, aby krstili hovorí "Kristite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého". Kristus nehovorí "Krstite ich v menách Otca, Syna a Ducha Svätého" ale na miesto toho hovorí v "mene Otca i Syna i Ducha Svätého". Z toho jasne vyplýva, že meno, ktoré má Otec "JA SOM" zdieľa aj Syn a Duch Svätý. A nik sa nemôže nazývať Božím menom, ak nie je Bohom!

"k?Ježišovi Kristovi, ktorý vznikol z?jedného Otca" Ale to tvrdím aj ja, že Syn má pôvod v Otcovi. Syn nemá pôvod od samého seba ale od Otca. No snažiť sa tieto slová včleniť do časovosti je prekrúcaním Sj, ktoré je im vlastné.
"Ignátius si prial, „aby boli neveriaci naskrze presvedčení, že je jeden Boh, ktorý sa zjavil skrze Ježiša Krista,“ S tým súhlasím aj ja, že jeden Boh v troch osobách sa zjavil skrze Slovo, teda skrze druhú Božskú osobu, lebo len Boh môže zjavovať Boha.
"Je im predsa zjavné čo možno o Bohu vedieť; Boh im to zjavil" "Nik nepozná Otca iba Syn"

Svoje umenie prekrúcania si predviedol aj pri snahe prekrútiť slová Athenagorosa. Veď on píše: "Kto by sa teda nedivil, že sa niekto odváži volať bezbožníkmi tých, ktorí Otca, Syna a Ducha Svätého uznávajú za Boha a dokazujú aj ich moc v jednote, aj nerozdielnosť v poradí?" Teda Athenagoros vyznáva, že Boh to je Otec, Syn a Duch Svätý a potom dodáva, že majú nerozdielnosť v poradí. Ale ty povieš, že to nie je tak, že Athenagoros neveril v Trojicu, napriek tomu čo napísal!

Na koniec som argumentoval samotným listom pápeža Dionýza biskupovi Dionýzovi z Alexandrie z roku okolo 260. Tento spis je začlenení do viery Cirkvi v úradných dokumentoch je magistéria. A v ňom sa píše, ako som citoval " Je totiž potrebné, aby Slovo Božie bolo spojené s Bohom všetkých vecí a aby aj Duch Svätý zostával a prebýval v Bohu: tak sa teda musí Božská Trojica naprosto zbiehať a rezumovať do jedné­ho určitého vrcholu, t. j. do všemohúceho Boha všetkých vecí."

Teda znovu musím skonštatovať, že tvoj učenec, na ktorého sa odvolávaš Dr. Alvan Lamson asi neskúmal Cirkevné dejiny a historické spisy, inak by nemohol napísať, že "Trojica do konca 3.storočia neexistovala".
Toto všetko uberá pravdivosť z tvojich argumentov.

Ak teda prvotná Cirkev vyznávala túto vieru v Trojjedinosť Boh,a potom všetci Cirkevní Otcovia museli vyznávať tú istú vieru, "lebo do Cirkvi je pridružený len ten, ktorý verí v to, čo učíme".
To znamená od Sv.Hipolyta Rímskeho - mučeníka /r,235/, ktorý písal spisy, v ktorých vysvetloval tajomstvo najsvätejšej Trojice, cez Sv.Cypriána /200-258/, ktorý povedal "Nemôže mať Boha za Otca, kto nemá cirkev za matku"

cez Sv.Atanáza, ktorý učí "Syn Boží sa preto stal synom človeka, aby sa synovia človeka, čiže Adama, stali synmi božími. Lebo to Slovo, ktoré sa hore zrodilo z Otca nevýslovným, nevysvetliteľným, nepochopiteľným spôsobom a od večnosti, zrodilo sa v čase dolu z Panny Božej Rodičky, Márie, aby tí, čo sa predtým zrodili dolu, po druhý raz sa zrodili hore, to jest z Boha."

"A v neposlednej miere,....ja v mnohých témach píšem,že "odpadnutie od pravdy prebehlo už hneď po smrti apoštolov"!
Je istotne najlahšie označiť toho, kto veril v Trojicu, ako odpadlíka, lebo, tak môžete s jednoduchosťou hlásať svoje bludy.
Ale potom musíte označiť za odpadlíkov aj apoštolov, ktorí verili v Božstvo Krista čo do prirodzenosti. Lebo, ak má Kristus rovnakú prirodzenosť ako Otec, tak potom aj moc a silu.
Súhlasí aiumalva, Krištof


90.
označiť príspevok

Shagara muž
   18. 2. 2017, 02:40 avatar
14,....Ježiš povedal,že krátko po jeho smrti príde odpadnutie. Už z jeho listov/siedmym zborom v Ázií-kniha Zjavenie/ to pekne vidieť. Už aj tu sa objavujú isté náznaky ,neskôr rozvinutého odpadnutia!
Podobenstvo o "burine a pšenici" to tiež veľavravne napovedá! Totiž,že po smrti apoštolov ,burina zatienila pšenicu a tak to malo byť až do "žatvy". A tú Ježiš definuje ako "koniec sveta"/záver tohto systému sveta/.
Tiež mnohými slovami/a aj v danom podobenstve/ poukazuje,že až na "konci časov" si vyvolí "ostatok" a potom prečistí a zjednotí svoj ľud!
Mocenská,štátna cirkev nijako nemôže byť Kristovou cirkvou! A nemyslím len na "temný stredovek",....ale na celé pôsobenie trinitárskeho kresťanstva,ktoré sprznilo učenie Krista tým najhrubším spôsobom!
Poukazuješ na trojicu ako fakt v prvých storočiach, a pritom necituješ mnohých otcov,ktorí nazývajú Ježiša anjelom,..."najsvätejším anjelom",....ako toho/ako tvrdia/,že "bol čas ,keď syn neexistoval",....ako toho,koho nazývajú aj anjelom Michaelom!....atď! Ako to môžme zosúladiť s náukou o trojjedinom bohu? Alebo bol Ježiš aj anjel a aj Všemohúci Boh?
Ak už spomínaný Tertulián napísal:
/v liste proti Praxeovi /l: ......„Pred všetkými vecami Boh bol sám, on sám, jeho vlastný svet a?umiestnenie a?všetko – sám, pretože nebolo ničoho vonkajšieho okrem neho“(Adv. Praxean 4. kap)....tak ako to chápeš? Tak,že on žijúci aj v 3 storočí tu nejak pozabudol na Boha Syna? Ale ako to,keď už v 1 storočí všetci vedeli,že Ježiš bol večne s Otcom a tak nemohol byť sám?!
Alebo spomínaš Hyppolita....Hyppolytos (r. 235) povedal o?Bohu, že je...... „jeden Boh, prvý a?jediný, Pôvodca a?Pán všetkého“, ktorý „nemal pri sebe nič rovnako staré... Ale bol jeden, sám osebe, a?keďže chcel, povolal do bytia to, čo predtým žiadne bytie nemalo“. O kom to písal? Alebo ani on nevedel o trojici? Bol už aj vtedy alzheimer?
A tvoja "logika" je naozaj príznačná....citujem ťa:...."Ale potom musíte označiť za odpadlíkov aj apoštolov, ktorí verili v Božstvo Krista čo do prirodzenosti. Lebo, ak má Kristus rovnakú prirodzenosť ako Otec, tak potom aj moc a silu."
Apoštoli verili ,že aj anjeli majú "božskú prirodzenosť"! A čo teraz,...verili ,že všetci anjeli sú Všemohúci bohovia?
Kam na takú logiku chodíš? Vieš čo je božská prirodzenosť vôbec? Vaša predstava je naozaj detinská! Ak je v Písme niekto označený ako "boh,Boh" ,...tak nutne musí byť Všemohúci Boh/ak ide ovšem len o Ježiša/,....v prípade iných táto rovnica neplatí! A tak ak "anjeli sú božskí,elohim,Bohovia,Jehovovia,praví Bohovia",....tak tu to neplatí,! Ale v prípade Ježiša áno! Prečo tomu je tak? Pýtam sa....:Majú anjeli božskú prirodzenosť? Odpoviem: Majú!!!
A tak "odpadlíci" nie sú apoštoli,ale iba tí,čo nepoužívajú silu rozumu/zdravý úsudok/ a pletú si pojmy a dojmy!
A k tomu Athenagorosovi.......opakujem ,Že chápal Syna, ako bytosť, ktorá má počiatok, potvrdil tým, že cituje Príslovie 8:22: „Naše slová potvrdzuje aj Duch proroctva: „Jahve ma stvoril na počiatku svojho diela, pred svojimi pradávnymi skutkami.“
Dalej...krstná formulka nie je dôkaz o ničom,...tobôž nie o trojici!
A k tomu údajnemu Božiemu menu "Ja som" sa vyjadrím hlbšie aj s patričným rozborom . Samozrejme,tu nejde o žiadne Božie meno,ale je to iba trinitársky podvrh a nebiblická a nelogická interpretácia!
Astax,....a ja sa nemusím odvolávať na "otcov",....ja ich učenie poznám a poznám aj Písmo a podrobne vývoj danej dogmy a tiež som bol dlhé roky katolík a veril som trinitárskym nezmyslom!


15.
označiť príspevok

Astax1 muž
   7. 2. 2017, 20:05 avatar
K 4 a 6

"A už aj fakt, ako narábas s pojmom "nemennosti Boha", je dôkazom toho, k akým nelogickym argumentom sa ttinitari uchyluju,! Pretože, ak Písmo hovorí o nemennosti Boha,tak sa nemyslí na jeho "Otcovstvo", ale na jeho vlastnosti."

Ak Sv.Jakub hovorí, že v Bohu "niet premeny ani zatmenia z obratu" myslí sa tým nemeniteľnosť bytnosti Boha. Ak hovoríme, že Kristus bol v Otcovi, tak potom nemohol v ňom nebyť a potom zasa byť, lebo potom Božia bytnosť by bola zmenená splodením inej bytosti od nej rozdielnej. Ale u Boha niet premeny.

A chceš trvať na svojom ohľadom výlučnej nemeniteľnosti vlastností. Aj o tom som už písal, ak skutočne existoval čas, kedy Syn nebol potom Boh nemiloval nikoho, lebo nik okrem neho nebol. Ale ak Boh miloval len seba, potom už nie je dokonalý, lebo ten čo miluje len seba, je egoista a v tejto egoistickej láske by sa Boh nemohol rozhodnúť, že dá pôvod Synovi.
Preto, ak Boží atribút je láska, potom Boh musel od večnosti milovať niekoho iného, niekoho rozdielneho od seba!

"povedz mi,aký je rozdiel medzi plodenim (monogenes) Izáka a plodenim Ježiša ? (a samozrejme aj iných monogenes z Písma) "

Slovo "jednorodený" je prekladané grécky slovom ako monogenes. V pôvodnej gréčtine má toto slov dva významy.
V Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature (BAGD, 3rd Edition).

Prvá definícia je "vzťahujúce sa k bytiu jediný svojho druhu v rámci určitého vzťahu". Toto je myslené v Heb 11, 17, kde je Izák takto označený. Abrahám mal viac ako jedného Syna Izáka, ale Izák bol jediný Syn, ktorého mal Abrahám so Sárou.

Druhá definícia je " vzťahujúce sa k bytiu jediný svojho druhu alebo triedy, jedinečný v prirodzenosti" Toto sa vzťahuje na Krista, kde Ján používa toto slovo v Jn 3,16 a tiež Jn 1, 14, 18, Jn 3, 18, 1 Jn 4, 9.
Ján v prvom rade poukazuje na to, že Ježiš je Synom Božím (Jn 20,31) a používa slovo monogenes, aby upozornil na Ježiša, ktorý je jedinečným spôsobom Synom Boha. Zdielajúci rovnakú prirodzenosť ako Otec. Toto sa ale líši od Božích synov a dcér, ktoré sú detmi Boha skrze adopciu Ef 1, 5.

Ježiš je Synom Boha jedinečným spôsobom. Židia veľmi dobre rozumeli Ježišovým slovám o tom, že je skutočne jedinečne Božím Synom a Bohom čo do prirodzenosti, lebo po otázke Kajfáša "Zaprisahám ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si Mesiáš, Boží Syn." Ježiš odpovedá "Sám si to povedal. Ale hovorím vám: Odteraz uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať na nebeských oblakoch.".

Tým Kristus potvrdzuje svoju jedinečnosť.
"Vtedy si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal: "Rúhal sa! Načo ešte potrebujeme svedkov? Sami ste teraz počuli rúhanie."


16.
označiť príspevok

Astax1 muž
   7. 2. 2017, 20:41 avatar
K 11 a 12.

Znova sa snažíš nadobudnúť dojem pravdivosti svojich argumentov citovaním akýchsi autorov, ktorí podľa teba zastávajú náuku Trojjedinenosti, ale ktorí idú zároveň proti tejto náuke a tak sú vlastne odporcami tejto náuky z radu jej "zástancov".

Trojičné pochádzania sú večné, teda neznamenajú v Bohu nijakú zmenu, t. j. bez začiatku, bez konca a bez akejkoľvek postupnosti. Otec večne plodí Syna, taktiež Otec a Syn večne dávajú pôvod Svätému Duchu.

Trojičné pochádzania sú imanentné, teda týkajúce sa vnútornej stránky, vnútornej súvislosti. To znamená, že Syn ostáva v Otcovi (napr. ako myšlienka zostáva v rozume mysliaceho) a Svätý Duch ostáva v Otcovi a Synovi (napr. ako náklonnosť lásky zostáva v milujúcom).

„Splodenie je totiž pôvod živej bytosti z inej živej bytosti, ktorá je s ňou spojená k tomu, aby jej zdelila rovnakú prirodzenosť.“
Teda musí byť:
Jednota prirodzenosti medzi plodením a splodením.
Aby vychádzajúci bol výsledkom tohto vychádzania.

Cituješ "Večnosť nemá začiatok, ani ju nemožno zrovnávať k času. Syn si vyžaduje čas,splodenie a Otca, a tiež čas ktorý tomu splodeniu predchádzal"
No Kristus bol splodený mimo čas, pretože sa píše "Múdrosť... Ja som vyšla z úst Najvyššieho ako prvorodená pred všetkým tvorstvom“ (Sir 24, 1; 5)." A inde zasa "Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho čo povstalo"

Kedže skrze Krista povstalo "všetko" potom on musel byť prvotný princíp "povstania" a musel byť prv, ako všetko to čo povstalo. Lenže čas povstal až stvorením sveta. No ak svet a teda aj čas povstal skrze Krista potom samotný Kristus musel byť prv ako bol svet a z toho vyplýva prv ako bol čas.

Preto Kristus nemohol byť splodený v čase, lebo to by znamenalo, že čas bol prv ako bol Kristus.
Teda Kristus bol a je plodení vo večnosti. Kedže večnosť nemá začiatku ani konca, tak potom ani Kristus nemá začiatku ani konca a preto Syn, tak ako Otec je večný.

Syn pochádza od Otca tým, že Otec večne vyslovuje poznanie svojej bytnosti vo večnom Slove. Keďže teda druhá božská osoba je prejavom Otcovho poznania, pretože je splodená, je jediným aj jednorodeným Božím Synom.
Pritom však máme pamätať, že všetky výrazy o splodení Syna od Otca vzhľadom na plodenie medzi ľuďmi privlastňujeme Bohu analogicky, čiže iné je Božie plodenie a iné je plodenie, ktoré poznáme v prírode vzhľadom na podobnosť a rozdielnosť.

Teológovia právom poukazujú na to, že pochádzania v Bohu sú prejavom Božieho života, ktorý sa prejavuje dvomi činnosťami: poznaním a chcením. Preto sú v Bohu dve pochádzania: jedno činnosťou poznania, ktorým Otec plodí Syna a druhé činnosťou vôle, ktorou Otec a Syn jediným dychom lásky dýchajú Svätého Ducha.

Pochádzanie božských osôb neznamená, že tieto osoby vznikajú. Tri božské osoby sú tou istou, jedinou, večnou, nevzniknutou Božou podstatou.


17.
označiť príspevok

Astax1 muž
   7. 2. 2017, 20:55 avatar
Shagara

Taktiež musím povedať, že ja nebojujem proti tebe ale proti bludom, ktoré pravdepodobne pri najlepšej vôli, predkladáš za pravdu.
Si oklamaný falošným učením, ktoré si vymysleli ľudia. Žiaľ tomu učeniu až slepo veríš.
No Kristus ti dáva milosti na obrátenie napr. aj skrze to, čo píšem ja. Ale ak vo svojej pýche hovoríš, že "ja nepotrebujem, aby ma niekto učil, ja učím iných", tak potom tá milosť, ktorá ti je ponúkaná, aby si uveril v Pravdu, odíde od teba a dá sa inému. Lebo miesta v nebi musia byť zaplnené.

Myslím si, že dalšia diskusia s tebou nebude mať význam, lebo nik ťa nemôže priviesť na svetlo, ak ty sám chceš ostať vo tme.
Súd prenechávam Kristovi, no hovorím ti , ak sa nevzdáš svojej nesprávnej viery a po smrti sa postavíš pred Večného Sudcu ostaneš zahanbený.
Súhlasí MATO175


89.
označiť príspevok

Shagara muž
   18. 2. 2017, 01:45 avatar
17,....blud je trojica a nie náuka o jedinom Bohu!
Trojjediné bytosti neexistujú! Ak každá bytosť v trojici mala svoju vôľu/svedomie/ a schopnosť rozhodovať sa ,.....tak nutne to boli tri bytosti,osoby! A to už je polyteizmus, biologická,matematická a biblická anomália! Monštrá ako trojhlavý pes Kerberos ,alebo trojhlavý draci....... existujú len v rozprávkach a v pohanskej mytológií!
A "zahanbení" budú mnohí,.....ale to budú práve tí,čo si pletú jedinečnosť pravého Boha s filozofickými náukami!
"Boha nikto nevidel",...."Ježiš sa nakoniec podriadi Otcovi",...."Otec je hlavou",....a "je väčší od syna"/atď/...... sú dôkazy ako niekto hrubo pretlačil pohanskú náuku do kresťanského učenia! A tu nečakajme priaznivý súd!
A nepochodíš ani s tým,že si bol oklamaní tými ,čo ťa viedli! "Ak slepý vedie slepého,obaja padnú do jamy"!


18.
označiť príspevok

elemír muž
   8. 2. 2017, 01:09 avatar
Ja rád diskutujem o bohu a všetkého okolo toho, ale tu sa mláti stále tá istá pravda, ktovie už kolký raz.
Nedá sa veriacemu povedať, že verím, ale viac ma nezaujíma, aj keď by so tento systém určite uprednostnil, pred tým, čo sa deje v tejto teme., pretože o bohu by sme mali nielenže diskutovať, ale aj v tichosti a samote o ňom rozjímať.
Už som tu aj viackrát písal, že čo nám osoží, ak by sme j celý svet presvedčili a celý svet by veril a vyznával podľa nás, ak by nám to neuznal ježiš.
Nakoniec aj takýmto spôsobom je možné hľadať pravdu,ale aká je pravda typu shagara, či astax ?
Shagara mi pripadá akoby utopený v tých knihách od prvého storočia až podes , všeto ovláda, čo kto kedy povedal, vie perfektne nájsť argument na presvedčenie človeka, ktorý momentálne potrebuje do diskusie má to v hlave poukladfané ako vo velkom sklade pekne usporiadané a v momente siahne na to, čo potrebuje, lebo vie presne, kde čo má a nemôže sa mu stať, že by si protirečil, ale evanjelium cituje dosť málo. Viacej sa odvoláva na starý zákon a najviac na hostoriu cirkvi.
Staremu zákonu by sme mali zomrieť, ak tedo bolo oko za oko zub za zub a ježiš prišiel s odpustením hriechov, ale žiada aj od nás, aby sme aj my odpúšťali svojím vinníkom,lebo ako chcete aby vám bolo odpustené, ak vy neviete odpustiť. A toto si myslím, že je hlavná podstata kresťanstva, či ježišovej logiky, odpustenie. Na toto sa zamerať nie diskutovať o trnitárstve a trojici a vlastne, ak si zoberieme, že toto väčšinou sú iba pozostatky sporov niekedy od samého pobytu ježiša na zemi.
Až príliš sa venujke bohu, aký je a menej sebe a svojím hriechom a toto je podstata bytia človbeka na zemi, odpustenie hriechov. To, aký je jžežiš, a či je boh, alebo nie je, to nám ani nie je potrebné vedieť, doslova, načo ? My sa musíme zamerať na to, na čo tu ježiš prišiel a čo nám prikazuje, aby sme urobili na svoju záchranu. Status ježiša bnoha a svatej trojice bol stanovený pred tým, než tento svet existoval, tak čo s tým chceš robiť biedny človeče. A načo, ak ignoruješ to najhlavnešie, čo ježiš prikázal. Ján krstiteľ ukázal, ako sa treba spovedať a ježiš nám ukázal, ako máme prijímať jeho telo a krv, načo diskusie a aké, ak sa diskusiami prišlo iba na to, že z týchto najpodstatnejších a najhalvnejších vecí, si urobili modly a znesvätili podozreniami, že sú satanove.Takéto diskusie si radšej nechajte od cesty, kolkí okrem katolíckej cirkvi neuverili ježišovi ani príkazy z poslednej večere ?????? Ale diskutovať o bohu a trinitároch, to je základ ich života ???? Načo, a akého života. Má informácii o bohu ako tovaru v prístavnom sklade, ale nevie pochopiť, ako môže ježiš premeniť svoje telo na chleba a nechá nám ho požívať a trvá na to,m , že len ten, kto buie požívať jeho telo a krv, ale vy máte na to iný názor, kde ste k tomu prišli a to dokonca aj za cenu,že je tým ohrozené vaše spasenie ????? Načo sa potom spoliehate a načo žijete ? Katlíkom vyčitate modly a vy ste si vymysleli pre seba iné evanjleium, než má Ježiš. Za kým potom chcete ísť, ak ježiš kristus je jediný, ktorý nás môže dostať k jeho otcovi, bez neho dodnes nikto nezostúpil a ani nevystúpil a kto bez neho zostane, zostane tu, v tomto satanovom kniežatstve.
Samozrejme, že v tomto spore dvoch sa radšej zastanem Astaxa, lebo donedávna som taký istý veriaci, ako on, myslím, čo sa týka názoru na ježišovo božstvo a dogmy a Fatimu, ale inak, napriek tridentskému koncilu, kde nebolo všetko až také zlé a stále je všetko možné dať do poriadku a napriek dogmám, kvôli ktorým sa opravilo a zavrhlo poslanie z neba,napriek stámilionovým obetiam, katolíck cirkev si zachovala zo všetkých najviac vecí na spasenie človeka, či je to spoveď, čipríjmanie , omša s nádhernou liturgiou, ktorá sa môže slúžiť denne aj viackrát, ľudia vždy prídu a chodia, lebo zážitky s pozdvihovania premenenia, príjmanie, to sú vecíi, ktopré človek cíti aj ako podporu a očistu aj po veľkom páde, to sú veci, ktoré cítime priamo v našom živote toto zase je naša nádej a nie tu mlátiť prázdnu slamui čo aj najdupanejšími perfektnými presvedčovacími psychickými judami, lebo mať tak obrovské informácie o bohu a pri tom to najhlavnejšie zostalo niekde vzadu, toje pre mňa veľmi smutné.
Súhlasí MATO175


19.
označiť príspevok

MATO175
   8. 2. 2017, 09:16 avatar
Ano najdolezitejsie je zit Kristovo evanjelijum a vyuzivat dary-sviatosti,ktore nam ponuka Jezis na spasu a liecenie dusi skrze Cirkev.V Cirkvi som zazil svoje obratenie skrze "zive"Kristovo slovo,ktore prenika do srdca,ako sip a nuti Ta premyslat nad svojim ubohym a kratkym hriesnym zivotom a vsetko zle a nemravne lutovat s krokodilymi slzami a prosit Boha o odpustenie.Po dvadsiatich rokoch som bol na spovedi.To bol moj najstastnejsi den v zivote.Dakujem Bohu za tuto milost.Nicim som si ju nezasluzil,zadarmo som dostal.Vela krestanov vie o com pisem a vie,ze cirkev je mysticke Kristovo telo ktore je a bude stale zive.Drviva vacsina krestanov su praktizujuci krestania ktorich pohána dar viery a prislubenia nasho Pana Jezisa Krista.Na rozdiel od nejakych od nejakych totalne suchoparnych teoretikov, sektarov,ktory mozno poznaju kontexty z pisma,ale to je vsetko ."Ja som Cesta,Pravda a Zivot nik nepride k Otcovi,iba cezo mna". Cirkev bola,je a bude vzdy spinena ,bita a opluta,tak isto ako Jezis na Kalvarii.Jezis povedal Petrovi:Ty si Peter a na tejto skale postavim svoju Cirkev a pekelne brany ju NEPREMOZU! Toto prislubenie hovori za vsetko.


20.
označiť príspevok

gabriel pb
   8. 2. 2017, 09:26 avatar
je spása človeka viac ako narodenie človeka?


87.
označiť príspevok

Shagara muž
   18. 2. 2017, 01:30 avatar
20,....nech odpovie Písmo:Múdry pisateľ biblickej knihy Kazateľ napísal: „Meno je lepšie ako dobrý olej a deň smrti ako deň narodenia.“ Hádaj prečo? V odpovedi na tento text a iné je aj odpoveď na tvoju otázku!


88.
označiť príspevok

Shagara muž
   18. 2. 2017, 01:35 avatar
19 ,...preboha ,kde v dnešnom svete vidíš tú "drvivú väčšinu praktizujúcich kresťanov"? Nesnívaš?
A "premôžu"!
Aj vyvolenú cirkev /židov/ premohli pekelné brány! O čo viac sa to stalo tým,čo nie sú vyvolení aj podla tela,aj podla ducha!
....."Ale keby si ten zlý otrok azda povedal vo svojom srdci: ‚Môj pán sa oneskoruje,‘ 49 a začal by svojich spoluotrokov biť a jesť a piť s nepolepšiteľnými opilcami, 50 pán toho otroka príde v deň, keď to nečaká, a v hodinu, ktorú nepozná, 51 a čo najprísnejšie ho potresce a určí mu miesto s pokrytcami. Tam bude [jeho] plač a škrípanie zubov."....a toto RKC a iní robili! Hádam poznáš históriu a súčasnosť?!


22.
označiť príspevok

-era- muž
   8. 2. 2017, 09:49 avatar
Áno je :-)
Súhlasí Shagara


23.
označiť príspevok

gabriel pb
   8. 2. 2017, 09:51 avatar
a čo rodina? cesta lásky končí tam kde máš rodinu


24.
označiť príspevok

-era- muž
   8. 2. 2017, 10:55 avatar
Nesúhlas. Láska nie je obmedzená rodinou. Láska je spôsob vzťahu ku svetu. :-)
Súhlasí J.Tull, gabriel pb


37.
označiť príspevok

gabriel pb
   8. 2. 2017, 14:00 avatar
áno to je pravda, láska ku svetu je dôležitá ale po nej príde sloboda si pripravená byť slobodná?


38.
označiť príspevok

-era- muž
   8. 2. 2017, 14:23 avatar
Yes, som pripravený byť slobodný :-)


39.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   8. 2. 2017, 14:26 avatar
Ak chces byt slobodny, musis sa vzdat Jezisa


40.
označiť príspevok

-era- muž
   8. 2. 2017, 14:34 avatar
39. Ach EnaXnaY, nevieš o čom hovoríš :-)
Súhlasí gabriel pb


42.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   8. 2. 2017, 14:36 avatar
Viem presne o com hovorim

Na to aby si bol slobodny musis byt sam Bohom


44.
označiť príspevok

-era- muž
   8. 2. 2017, 14:37 avatar
42. s druhou vetou súhlasím
S prvou nie :-D


45.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   8. 2. 2017, 14:38 avatar
Jak ty mozes vediet ci viem o com hovorim alebo nie?

Si drzy


49.
označiť príspevok

-era- muž
   8. 2. 2017, 14:55 avatar
45. V istých prípadoch môže každý vedieť o druhom, či vie o čom hovorí - je to tak v prípade, ak človek vec pozná a vníma, že ten druhý hovorí hlúposti o tejto veci, ktorú on pozná. :-)

Áno, som drzý :-) ...... ale nie vždy :-)


50.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   8. 2. 2017, 15:12 avatar
Ale nepozna co o tej veci pozna ten druhy A preto je odvazne nieco take tvrdit


52.
označiť príspevok

-era- muž
   8. 2. 2017, 15:40 avatar
50. Áno, je to odvážne, ale odvaha spočíva na viere v to, že druhý je úprimný a jeho slová vyjadrujú to, čo si naozaj myslí. Takže ak napíšeš príspevok a ja verím v tvoju úprimnosť, môj záver je jednoznačný :-)


53.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   8. 2. 2017, 15:42 avatar
Tvoj zaver je chybny


54.
označiť príspevok

-era- muž
   8. 2. 2017, 15:44 avatar
V tvojom svete ho môžeš spochybniť. V našom spoločnom svete nezáleží len na tom, čo povieš ty :-)


55.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   8. 2. 2017, 15:45 avatar
Cely tento humbuk vychadza z toho ze si cosi o mne predpokladal Ze nemam dostatocnu skusenost ktoru si porovnaval so svojou vraj dostatocnou A preto je chybny tvoj zaver


59.
označiť príspevok

-era- muž
   8. 2. 2017, 16:01 avatar
55. nič som nepredpokladal. To je čistý výsledok úvahy, čosi ako 2+2=4 :-)


60.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   8. 2. 2017, 16:04 avatar
V 49 si uviedol ze ty danu vec poznas Lebo ja vraj o nej tvrdim hluposti Teda zrejme ju nepoznam

A tam si sa pomylil

Prave preto ze o danej veci viem (mozno) aj viac ako ty, sa ti moje vyroky mozu zdat ako hluposti


61.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   8. 2. 2017, 16:04 avatar
To je ta druha moznost, ktoru si akosi zanedbal


62.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   8. 2. 2017, 16:18 avatar
A ked chces matematicky priklad tak je to ako by si odmocnoval cislo 4

Vysledok je 2 ale aj minus 2


63.
označiť príspevok

-era- muž
   8. 2. 2017, 16:26 avatar
60. OK, teoreticky by azda bolo možné, že máme pod jedným menom dva rôzne pojmy - ja svoj a ty svoj. Ale zase na druhej strane, mám skúsenosť s tvojimi názormi tuná po niekoľko mesiacov a nič takejto možnosti nenasvedčuje :-)
Takže - Buď máš poznanie ale píšeš niečo iné, alebo píšeš presne to, čomu veríš - v oboch prípadoch z tebou napísaného je pre mňa možný len jediný záver. :-)


64.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   8. 2. 2017, 16:34 avatar
Alebo len nerozumies tomu co pisem

Suhlasil si s vetou ze ak chces byt slobodny musis byt sam Bohom

Ale uz si nesuhlasil s vetou ze ak chces byt slobodny, musis sa vzdat Jezisa (ako svojho Boha)

Schizofrenia?


65.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   8. 2. 2017, 16:35 avatar
Lebo bud mas Jezisa za svojho Boha alebo si sam sebe Bohom


66.
označiť príspevok

-era- muž
   8. 2. 2017, 18:05 avatar
64,65 - z týchto dvoch príspevkov je jasné, že nemáš úplne jasno v tom, o čom hovoríš. Aplikuješ materialistické zákony na duchovný svet a to potom plodí iba omyly. :-)


67.
označiť príspevok

J.Tull
   8. 2. 2017, 18:17 avatar
-era-, ospravedlňujem sa, že "skáčem" do diskusie a uznávam, že i nevhodne... napriek tomu zopakujem svoj názor - "žiadne" zákony (ak opomenieme zákony, ktoré ustanovil človek...) neexistujú; ani materialistické, prírodné, fyzikálne... ani duchovné, Božie... viera v "zákony" plodí nielen omyly, ale často aj násilie...
Súhlasí Peťo


69.
označiť príspevok

-era- muž
   8. 2. 2017, 18:41 avatar
67 Tull - A tomuto hovoríš ako:
sk.wikipedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
??


70.
označiť príspevok

J.Tull
   8. 2. 2017, 18:58 avatar
-era-, hovorím tomu rovnako, ako keď poviem, že Slnko vychádza v tom a v tom čase, alebo že zapadá vtedy či vtedy... hoci viem, že Slnko nevychádza ani nezapadá ...
Zákony nie sú ničím iným, než opismi toho, ako sa "veci správajú" ... zákony sú našimi opismi dejov, ktoré sa za rovnakých podmienok dejú rovnako... neexistujú žiadne zákony, ktoré by "hmote" ("hocičomu" niečo zakazovali a iné prikazovali... neexistuje hmota a vedľa, či dokonca "nad ňou", nejaké zákony... podobne ak, existuje "duch", neexistujú zákony, ktoré by boli vedľa, či dokonca nad ním... duch, či hmota, sa správa podľa toho čím je, akou je, ako vznikla... čím lepšie spoznávame čo je "duch", čo je hmota, z čoho sa skladá, čím je, ako vznikla... tým lepšie chápeme ako sa "správa" a toto "správanie", jeho opis, nazývame zákonom...


71.
označiť príspevok

-era- muž
   8. 2. 2017, 19:22 avatar
Tull, takže nie si proti, ak tento popis, ako sa veci štandartne správajú za štandartných podmienok, nazveme zákonom?
Súhlasí J.Tull


72.
označiť príspevok

J.Tull
   8. 2. 2017, 19:40 avatar
-era-, samozrejme, že nie... bolo by zložité, zbytočne komplikované hovoriť o tom, že Zem sa otočila tak, že jej "otáčka", sklon osi... spôsobili, že svetlo (elektromagnetické vlny... ) atď. ... spôsobili, že na tom a tom mieste Zeme ... atď.... jednoduchšie je povedať, že Slnko vychádza (zapadá) vtedy a vtedy... tu nie je problém... problém nastáva vtedy, keď veríme, že Slnko skutočne vychádza (zapadá)... keď veríme, že zákony nie sú opismi, ale skutočne existujú ako čosi určujúce, diktujúce... a na základe tejto viery hodnotíme nielen skutočnosť, ale aj blížneho svojho...


73.
označiť príspevok

-era- muž
   8. 2. 2017, 19:55 avatar
72. Tull, OK, pochopil som, myslím, že kompletne.

Ale to, že si sa cítil nútený vložiť tieto slová za môj príspevok 66 mi vychádza, že ti pripradám ako niekto, kto by chcel presadzovať opak tvojho názoru. Akoby som ja chcel tvrdiť, že materialistické zákony tu stoja mimo matérie a určujú, ako sa má matéria správať.
Ja som zatiaľ ale presvedčený, že také niečo by mi ani na um neprišlo.
:-)


74.
označiť príspevok

J.Tull
   9. 2. 2017, 11:04 avatar
-era-, si prvý kto pochopil. Aspoň doteraz mi to nik nepovedal... 

Necítil som sa nijako nútený vložiť tieto slová za Tvoj príspevok 66... chcel som sa len predviesť... 
Ak by zákony neboli len „opismi“, ale „reáliami“, potom by spadali do oblasti „nadhmotného“, neboli by „materialistické“. Povedal by som, že v takom prípade, tvoria „Logos“, patria do „duchovného sveta“ (vlastne v istom význame je aj „vedecký opis“ „duchovným svetom“ /ako literatúra, hudba, obraz...umenie.../). Lenže zákony nie sú reálie... to som mal na mysli, ako poznámku pod čiarou k Tvojmu príspevku 66...


75.
označiť príspevok

-era- muž
   9. 2. 2017, 11:15 avatar
Tull, napriek tomu, že súhlasím s tým, čo píšeš, sú pre mňa zákony, popisy fungovania, literatúra, hudba, logos... reáliami :-)

I keď samozrejme, veľmi špecifickými :-)
Súhlasí J.Tull


76.
označiť príspevok

J.Tull
   9. 2. 2017, 11:27 avatar
-era-, samozrejme, že sú... ale nie sú "materialistickými reáliami"... preto, v tomto zmysle, čisto špekulatívnom, len v rámci "kecania" (možno o ničom) materialistické zákony neexistujú... ak by existovali, nemohli by byť "materialistické"... ale ide o "kecanie", podobné tomu, ako keby som Ti dokazoval, že tvrdenie "Slnko vychádza" je nesprávne...


77.
označiť príspevok

J.Tull
   9. 2. 2017, 17:40 avatar
-era-, nevšimol som si "logos"... zákony ako popisy fungovania, popisy javov...; literatúra, hudba... a pod. ... sú pre mňa "reáliami", ale logos nie... "logos" je "filozofická špekulácia", v reáliu ktorej je možné len veriť...


78.
označiť príspevok

veriaci-4
   9. 2. 2017, 17:48

Príspevok bol vymazaný administrátorom.79.
označiť príspevok

J.Tull
   9. 2. 2017, 18:36 avatar
veriaci-4, veď predsa na túto Tvoju otázku som už odpovedal x-krát... bráni mi v tom moja skúsenosť, skúsenosť v tom najširšom zmysle tohto pojmu... - moje "nastavenie" (to akým som sa narodil - "moje gény"...), poznanie, vedomosti... kritické myslenie... atď. ... ak by som to viacej rozvádzal, obvinil by si ma, že presviedčam k ateizmu... a to nemám v úmysle... otázka je: veriť čomu? Veriť v "Logos", v tao, v akášu... Jehovu, v Krišnu, v Buddhu, v Brahmu, Ahura Mazdu ... v Krista? - a ktorého? Krista katolíkov, protestantov (ktorej z protestantských cirkví... ), Jehovových svedkov... alebo Krista charizmatických cirkví ... Neverím v Boha, lebo ho nemám vo svojej skúsenosti a za oveľa dôležitejšie považujem veriť (tiež som o tom x-krát písal) Ježišovým prikázaniam týkajúcich sa vzťahov človeka k človeku...


86.
označiť príspevok

Shagara muž
   18. 2. 2017, 01:27 avatar
70,.....je úplne logické a vedecké,že zákony musia mať Zákonodarcu, a že nemôžu existovať sami osebe . A ani sa nemôžu dodatočne vytvoriť bez prispenia inteligencie,osoby!
Už to je dôkaz,že Boh/prvotná príčina/ musí existovať!
A tvoja interpretácia zákonov je len sčasti pravda!
Tu na pochopenie toho,že sa mýliš používam veľavravnú analógiu. Duchovné zákony/Biblia/ sú dané Zákonodarcom Bohom Jehovom a o tom nikto nepochybuje. Tiež mnohí vedia/aj ateisti/ ,že ak sa nimi neriadime vzniká demoralizácia,anarchia,zlo,utrpenie! /zákon lásky a podobne/
A je jedno,či týmto zákonom/Biblii/ veríme,.....dôsledky za ich nerešpektovanie sa vždy dostavia. Aj to je každému jasné!
A to platí aj na fyzikálne zákony! Tie sú dané a sú nemenné a ak ich porušujeme ,tak dôsledky sa tiež hneď dostavia!
Príklad: Narušenie ekologickej rovnováhy a podobne!
A to ,že zákony sa istým spôsobom "správajú" a sú poznateľné,....je len jedna stránka veci! A to tá ,menej podstatná!
Boh v Písme poukazuje,že práve ON ustanovil dané zákony,....ako fyzikálne,tak duchovné!
Jakub 4:12
"12 Jeden je, ktorý je zákonodarcom a sudcom, ten, ktorý môže zachrániť a zničiť. Ale kto si ty, že súdiš [svojho] blížneho?"....ak tu sa viac poukazuje na duchovné zákony,tak kniha Jób poukazuje na fakt,že Boh ustanovil aj fyzikálne zákonitosti! (Jób 38:4–38; 39:1–12; Žalm 104:5–19)....a iné
Veriť,že zákony vznikli náhodou a nie sú reálne a niekym dané,.....je niečo nepredstaviteľné a nerozumné!
Zjavenie 4:11
„Hoden si, Jehova, náš Bože, prijať slávu a česť a moc, lebo ty si stvoril všetky veci a pre tvoju vôľu sú tu a boli stvorené.“


93.
označiť príspevok

J.Tull
   18. 2. 2017, 13:36 avatar
Shagara, ak existujú fyzikálne zákony, potom cituj nejaký... ekologická rovnováha* nie je fyzikálny zákon... povedzme:
"Teleso ponorené do kvapaliny je nadľahčované silou, ktorá sa rovná váhe kvapaliny telesom vytlačenej."
Je to fyzikálny zákon, alebo nie?

*ekologická rovnováha je prejavom "Božieho sadizmu", keďže sa udržuje vzájomným požieraním, pričom sa fantázie, pri spôsobe zabíjania, medze nekladú 


94.
označiť príspevok

havran
   18. 2. 2017, 14:06 avatar
J.Tull- máš pravdu. Zákon je to čo sa dá presne definovať a kvantifikovať. Ekologická rovnováha dodnes nie je definovaná jednoznačne a vedú sa o nej spory na rôznych úrovniach.


95.
označiť príspevok

J.Tull
   18. 2. 2017, 14:32 avatar
havran, idem ešte ďalej. Tvrdím, že žiadne (ak opomenieme tie, ktoré si ustanovil človek /trestný zákon, ústavný a pod.) zákony (v zmysle akýchsi "príkazov ", "nadradenosti"... čohosi "mimo"... ) neexistujú. Sú to opisy javov, dejov, ktoré sa za rovnakých podmienok správajú rovnako... napríklad spomenutý Archimedov zákon, nie je zákonom, ktorý by telesám niečo prikazoval, ale je opisom "deja" - nadľahčovania telies kvapalinami... z tohto pohľadu, ak niet zákonov, potom niet ani zákonodarcu... môže však existovať Stvoriteľ, ktorý stvoril hmotu, ktorá vzájomne interaguje, či neinteraguje, vzájomne pôsobí, vytvára vzťahy... podľa toho akou je, čím je, z čoho je, ako bola "stvorená"...
Súhlasí havran


96.
označiť príspevok

havran
   18. 2. 2017, 14:43 avatar
J.Tull - čo k tomu dodať-v zásade saúhlasím-správne zákony by mali popisovať javy v súlade s materiálnou realitov, lebo tie sú odrazom reality. Toto však je pre mnohých nedosažiteľná méta na pochopenia a tak im stačí viera. Preto som racionálny materialista a nie Ateista a vôbec už nie veriaci teista.Poznám ťa už dlho tu na DF a mám taký dojem, že by sme vedeli rozvinúť zaujímavú i osobnú diskúsiu.


100.
označiť príspevok

Shagara muž
   20. 2. 2017, 08:16 avatar
94,.....nie je to celkom pravda. Jav oteplenia vody/el niňo/,zmena prúdenia vetrov a podobne sú zákonitosti a narúša ich človek svojou činnosťou. A tie sú istým spôsobom zrejme a "zadefinované".
Mnohé zákony človek pozná,mnohé nie! A u mnohých nepozná ich účinok,dopad na životné prostredie a človeka! Ale u mnohých áno! Hra na slepú babu patrí malým deťom!


101.
označiť príspevok

Shagara muž
   20. 2. 2017, 08:22 avatar
94,.....gravitačný zákon poznáme a predsa vieme veľmi málo o ňom a jeho podstate. To,že mnoho toho ešte nevieme je nepodstatné! Podstatné je to,že zákony poukazujú na Inteligentného Zákonodarcu!


99.
označiť príspevok

Shagara muž
   20. 2. 2017, 08:11 avatar
93,.....gravitačný zákon,silná interakcia,elektormagnetická sila,slabá interakcia a podobne!
Celý vesmír je presne nastavený a ak len trošku zmeníš dané nastavenie,tak život by skončil!
Ak letia labute z Islandu do Irska vo výške 8000 metrov/pri teplote -40 stupňov/ a letia rýcchlosťou 200 km/hod,.....tak ako vedia že táto výška a smer je to správne ?
Za všetkým stojí Stvoriteľ,ktorý dal inštinktivnu múdrosť aj zvieratám!
Celý vesmír je plný mnohých zákonitostí,nastavení! Už len naše telo a mozog má nesmierny počet takýchto nastavení,zákonitostí a riadi sa nimi,...vedome alebo podvedome.
Ekologická rovnováha je systém,ktorý udržuje zem v harmónií,....a človek je ten ,kto ruší túto harmóniu svojou bezuzdnou chamtivosťou a potom zvaľuje vinu na Boha!
A ekologická rovnováha je postavená ma mnohých zákonitostiach,ktoré opäť človek prehliada a narúša!
-------------------------------------------------------------------
„Je to pochabosť pozemského človeka, ktorá prekrúca jeho cestu, a tak sa jeho srdce rozhnevá na samotného Jehovu.“
(PRÍSL. 19:3)


68.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   8. 2. 2017, 18:22 avatar
Myslel som si ze si pripraveny ale mylil som sa


56.
označiť príspevok

gabriel pb
   8. 2. 2017, 15:46 avatar
z jednej chyby vyšiel pohanský život, z druhej chyby prišiel syn adamov


57.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   8. 2. 2017, 15:47 avatar
Cele zle Uz by ste mohli konecne zavrhnut tie zidovske bajky a zacat racionalne rozmyslat, hovorit a konat


41.
označiť príspevok

gabriel pb
   8. 2. 2017, 14:35 avatar
v rýchlosti Ti napíšem čo je slobodný, slobodný je nakupovať, slobodný je pomôcť priateľovi, slobodný je postarať sa o teplo domova a žalúdky rodiny


43.
označiť príspevok

-era- muž
   8. 2. 2017, 14:36 avatar
41. Celkom pekne napísané, si šikovný rýchlopisec :-)


46.
označiť príspevok

gabriel pb
   8. 2. 2017, 14:40 avatar
a nešikovný v tom ako si sám poradiť, keby si len vedel koľko vecí som vďaka černochovi uvedomil, ďakujem za 43.


27.
označiť príspevok

J.Tull
   8. 2. 2017, 12:11 avatar
-era-, môže byť človek, bez toho, že sa narodí" spasený? 


29.
označiť príspevok

-era- muž
   8. 2. 2017, 12:15 avatar
27 Tull - myslím, že nemôže  


31.
označiť príspevok

J.Tull
   8. 2. 2017, 13:08 avatar
-era-, keď nie, potom spása nemôže byť viac, ako narodenie   


32.
označiť príspevok

-era- muž
   8. 2. 2017, 13:12 avatar
31 Tull. Lenže tu treba brať do úvahy pisateľa otázky - a v tomto prípade (gabriel pb) je veru možné pod otázkou chápať aj niečo úplne iné, než na čo sa pýtaš ty :-) . Slovo "človeka" je tam použité dvakrát a nemusí označovať toho istého :-)

Takže s použitím fantázie moja odpoveď spadala to toho istého fantazijného štýlu :-D


34.
označiť príspevok

J.Tull
   8. 2. 2017, 13:31 avatar
-era-, najprv som dal súhlas, ale zrušil som ho... to je jedno či "Slovo "človeka" je tam použité dvakrát a nemusí označovať toho istého"... nenarodeného človeka nepoznám ... máš však pravdu "s použitím fantázie Tvoja* odpoveď spadala to toho istého fantazijného štýlu, akou je "nezmysel":
"je spása človeka viac ako narodenie človeka"
Možno mal na mysli: "je spása pre človeka viac ako jeho život?". Má žiť preto, aby bol spasený... konať nie zo svojej prirodzenosti... ale pre spasenie... bez ohľadu na "morálnu správnosť", respektíve pokladať za morálne správne len to, čo podľa neho, je podriadené spaseniu - čiže má byť farizejom, pokrytcom... ?


36.
označiť príspevok

-era- muž
   8. 2. 2017, 13:43 avatar
Tull - moje fantázijné pochopenie otázky bolo takéto: Má sa človek starať predovšetkým o vlastné spasenie v tomto svete alebo predovšetkým o láskyplné splodenie nového človiečika do tohto sveta?    


48.
označiť príspevok

Nadja žena
   8. 2. 2017, 14:54 avatar
Myslím, že so splodením bude mať málokto problém  
Inak, kresťania s týmto mali spočiatku problém, sex považovali za nečistý...
Súhlasí Shagara


51.
označiť príspevok

gabriel pb
   8. 2. 2017, 15:36 avatar
pozor na to, kto sa ponáhľa, môže skončiť rozvodom, vzťah by mal byť dostatočné dlhý, aby sme pochopili, či dieťa, slobodu alebo prácu a lásku, hádam nik nechce skákať do horúcej vody


58.
označiť príspevok

gabriel pb
   8. 2. 2017, 15:48 avatar
človek má byť ako strom, kývať sa zo strany na stranu a potom ho zrežú..


25.
označiť príspevok

elemír muž
   8. 2. 2017, 11:59 avatar
MATO 175
mne vyčítajú, že píšem okolkami, ale ty si to napísal jasne a stručne. Toto je to, čo mnohí nepochopili, alebo nenašli a nezostalo im nič iné, len to zosmiešniť, lebo zdvihli svoje ego až nad boha.
Gabriel, láska k rodine a láska k bohu je íná a inde. Rozdiel medzi nimi je len ten, že láska k bohu zastrešuje všetky lásky, aj k rodine, aj k priateľom a vôbec človeka k človeku.
Ak si niekto založí rodinu, aby vyriešil problém so sexom, rodina funguje iba dovtedy, pokiaľ funguje aj sex a keď sa narodí dieťa, zrazu miláčik zbadá, že polovica manželkinej lásky je preč, že ju ako matka dala dieťaťu a on chudáčik sa cíti ochudobnený o lásku.
Ale ak sa niekto ožení a okrem sexu chce aj lásku chce byť aj duševne milovaný a chce duševne milovať, potom pri narodení dieťaťa sa nič nedelí, naopak láska sam znásobí o lásku k dieťaťu. Láska neklesne o 50%, ale vrastie o 100%.
Rodina je súčasť normálneho kresťanského života a neodeliteľnou súčasťou božej lásky.


26.
označiť príspevok

J.Tull
   8. 2. 2017, 12:09 avatar
Shagara, A ak veríme, že náuka o totožnosti archanjela Michaela s Ježišom Kristom je takou najzákladnejšou pravdou, tak je viac ako zaujímavé, že duch svätý to kresťanom na letnice nepripomenul, nezjavil...
V Novom zákone sa neobjavuje ani slovo Trojica, ani jasne formulovaná náuka o nej a ani Ježiš a jeho nasledovníci nemali v úmysle protirečiť šeme [hebrejskej modlitbe] Starého zákona: ‚Počúvaj, ó Izrael: Pán, náš Boh, je jeden Pán.‘ (Deut. 6:4).“
Rovnako sa v Novom zákone neobjavuje ani slovo o tom, že Ježiš bol stvorený v určitom bode večnosti, ani zmienka o tom, že Kristus je totožný s archanjelom Michalom... viera v Božiu trojjedinosť neodporuje viere v jediného Boha...
Ak do konca tretieho storočia bola náuka o trojjedinom Bohu neznáma, potom už známou bola? Lebo ak áno, sám tým dokazuješ, že tvrdenie z odkazu, ktorý si dávnejšie dal ako dôkaz neopodstatnenosti „trinitárstva“: - „Prvý krát sa trojičná pohanská teológia začala formovať pri NK a to bol čisto výmysel cisára Konštantína. Dovtedy to nikoho ani nenapadlo.“ - je klamstvo. Opakujem Ti to preto, aby si si uvedomil, že vo svojej argumentácií odkazuješ na „odborníkov“, ktorí nielenže používajú polopravdy, ale aj vyslovené lži...
Tertullianus bol síce prvým, kto použil latinské „trinitas“ – trojica:
„Trinitas unius Divinitatis, Pater et Filius et Spiritus Sanctus“ (Trojica je jedno Božstvo, Otec, Syn a Duch Svätý)
ale pred ním použil grécke „trias“ Athenagoras (133 – 190):
„Kresťania* poznajú Boha a jeho Logos, vedia, čo znamená jednota Syna s Otcom, čo znamená spoločenstvo Syna s Otcom, čo je Duch, čo je jednota tejto triády („trias“), Ducha, Syna a Otca, a čo značí rozlíšenie v tejto jednote.“ Athenagoras (133 – 190)

„Trojjedinosť „kresťanského Boha“ je logickým vyvrcholením otázky „ako môže byť jeden Boh, keď sú traja - Otec, Syn, Duch svätý“... Neviem nakoľko súvisí viera v trojjediného Boha s „pohanstvom“, s „pohanskými božími trojicami“... skôr súvisí s pojmom logos*, ktorý prevzal Ján od Filóna Alexandrijského a „zrod“ tohto pojmu, je pohanský... ak však JS trepú (nepodloženie tvrdia), že trinitárska teória je prevzatá z pohanstva, len preto, že i pohania verili v trojjedinosť svojich bohov, potom, na základe logiky tohto trepania, je i teória podľa ktorej bol Ježiš stvorený v určitom bode večnosti, prebratá z pohanstva. Napríklad z perzského zoroastrizmu, podľa ktorého Zarathuštru, predpovedaného prorokmi, stvoril jediný boh Ahura Mazda „tisíce rokov“ (v určitom bode večnosti) pred stvorením sveta...“ História: Otec, Syn, Duch svätý
Súhlasí MATO175


28.
označiť príspevok

-era- muž
   8. 2. 2017, 12:14 avatar
Tull - pekný príspevok, palec hore.


33.
označiť príspevok

J.Tull
   8. 2. 2017, 13:12 avatar
-era-, ďakujem za pochvalu... aj mne sa páči ... pochvala poteší, nie je to však dôležité...   


85.
označiť príspevok

Shagara muž
   18. 2. 2017, 01:06 avatar
26,.....nikdy som netvrdil ,že je to "základnou pravdou"! Práve naopak,....je to len konštatovanie Písma,aby sa vedelo,že Ježiš mal iný život a meno v nebi,predtým než prišiel na zem!
Za druhé,....duch ju zjavil v mnohých citáciách Písma a i sám Ježiš poukázal na svoje anjelské postavenie mnohými spôsobmi! Aj vyjadrenie -"Boží syn" na to poukazuje. Anjeli sú tiež Boží synovia.
Za tretie,....asi vieš málo o tom,že kresťanstvo bolo až do konca 1 tisícročia ariánske,teda verilo sa v jediného ,nerozdeleného Boha!
Za ďalšie .....naštuduj si význam slova :"logos"! Máš v tom zmätok! Logos v biblickom chápaní znamená len to,že Ježiš bol hovorcom Všemohúceho Boha,jeho zástupcom! Ježiš to opakovane potvrdzoval! A to vtedy ,keď poukazoval,že "neprišiel hlásať svoje učenie ale Otcovo", a podobne. Ak by bol Ježiš Boh ,ako súčasť trojice,tak by tak nemohol hovoriť!
A "bohov je veľa",...to tiež povedal Ježiš ale aj to,že jediný Všemohúci a pravý Boh je jeho Otec ,Boh Jehova! Aj preto o ňom hovoril ako o "svojom Bohu"!
A to,čo odhaľuje náuku o trojici ako klamstvo,je v prvom rade Biblia a slová Ježiša,a nie cirkevní otcovia,alebo história!
Ja len poukazujem,že ani cirkevní otcovia neverili v trojicu a že i história dokazuje ,že trojica je výtvor teofilozofov,pohanov ,ktorí konvertovali na kresťanstvo! To je úplne zrejme,kto pozná podrobnejšie históriu kresťanstva.
A tu nejde len o trojicu,.....trinitárske kresťanstvo zmenilo úplne všetko a nemá nič spoločné s kresťanstvom ,ale iba s "burinou"/falošným náboženstvom,kresťanstvom/ ,ktorá bude "spálená",zničená!


91.
označiť príspevok

J.Tull
   18. 2. 2017, 12:22 avatar
Shagara, „Logos“ asi prvý vo filozofickom význame použil Herakleitos. Podľa neho je svet nestvorený, existuje od večnosti. Všetko v ňom riadi „logos“ – „rozumná reč“; „výrok“; „princíp“... „svetový zákon“; „svetový rozum, ktorý všetkým vládne“... Z pojmu „logos“ je odvodený i pojem „logika“ – náuka o správnom myslení... Stoici logos (prozreteľnosť, nutnosť... niekedy i ako boh Zeus) chápali ako zákonitosť, ktorá je celku sveta vlastná (imanentná). Je to formujúca sila pôsobiaca z vnútra... Podľa Filóna sa Boh pri stvorení sveta nedotýkal priamo látky. Pri naplňovaní svojej vôle v látke používa telesné sily. „ktoré sa pravým menom nazývajú idei“. Ich súhrn je logos, rozum vládnuci svetu. Nie je identický s bohom, ale je druhým po bohu. Je „synom božím“, prostredníkom medzi bohom a človekom...“
Ján „Logos“ opäť stotožnil s Bohom, podobne ako pred ním (nielen) stoici:
„Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh“
Možno s daným veršom vrtieť, ako ním aj o stodvesto mnohí vrtia... Pripusťme, že Ježiš je „len“ synom božím, prostredníkom medzi bohom a človekom...tak ako to tvrdí Filón a podobne niektorí kresťania, odporcovia trojjedinosti, že je len „akousi nebeskou bytosťou“, že je „len“ Otcov jednorodený Syn, plný milosti a pravdy, že je Jeho Slovom, ktoré sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Ak teda platí, že Kristus je Slovom, ktoré bolo u Boha a nie je tým Bohom, ale je ním stvorený, potom tu máme dvoch bohov. Boha Otca a Boha Syna... lebo je čierne na bielom - „to Slovo bolo Boh“...
Keď JS poukazujú na pohanstvo „trinitárov“, zabúdajú, že ukazujúci mieri jedným prstom na druhého, pričom tromi prstami mieri na seba. Už som spomínal podobnosť so zoroastrizmom, uvediem ešte v tejto súvislosti Plotína (204-270), podľa ktorého svet nemohol byť stvorený voľným aktom Boha. Najvyššia bytosť, akoby „preteká“ a jej prekypujúca plnosť tvorí všetko ostatné. Tak ako Slnko vyžaruje teplo, bez toho, aby strácalo niečo zo svojej substancie, tak aj najväčšia bytosť vyžaruje – takpovediac akoby odlesk alebo tieň seba samého – všetko čo je... História: Otec, Syn, Duch svätý


98.
označiť príspevok

Shagara muž
   20. 2. 2017, 07:57 avatar
91,....Tull,.a to si naozaj taký naivný alebo nevzdelaný? Alebo nepoužívaš zdravý úsudok!?
Ak Biblia hovorí,že je "veľa bohov",....tak to ako chápeš? Tak,že je veľa Všemohúcich Bohov?
Anjeli ,i Ježiš sú bohovia,ale nie Všemohúci. A ľudia sú v Písme "bohovia Najvyššieho"/sudcovia/.
A čo,sú aj oni hádam Všemohúci?
Alebo Nabuchonodozor je v knihe Judit "Veľký Boh",....je vari aj on Všemohúci Boh?
To naozaj je také ťažké pochopiť,ako chápať slovo Boh,boh? El Šaddaj/Všemohúci/ je len Jehova!
Už som poukazoval na nezmyselnosť trinitárskeho tvrdenia, keď som poukazoval,že Ježiš je "syn Najvyššieho".
Ale ak je Ježiš tým "Najvyšším",....tak potom je "Najvyšší Najvyššieho"!
A Písmo píše ,že "Boh Otec Ježiša povýšil do nadradeného postavenia",....tak potom už Ježiš musí byť "Vyšší od Najvyššieho"! A to nepotrebuje komentár!
A "logos" ja vnímam vo svetle Písma a nie vo filozofickom ,pohanskom učení,kde má iný význam/rozum/.
Sú staršie,historické práce,kde logos/slovo/ bol vyslanec kráľa/posol/ a ten tlmočil kráľovu vôľu, oznamoval to,čo chcel povedať samotný kráľ./vládca,atď/........jednoducho hovorca. Tak ako ho majú aj dnes mnohí vládcovia a významné osobnosti!


102.
označiť príspevok

-era- muž
   20. 2. 2017, 08:52 avatar
Shagara: "El Šaddaj/Všemohúci/ je len Jehova!" Daj prosím odkaz, kde sa to píše v Biblii.


103.
označiť príspevok

-era- muž
   20. 2. 2017, 12:43 avatar
98 "Shagara: logos/slovo/ bol vyslanec kráľa/posol/ a ten tlmočil kráľovu vôľu,"

Lenže Ján hovorí jasne, že Slovo Bol Boh - ten, ktorý bol na počiatku :-)

En arch? ?n ho Lógos, ka? ho Lógos ?n pr?s t?n Theón, ka? The?s ?n ho Lógos.


104.
označiť príspevok

Shagara muž
   21. 2. 2017, 06:49 avatar
103,....súhlasím. Sám tomu verím,že Ježiš bol významný posol a že bol boh,božský! Ale nie Všemohúci Boh!
Aj iní anjeli,Boží synovia sú "bohovia",božskí ,....ale to z nich nerobí Všemohúcich Bohov!


105.
označiť príspevok

J.Tull
   21. 2. 2017, 11:01 avatar
Shagara, doslovne je napísané : "Slovo Bol Boh" a nie "Slovo bolo Božské"... ak veríš, že "Aj iní anjeli,Boží synovia sú "bohovia",božskí", potom veríš v bohov (je jedno či dáš úvodzovky, alebo ich vynecháš). Veríš v jedného Všemohúceho hlavného Boha a množstvo jemu podriadených bohov, podobne ako tomu verili pohania - povedzme Gréci v Dia a jemu podriadenej bohyni Aténe, ktorá sa zrodila z jeho hlavy, alebo Marduk, ktorý stvoril nebesia a zem a z hliny pomiešanej s krvou Kingua človeka... vo všeobecnosti pohania verili v "hlavného", najmocnejšieho boha, ktorému boli ostatní podriadení, tak ako tomu veria JS - veria vo Všemohúce hlavného Boha a množstvo jemu podriadených bohov, Ježiša, archanjelov, anjelov...  
Ešte zopakujem, teóriu o tom, že Kristus bol stvorený v určitom bode večnosti prebrali JS z pohanstva - Zoroastrizmus  


30.
označiť príspevok

J.Tull
   8. 2. 2017, 13:04 avatar
Astax1, tak ako arianizmus a pod. náuky vymysleli ľudia, tak je aj „trojjedinosť“ je ľudská špekulácia. Zopakujem:
„... otázka podstaty Boha nie je výmysel katolíkov, ale je výsledkom sporov, ktoré tu boli už od 2. storočia a ak je v „tom pohanstvo“, potom je „pohanstvo“ aj v „opozičných špekuláciách“. Som zástancom názoru, že Boh (ak existuje) vo svojej celistvosti je ľudským rozumom neuchopiteľný. Nie je v silách nášho limitovaného rozumu dostať sa ponad svet hmoty, zmyslového sveta... nedokáže „vybádať“ Božiu podstatu, ktorá je len v náznakoch (i protirečivo) spomínaná v Písme; nedokáže obsiahnuť dokonalosť Všemohúceho, ktorý je vyšší nad nebesá, hlbší od podsvetia, jeho rozsah väčší je ako zem, jeho šírka väčšia ako more. Nedokáže obsiahnuť hĺbku Božieho bohatstva, múdrosti a vedomosti, nemôže vystihnúť dianie, ktoré sa deje pod slnkom. Človek sa bude totiž namáhať, aby ho našiel, ale ho nenájde, aj keby múdry hovoril, že ho pozná, nájsť ho nemôže.
Môže však špekulovať a veriť špekuláciám, čo nie je ešte zavrhnutiahodné. Problém je, keď sa pri kritike iného názoru používajú účelové klamstvá, keď sa ľudská špekulácia vyhlasuje za zjavenú pravda... je jedno či trinitárska, alebo akákoľvek iná...
Bolo by do rehotu, ako jedni i druhí vystríhajú pred falošnými prorokmi, jeden proti druhému používajú tie isté citácie o falošných prorokoch - neuvedomujú si, že prvým predpokladom falošného proroka je jeho samovyhlásenia sa za proroka... - keby to nebolo zlom, ktoré viedlo a môže (a často i vedie... netýka sa len náboženstva) k násiliu... História: Otec, Syn, Duch svätý


84.
označiť príspevok

Shagara muž
   18. 2. 2017, 00:43 avatar
30,.....tak je potom jedno v akého Boha veríme a modlárstvo a výlučná oddanosť jedinému Bohu sú len zbytočné frázy Biblie?! Ved Boha aj tak nemôžme pochopiť! Ale môžme a musíme,....to hovorí Písmo Tull!
Je to dokonca podmienka našej záchrany/okrem iného/!
A história je jasná a aj laik môže vedieť odkiaľ prišla trojica a kto je za ňou?!


92.
označiť príspevok

J.Tull
   18. 2. 2017, 12:37 avatar
Shagara, Písmo nehovorí, že musíme Boha pochopiť... hovorí nám - nielenže nedokážeme obsiahnuť dokonalosť Všemohúceho, nemôže ani vystihnúť dianie, ktoré sa deje pod slnkom ...aj keď sa budeme totiž namáhať, aby sme ho našili, ale ho nenájdeme, aj keby múdry hovoril, že ho pozná, nájsť ho nemôže... podmienkou našej záchrany je milovať Boha (ktorý je jediným Bohom a tak tomu veria i katolíci, len JS to nechcú vidieť a prisudzujú im niečo, čo pravdou nie je... ) a blížneho svojho a nie pátrať po Jeho podstate, tajomstvách, mystériu...
Ak je história jasná, prečo sa potom pri jej výklade JS uchyľujú ku klamstvám...?


97.
označiť príspevok

Shagara muž
   20. 2. 2017, 07:41 avatar
92,.......Písmo hovorí,..."Ak sa niekto chváli,nech sa chváli tým ,že ma pozná"!
Tiež hovorí ,že "Poznanie Boha a jeho syna=večný život"! Ján 17:3
A sú ďalšie texty ,ktoré podmieňujú našu záchranu presným poznaním Boha a jeho syna!/epignosis/
Dokonca nás nabáda ,aby sme poznali "Jehovovú myseľ" a i "Kristovú mysel"! A aby sme ju mali i mi,....teda aby sme mysleli a konali ako Jehova,alebo ako jeho syn!
To,čo nemôžeme poznať ,je to.....že svojim rozumom nemôžeme obsiahnuť všetko tak ako Boh,a ani nemôžeme chápať všetky súvislosti jeho konania. A to je logické,nakoľko je absolútne dokonalý a jeho múdrosť je neobmedzená!
Ak napríklad nepochopíme jedinečnosť Boha,a to ,že je "jeden Pán", a že nikto mu nie je rovný, a že nie je nejakou mystickou trojicou,.....tak je viac ako isté ,že prídeme o večný život. Pretože viera v troch bohov je modlárstvo a Biblia hovorí,že "Modlári nevôjdu do Božieho kráľovstva"!
Prvé prikázanie z desatora to viac ako zdôrazňuje. V minulosti veľakrát židia urobili omnoho menší kompromis,alebo si osvojili nejaký pohanský zvyk a už boli za to trestaní,ničení!
Príklad: Urobili si na pustatine modlu/zlaté tela/ a tancovali pred ňou a Boh ich hubil na tisíce. A pritom tá socha čo im vzišla zo zlata,nebol pohanský boh,lebo ju nazývali Jehovom/"Slávme sviatok Jehovovi".hovorili/ a predsa desaťtisíce za to prišli o život. Preto,že Boha si nemôžme zhmotniť.
Alebo Dávid sčítal ľud a Boh vyhubil 70 000 židov morom!
Alebo jeden žid/Achan/ si vzal niečo z dobývaných miest ,čo malo byť "oddané zničeniu"/zlaté pruty/ a opäť mnohí zomierali!
A mohol by som pokračovať dalej! Láska je naozaj najdôležitejšia,ale bez poznania sa stáva uctievanie Boha modlárstvom,....a to už nie je o láske. Agapé je rozumová láska ,založená na biblických zásadách a nie sentimentálna láska ,ako ju vnímaš ty!
Už chápeš aké je dôležité poznať Boha a presne konať jeho vôľu? Teda,ku klamstvám sa uchyľuje úplne niekto iný-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sk.ap.17:27
"aby/ľudia/ hľadali Boha, ak by ho azda mohli nahmatať a naozaj ho nájsť, lebo v skutočnosti nie je ďaleko od nikoho z nás. "
Izaiáš 55:6
"6 Hľadajte Jehovu, kým sa dá nájsť. Volajte na neho, kým ukazuje, že je blízko."

Hozeáš 6:6
"Veď som našiel potešenie v milujúcej láskavosti, a nie v obeti, a v poznaní Boha skôr ako v úplných zápalných obetiach".
„Kto nemiluje,“ objasňuje sa v Biblii, „nespoznal Boha.“ (1. Jána 4:8) Poznať ho znamená tiež poslúchať ho. (Prečítaj1. Jána 2:3–5.) Teda,...ak nepoznáš Boha ,nemôžeš ho skutočne milovať,....preto je toľko nevercov,aj medzi matrikovými "kresťanmi"!
1. Jána 2:4
"4 Kto hovorí: „Spoznal som ho,“ a predsa nezachováva jeho prikázania, je luhár a v takom niet pravdy."
Povedz,....kto je známy tým,že slová a skutky nie sú zajedno? Kto proklamuje ,že pozná Boha ,ale skutkami ho zapierajú?
1. Timotejovi 2:4
"4 ktorého vôľou je to, aby boli ľudia každého druhu zachránení a prišli k presnému poznaniu pravdy".
A povedz, čo je biblická pravda? Nuž pravda o Bohu!
Tull....celá Biblia hovorí o poznaní Boha a ty tu píšeš niečo,šo je na míle vzdialené pravde!


35.
označiť príspevok

elemír muž
   8. 2. 2017, 13:42 avatar
áano Tull, to je vlastne historia, ako to vzniklo, ale kde je pravda ??? Ja si myslím, že v evanjeliu, ako jediného zdroja dát na riešenie všetkých a aj tejto pochybnosti. Lebo čo tam nenájdeme, nehľadajme inde a už vôbec nie niekde v historii, ktorú písali ľudia ako my, lebo nemôže znamenať, že to čo verili naši otcovia a predkovia dve tisíc rokov, že to musí byť pravda. Opakujem, pravda je v evanjeliu a nikto v historii nemal právo meniť evanjleium, ani spochybňovať, ani zdôrazňovať a už vôbec nie pridávať či odoberať.
Samozrejme, ak by sme dali takýto filter na každú cirkev s podmienkou, že ak chce byť niekto spasený, že sa to dá jedine cez Ježiša a potom je ježišove evanjelium pre tohoto človeka prednostnejšie, ako celé učenia cirkvi, či dogmy, lebo to vzniklo z človeka a čo je od človeka, môže byť aj od toho druhého, to,hovorí ježiš. A tým by som došiel k tomu, na čom je založená moja viera - iba na evanjeliu, lebo nikto z tých, čo do toho pridávali a odoberali a inak manipulovali, ma nespasí, nemá tu moc a silu to urobiť, akokolvek by to chcel. A ak sa teda upnem na Ježiša, ako prvú božskú osobu svätej tzrojice, musím naštudovať evanjeliu a podľa toho sa držať a zavrhnúť všetky dogmy a učenia cirkvi, lebo po ovocí ich poznáte, dodnes sú príčinou prelievania krvi nevinných ľudí.
Takže ak sa pýtam, existuje svätá trojica odpoveď moja - určite ano. Lebo otec syn a duch svätý.
je svätá ? určite áno, veď kto by mohol byť svätejší, ako otec syn a duch svätí.
Je svätá trojica jeden boh ? určite nie, jediný boíh je iba otec ježiša krista, ježiš je jeho syn, ktorí sa mu vo všezkom podriadil a doch svätý je duch, ktorému sa podriadili otec aj so synom. lebo hriech proti duchu svätému otec a syn nemôže odpustiť nikdy, ani v tomto veku a ani v budúcom.
A čoje hlavné poslanie svätej trojice? Spasenie hriešnikov Každý z nich vykonáva jedinečný úlkol.
Ježiš prenáša duše dobrých a spravodlivých do priestoru jeho otca a ten naposledy ešte preverí, či vetvička prináša úrodu, alebo nie, teda a to je, to, čo ježiš na inom mieste hovorí učenníkom,komu odpustíte, tomu bude odpustené, nehovorí, tomu je odpustene, tomu bude odpustené. A až Otec,ktorý sa stará o vínny kmeň ježišovho tela rozhodne, čo pôjde duša do večného života, teda do života ducha svätého, alebo do zatratenia. ono vlastne duša rozhodne sama za seba tým, či na Ježišovom kmeni prinesie úrodu, alebo nie.
Teda ježišov vínny kmeň je spojnica s dvomi rozdielnými časopriestormi, Teda jeden časopriestor je to, čo tu žijeme a druhý časopriestor je to, kde bol ježiš pred tým, než mu jeho otec stvoril tento svet, ktorý tu my žijeme.
Mne to z evanjelia vychádza takto, napriek trinitárstvu RKC, ak sa pod trinitárstvom myslí trojica, ako trojjediný boh.
Teda podľa evanjelia je trojjediný boh nezmysel ako vráta na garáži, lebo ak by aj tí traja mali spoločnú s.r.o., aj sa nedá byť každý sám a pritom, bolo by to ako trojhlavý drak. leboé ak by ste odťali trojhlavému drakovi jednu hlavu, má ešte dve, alebo ak vám pri gulečníku niekto vypichne oko, máte ešte jedno. Ale ak zo svätej trojice jeden vypadne, je cesta prerušená, nefunguje, lebo uloha pri spasení hriešnika pre každého člena trojice ja tak jedinečná, že jeden nemôže nahradiť druhého. a to ani v púrípade, akby trojica bola ako jeden celok a vlastne preto, nemôže byť ako jeden celok a jeden boh, ak by bol jeden boh, tak by bol schopný jeden nahradiť dvoch, podľa podobenstva o vínom kmeni to nie je možné.
Toto je totiž jedna z najdôležitejších informácii pre kresťana, najcitlivejšia otázka a preto je pochopiteľné, že satanovi ide o to, aby to ľudia nechápali a prepásli najdôležitejšiu informáciu o záchrane, ale ak sa spoľahneme na ježiša a jeho matku, on ostatné za nás urobí, on nás prenesie do iného sveta, aby potom proces spasenia pokračoval.
A teda najdôležitejší deň tohoto ľudského pokolenia je ježišov krst jánom pri jordáne, lebo tam boli bytostne prítomní otec aj duch svätý a takáto ich prítomnosť na zemi bola zrejme jedna jediná a viac už nikdy nebude. Tam sa utvorila možnosť odpustenia hriechov hriešniíkom, boli tam prítomné tri osobnosti, ktoré boli prv, než existoval tento náš svet a oni tu dali šancu každému a každý má slobodné právo slopbodne sa rozhodnúť, ako s touto šancou naložiť.


47.
označiť príspevok

J.Tull
   8. 2. 2017, 14:41 avatar
elemír, unisono predstavitelia jednotlivých cirkví, denominácií, kresťanských spoločností tvrdia, že práve ich náuka, viera je
založená iba na evanjeliu, že všetci ostatní "do toho pridávali a odoberali a inak manipulovali" ... podobne je to aj v Tvojom chápaní Písma - pridávaš čo tam nie je, ignoruješ čo tam je, ak to odporuje Tvojmu výkladu a manipuluješ veršami, aby vyhoveli Tvojej predstave... Tvoj výklad je rovnako špekuláciou akou je výklad kohokoľvek... 
Súhlasí -era-


80.
označiť príspevok

elemír muž
   12. 2. 2017, 09:34 avatar
tull,47 práve toto, čo mi vyčítaš, tomu sa chcem maximálne vyvarovať, takže by som ťa prosil, aby si uviedol niekolko príkladov, kde sa mi to stalo., pretože toto nie je pre mňa iba suché teoretizovanie, ako veriací mám predsa možnosť si to overiť v praxi a to si myslím, že je najpodstatnejšie na týchto diskuiziách. Ako by som iba kecal, ako je dobré jesť rezne a pri tom by som v živote ani jeden nezjedol, to nie je moja úroveň.


81.
označiť príspevok

J.Tull
   12. 2. 2017, 14:23 avatar
elemír, aj keď je ich viacero, pre jednoduchosť uvediem len jeden:
"jediný boíh je iba otec ježiša krista, ježiš je jeho syn, ktorí sa mu vo všezkom podriadil a doch svätý je duch, ktorému sa podriadili otec aj so synom"
To je v ktorom evanjeliu takto uvedené? Ježiš Kristus je synom Boha Otca tak, ako je dcérou Dia Aténa, ktorá sa zrodila z jeho mozgu a je mu podriadená, podobne ako Kristus? Lenže potom nie je jediným bohom Boh Otec, ale aj Kristus (tak ako je bohyňou Aténa) a tým najväčším Bohom je Duch svätý, keďže Otec i Syn sú mu podriadení... alebo ako si to myslel? ... a hlavne, z ktorého evanjelia vychádzaš? ...uveď verše, ktoré o tom hovoria.


82.
označiť príspevok

elemír muž
   13. 2. 2017, 18:11 avatar
Tull 81, takto sa dohodneme, teraz momentálne to nejdem hľadať, ale ak to nepoznáš, určite to nájdem.
Vychádzam z evanjelia z týchto viet:
1.Prvotina stvorenstva nášho boha bol jeho syn a jemu stvoril tento svet. Ježiš o sebe hovorí, prv, než bol tento svet, já som bol. z tohoto jasne, teda aspom mne vplýva, že svet, v ktorom boh otec ježiša žije a žil aj s ním, je iný časo-priestor, ako to, čo my tu žijeme. Iný čas, pretože nášmu vesmíru ešte nemohol plynúť čas, ak neexistoval a iný priestor, ak náš priestor, teda vesmír ešte neexistoval. Teda stvorením tohoto sveta ježišovi, boh nestvoril hmotu, základy hmoty, lebo jej vznik sú ešte pred vznikom časopriestoru, v ktorom boh žil a žije so svojím synom vo vyššom plusovom časopriestore.A teda z pohľadu našeho časopriestoru je boh prvý a jediný, ktorý tento priestor svoril, či už treskom, alebo nejak inak, ale nebol to tresk z ničoho nič. Ak by sme uvažovali o tresku, alebo výbuchu a vzniku tohoto svet, teda nášho vesmíru, ktorý stvoril boh svojmu synovi,muselo byť v tej guličke, z ktorej to všetko vzniklo, celý náš vesmír hmotne aj energetický stačený. A to je vlastne podstata vzniku čiernej diery, ktorá na seba neustále zhromažďuje hmotu a energiu z okolia. Táto tvoriaca sa guľa snaží byť stláčaná do seba určitou gravitáciou, ak však dôjde k stavu, že energie stlačenej hmoty prevládnu gravitáciu, nastanú dve možnosti: prvá je klasický tresk, všetko sa rozletí do priestoru na prach a z prachu sa podľa základných fyzikálnych zákonov gravitácie začína vytvárať vesmír, Najprv malé gravitačné zoskupenia a neskôr väčšie a väčšie.
Druhá možnosť je, že gravitácia síce udrží pokope nazhromaždený marterial a energiu, ale energia sa začína prejavovať jadrovou reakciou na povrchu. vznikne aktívne jadro z pozície hmoty , alebo slnko s pozície pohľadu vesmíru. podľa tohoto by však slnko, alebo aktívne jadro nesmelo byť v strede žeravé, lebo to je prípad tresku, to by sa muselo okamžite rozletieť.
Preto ja osobne predpokladám, že žeravé vo vnútri sú planéty, lebo ako žeravé gule sa iba ochladili, ale aktívne slnko je vnútri nabité mínusovými časticami, ktoré sa vytvorilo za podmienok čiernej diery. Teda obrovský tlak a najnižšia teplota, lebo tlak nedovolí žiadnu frekvenciu, či pohyb.
To, že dnes veda tvrdí, že slnko je vnútri žeravé, je vlastne iba otázka viery a presvedčenia vedcov. Tak isto ako toto, čo tu píšem, ale ja som si to zdôvodnil, repektíve by som povedal, nedá sa to vylúčiť podľa viet z evanjelia., ktoré som vyššie uviedol. Vedci sa neopierajú ani o toto. vychádzajú z vlastných výskumov, ktoré veria na základe viery o predchádzajúcich výskumov.
Ja som napríklad pred 15 cca rokmi napísal, že vesmír pulzuje a iba nedávno sa v správach objavila informácia, keď to potvrdili a já som to vydedukoval na základe fotografie chvosta kométy dokonca, ak by som mal nejaké vedecké, či finančené prostriedky, určite by som vypočítal aj jakou frekvenciou, aj keď vlnenie tejto frekvencie nie je presné, lebo sa neí pdľa momentálnej celkovo nasčítanej energie slnka, ktorú slnko do vesmíru vytláča pulzívne, tak ako sa to prejavilo na chvoste kométy, je to presne to, čo dnes vedci nazývajú slnečný vietor, ale je to produkt povrchovej jadrovej reakcie slnka a pretože to nerobí iba naše slnko, ale všetky slnká vo vesmíre, je vesmír natlačený touto jadrovou reakciou slnk a doslova vytvára nejaký rovnovážny stav medzi slnkami a ohraničuje reakciu ostatných slnk, ktoré ak by nemali tento protitlak, tak by ich reakcia bola neohraničená a rozstrelili by sa do prázdneho priestoru a oklukou som sa dostal nazad k velkému tresku. Atď, atď.......
2. Prečo je boh otec podriadený duchu svätému ?
Pretože ten plusový časopriestor, v ktorom žije ježiš so svojím otcom nemôže už byť nič iné, len ako priestor ducha svätého. A jemu totiž potom vynáša boh otec ako záhradník úrodu z vinice z vetvičiek viniča, ktoré zarodili a ktoré rastú na vínnom kmeni ježiša krista. A výživa týchto vetvičiek a vínneho ježišovho kmeňa je z temnoty hmoty, kde má tento kmeň korene a to je náš časopriestor.

Rozdiel medzi týmito dvoma časopriestormi je nejaká konštanta K Kde priestor je K násobne väčší a teda k násobne redší a každá inteligencia je tam k násobne väčšia a redšia a preto pre inteligenciu nižšieho časopriestoru pripadá táto vyššia inteligencia ako duch, lebo k násobne redšia a čas je v tomto časopriestore k násobne dlhší a teda to sú zmienky o večnosti pre tých, čo sa tam dostanú.

Takýchto vecí by so vedel napísať hoja Ďunďa, ale napríklad, veda vyčíta viere, že verí niečo, čo sa nedá ohmatať a teraz uviedol príklady, kedy veda je defakto tiež založená na tom,čo sa dá len veriť nedá ohmatať.

nikto nikdy nevidel boha, ale ani atom,či aktívne, alebo neaktívne jadro, jadrová reakcia sú domnieky a vzorec na jadrovú reakciu zobrali Einsteinovi, lebo ten pod m.c2 videl štvrtý rozmer, teda štvrtý rozmer hmoty, ak by sme definovali náš vesmírny časopriestor na osi štvrtého rozmeru nulou, tak časopriestor ducha svätého je pre nás časopriestor plus jeden a časopriestor hmoty, ktorá nás obklopuje v tomto vesmíre je mínus jeden ako temnoty hmoty pre nás, ktorí sme v rozmere plus jeden.

A z toho pokračujem ďalej v tom, že eletron by mohol vyzerať ako slnko s obežnicami, molekula, ako galaksia. Galaksie sa potom stáčajú do lievika čiernej diery v čase plus jeden podľa konštanty k a teda prichádzame k hľadaniu vyjadrenia konštanty K a to by mal byť pomer velkosti slnečnej sústavy k velkosti atomu našej hmoty. To je jedna možnosť, mohla by ich byť viacej, napríklad pomer priestoru hmoty, ktorá vo vesmíre zaberá miesto a priestor, ktorý zostáva volný, ktorý nezaberá atď, ........
Takže ak som dal dokopy niekolko viet z evanjelia a dal som to do základných možnosti hmoty, dostal som teoriu štvrtého rozmeru hmoty. zatial z rozmeru mínus jeden do rozmeru plusjeden na osi štvrtého rozmeru, ale je jasné už teraz, že hmota,ktorá vletí do čiernej diery sa rozkladá na mísové častice nielen mínus tri, či päť, ale ktovie kolko.
A tak si tiež myslím, že radiaktivita nie je vlnenie, ale že to sú míkusové hmoty, ktoré prenikajú bez problému plusovými, lebo sú K násobne menšie. Tak isto polčas rozpadu, lebo tadioaktivita, ktorá sa udržuje na mieste po jadrových reakciách sú zotrvačné točiace sa stavy niektorých častíc hmoty, ktoré boli jadrovou reakciou roztočené a nemá ich čo zabrzdiť, ako napríklad točiacu sa našu zem., Postupne však do seba tiež narážajú a zastavujä sa.
Napríklad, prvé zábery z černobilu akoby na obrazovke vznikali sem a tam malé hviezdičky a to práve sa zrážali tieto super roztočené častice hmoty mínus jeden a menších mínusov. Teda radiácia je vlastne zotrvačnosť roztočených častíc jadrovou reakciou.

Toto samozrejme nie je zďaleka koniec, ale na teba to bude aj tak moc, ale .....


106.
označiť príspevok

J.Tull
   21. 2. 2017, 12:25 avatar
Shagara, ohľadne našej diskusie o zákonoch si napísal množstvo argumentov, ale nič relevantné... nenapísal si ani jeden jediný prírodný (fyzikálny) zákon. Napísal si „javy“, ale ani jeden zákon. El niňo, hurikány, zmena prúdenia vetrov a podobne... nie sú predsa zákony. Podobne gravitácia, gravitačný zákon, silná interakcia, elektromagnetická sila, slabá interakcia... nie sú zákonmi, ale javmi, ktoré pozorujeme a na základe stále presnejších, detailnejších pozorovaní „hmoty“, zo zistení čo hmota je, z čoho sa skladá (molekúl, atómov, protónov, elektrónov, fotónov... mikročastíc... „strún?“... ) opisujeme javy a tieto opisy nazývame zákonmi. Napríklad Newton opísal gravitáciu svojimi zákonmi a Einstein svojimi, ktoré sú presnejšie, ako Newtonove, ale neplatia vo svete mikročastíc... elektromagnetizmus je opísaný napríklad Maxwellovými rovnicami... ale aj kvantovou elektrodynamikou – fotónmi, silná interakcia chromodynamikou – gluónmi, slabá elektroslabou teóriou - W a Z bozónmi, gravitácia všeobecnou relativitou – gravitónmi... gravitácia nepodlieha Newtonovým, či Einsteinovým zákonom, tie sú opismi a nie akýmisi nariadeniami, príkazmi hmote priťahovať sa... interakcie, sily, hmota sa neriadi zákonmi, teóriami, ktoré ich opisujú... „riadia sa“ tým, čím sú, z čoho sa skladajú a čím lepšie vieme z čoho hmota je, tým lepšie vieme opísať jej deje, vzťahy, javy... tieto opisy, nazývame zákonmi...
Ak Boh stvoril hmotu, potom nestvoril navyše aj zákony, ktorým by sa mala hmota podriaďovať. Stvoril hmotu „nastavenou“ pre život, stvoril hmotu z častíc zodpovedajúcich účelu, stvoril hmotu zodpovedajúcu Božiemu plánu...
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 00:13,  fekálny maškrtník, uz som si zvykla ze aj sprostí ludia objavili internet :) ale dám ti...
včera, 23:58,  Vedel som to. Nevieš nič, hlúpa ako noc. *21
včera, 23:53,  Vieme ako to v NATO funguje. Pri hlasovaní všetci pozerajú na amíka a hlasujú ako on.
včera, 23:52,  Dvanásťročné dievča bolo migrantami zneužívané ako sexuálna otrokyňa. Madé dievča...
včera, 23:52,  fekálny maškrtník. opytaj sa svojej mami :)
včera, 23:48,  ty hlupák, NATO nie su američania. NATO tvoria všetci ktorí donho patria. NATO je aj slovensko
včera, 23:46,  (352) Takže je to vagína? *21
včera, 23:46,  ondrej je protislovenská hnida, klame a ale hlavne že je "znovuzrodený" :)
včera, 23:44,  Liberálna žumpa? To sú tí tvoji "intelektuáli". Neviem tento výtvor pomenovať...
včera, 23:42,  budeš sa diviť, kolko slov nema slovensky povod ty zahoracky pňaku......*03*03*03*03
včera, 23:39,  18. ty to vzdy vypichneš ;)
včera, 23:38,  Trdelník :)
včera, 23:37,  Zemiaky, Paradajky, Mrkva, Cesnak, Cibuľa, Uhorky, Kapusta, Reďkovka, Špenát, Cvikla....
včera, 23:35,  10 V Amíkove :)
včera, 23:34,  351. fekálny maškrtník, IQ je to, čím ty nedisponuješ . *39*39*39
včera, 23:33,  Edo hej zasa si ukázal aký si idiot :) Ani slovenčina neexistuje ty protislovenská hnida :)
včera, 23:32,  ondrej tvoj protislovenský spolutrol píše klamstvá a ty mu tlieskaš a vraj...
včera, 23:32,  Výborne si google americký použil lebo si idiot ty čapor Netrafil si však ani jedno...
včera, 23:31,  Edo zasa si sfetený ? :) Ja som nikdy nepísal o Bašternákovi :) Téma je o migrantovi ako...
včera, 23:30,  na teba sa hodi slovo pniak*03*03*03
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Radšej ísť do roboty, ako nespať vôbec.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(320 010 bytes in 0,606 seconds)