Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  rôzne  téma
kategórie:  

Rok narodenia a jeho vplyv na náš charakter

49
reakcií
1777
prečítaní
Tému 3. marca 2012, 07:50 založil Ónya.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Ónya žena
   3. 3. 2012, 07:50 avatar
Čo nám do života prináša náš rok narodenia:

Každý z nás je ovlivněn duchem doby, ve které se narodil. Ta zanechává jisté stopy na naší psychice.
Při popisu jednotlivých roků vycházím z astrologického a numerologického hodnocení. Z astrologických prvků jsou význačné především tranzity vnějších planet (Jupiter, Saturn, Uran, Neptun a Pluto). Z numerologického hlediska je signifikantní především poslední dvojčíslí. Jako příklad uvedu rok 1920, tzn., kde významným číslem se zde stává především dvojka (zdůrazňuje dané desetiletí) a následně nula (zvýrazňuje daný rok) a samozřejmě součet a mezisoučet roku - 1920, l + 9 + + 2 + O = 12 *= 3, tj. 1920, 12/3.
........................................
Lidé narazení v letech 194…
Lidé narození v tomto období jsou důvěryhodní, houţevnatí, vytrvalí, pilní, praktičtí, přesní a pevní ve svých zásadách. Dokáţí zmobilizovat všechny své síly, nevybočují z vytyčené cesty a usilují o spravedlnost a hmatatelné výsledky. Jde o usedlejší a majetničtější budovatele lpící na svých názorech, hodnotách čí citech. V jádru jsou to patrioti, kteří tak snadno nepodléhají změnám a usilují o stabilitu a vyrovnanost. Změna je spíše dokáţe vykolejit. Jsou trpěliví, realističtí, spolehliví a skvělí organizátoři, kteří se nebojí zastávat vůdčí postavení. Negativně mohou vystupovat do popředí strach, úzkost, přílišná opatrnost a nedůvěra v sebe sama. Naráţet mohou na svou tvrdohlavost, zarputilost, netolerantnost a neochotu dosáhnout kompromisů. Postrádají fantazii a po citové stránce mohou vystupovat poněkud rezervovaně a chladně, ale uvnitř skrývají velké vášně. Mohou být posedlí prací, ČÍ naopak volit cestu nestálosti a neschopnosti realizovat své cíle a připadají si nepochopení.

Rok 1940, 14/5
Charakterizují vás vytrvalost, analytická mysl, smysl pro povinnosti, vnitřní síla, citlivost a intuice. Dokáţete-H věřit svým niterným pocitům, jste na nejlepší cestě uspět. Pozor si dejte na tvrdohlavost, nesoustředěnost, neustálé kolísání mezi rozumovou analýzou a emocionální impulzivností, neschopnost dosáhnout kompromisu, tříštění energie a nedokončování vytyčených cílů.

Rok 1941, 15/6
Oplýváte analytickými schopnostmi, vizuální fantazií, kreativitou, zvídavostí a průzkumnickými sklony. Jste velkomyslný stratég, který hledá uplatnění prostřednictvím soustředění, kázně a preciznosti. Negativně se mohou projevit zbrklost, tříštění energie, zmatek v ţivotě, tendence soudit sebe a druhé podle vysokých měřítek, sklon k duševnímu stresu či k únikům.

Rok 1942, 16/7
Tento rok poukazuje na vaši výkonnost, přátelskost, vstřícnost, spolehlivost, praktický idealismus a perfekcionalismus. Negativně můţete projevovat umíněnost, netrpělivost, citlivost vůči kritice, zatrpklost, zveličovat smysl pro odpovědnost, přehánět to se spoluprací a následně se uzavírat do sebe a vzdorovat, nutit druhé či sebe do něčeho, popírat city, setrvávat v nevyhovujícím vztahu nebo situaci a tvrdošíjné se jich drţet, i kdyţ jsou vám na škodu.

Rok 1943, 17/8
Do vínku vám byla dána hloubavá mysl, praktičnost a potřeba se nějakým způsobem vyjádřit a dosáhnout vlivu a uznání. Rozum u vás převládá nad citem. Negativně projevujete sklon k nedůvěřivosti, impulzivnímu jednání, které je zpravidla nakonec usměrněno rozumovou analýzou a logickými závěry. Pozor na potlačování citů, strach ze zrady a sklon k pesimismu. Snaha usilovat o moc, ale současně i obava z ní vede k nutkání tuto tendenci potlačovat.

Rok 1944, 18/9
Je posílena vaše přirozená moudrost, potřeba jistoty, stability, praktičností, metodičnosti a
sklon vše analyzovat. Vyznačujete se značnou vytrvalostí, pracovitostí, spolehlivostí, velkou vnitřní silou a pevností. Jste skvělý stratég. Potřebuje nalézt rovnováhu mezi rozumem a citem. Negativně se mohou projevit neústupná a slepá víra v sebe sama, boj o moc, hádavost, sklon moralizovat druhé, ale sám ţít zcela jinak, či snaha vyhnout se odpovědnosti ze strachu z osobního selhání.

Rok 1945, 19/10/1
Je zvýrazněna vaše duševní čilost, tvořivost, osobní kouzlo, touha po změně, nezávislosti či dosaţení hlubší moudrosti. Spoléháte se sám na sebe. Pozor na malou vnímavost vůči názorům jiných, nedůvěřivost, přílišnou snahu být někým, roztěkanost, neukázněnost, vnitřní napětí, horlivost a neústupnost. Můţete se skrývat za roli, kterou hrajete, být přecitlivělý či mít pocit, ţe jste vězněm daných okolností, neboť k sobě vědomě či nevědomě přitahujete vysoké nároky.

Rok 1946, 20/2
Typické jsou pro vás vysoké nároky, analytické schopnosti, diplomatický um, senzitivita a schopnost vytvořit si svou představu či ideál a následně je uvést do reality. Jste skvělým prostředníkem usilujícím o kompromis, dohodu a harmonii. Jste loajální. Negativně se projevuje netrpělivost, silná citlivost vůči kritice, která vede k frustraci, pochybnostem, ztrátě odvahy a nízkému sebevědomí. Vystoupit můţe problém přijmout obyčejné lidské emoce.

Rok 1947, 21/3
Rok poukazuje na vaši všestrannost, kreativitu, analytické schopnosti, bystrý rozum, zvídavost, předvídavost a představivost, které jste schopen uzemnit, realizovat a podělit se o ně s ostatními. Negativně mohou vystoupit naivita, nedůvěřivost, potlačované emoce, blokovaná tvořivost, umíněnost, netrpělivost, pocity zrady, neschopnost projevit city, úzkoprsost a ostrost či jedovatost v komunikaci.

Rok 1948, 22/4
Nechybí vám ctiţádost a bojechtivost. Máte vztah k majetku. Stáváte se průkopníkem v neprobádaných oblastech. Touţíte být tam, kde se něco děje. Máte schopnost nalézt rovnováhu mezí krajnostmi. Negativně můţete mít problém s odpovědností, nerozváţností, dodrţováním postupných kroků, přehánět to s prací či mít obtíţe s poctivostí. Vnitřní neklid můţe zničit vaše ambice. Chcete všeho dosáhnout rychle, a proto můţete ztroskotat na základních chybách.

Rok 1949, 23/5
Jste-li narozen v tomto období, je posílena vaše inteligence, originální myšlenky, autoritativnost a oddanost věcí. Pro ušlechtilé myšlenky se dokáţete obětovat tělem i duší. Ač oplýváte jistou dávkou citovosti a sentimentu, nepatříte k romantikům. Negativně můţete projevovat náladovost, impulzivnost, výlevy vzteku, ale i rezervovanost a odtaţitost. Můţete bojovat proti Čemukoli hned z prvního popudu.

Lidé narazení u letech 195…
Lidé narození v tomto období jsou spontánní, vnímaví, dobrodruţní, pokrokoví, vznětliví, stále v pohybu a sbírající různorodě zkušenosti. Vyhýbají se rutině, všednosti a nudě. Rychle myslí a jednají, a pokud mají vytyčený cíl, dokáţí být velmi houţevnatí, ambiciózní, soustředění a ukáznění. Mají rádi výzvy a milují svobodu, změnu a rozmanitost, jako by se chtěli vymanit z minulých let svázanosti a omezení. Projevují individualismus, nezávislost a chtějí se odlišit od průměru a prezentovat svou svobodnou vůli. Přitahují je dálky, poznání, vzrušení a jejich zvídavost je ţene k novým obzorům. Jsou snadno přizpůsobiví, pruţní a bez obtíţí se vyrovnávají s překáţkami. Rychle se aklimatizují na nové poměry; všeho chtějí rychle dosáhnout, jinak jejich zájem opadá. Jsou schopni učinit změny. Jejich ţivotní cesta je plná proměn a překvapení. Tato nestálost je jim vlastní i v citovém ţivotě. Snadno navazují vztahy, ale neradi se připoutávají a postrádají schopnost dodrţet závazky. K negativům jim lze připsat netrpělivost, nestabilitu, nedostatek vytrvalosti, velkorysosti a tolerance. Za maskou srdečnosti často skrývají odtaţitost a nedostatek sebedůvěry. Mohou se cítit osamělí a řešení hledat v alkoholu.

Rok 1950, 15/6
Vyznačujete se vnímavostí, intuicí, tvůrčím nadšením, kázní, odpovědností a schopností ovládat masy, neboť umíte druhé okouzlit svým projevem. Dokáţete skvěle pracovat pod tlakem. Neochvějně se drţíte svých názorů a je pro vás důleţitá svoboda, která se negativně můţe přeměnit v nevázanost, nezodpovědnost, či přejde do závislosti na někom či na něčem. Pozor na přecitlivělost, umíněnost, přehnanou kritičnost, utápění se v bezvýznamnostech a nervozitu.

Rok 1951, 16/7
Je posílena vaše podnikavost, tvořivost, nezávislost a soutěţivost. Jste poháněn ušlechtilými ideály a budíte zdání, ţe jste si jist sám sebou. Váš bystrý rozum a společenská maska vám napomáhají střeţit vlastní soukromí a vnitřní svět. Negativně se můţete cítit zrazený, nepochopený a mít strach ze selhání. Touţíte po ideálním světě, ale nejste schopen pro to nic udělat. Nedůvěřujete ostatním a někdy i sám sobě.

Rok 1952, 17/8
Máte smysl pro spolupráci a rovnováhu. Dokáţete respektovat hranice své, ale i druhých lidí. Nechybí vám jistá dávka citu a diplomacie a díky své bystrosti, hloubavosti a logickému uvaţování umíte dosáhnout svých cílů, ale současně nezapomínáte na druhé. Negativně vyţadujete od druhých pouze uznání, snadno se uráţíte, vzdorujete a drţíte si od druhých odstup, nebo naopak propadáte závislosti. Pozor na sebepoškozování.

Rok 1953, 18/9
Vaše schopnost rychlého úsudku, moudrost, ostrovtip, šarm, magnetismus a druţnost vám snadno získávají přízeň okolí. Dokáţete druhé vést a být jim příkladem. Máte potřebu společnosti a snahu se nějakým způsobem vyjádřit. V komunikaci je zřejmá jistá dávka inspirace. Pozor na přílišnou kritičnost. Ač navenek působíte vyrovnaně, uvnitř můţete být plný zmatků, obav a pochybností. Můţete se cítit deprimované, proţívat neustálá zklamání, nespokojenost a snaţit se manipulovat s druhými.

Rok 1954, 19/10/1
Disponujete odhodláním, organizačními a vůdcovskými dovednostmi, myšlenkovou pohotovostí a manuální zručností. Dokáţete tvrdě a vytrvale pracovat a svou energii soustředit na jeden cíl. Potřebujete výzvy a pociťujete zadostiučinění, ţe jste schopen je zvládnout. Sršíte zajímavými nápady, které jste schopen realizovat. Negativně si dejte pozor na tvrdohlavost, neústupnost a nedostatek sebedůvěry. Dokáţete být velmi nepříjemný, pokud se vám nedaří prosadit to, co jste chtěl.

Rok 1955, 20/2
Charakterizuje vás odhodlání, citová intenzita a potřeba nezávislosti. Paradoxně se vsak cítíte na někom či na něčem závislý a Často jste to právě vy sám, kdo si závislosti vytváří. Je potřeba nalézt svou vlastní vnitřní svobodu. Můţete mít obtíţe s kázní, nestálostí, chovat se impulzivně, projevovat neustálou nespokojenost, tvrdohlavost, mnohdy jednat proti své povaze a později toho litovat. Vše musí být podle vás. Pozor na nezvládnuté emoce, které narušují duševní pohodu.

Rok 1956, 21/3
Jste-li narozen v tomto roce, je posílena vaše velkorysost, druţnost, taktnost, otevřenost ve vystupování a touha po harmonii. Umíte odvádět skvělou práci. Převládat můţe rozum nad citem. Uvnitř můţete ukrývat hněv, zklamání a tendenci posuzovat sebe Í druhé podle vysokých měřítek. Můţete vysílat rozporuplné signály a inklinovat k podvodům a lstivosti. Vaše přímost by mohla přecházet v přílišnou kritičnost. Pozor na potlačování citů.

Rok 1957, 22/4
Je zvýrazněna vaše dobrosrdečnost, schopnost myslet, uvaţovat a analyzovat. Všechny detaily pro vás mají velký význam. Vše důkladně rozpracováváte a nic vám neunikne. Chcete uspět, nezatěţujete se zbytečnostmi a vyhýbáte se nesnázím. Nejste citlivka a ostatním můţete připadat bez srdce. Nepostrádáte cit, jen se nezabýváte neuţitečnými emocemi. Pozor na přílišnou nedůvěřivost, autoritativnost, netrpělivost, názorovou neústupnost, vnitřní zmatky a stres, impulzivní rozhodnutí a odcizení ve vztazích.

Rok 1958, 23/5
Dokáţete odhodlaně usilovat o vliv, moc a uznání. Máte vůdcovský a organizační talent, odvahu a schopnost čelit obtíţím. Jste bojovník, který si nerad přiznává poráţku, a dokáţete si poradit v jakékoli situaci. Negativně můţete potlačovat své city, neboť nechcete připustit, aby zničily vaše plány. Můţete podléhat obavám vyjádřit se, mít nedostatečné sebevědomí a manipulovat s druhými. Vaše touha po svobodě vás paradoxně můţe chytit do pasti různých závislostí.

Rok 1959, 24/6
Rok poukazuje na vaší přátelskost, výkonnost, vstřícnost, originalitu a mentální a analytické schopnosti. Máte vysoké ideály a vaše charisma a moudrost vám dávají předpoklady být příkladem pro druhé. Snaţíte se být lepším a usilujete o dokonalost. Negativně přecitlivěle reagujete na kritiku, pociťujete zklamání, osamělost a odříznutost od druhých. Můţete se přetvařovat, trpět pocity marnosti, být netrpělivý a nepraktický. Do všeho jdete s nadšením a nakonec to vzdáte, aniţ byste svému skvělému záměru vůbec dal šanci.

Lidé narazení u letech 196…
Tito tvořiví lidé, mající vytříbený vkus, hledají lásku, štěstí, krásu, kvalitu, harmonii a klid. Jsou citově a citlivě založení. Mají smysl pro spravedlnost, poctivost, odpovědnost a jsou plní ideálů. Ve svém úsilí jsou kreativní, precizní a chtějí dosáhnout dokonalosti, neboť inklinují k perfekcionalismu. Jsou skvělými prostředníky. Měli by posilovat svou velkorysost a smířit se s tím, ţe nikdo a nic není dokonalé. Dokonalost chtějí nalézt i v citové oblasti a touţí po stabilní rodině a po souznění s partnerem. Paradoxně však patří ke skupině lidí, která trpí značnou rozvodovostí a nevyrovnanými vztahy. Mají vysoké citové nároky. Jsou laskaví, upřímní, otevření, se smyslem pro porozumění, někdy poněkud sentimentální. Vnímají svět svými smysly. Snaží se být nápomocní druhým. Dokáží odpouštět, ale nespravedlnost a uráţky se jim vrývají hluboko do paměti. Z negativních vlastností se mohou projevit nerozhodnost, nejistota, nedostatek velkorysosti, citová apatie, nedůvěra v sebe sama, hledání sebepotvrzení u druhých a rozpor mezi ctnostmi a neřestí, který vede k podvodům a hýřivému způsobu ţivota. Tito lidé rádi řeší problémy druhých pod záminkou, ţe jím chtějí pomoci. Ač to myslí dobře, měli by si uvědomit, ţe kaţdý má svobodnou vůlí rozhodnout se sám za sebe. Pozor by si měli dát na citovou manipulaci s druhými. Často dramatizují citové nesnáze a přisuzují jim větší význam, neţ si ve skutečnosti zasluhují. Těţko se vyrovnávají s obtíţemi věnujete svým citům a intuici, můţete inklinovat k zatrpklosti, chladu, vypočítá vos ti, duševnímu napětí a sebepoškozování.

Rok 1960, 16/7
Je posílena vaše citlivost, intuice, společenskost, tvořivost, fantazie, pozorovací schopnosti, smysl pro spravedlnost, ctiţádost a touha po dokonalosti. Máte jasný názor na to, co je v ţivotě dobré a co špatné. Pozor na přecitlivělost, sobeckost, intriky, povýšenost, podezíravost, nedůvěřivost, neopatrnost, zneuţívání ostatních, dogmatismus a přílišnou uzavřenost. Pokud nedůvěřujete svým citům, můţete inklinovat k zatrpklostí, chladu, vypočitavosti,duševnímu napětí a sebepoškozování

Rok 1961, 17/8
Vyznačujete se přátelskostí, upřímností, bystrostí, hloubavostí a schopností dokázat všechno, co si zamanete. Umíte být ctiţádostivý, výkonný, samostatný, zároveň však ústupný a účastný. Nespokojíte se s pouhou dokonalou vnější slupkou. Negativně můţete projevit tvrdohlavost, panovačnost., zlomyslnost, zlostnost, impulzivnost, kritičnost, přecitlivělost, uráţlivost, naivitu, snivost, náchylnost k dramatickým citovým projevům čí sklon k sebepoškozování a manipulacím, nebo s vámi mohou manipulovat druzí.

Rok 1962, 18/9
Rok poukazuje na vaši přátelskost, otevřenost, pracovitost, odvahu a tvůrčí a vůdcovské schopnosti. Oplýváte přirozenou moudrostí a snadno si získáváte důvěru a úctu ostatních. Negativně pod vnější slupkou můţete skrývat strachy, stíny viny, nejistoty a vnitřní zmatek. Je třeba se vyrovnat s protichůdnými tendencemi. Inklinujete k tomu něčeho dosáhnout, ale na druhou stranu se tornu vyhýbáte. Hlásáte skvělé pravdy, ale sám se jimi neřídíte. Pozor na sklon ovládat druhé a vyţadovat jejich úplnou oddanost.

Rok 1963, 19/10/1
Do vínku vám byla dána bystrost, kreativita, citlivost, intuice, snaha se nějakým způsobem vyjádřit, něčeho v ţivotě dosáhnout a schopnost chopit se příleţitostí. Máte přirozený soucit a účast s druhými. Pokud nenaleznete tvůrčí uplatnění, snadno se dostáváte do střetu s okolím. Pozor na panovačnost, vztek, výbušnost, či naopak zakřiknutost a ustrašenost, dále přílišnou přecitlivělost, skrývání citů, jejich rozumové zdůvodňování, neschopnost vymanit se z nevyhovujících vztahů.

Rok 1964, 20/2
Disponujete vytrvalostí, nadšením, velkorysostí, organizačními, koordinačními a diplomatickými schopnostmi, touhou po dokonalosti a vnitřní sílou. Touţíte po harmonii a umíte být dobrými řešiteli problémů. Negativně můţete projevovat tvrdohlavost, naivitu, závislost na druhých, přehánět to s odpovědností a spoluprací a následně přecházet ke vzdoru, podráţdění a zatvrzel o stí, coţ se negativně odráţí především v partnerských vztazích a vede to k jejich rozpadu.

Rok 1965, 21/3
Rok posiluje vaše odhodlání, přemýšlivost, bystrý rozum, všestrannost a schopnost vyjádřit se nějakým kreativním způsobem. Četných schopností vyuţíváte soustředěně a řídíte se kázní. Ve vztazích pozor na strach ze závislostí, citovou uzavřenost, ţárlivost či sklon k flirtování, abyste si ověřili svou přitaţlivost. Projevit se můţe strach z nudy a z toho plynoucí roztěkanost, nestálost, předstírání, blufování, snaha stihnout vše a nakonec nedovést nic ke zdárnému končí.

Rok 1966, 22/4
Je zvýrazněna vaše citlivost, citovost, společenskost, přátelskost, pevnost, výdrţ, praktičnost, smysl pro krásu, harmonii a spolupráci a schopnost vyznat se v lidech a přitahovat je. Nezvládáte hádky, nesoulad, nepříjemnosti a ţárlivost, i když k nim sám inklinujete. Můžete se stát individualistou, který si rád dělá věci po svém. Negativně mohou převládat bezcitnost, bezohlednost, nevypočitatelnost, nadřazenost, neústupnost, povrchnost, lenost, snaha neukazovat svou pravou tvář, vnitřní zmatek, touha po luxusu a sklon ke snobismu, rozhazování či lakotě. Těţko odpouštíte uráţky a nespravedlnost.

Rok 1967, 23/5
Charakterizuje vás bystrost a schopnost volit netradiční, ojedinělé a nevyšlapané cesty. Cítíte se vnitřně svobodný a nezávislý. Nesnášíte omezení a upřednostňujete různorodost. Máte pochopení a porozumění pro bolest druhých lidí. Ostatní se vám rádi svěřují; vy si však své soukromí a trápení necháváte většinou pro sebe. Negativně můţete projevovat obavy, neklid, nestálost, nespokojenost, melancholii, závislost na dramatičnosti, podléhat iluzím, manipulovat s druhými či se uzavírat do sebe. Pozor na závislost na někom či na něčem.

Rok 1968, 24/6
Tento rok poukazuje na vaši druţnost, výkonnost, energičnost, odpovědnost a snahu po moci. Usilujete neustále o sebezdokonalení a vaše jednání je silně ovlivněno svědomím. Jste schopen poučit se ze svých omylů a máte vyvinutý smysl pro rovnováhu. Negativně můţete propadat nepraktičnosti a netrpělivosti. Do všeho se pouštíte s nadšením, a pokud se rychle nesetkáte s úspěchem či vaše výsledky neodpovídají vašim vysokým nárokům, máte sklon to vzdát v půli cesty. Přecitlivěle reagujete na kritiku, ale jste i kritický vůči druhým. Na rady druhých nedáte a dopouštíte se stále stejných omylů.

Rok 1969, 25/7
K vašim kladům náleţejí dobrosrdečnost, pronikavý rozum, hloubavost, všímavost, schopnost jít k jádru problému, odhodlání dosáhnout toho, co chcete, velkorysost a přímost. Jste hodně vnímavý vůči pocitům zrady, a protoţe jste důvěřivý, budete se muset učit větší opatrnosti, neboť byste následně mohl mít sklon k samotářství a trápení se. Negativně můţete projevovat roztěkanost, vzdorovitost a pociťovat vnitřní konflikty mezi rozporuplnými hodnotami a myšlenkami, svobodou a nezávislostí či hledáním rovnováhy mezi dáváním a braním. Ţivot by se vám mohl stát školou kompromisu.

Lidé narození u letech 197…
Lidé narození v tomto období mají kaţdopádně velmi bohatý vnitřní ţivot. Projevují se spíše jako idealisté neţ materialisté. Rádi studují, rozjímají, analyzují a vytvářejí něco neobvyklého. Jsou to nezávislí a samostatní myslitelé oplývající originálními nápady a vynikající skvělým pozorovacím talentem a trpělivostí. Moudrost je vede ke klidu, míru, náboţenství či okultismu, nebo v opačném případě směřují k výstřednosti, těţko hledají tu správnou míru a mají problém orientovat se v duchovních záleţitostech. Zajímá je vše neobvyklé. Touţí po vývoji a v jádru jsou to rebelové mající svůj ţivotní styl. Jejich bohatá představivost jim pomáhá překonávat ţivotní překáţky. Těţce hledají svou cestu k vlastnímu individualismu., a proto patří do skupiny lidí, kteří snadno podléhají drogové či jiné závislosti. V citovém ţivotě se projevuje jistá zdrţenlivost, uzavřenost a odtaţitost. Věrnost a spolehlivost sice patří k jejich důleţitým hodnotám, ale ne vţdy je naplní. Z negativních vlastností můţe vystoupit především sklon k pesimismu, ze kterého následně můţe plynout napětí, pocity bezstarostnosti, nudy, úzkosti či deprese. Jejích nezávislost a samostatnost silně ovlivňují Í citový ţivot a těţko hledají partnera s obdobnými ţivotními představami. Jinak řečeno, inklinují k nesprávné volbě osob do svého ţivota a následně trpí pocity osamělostí a citové izolace. Často řeší konflikt mezi kariérou a rodinou.

Rok 1970, 17/8
Je posílen váš bystrý intelekt, hloubavost, intuice, originalita, tvořivý duch, představivost, dobrý vkus, vůdčí schopnosti a puzení dosáhnout úspěchu a uznání. Snaţíte se neustále rozvíjet a zbavovat se svazujících vlivů. Dokáţete dělat to, co vás baví, a. být prospěšný i druhým. Ač navenek můţete působit optimisticky, pokud si nevěříte, mohl byste neustále pochybovat, příliš se kontrolovat, potlačovat své přirozené schopnosti, uzavírat své pocity v sobě, mít tendenci k sebepoškozování či vnitřní nestálosti a neklidu.

Rok 1971, 18/9
Tento rok poukazuje na dynamický a tvořivý rozum, energičnost, přirozenou moudrost, přátelskost a otevřenost. Vaše citlivost a kreativita vzbuzují u druhých úctu, důvěru a přirozenou autoritu. Jste dobrý stratég se schopností přitáhnout k sobě druhé lidi a vést je. V hloubi duše vás láká moc a peníze, a proto pozor, aby se z vůdce nestal svůdce druhých na scestí. Ač váš vnější ţivot můţe vypadat dokonale, váš niterný ţivot můţe být plný obav, zmatku a nejistoty.

Rok 1972, 19/10/1
Do vínku vám byly dány kreativita, intuice, fantazie, vynalézavost, citlivost, šarm a vnímavost vůči druhým lidem. Jste společenský a přátelský jedinec, který upřednostňuje přítomnost druhých před samotou. Zpravidla své záleţitosti dovedete do konce. Negativně můţete předstírat odvahu, ale ve skutečnosti můţete být velmi přecitlivělý a chovat se ublíţené, nejistě, ustrašeně, uráţlivě a plaše, či naopak panovačně, tvrdohlavě a zlostně. Můţete raději upřednostňovat lest neţ přímou cestu.

Rok 1973, 20/2
Charakterizují vás citlivost, vnímavost a vnitřní síla. Vaše vnitřní harmonie z vás činí skvělého diplomata a vyjednávače, který umí být velmi vstřícný, spolehlivý a prospěšný druhým. Jste houţevnatý a dokáţete vše, co si zamanete. Pokud projevíte svou negativní stránku povahy, inklinujete k roztrţitosti, vše berete na lehkou váhu a často tápete v tom, co vůbec chcete. Můţete být vůči druhým vstřícný, ale následně vzdorovat, uzavírat se do sebe a citově a duševně se stresovat či inklinovat k výbušnému chování. Pozor na sklon zdůrazňovat své zásluhy.

Rok 1974, 21/3
Vyznačujete se myšlenkovou pohotovostí, výkonností, pracovitostí, zručností, odvahou, spolehlivostí a snahou dosáhnout vytyčených cílů. Snaţíte se nějakým způsobem vyjádřit a být druhým prospěšný. Pozor vsak na blokování citů, které jdou u vás více přes rozum neţ od srdce. Je třeba nebát se ukázat svou pravou tvář a dát najevo nejistotu a své zranitelné city, coţ vám umoţní navázat hlubší vztahy. Pozor na vyţadování úplné oddaností a neschopnost naslouchat potřebám okolí. Málokdo vám pak řekne pravdu do očí.

Rok 1975, 22/4
Jste schopen dosáhnout všeho, co si zamanete. Nedáte se svázat konvencemi. Jste plný elánu a nadšení a nechybějí vám výdrţ, pevnost, síla, odhodlání, soustředění, zdravý rozum a praktické a organizační dovedností. Pozor na tendenci upadat do problémů. Značná ctiţádost můţe vést k tříštění energie a nedovedení věcí do zdárného konce. Je třeba se naučit respektovat hranice své a těch druhých, neboť můţete mít snahu příliš se rozdávat a následně vzdorovat, uzavírat se do sebe či nechat se vyuţívat. Můţete projevovat rozporuplnost, impulzivnost a inklinovat k duševní nevyrovnanosti.

Rok 1976, 23/5
Zajímáte se o záleţitosti druhých lidí a spolupráci. Vyznačujete se bystrostí, otevřeností a velkorysostí. Touţíte po dokonalosti. Rychle se nadchnete pro nové věci. V jádru jste dobrodruţná povaha, schopná přetvářet kaţdodenní všednost v něco neobvyklého a krásného. K vašim negativům náleţejí sklon příliš důvěřovat druhým, létat si v oblacích a inklinovat k naivitě a deziluzím. Pozor na znuděnost, vnitřní roztříštěnost, tendencí projektovat svou vnitřní nesvobodu do svého okolí či snahu manipulovat s druhými, ovládat je nebo se stát na druhých závislým.

Rok 1977, 24/6
Disponujete intuicí, senzitivitou, všímavostí k detailům, bystrostí, přemýšlivostí, zvídavostí a přátelskostí. Jste nabitý energii. Svou jistotu čerpáte z neúnavné péče o druhé. Obtíţe se mohou projevit s vaší netrpělivostí a sklonem k emocionálnímu aţ melodramatickému jednání. Druhé si Často idealizujete a vaše neschopnost přijímat dobře míněné rady vede k neustálému dopouštění se stejných chyb, zklamanosti, poznamenávání vašich citů či k depresím. Přecitlivěle reagujete na kritiku, ale jste velmi kritický i vůči sobě. Skutečné či jen domnělé uráţky těţce zapomínáte. Pozor tedy na pomstychtivost.

Rok 1978, 25/7
Tento rok poukazuje na vaší činorodost, obratnost, ctiţádost, bystrost, podnikavost, organizační schopnosti a velkorysost. Máte dostatek energie k uskutečnění vašich záměrů. Ke spokojenému ţivotu potřebujete pocit nezávislosti a spoustu soukromí, neboť nesnášíte zákazy a omezení. Můţete se obtíţně soustřeďovat, být neklidný, nervózní, cítit se vyčerpaný, stresovaný, být velmi vnímavý vůči pocitům zrady, uzavírat se do sebe a ostatním moc nedůvěřovat. Zpravidla dozráváte prostřednictvím vlastní přímé zkušenosti, coţ vám pomáhá nalézt vnitřní rovnováhu a harmonii.

Rok 1979, 26/8
Jste-H narozen v tomto roce, jsou posíleny vaše analytické schopností, odpovědnost, serióznost a přímost, coţ v druhých vzbuzuje důvěru a mnozí si k vám přijdou pro dobrou radu. Umíte se poučit z problémů svých, ale i ostatních a nalézt v těchto konfliktech hlubší souvislosti. Ač navenek působíte klidně, uvnitř můţete skrývat velké napětí. Svými dobrými radami se neřídíte a inklinujete k sobectví, nepruţnosti, nerozhodnosti, nestálosti, nespokojenosti a pesimismu. Můţete mít problém vycházet s ostatními a mít obtíţe s autoritou, ať uţ se svou vlastní, či těch druhých.

Lidé narození v letech 198…
Lidé, kteří se narodili v tomto období, mají touhu uspět a díky vrozené autoritě a schopnosti přesvědčit okolí o svých záměrech se jim to zpravidla daří. Jsou ctiţádostiví, výkonní, aktivní, plní energie a milují výzvy. Tito jedinci chtějí dosáhnout ocenění, a to nejen formou ústního ohodnocení, ale za'své vynaloţené úsilí chtějí dostat i odpovídající peněţní odměnu. Mají na to ten správný odhad, takţe se zpravidla pouštějí do věcí, které jim přinášejí i finanční prospěch. Rádi ţijí intenzivně a neztrácejí Čas. Jejich smysl pro realitu, rozhodnost, pohotovost, nadšení, schopnost tvrdě pracovat, vůdcovské a organizační dovednosti a víra v sebe sama jim zpravidla přinášejí moc a materiální zabezpečení. Jde o světoobčany a vlastenecké cítění jim není tak vlastní. Upřednostňují více materiální hodnoty před láskou, tolerancí a vzájemným porozuměním. Negativně mohou být příliš autoritativní, tvrdí, tvrdohlaví, neústupní, netolerantní a mít tendencí obětovat se svým cílům. Neradi přiznávají své omyly. Mohou mít snahu manipulovat s druhými, nebo se stávají obětí manipulací ze strany svého okolí. Přílišná ctiţádost můţe potlačovat citovou oblast, a proto bude dobré dbát na vyrovnaný způsob ţivota ve všech směrech jejich počínání.

Rok 1980, 18/9
Vyznačujete se pracovitostí, otevřeností, moudrostí, schopností být druhým příkladem a snahou dosáhnout vytyčených cílů a nenechat se odradit překáţkami. Ty vás spíše zocelují a dodávají vám sílu k vašemu ţivotnímu směřování. Jste schopen velkých obětí pro své ideály, ambice nebo ty, kteří jsou na vás závislí. Neohroţeně stojíte za tím, čemu věříte. Na cestě životem si získáváte milující přátele, ale i zatvrzelé nepřátele. Kladete vysoké poţadavky nejen na sebe, ale i na ostatní a mnohdy dokáţete být krutý, neochotný přiznat si poráţku a nekompromisně trvat na svých názorech a hledat moc a nadvládu.

Rok 1981, 19/10/1
Je posílena vaše kreativita, společenskost a schopnost zaměřit se na určitou oblast vašeho zájmu a dosáhnout pozoruhodných výkonů. Spoléháte se především sám na sebe a jste velmi pilný. Zpravidla otevřeně říkáte to, co si myslíte. Mnozí však vaši přímost nemusejí ocenit a spíše se cítí hluboce raněni. Pozor na přílišný egoismus. AČ chcete být váţený a uznávaný, nedbáte na city svého okolí a domníváte se, ţe jste vţdy v právu. Můţete se cítit odříznutý od ostatních. Je třeba věnovat pozornost rovnováze rozumu a citu.

Rok 1982, 20/2
Energie tohoto roku poukazuje na vaši spolehlivost, obětavost, velkorysost, otevřenost, loajalitu, schopnost jednat diplomaticky a ochotu ke spolupráci. Cítíte se vyrovnaně, neboť vaše síla a citlivost jsou v rovnováze a emoce, touhy a názory ostatních vás nevyvádějí z míry. Negativně můţete projevovat zatvrzelost, cynismus, vzdor, trucovitost, nerozhodnost a neustále zpochybňovat svá rozhodnutí, činy a pocity. Máte tendenci hledat a vidět chyby pouze na druhých lidech a následně se cítit ublíţený, podráţděný, neklidný.

Rok 1983, 21/3
Charakterizují vás tvořivost, originalita, ambicióznost, zvídavost, touha po vědění, vyjadřovací dovednost, odvaha, schopnost okamţitě se rozhodovat a přizpůsobovat novým okolnostem a umění šířit kolem sebe dobrou náladu a optimismus. Potřebujete kontakt s lidmi. Z negativních vlastností můţete projevovat nedostatek taktu a jemnocitu, být vzteklý, neklidný, roztrţitý a zbrklý, prahnout po popularitě a snadno se z ješitnosti nechat svést na šikmou plochu a propadnout klamu druhých. Přehnaný optimismus můţe vést ke zbytečnému riskování.

Rok 1984, 22/4
Disponujete výkonností, vytrvalostí, trpělivostí, odpovědností, pracovitostí, pevností, praktičností a organizačními a analytickými dovednostmi. Dokáţete dosáhnout cílů, které jste si předsevzal. Problémy jsou od toho, aby se překonávaly, a tento postoj vám dodává sílu. Orientujete se na jistoty, stabilitu a materiální zajištění. Pozor na přílišnou majetnickost, autoritativnost, neústupnost, neschopnost kompromisů, sklon k zatvrzelosti, vzpurnosti, trucování, nesnášení odporu, utápění se v detailech a malou iniciativu. Pokuste se věci procítit, nejen přemýšlet o tom, co chcete či musíte udělat.

Rok 1985, 23/5
Jste jedinec bystrý, zvídavý, duševně pohotový, pruţný v názorech, přesvědčivý a schopný získat a ovlivnit ostatní. Rozpoznáte chyby a nedostatky, na které neváháte poukázat. Neustále přehodnocujete své názory na lidi a situace. Umíte se rychle vzpamatovat z ran osudu, aniţ by to na vás zanechalo trvalejší následky. Máte rád změnu. Dokáţete se obětovat, ale v podmínkách, které si sám stanovíte. Na vše hledáte logické odpovědi a těţce se oddáváte pocitům a intuici. Pozor na impulzivnost, neklid, nervozitu, podráţděnost, náladovost, povrchnost, pochybnosti o sobě, nesmělost a obavy se vyjádřit.

Rok 1986, 24/6
Patříte k lidem výkonným, přátelským, vstřícným a schopným přitahovat k sobě ostatní. Je zde i větší příklon k citlivosti, vnímavosti a rodinným hodnotám neţ u ostatních osmdesátých ročníků. Uvědomujete sí, ţe s laskavostí toho můţete dosáhnout mnohem více, Projevujete-li se negativně, můţete vyţadovat úplnou oddanost druhých, snaţit se je ovládat a při-poutávat si je k sobě city a láskou, přecitlivěle reagovat na kritiku, být netrpělivý a pociťovat marnost a zbaběle upouštět od vytyčených cílů, pokud se vám ihned nedaří dosahovat svých vysokých nároků.

Rok 1987, 25/7
Tento rok předurčuje vaši nezávislost, Činorodost, bystrost, organizační schopnosti, všímavost vůči detailům, schopnost vše analyzovat a usilovat o úspěch. Jste člověk plný energie. Neřešíte zbytečné problémy a vyhýbáte se nesnázím. Ostatním můţete připadat bezcitný, ale spíše se nehodláte zabývat neuţitečnými emocemi. Vše si chcete vyřešit sám, neboť nesnášíte „radilky". Bojujete proti nespravedlnosti. Můţete mít problém se soustředěním a být nervózní a neklidný. Pozor na sobectví, tendenci izolovat se od druhých, neschopnost vyjádřit city a trápit se různými obavami.

Rok 1988, 26/8
Máte bystrý úsudek a nechybí vám velkorysost, obratnost v zacházení s financemi, organizační schopnosti a touha dosáhnout uznání, úspěchu a slušného postavení. Chcete vyniknout. Kladete na sebe vysoké nároky a potřebujete vykonávat něco smysluplného. Umíte druhé získat na svou stranu. Můţete mít obtíţe s relaxací, modelem autority, nejistotou, být nespokojený s vlastním ţivotem a mít starosti o to, co druzí řeknou a co si pomyslí. Pozor na sklon k negativnímu myšlení a neschopnost dát najevo náklonnost těm, které milujete a komu věříte.

Rok 1989, 27/9
Oplýváte intuicí, přirozenou moudrostí, přemýšlivostí, přímostí, odpovědností, tvořivostí, vnímavostí, soucitem, schopností jít k jádru problému a odhodláním dosáhnout toho, co chcete, k Čemuţ máte k dispozici mnoho energie. Máte skvělé pozorovací schopnosti. Neodmítáte přijímat povinnosti. Druhým pomáháte spíše dobrou radou neţ činem. Negativně se můţete chovat sobecky, impulzivně a svého zbrklého jednání následně litovat. Ţivot berete přespříliš váţné, podléháte iluzím, náladovosti, litujete se a uzavíráte se do osamění a sebelítostí. Ač můţete působit vyrovnaně, uvnitř skrýváte velké napětí.

Lidé narození v letech 199…
Jedinci, kteří se narodili v tomto období, mají nesobecký způsob myšlení a cítění a snaţí se jednat ve prospěch druhých lidí. Je jim vlastní odpovědnost, tolerance, nezištnost, štědrost a porozumění. Pokud si najdou svůj ţivotní směr a především nějaký ideál, dokáţí za ně bojovat, ale i mnohé obětovat. V jádru jsou to dobrodruzi touţící naplnit svůj sen, který má zpravidla nejen osobní význam, ale je především prospěšný pro nejbliţší okolí či širší společenství. Tito lidé potřebují mít pocit, ţe jsou druhým uţiteční. Dalo by se o nich říci, ţe jsou velmi citliví, vnímaví, mravně na výši, skvělí psychologové a diplomaté a mají touhu mnoho dosáhnout. Oplývají neomezenou představivostí a budou hodné cestovat, ať už ve skutečnosti, či jen ve svých vizích. Jsou to hledači pravdy, pohybliví, schopní a ochotní k ústupkům, které jim umoţňují dosáhnout vlastních cílů. Vyvarovat by se měli sklonu k přílišné snivosti, podléhání nereálným idejím a utopiím. Příliš se rozdávají a zapomínají na sebe kvůli jiným nebo svým idejím, kterým jsou plně oddaní. Negativně mohou projevovat neklid, který můţe vyústit ve vzpurnost, destrukci či násilí. Mohou se nechat strhnout volnými mravy. Mají sklon uzavírat se do sebe, čímţ se mohou od druhých izolovat.

Rok 1990, 19/10/1
Tento rok posiluje vaši intuici, idealismus, zvídavost, přátelskost, šlechetnost, štědrost, citlivost vůči druhým, sílu, odvahu, ráznost a schopnost uskutečňovat své vize. Jste lidumil usilující o harmonii a řád. Pokud svou energii vkládáte do záleţitostí ve prospěch širšího celku, nikoli k získání osobní moci, jste na dobré cestě uspět. K negativním vlastnostem náleţejí především náladovost, impulzivnost, neschopnost uznat své nedostatky a ovládat se, neboť nesnášíte odpor a omezení, sklon k deziluzím, sobectví, nezájem o druhé, psychická zranitelnost, mrzutost a duševní strádání.

Rok 1991, 20/2
Jste schopen udrţet rovnováhu mezi potřebami a odpovědností svou a těch druhých a mezi prací a domovem. Jednoduše řečeno, umíte se usadit ve svém středu a nalézt vlastní vnitřní harmonii. Snaţíte se pomoci druhým, ale současně jim přenecháváte odpovědnost za jejich ţivot a neberete ji na sebe, stejně jako svou nepřesouváte na druhé. K negativním vlastnostem patří nerozhodnost, neschopnost vymezit si hranice své a těch druhých, tendence obětovat se pro druhé, nebo naopak inklinovat k sobectví. Pozor tedy na následné citové, duševní či fyzické strádání.

Rok 1992, 21/3
Je zvýrazněna vaše společenskost, ctiţádostivost, elegance, diplomacie, citlivost, schopnost vyjádřit se, kreativita a snaha podporovat druhé. Rostete prostřednictvím kontaktů, spojenectví s druhými lidmi a stále nových zájmů. Negativně můţete projevovat tvrdohlavost, náladovost, nestálost, věčnou nespokojenost, rozporuplnost v jednání a neschopnost rozhodnout se. Můţete inklinovat ke lhaní a podvádění, nebo se jen drţíte zpátky, vše si rozumově zdůvodňujete a vytváříte si svou masku, kterou prezentujete jako vaše skutečné Já.

Rok 1993, 22/4
Jste-li narozen v tomto roce, je posílena vaše fantazie, originalita, tvořivost, ostrovtip, optimismus, dovednost, disciplína, vytrvalost, praktičnost, schopnost spolupracovat s druhými, podporovat je a prosazovat zájmy celku. Negativné můţete neustále očekávat ocenění ze strany druhých, a proto pozor na závislost na někom či na něčem, co utvrzuje vaší sebehodnotu. Vaše netrpělivé a impulzivní chování vás vede k neustálému opakování stejných omylů a chyb. Kolísat můţete mezi výstředností a konzervatismem. Proţívat můţete vnitřní zmatek a krize.

Rok 1994, 23/5
Charakterizuje vás flexibilita; schopnost zdolávat překáţky, prohlédnout panující poměry a najít potřebnou energii a sílu vůle, abyste jích vyuţil ke svému prospěchu a i prospěchu druhých lidí. Intuitivně vnímáte panující proudy a postupujete promyšleně a nesobecky v dosahování cílů. Negativně projevujete nervozitu, přílišnou kritičnost a vzdor vůči změnám. Cílů dosahujete pomocí manipulativního chování. V citech jste chladný a rezervovaný. Můţete řešit spory ve vztazích, které vyţadují disciplínu, odpovědnost, pořádek a vytrvalost. Můţete se proti tomu bouřit a setrvávat v nerozhodnosti přiklonit se k cínu.

Rok 1995, 24/6
Jste nezávislý, bystrý, činorodý, schopný vnímat náhlá intuitivní vnuknutí a tyto poznatky vyuţívat ke zlepšení stávajících podmínek ve svém okolí. Usilujete o hlubší intuitivní pochopení a máte široký intelektuální záběr. Dokáţete uskutečňovat své vize a sny. Jste stále v pohybu a hledáte nové podněty. Vaše touha po svobodě a nepřizpůsobivost vás mohou dovést ke konfliktu s ostatními. Druzí vás mohou povaţovat za snílka a můţete se cítit nepochopený okolím, proţívat osamění, dělat z nedůleţitých věcí důleţité či proţívat vnitřní dramata a napětí.

Rok 1996, 25/7
Do vínku vám byly dány vytrvalost, silná vůle, schopnost tvrdé práce, ctiţádost, podnikavost, rozvaha, vynalézavost, hloubavost, metodičnost a soucit. Umíte dostát své odpovědnosti a současně proţívat pocity svobody, nezávislosti, své odlišnosti a jedinečnosti. Negativně můţete projevovat výbušnost, bezohlednost v překonávání překáţek, bolestně si uvědomovat svá slabá místa a omezení bez schopnosti vymanit se z nich. Vnímáte své touhy, ale nedokáţete je naplnit a snaţíte se unikat bolestné realitě.

Rok 1997, 26/8
Oplýváte velkorysostí, nekonvenčností a potřebou svobody, nezávislosti a individualizace vlastního ţivota. Vaše mysl je rychlá a dychtíte po znalostech a zkušenostech. Máte velmi dobrý pohled na svět a vynikáte originálními nápady, výkonností, výdrţí, disciplínou a snaţíte se učinit něco prospěšného pro své okolí. Negativně se sám můţete zraňovat náhlými zvraty ve vašem ţivotě. Jste nepřizpůsobivý a za kaţdou cenu chcete být odlišný od ostatních a stává se z vás osamělý jezdec. Kritizujete ty, kteří vám nepochlebují. Vaše vysoká měřítka vás uvádějí do stavu sebepodceňování.

Rok 1998, 27/9
V tomto roce je zvýrazněna vaše cílevědomost, sebejistota, vůdcovské kvality, neúnavnost ve snaţení, snaha soustřeďovat své síly k určitému cíli, uskutečnit něco nového, vyvaţovat nevyrovnanosti, zdůraznit a ukázat se v rámci společnosti nějakou prospěšnou aktivitou. Negativně můţete projevovat strach z vlastní nedostatečnosti a komplex méněcennosti. Můţete se vyhýbat citům a soustřeďovat se pouze na rozum, chtít se vyvléci z odpovědnosti, usilovně pracovat, ale nebýt výkonný, svých cílů dosahovat nekalými praktikami a zaplétat se do skandálů a intrik. Můţete se cítit osamělý a propadat sebelítosti.

Rok 1999, 28/10/1
Disponujete intuicí, tvůrčí sílou, přirozenou autoritou, nezávislostí, soběstačností, přímostí a upřímností. Jste si vědom své vlastní ceny a přitahujete k sobě ostatní lidí. Umíte druhým přispět dobrou radou. Máte dost sil a energie vypořádat se sám se situacemi vyvstalými v průběhu ţivota. Negativně můţete potlačovat své emoce, především zlost, pocity marnosti a strachu, bujné fantazie, neboť se obáváte názoru druhých či své vlastní negativní síly. Ač můţete působit klidně, vyrovnaně či dokonce plase, ukrýváte v sobě značné napětí. Můţete si nedůvěřovat a inklinovat k manipulacím s ostatními a hledat někoho, o koho se můţete opřít.

Lidé narození v letech 200…
Lidé, kteří se narodili v tomto období, budou usilovat o nové duchovní principy. Věnovat se péči o svou duši bude pro ně mnohem důleţitější, neţ usilovat o materiální hodnoty. Budou je přitahovat neprobádané hloubky a smysl ţivota, který s sebou nese tajemství. Jsou více zaměření na ostatní, tedy „my", neţ na své egoistické cíle. Vyznačují se značnou vnímavostí, intuicí, inspirací, porozuměním a láskou. Mohou se u nich projevovat schopnosti vyladit se na pocity druhých. Oplývají značnou vnitřní silou, vytrvalostí a pevností, coţ jim dodává na vůdcovských kvalitách. Protoţe to jsou lidé zaměření na společnost, dokáţí skvěle vládnout slovem či písmem. Půjde o skupinu lidí, kteří by v kladném směru mohli být druhým velmi nápomocni jako dobří rádci a řešitelé problémů, neboť mají vrozený přístup k vědění, které je předchozím generacím víceméně nedostupné. Tyto klady mohou vyuţívat k obecnému blahu, ale samozřejmě je mohou i zneuţít. Značná citlivost se můţe přeměnit v přecitlivělost. Mohou se snaţit na svá bedra brát problémy druhých, obětovat se pro ně, cítit se ublíţení, nechat se zmanipulovat ČÍ sami mohou manipulovat s druhými, neboť mají schopnost silně vnímat emoce druhých. Mohou projevovat značnou umíněnost, zatvrzelost, vzdorovat všemu a všem a jako obranu volit útok, agresivitu či se stresovat.

Rok 2000, 2
V tomto roce je posílena vaše citlivost, vnímavost, intuice, vnitřní síla, pevnost, vytrvalost, vitalita, trpělivost, šlechetnost, smysl pro odpovědnost, schopnost spolupracovat s ostatními, vyslechnout je, vylepšit situací a být druhým oporou, ale současně si udrţet svou nezávislost, odlišnost a jedinečnost. Umíte správně posoudit dosah společenského dění a můţete být nápomocný při realizaci duchovních cílů. Vaše vnitřní zranitelnost můţe způsobovat, ţe vyvoláváte hádky, stáváte se nerozhodným, trpíte svou údajně špatnou povahou, náladovostí, nedostatkem diplomacie, nedůsledností, nepraktičností, zraňujete sám sebe, jste nepředvídatelný v činech, nejste schopen proměnit a vytříbit svou povahu, být sám sebou a nejste v souladu se společenskými proudy.

Rok 2001, 3
Do vínku vám byly dány sebedůvěra, předvídavost, nezávislost, schopnost vynášet na povrch tajemství, improvizace, rozhodnost, ochota ke změnám, osobní charisma, optimismus, idealismus, mohutná fantazie aţ geniální myšlení, ušlechtilost, přívětivost, velkorysost, touha po svobodě a dobrodruţství, aniţ tím zraňujete sebe či ostatní. Negativně můţete mít strach ze změn, být přepjatý, inklinovat k výstřelkům, nespokojenosti, dobrodruţnosti, vnucovat druhým svá přesvědčení, touţit po moci, být samolibý, neskromný, neoblíbený, chladný v citech a zaujímat nepřátelské a odtaţité postoje vůči druhým, neboť se vám zdá, ţe oni jsou příčinou toho, ţe nejste sám sebou. Můţete druhé utlačovat, chovat se krutě či být obětí takového jednání.

Rok 2002, 4
137
Jste schopný přizpůsobovat se změnám a vyuţít přicházejících šancí. Máte své ideály, ale i smysl pro realitu. Vaše filosofie ţivota je zaloţena na disciplíně. Disponujete odolností, sebeovládáním, soustředěním, mravností, vlohami zavádět nové hodnoty a uskutečňovat vize. Hledáte si vlastní cesty. Bude si muset definovat mnoho idejí. Dovedete zkoumat tajemství a řešit záhady. Díky vytrvalosti a schopností koncentrace můţete projevovat nadání pro meditaci a vyuţívání intuice. Negativně můţete trpět vnitřními zábranami a neschopností vnitřně růst, pohřbíváte své naděje a zraňujete druhé svým neustálým sebe ospravedlňováním. Impulzivnost ohroţuje úspěch. Pozor, abyste nevnucoval své postoje jiným.

Rok 2003, 5
Umíte intuitivně vnímat převládající trendy, postoje a způsoby chování a dokáţete těchto poznatků dobře vyuţít. Prostě jdete s dobou, coţ vám můţe přinést úspěch. Jste nadaný pro styk s veřejností, neboť chápete motivace ostatních, ale současně zůstáváte sám sebou. Máte posílenou velkorysost, svobodomyslnost, hloubku myšlení, schopnost nově interpretovat stará fakta, originalitu, dobrodruţnost, postupujete systematicky, precizně, efektivně a s velkou silou vůle. Pozor na překračování vašich fyzických moţností, také se naučte akceptovat limity jiných, na neschopnost podstupovat změny, marnění příleţitostí, nesoudnost, skandály, deziluze, nedostatek praktičnosti, přepjatou citlivost a chladné postoje vůči druhým.

R
Súhlasí Lea Smeja, rain...


3.
označiť príspevok

Ónya žena
   3. 3. 2012, 08:02 avatar
Rok 1968, 24/6
Tento rok poukazuje na vaši druţnost, výkonnost, energičnost, odpovědnost a snahu po moci. Usilujete neustále o sebezdokonalení a vaše jednání je silně ovlivněno svědomím. Jste schopen poučit se ze svých omylů a máte vyvinutý smysl pro rovnováhu. Negativně můţete propadat nepraktičnosti a netrpělivosti. Do všeho se pouštíte s nadšením, a pokud se rychle nesetkáte s úspěchem či vaše výsledky neodpovídají vašim vysokým nárokům, máte sklon to vzdát v půli cesty. Přecitlivěle reagujete na kritiku, ale jste i kritický vůči druhým. Na rady druhých nedáte a dopouštíte se stále stejných omylů.

Rok 1969, 25/7
K vašim kladům náleţejí dobrosrdečnost, pronikavý rozum, hloubavost, všímavost, schopnost jít k jádru problému, odhodlání dosáhnout toho, co chcete, velkorysost a přímost. Jste hodně vnímavý vůči pocitům zrady, a protoţe jste důvěřivý, budete se muset učit větší opatrnosti, neboť byste následně mohl mít sklon k samotářství a trápení se. Negativně můţete projevovat roztěkanost, vzdorovitost a pociťovat vnitřní konflikty mezi rozporuplnými hodnotami a myšlenkami, svobodou a nezávislostí či hledáním rovnováhy mezi dáváním a braním. Ţivot by se vám mohl stát školou kompromisu.

Lidé narození u letech 197…
Lidé narození v tomto období mají kaţdopádně velmi bohatý vnitřní ţivot. Projevují se spíše jako idealisté neţ materialisté. Rádi studují, rozjímají, analyzují a vytvářejí něco neobvyklého. Jsou to nezávislí a samostatní myslitelé oplývající originálními nápady a vynikající skvělým pozorovacím talentem a trpělivostí. Moudrost je vede ke klidu, míru, náboţenství či okultismu, nebo v opačném případě směřují k výstřednosti, těţko hledají tu správnou míru a mají problém orientovat se v duchovních záleţitostech. Zajímá je vše neobvyklé. Touţí po vývoji a v jádru jsou to rebelové mající svůj ţivotní styl. Jejich bohatá představivost jim pomáhá překonávat ţivotní překáţky. Těţce hledají svou cestu k vlastnímu individualismu., a proto patří do skupiny lidí, kteří snadno podléhají drogové či jiné závislosti. V citovém ţivotě se projevuje jistá zdrţenlivost, uzavřenost a odtaţitost. Věrnost a spolehlivost sice patří k jejich důleţitým hodnotám, ale ne vţdy je naplní. Z negativních vlastností můţe vystoupit především sklon k pesimismu, ze kterého následně můţe plynout napětí, pocity bezstarostnosti, nudy, úzkosti či deprese. Jejích nezávislost a samostatnost silně ovlivňují Í citový ţivot a těţko hledají partnera s obdobnými ţivotními představami. Jinak řečeno, inklinují k nesprávné volbě osob do svého ţivota a následně trpí pocity osamělostí a citové izolace. Často řeší konflikt mezi kariérou a rodinou.

Rok 1970, 17/8
Je posílen váš bystrý intelekt, hloubavost, intuice, originalita, tvořivý duch, představivost, dobrý vkus, vůdčí schopnosti a puzení dosáhnout úspěchu a uznání. Snaţíte se neustále rozvíjet a zbavovat se svazujících vlivů. Dokáţete dělat to, co vás baví, a. být prospěšný i druhým. Ač navenek můţete působit optimisticky, pokud si nevěříte, mohl byste neustále pochybovat, příliš se kontrolovat, potlačovat své přirozené schopnosti, uzavírat své pocity v sobě, mít tendenci k sebepoškozování či vnitřní nestálosti a neklidu.

Rok 1971, 18/9
Tento rok poukazuje na dynamický a tvořivý rozum, energičnost, přirozenou moudrost, přátelskost a otevřenost. Vaše citlivost a kreativita vzbuzují u druhých úctu, důvěru a přirozenou autoritu. Jste dobrý stratég se schopností přitáhnout k sobě druhé lidi a vést je. V hloubi duše vás láká moc a peníze, a proto pozor, aby se z vůdce nestal svůdce druhých na scestí. Ač váš vnější ţivot můţe vypadat dokonale, váš niterný ţivot můţe být plný obav, zmatku a nejistoty.

Rok 1972, 19/10/1
Do vínku vám byly dány kreativita, intuice, fantazie, vynalézavost, citlivost, šarm a vnímavost vůči druhým lidem. Jste společenský a přátelský jedinec, který upřednostňuje přítomnost druhých před samotou. Zpravidla své záleţitosti dovedete do konce. Negativně můţete předstírat odvahu, ale ve skutečnosti můţete být velmi přecitlivělý a chovat se ublíţené, nejistě, ustrašeně, uráţlivě a plaše, či naopak panovačně, tvrdohlavě a zlostně. Můţete raději upřednostňovat lest neţ přímou cestu.

Rok 1973, 20/2
Charakterizují vás citlivost, vnímavost a vnitřní síla. Vaše vnitřní harmonie z vás činí skvělého diplomata a vyjednávače, který umí být velmi vstřícný, spolehlivý a prospěšný druhým. Jste houţevnatý a dokáţete vše, co si zamanete. Pokud projevíte svou negativní stránku povahy, inklinujete k roztrţitosti, vše berete na lehkou váhu a často tápete v tom, co vůbec chcete. Můţete být vůči druhým vstřícný, ale následně vzdorovat, uzavírat se do sebe a citově a duševně se stresovat či inklinovat k výbušnému chování. Pozor na sklon zdůrazňovat své zásluhy.

Rok 1974, 21/3
Vyznačujete se myšlenkovou pohotovostí, výkonností, pracovitostí, zručností, odvahou, spolehlivostí a snahou dosáhnout vytyčených cílů. Snaţíte se nějakým způsobem vyjádřit a být druhým prospěšný. Pozor vsak na blokování citů, které jdou u vás více přes rozum neţ od srdce. Je třeba nebát se ukázat svou pravou tvář a dát najevo nejistotu a své zranitelné city, coţ vám umoţní navázat hlubší vztahy. Pozor na vyţadování úplné oddaností a neschopnost naslouchat potřebám okolí. Málokdo vám pak řekne pravdu do očí.

Rok 1975, 22/4
Jste schopen dosáhnout všeho, co si zamanete. Nedáte se svázat konvencemi. Jste plný elánu a nadšení a nechybějí vám výdrţ, pevnost, síla, odhodlání, soustředění, zdravý rozum a praktické a organizační dovedností. Pozor na tendenci upadat do problémů. Značná ctiţádost můţe vést k tříštění energie a nedovedení věcí do zdárného konce. Je třeba se naučit respektovat hranice své a těch druhých, neboť můţete mít snahu příliš se rozdávat a následně vzdorovat, uzavírat se do sebe či nechat se vyuţívat. Můţete projevovat rozporuplnost, impulzivnost a inklinovat k duševní nevyrovnanosti.

Rok 1976, 23/5
Zajímáte se o záleţitosti druhých lidí a spolupráci. Vyznačujete se bystrostí, otevřeností a velkorysostí. Touţíte po dokonalosti. Rychle se nadchnete pro nové věci. V jádru jste dobrodruţná povaha, schopná přetvářet kaţdodenní všednost v něco neobvyklého a krásného. K vašim negativům náleţejí sklon příliš důvěřovat druhým, létat si v oblacích a inklinovat k naivitě a deziluzím. Pozor na znuděnost, vnitřní roztříštěnost, tendencí projektovat svou vnitřní nesvobodu do svého okolí či snahu manipulovat s druhými, ovládat je nebo se stát na druhých závislým.

Rok 1977, 24/6
Disponujete intuicí, senzitivitou, všímavostí k detailům, bystrostí, přemýšlivostí, zvídavostí a přátelskostí. Jste nabitý energii. Svou jistotu čerpáte z neúnavné péče o druhé. Obtíţe se mohou projevit s vaší netrpělivostí a sklonem k emocionálnímu aţ melodramatickému jednání. Druhé si Často idealizujete a vaše neschopnost přijímat dobře míněné rady vede k neustálému dopouštění se stejných chyb, zklamanosti, poznamenávání vašich citů či k depresím. Přecitlivěle reagujete na kritiku, ale jste velmi kritický i vůči sobě. Skutečné či jen domnělé uráţky těţce zapomínáte. Pozor tedy na pomstychtivost.

Rok 1978, 25/7
Tento rok poukazuje na vaší činorodost, obratnost, ctiţádost, bystrost, podnikavost, organizační schopnosti a velkorysost. Máte dostatek energie k uskutečnění vašich záměrů. Ke spokojenému ţivotu potřebujete pocit nezávislosti a spoustu soukromí, neboť nesnášíte zákazy a omezení. Můţete se obtíţně soustřeďovat, být neklidný, nervózní, cítit se vyčerpaný, stresovaný, být velmi vnímavý vůči pocitům zrady, uzavírat se do sebe a ostatním moc nedůvěřovat. Zpravidla dozráváte prostřednictvím vlastní přímé zkušenosti, coţ vám pomáhá nalézt vnitřní rovnováhu a harmonii.

Rok 1979, 26/8
Jste-H narozen v tomto roce, jsou posíleny vaše analytické schopností, odpovědnost, serióznost a přímost, coţ v druhých vzbuzuje důvěru a mnozí si k vám přijdou pro dobrou radu. Umíte se poučit z problémů svých, ale i ostatních a nalézt v těchto konfliktech hlubší souvislosti. Ač navenek působíte klidně, uvnitř můţete skrývat velké napětí. Svými dobrými radami se neřídíte a inklinujete k sobectví, nepruţnosti, nerozhodnosti, nestálosti, nespokojenosti a pesimismu. Můţete mít problém vycházet s ostatními a mít obtíţe s autoritou, ať uţ se svou vlastní, či těch druhých.
Súhlasí Lea Smeja, pepsi


4.
označiť príspevok

Ónya žena
   3. 3. 2012, 08:05 avatar
Lidé narození v letech 198…
Lidé, kteří se narodili v tomto období, mají touhu uspět a díky vrozené autoritě a schopnosti přesvědčit okolí o svých záměrech se jim to zpravidla daří. Jsou ctiţádostiví, výkonní, aktivní, plní energie a milují výzvy. Tito jedinci chtějí dosáhnout ocenění, a to nejen formou ústního ohodnocení, ale za'své vynaloţené úsilí chtějí dostat i odpovídající peněţní odměnu. Mají na to ten správný odhad, takţe se zpravidla pouštějí do věcí, které jim přinášejí i finanční prospěch. Rádi ţijí intenzivně a neztrácejí Čas. Jejich smysl pro realitu, rozhodnost, pohotovost, nadšení, schopnost tvrdě pracovat, vůdcovské a organizační dovednosti a víra v sebe sama jim zpravidla přinášejí moc a materiální zabezpečení. Jde o světoobčany a vlastenecké cítění jim není tak vlastní. Upřednostňují více materiální hodnoty před láskou, tolerancí a vzájemným porozuměním. Negativně mohou být příliš autoritativní, tvrdí, tvrdohlaví, neústupní, netolerantní a mít tendencí obětovat se svým cílům. Neradi přiznávají své omyly. Mohou mít snahu manipulovat s druhými, nebo se stávají obětí manipulací ze strany svého okolí. Přílišná ctiţádost můţe potlačovat citovou oblast, a proto bude dobré dbát na vyrovnaný způsob ţivota ve všech směrech jejich počínání.

Rok 1980, 18/9
Vyznačujete se pracovitostí, otevřeností, moudrostí, schopností být druhým příkladem a snahou dosáhnout vytyčených cílů a nenechat se odradit překáţkami. Ty vás spíše zocelují a dodávají vám sílu k vašemu ţivotnímu směřování. Jste schopen velkých obětí pro své ideály, ambice nebo ty, kteří jsou na vás závislí. Neohroţeně stojíte za tím, čemu věříte. Na cestě ţivotem si získáváte milující přátele, ale i zatvrzelé nepřátele. Kladete vysoké poţadavky nejen na sebe, ale i na ostatní a mnohdy dokáţete být krutý, neochotný přiznat si poráţku a nekompromisně trvat na svých názorech a hledat moc a nadvládu.

Rok 1981, 19/10/1
Je posílena vaše kreativita, společenskost a schopnost zaměřit se na určitou oblast vašeho zájmu a dosáhnout pozoruhodných výkonů. Spoléháte se především sám na sebe a jste velmi pilný. Zpravidla otevřeně říkáte to, co si myslíte. Mnozí však vaši přímost nemusejí ocenit a spíše se cítí hluboce raněni. Pozor na přílišný egoismus. AČ chcete být váţený a uznávaný, nedbáte na city svého okolí a domníváte se, ţe jste vţdy v právu. Můţete se cítit odříznutý od ostatních. Je třeba věnovat pozornost rovnováze rozumu a citu.

Rok 1982, 20/2
Energie tohoto roku poukazuje na vaši spolehlivost, obětavost, velkorysost, otevřenost, loajalitu, schopnost jednat diplomaticky a ochotu ke spolupráci. Cítíte se vyrovnaně, neboť vaše síla a citlivost jsou v rovnováze a emoce, touhy a názory ostatních vás nevyvádějí z míry. Negativně můţete projevovat zatvrzelost, cynismus, vzdor, trucovitost, nerozhodnost a neustále zpochybňovat svá rozhodnutí, činy a pocity. Máte tendenci hledat a vidět chyby pouze na druhých lidech a následně se cítit ublíţený, podráţděný, neklidný.

Rok 1983, 21/3
Charakterizují vás tvořivost, originalita, ambicióznost, zvídavost, touha po vědění, vyjadřovací dovednost, odvaha, schopnost okamţitě se rozhodovat a přizpůsobovat novým okolnostem a umění šířit kolem sebe dobrou náladu a optimismus. Potřebujete kontakt s lidmi. Z negativních vlastností můţete projevovat nedostatek taktu a jemnocitu, být vzteklý, neklidný, roztrţitý a zbrklý, prahnout po popularitě a snadno se z ješitnosti nechat svést na šikmou plochu a propadnout klamu druhých. Přehnaný optimismus můţe vést ke zbytečnému riskování.

Rok 1984, 22/4
Disponujete výkonností, vytrvalostí, trpělivostí, odpovědností, pracovitostí, pevností, praktičností a organizačními a analytickými dovednostmi. Dokáţete dosáhnout cílů, které jste si předsevzal. Problémy jsou od toho, aby se překonávaly, a tento postoj vám dodává sílu. Orientujete se na jistoty, stabilitu a materiální zajištění. Pozor na přílišnou majetnickost, autoritativnost, neústupnost, neschopnost kompromisů, sklon k zatvrzelosti, vzpurnosti, trucování, nesnášení odporu, utápění se v detailech a malou iniciativu. Pokuste se věci procítit, nejen přemýšlet o tom, co chcete či musíte udělat.

Rok 1985, 23/5
Jste jedinec bystrý, zvídavý, duševně pohotový, pruţný v názorech, přesvědčivý a schopný získat a ovlivnit ostatní. Rozpoznáte chyby a nedostatky, na které neváháte poukázat. Neustále přehodnocujete své názory na lidi a situace. Umíte se rychle vzpamatovat z ran osudu, aniţ by to na vás zanechalo trvalejší následky. Máte rád změnu. Dokáţete se obětovat, ale v podmínkách, které si sám stanovíte. Na vše hledáte logické odpovědi a těţce se oddáváte pocitům a intuici. Pozor na impulzivnost, neklid, nervozitu, podráţděnost, náladovost, povrchnost, pochybnosti o sobě, nesmělost a obavy se vyjádřit.

Rok 1986, 24/6
Patříte k lidem výkonným, přátelským, vstřícným a schopným přitahovat k sobě ostatní. Je zde i větší příklon k citlivosti, vnímavosti a rodinným hodnotám neţ u ostatních osmdesátých ročníků. Uvědomujete sí, ţe s laskavostí toho můţete dosáhnout mnohem více, Projevujete-li se negativně, můţete vyţadovat úplnou oddanost druhých, snaţit se je ovládat a při-poutávat si je k sobě city a láskou, přecitlivěle reagovat na kritiku, být netrpělivý a pociťovat marnost a zbaběle upouštět od vytyčených cílů, pokud se vám ihned nedaří dosahovat svých vysokých nároků.

Rok 1987, 25/7
Tento rok předurčuje vaši nezávislost, Činorodost, bystrost, organizační schopnosti, všímavost vůči detailům, schopnost vše analyzovat a usilovat o úspěch. Jste člověk plný energie. Neřešíte zbytečné problémy a vyhýbáte se nesnázím. Ostatním můţete připadat bezcitný, ale spíše se nehodláte zabývat neuţitečnými emocemi. Vše si chcete vyřešit sám, neboť nesnášíte „radilky". Bojujete proti nespravedlnosti. Můţete mít problém se soustředěním a být nervózní a neklidný. Pozor na sobectví, tendenci izolovat se od druhých, neschopnost vyjádřit city a trápit se různými obavami.

Rok 1988, 26/8
Máte bystrý úsudek a nechybí vám velkorysost, obratnost v zacházení s financemi, organizační schopnosti a touha dosáhnout uznání, úspěchu a slušného postavení. Chcete vyniknout. Kladete na sebe vysoké nároky a potřebujete vykonávat něco smysluplného. Umíte druhé získat na svou stranu. Můţete mít obtíţe s relaxací, modelem autority, nejistotou, být nespokojený s vlastním ţivotem a mít starosti o to, co druzí řeknou a co si pomyslí. Pozor na sklon k negativnímu myšlení a neschopnost dát najevo náklonnost těm, které milujete a komu věříte.

Rok 1989, 27/9
Oplýváte intuicí, přirozenou moudrostí, přemýšlivostí, přímostí, odpovědností, tvořivostí, vnímavostí, soucitem, schopností jít k jádru problému a odhodláním dosáhnout toho, co chcete, k Čemuţ máte k dispozici mnoho energie. Máte skvělé pozorovací schopnosti. Neodmítáte přijímat povinnosti. Druhým pomáháte spíše dobrou radou neţ činem. Negativně se můţete chovat sobecky, impulzivně a svého zbrklého jednání následně litovat. Ţivot berete přespříliš váţné, podléháte iluzím, náladovosti, litujete se a uzavíráte se do osamění a sebelítostí. Ač můţete působit vyrovnaně, uvnitř skrýváte velké napětí.
Súhlasí Lea Smeja, rain...


5.
označiť príspevok

Ónya žena
   3. 3. 2012, 08:08 avatar
Lidé narození v letech 199…
Jedinci, kteří se narodili v tomto období, mají nesobecký způsob myšlení a cítění a snaţí se jednat ve prospěch druhých lidí. Je jim vlastní odpovědnost, tolerance, nezištnost, štědrost a porozumění. Pokud si najdou svůj ţivotní směr a především nějaký ideál, dokáţí za ně bojovat, ale i mnohé obětovat. V jádru jsou to dobrodruzi touţící naplnit svůj sen, který má zpravidla nejen osobní význam, ale je především prospěšný pro nejbliţší okolí či širší společenství. Tito lidé potřebují mít pocit, ţe jsou druhým užiteční. Dalo by se o nich říci, ţe jsou velmi citliví, vnímaví, mravně na výši, skvělí psychologové a diplomaté a mají touhu mnoho dosáhnout. Oplývají neomezenou představivostí a budou hodné cestovat, ať uţ ve skutečnosti, či jen ve svých vizích. Jsou to hledači pravdy, pohybliví, schopní a ochotní k ústupkům, které jim umoţňují dosáhnout vlastních cílů. Vyvarovat by se měli sklonu k přílišné snivosti, podléhání nereálným idejím a utopiím. Příliš se rozdávají a zapomínají na sebe kvůli jiným nebo svým idejím, kterým jsou plně oddaní. Negativně mohou projevovat neklid, který můţe vyústit ve vzpurnost, destrukci či násilí. Mohou se nechat strhnout volnými mravy. Mají sklon uzavírat se do sebe, čímţ se mohou od druhých izolovat.

Rok 1990, 19/10/1
Tento rok posiluje vaši intuici, idealismus, zvídavost, přátelskost, šlechetnost, štědrost, citlivost vůči druhým, sílu, odvahu, ráznost a schopnost uskutečňovat své vize. Jste lidumil usilující o harmonii a řád. Pokud svou energii vkládáte do záleţitostí ve prospěch širšího celku, nikoli k získání osobní moci, jste na dobré cestě uspět. K negativním vlastnostem náleţejí především náladovost, impulzivnost, neschopnost uznat své nedostatky a ovládat se, neboť nesnášíte odpor a omezení, sklon k deziluzím, sobectví, nezájem o druhé, psychická zranitelnost, mrzutost a duševní strádání.

Rok 1991, 20/2
Jste schopen udrţet rovnováhu mezi potřebami a odpovědností svou a těch druhých a mezi prací a domovem. Jednoduše řečeno, umíte se usadit ve svém středu a nalézt vlastní vnitřní harmonii. Snaţíte se pomoci druhým, ale současně jim přenecháváte odpovědnost za jejich ţivot a neberete ji na sebe, stejně jako svou nepřesouváte na druhé. K negativním vlastnostem patří nerozhodnost, neschopnost vymezit si hranice své a těch druhých, tendence obětovat se pro druhé, nebo naopak inklinovat k sobectví. Pozor tedy na následné citové, duševní či fyzické strádání.

Rok 1992, 21/3
Je zvýrazněna vaše společenskost, ctiţádostivost, elegance, diplomacie, citlivost, schopnost vyjádřit se, kreativita a snaha podporovat druhé. Rostete prostřednictvím kontaktů, spojenectví s druhými lidmi a stále nových zájmů. Negativně můţete projevovat tvrdohlavost, náladovost, nestálost, věčnou nespokojenost, rozporuplnost v jednání a neschopnost rozhodnout se. Můţete inklinovat ke lhaní a podvádění, nebo se jen drţíte zpátky, vše si rozumově zdůvodňujete a vytváříte si svou masku, kterou prezentujete jako vaše skutečné Já.

Rok 1993, 22/4
Jste-li narozen v tomto roce, je posílena vaše fantazie, originalita, tvořivost, ostrovtip, optimismus, dovednost, disciplína, vytrvalost, praktičnost, schopnost spolupracovat s druhými, podporovat je a prosazovat zájmy celku. Negativné můţete neustále očekávat ocenění ze strany druhých, a proto pozor na závislost na někom či na něčem, co utvrzuje vaší sebehodnotu. Vaše netrpělivé a impulzivní chování vás vede k neustálému opakování stejných omylů a chyb. Kolísat můţete mezi výstředností a konzervatismem. Proţívat můţete vnitřní zmatek a krize.

Rok 1994, 23/5
Charakterizuje vás flexibilita; schopnost zdolávat překáţky, prohlédnout panující poměry a najít potřebnou energii a sílu vůle, abyste jích vyuţil ke svému prospěchu a i prospěchu druhých lidí. Intuitivně vnímáte panující proudy a postupujete promyšleně a nesobecky v dosahování cílů. Negativně projevujete nervozitu, přílišnou kritičnost a vzdor vůči změnám. Cílů dosahujete pomocí manipulativního chování. V citech jste chladný a rezervovaný. Můţete řešit spory ve vztazích, které vyţadují disciplínu, odpovědnost, pořádek a vytrvalost. Můţete se proti tomu bouřit a setrvávat v nerozhodnosti přiklonit se k cínu.

Rok 1995, 24/6
Jste nezávislý, bystrý, činorodý, schopný vnímat náhlá intuitivní vnuknutí a tyto poznatky vyuţívat ke zlepšení stávajících podmínek ve svém okolí. Usilujete o hlubší intuitivní pochopení a máte široký intelektuální záběr. Dokáţete uskutečňovat své vize a sny. Jste stále v pohybu a hledáte nové podněty. Vaše touha po svobodě a nepřizpůsobivost vás mohou dovést ke konfliktu s ostatními. Druzí vás mohou povaţovat za snílka a můţete se cítit nepochopený okolím, proţívat osamění, dělat z nedůleţitých věcí důleţité či proţívat vnitřní dramata a napětí.

Rok 1996, 25/7
Do vínku vám byly dány vytrvalost, silná vůle, schopnost tvrdé práce, ctiţádost, podnikavost, rozvaha, vynalézavost, hloubavost, metodičnost a soucit. Umíte dostát své odpovědnosti a současně proţívat pocity svobody, nezávislosti, své odlišnosti a jedinečnosti. Negativně můţete projevovat výbušnost, bezohlednost v překonávání překáţek, bolestně si uvědomovat svá slabá místa a omezení bez schopnosti vymanit se z nich. Vnímáte své touhy, ale nedokáţete je naplnit a snaţíte se unikat bolestné realitě.

Rok 1997, 26/8
Oplýváte velkorysostí, nekonvenčností a potřebou svobody, nezávislosti a individualizace vlastního ţivota. Vaše mysl je rychlá a dychtíte po znalostech a zkušenostech. Máte velmi dobrý pohled na svět a vynikáte originálními nápady, výkonností, výdrţí, disciplínou a snaţíte se učinit něco prospěšného pro své okolí. Negativně se sám můţete zraňovat náhlými zvraty ve vašem ţivotě. Jste nepřizpůsobivý a za kaţdou cenu chcete být odlišný od ostatních a stává se z vás osamělý jezdec. Kritizujete ty, kteří vám nepochlebují. Vaše vysoká měřítka vás uvádějí do stavu sebepodceňování.

Rok 1998, 27/9
V tomto roce je zvýrazněna vaše cílevědomost, sebejistota, vůdcovské kvality, neúnavnost ve snaţení, snaha soustřeďovat své síly k určitému cíli, uskutečnit něco nového, vyvaţovat nevyrovnanosti, zdůraznit a ukázat se v rámci společnosti nějakou prospěšnou aktivitou. Negativně můţete projevovat strach z vlastní nedostatečnosti a komplex méněcennosti. Můţete se vyhýbat citům a soustřeďovat se pouze na rozum, chtít se vyvléci z odpovědnosti, usilovně pracovat, ale nebýt výkonný, svých cílů dosahovat nekalými praktikami a zaplétat se do skandálů a intrik. Můţete se cítit osamělý a propadat sebelítosti.
Súhlasí Lea Smeja


2.
označiť príspevok

Ónya žena
   3. 3. 2012, 07:57 avatar
sebelítosti.

Rok 1999, 28/10/1
Disponujete intuicí, tvůrčí sílou, přirozenou autoritou, nezávislostí, soběstačností, přímostí a upřímností. Jste si vědom své vlastní ceny a přitahujete k sobě ostatní lidí. Umíte druhým přispět dobrou radou. Máte dost sil a energie vypořádat se sám se situacemi vyvstalými v průběhu ţivota. Negativně můţete potlačovat své emoce, především zlost, pocity marnosti a strachu, bujné fantazie, neboť se obáváte názoru druhých či své vlastní negativní síly. Ač můţete působit klidně, vyrovnaně či dokonce plase, ukrýváte v sobě značné napětí. Můţete si nedůvěřovat a inklinovat k manipulacím s ostatními a hledat někoho, o koho se můţete opřít.

Lidé narození v letech 200…
Lidé, kteří se narodili v tomto období, budou usilovat o nové duchovní principy. Věnovat se péči o svou duši bude pro ně mnohem důleţitější, neţ usilovat o materiální hodnoty. Budou je přitahovat neprobádané hloubky a smysl ţivota, který s sebou nese tajemství. Jsou více zaměření na ostatní, tedy „my", neţ na své egoistické cíle. Vyznačují se značnou vnímavostí, intuicí, inspirací, porozuměním a láskou. Mohou se u nich projevovat schopnosti vyladit se na pocity druhých. Oplývají značnou vnitřní silou, vytrvalostí a pevností, coţ jim dodává na vůdcovských kvalitách. Protoţe to jsou lidé zaměření na společnost, dokáţí skvěle vládnout slovem či písmem. Půjde o skupinu lidí, kteří by v kladném směru mohli být druhým velmi nápomocni jako dobří rádci a řešitelé problémů, neboť mají vrozený přístup k vědění, které je předchozím generacím víceméně nedostupné. Tyto klady mohou vyuţívat k obecnému blahu, ale samozřejmě je mohou i zneuţít. Značná citlivost se můţe přeměnit v přecitlivělost. Mohou se snaţit na svá bedra brát problémy druhých, obětovat se pro ně, cítit se ublíţení, nechat se zmanipulovat ČÍ sami mohou manipulovat s druhými, neboť mají schopnost silně vnímat emoce druhých. Mohou projevovat značnou umíněnost, zatvrzelost, vzdorovat všemu a všem a jako obranu volit útok, agresivitu či se stresovat.

Rok 2000, 2
V tomto roce je posílena vaše citlivost, vnímavost, intuice, vnitřní síla, pevnost, vytrvalost, vitalita, trpělivost, šlechetnost, smysl pro odpovědnost, schopnost spolupracovat s ostatními, vyslechnout je, vylepšit situací a být druhým oporou, ale současně si udrţet svou nezávislost, odlišnost a jedinečnost. Umíte správně posoudit dosah společenského dění a můţete být nápomocný při realizaci duchovních cílů. Vaše vnitřní zranitelnost můţe způsobovat, ţe vyvoláváte hádky, stáváte se nerozhodným, trpíte svou údajně špatnou povahou, náladovostí, nedostatkem diplomacie, nedůsledností, nepraktičností, zraňujete sám sebe, jste nepředvídatelný v činech, nejste schopen proměnit a vytříbit svou povahu, být sám sebou a nejste v souladu se společenskými proudy.

Rok 2001, 3
Do vínku vám byly dány sebedůvěra, předvídavost, nezávislost, schopnost vynášet na povrch tajemství, improvizace, rozhodnost, ochota ke změnám, osobní charisma, optimismus, idealismus, mohutná fantazie aţ geniální myšlení, ušlechtilost, přívětivost, velkorysost, touha po svobodě a dobrodruţství, aniţ tím zraňujete sebe či ostatní. Negativně můţete mít strach ze změn, být přepjatý, inklinovat k výstřelkům, nespokojenosti, dobrodruţnosti, vnucovat druhým svá přesvědčení, touţit po moci, být samolibý, neskromný, neoblíbený, chladný v citech a zaujímat nepřátelské a odtaţité postoje vůči druhým, neboť se vám zdá, ţe oni jsou příčinou toho, ţe nejste sám sebou. Můţete druhé utlačovat, chovat se krutě či být obětí takového jednání.

Rok 2002, 4
137
Jste schopný přizpůsobovat se změnám a vyuţít přicházejících šancí. Máte své ideály, ale i smysl pro realitu. Vaše filosofie ţivota je zaloţena na disciplíně. Disponujete odolností, sebeovládáním, soustředěním, mravností, vlohami zavádět nové hodnoty a uskutečňovat vize. Hledáte si vlastní cesty. Bude si muset definovat mnoho idejí. Dovedete zkoumat tajemství a řešit záhady. Díky vytrvalosti a schopností koncentrace můţete projevovat nadání pro meditaci a vyuţívání intuice. Negativně můţete trpět vnitřními zábranami a neschopností vnitřně růst, pohřbíváte své naděje a zraňujete druhé svým neustálým sebe ospravedlňováním. Impulzivnost ohroţuje úspěch. Pozor, abyste nevnucoval své postoje jiným.

Rok 2003, 5
Umíte intuitivně vnímat převládající trendy, postoje a způsoby chování a dokáţete těchto poznatků dobře vyuţít. Prostě jdete s dobou, coţ vám můţe přinést úspěch. Jste nadaný pro styk s veřejností, neboť chápete motivace ostatních, ale současně zůstáváte sám sebou. Máte posílenou velkorysost, svobodomyslnost, hloubku myšlení, schopnost nově interpretovat stará fakta, originalitu, dobrodruţnost, postupujete systematicky, precizně, efektivně a s velkou silou vůle. Pozor na překračování vašich fyzických moţností, také se naučte akceptovat limity jiných, na neschopnost podstupovat změny, marnění příleţitostí, nesoudnost, skandály, deziluze, nedostatek praktičnosti, přepjatou citlivost a chladné postoje vůči druhým.

Rok 2004, 6
Vyznačujete se precizností, pečlivostí, efektivností, disciplínou, pozorností vůči detailům, snahou o dokonalost a schopností postupovat krok za krokem a prakticky vyuţívat svou tvůrčí inspiraci. Dodrţujete své povinnosti a závazky. Svůj vliv můţe se uplatnit prostřednictvím skupin. Dokáţete kreativně udrţovat rovnováhu mezi starým a novým, mezi autoritou a disciplínou na jedné straně a osobní svobodou na straně druhé. Negativně můţete proţívat konfrontaci s jistou dvojakostí Z jedné strany jste taţen k něčemu novému, neznámému; z druhé strany cítíte závazky, vazby, staré obavy, nejistoty a kaţdodenní dřinu, které vám brání ve svobodě. Projevovat se mohou spory ve vztazích, které vyţadují pořádek, disciplínu, odpovědnost a vytrvalost.

Rok 2005, 7
Oplýváte fantazií, optimismem, ušlechtilostí, přívětivostí, nesobeckosti schopností ovlivňovat veřejné mínění a přizpůsobovat se společenským normám, ale současné je nepozorovaně ovlivňovat. Máte vhled a umíte prohlédnout daný stav, coţ vám napomáhá vyhýbat se bez problémů nepříjemnostem. Jste otevřený značným změnám. Negativně můţete inklinovat k nepraktičnosti, ale jen proto, ţe máte hluboká práni udělat svět lepším, neţ ve skutečnosti je. Pozor na nestálost, pocity zklamání, rezignace, pseudomysticismus, pomstychtivost, zmatky ve vztazích, nedůvěřivost, bezdůvodné úzkosti. Bude třeba naučit se otevřeně definovat a formulovat konflikty a tím je zlikvidovat.

Rok 2006, 8
Charakterizuje vás vytrvalost, ctiţádost, podnikavost, rozvaha, metodičnost, síla vůle, pečlivost, uváţlivost, tvůrci talent, inspirace, optimismus, tolerance, schopnost tvrdě pracovat a chopit se příleţitostí, které ostatní přecházejí bez povšimnutí. Jste schopen zasadit se za váţné společenské zájmy a obětovat za ně i svá vlastní práva. Negativně můţete proţívat falešný optimismus, nedorozumění ve vztazích, nevybírat si ty správné lidi pro spolupráci, být příliš naivní a v rozporu se stávajícím řádem, setrvávat v nerozhodnosti přiklonit se k nějakému činu a cítit se nepochopený.

Rok 2007,9
Jste-li narozen v tomto roce, je posílena vaše silná vůle, uváţlivost, neúnavnost v dosahování cílů, hluboké pochopení ţivota a vesmíru, umění chápat zákony jemné energie a vědomě Či nevědomě je vyuţívat, schopnost ovlivňovat mínění druhých, podporovat příznivé společenské snahy a uskutečnit rychlé změny. Pozor na impulzivní nadšení, nedočkavost, přehnanou expanzi vedoucí k pádu, neschopnost tolerance a přizpůsobení se společenským normám, problémy s autoritami, sklon padat do nástrah jiných a z toho plynoucí zklamání a duševní nevyrovnanost. Tradice můţete vnímat jako něco škodlivého a upřednostňujete pouze vše nové.

Rok 2008, 10/1
Energie tohoto roku poukazuje na váš idealismus a intuici. Dokáţete se chopit příleţitosti a být v pravou chvíli na pravém místě. Máte potřebu duchovního vývoje a talent prohlédnout panující poměry, které díky své energii a síle vůle umíte vyuţít nejen ku prospěchu svému, ale i druhých. Velmi obratně ovládáte naděje a obavy svého okolí. Negativně můţete proţívat zmatek, pokud se vám nepodaří jít správnou cestou v ţivotě, či pociťovat tlaky mezi tím, co chcete vy a co ostatní. Přesnost, trpělivost, stabilita a bezpečí nepatří k vašim kladům, spíše inklinujete k nedůslednosti. Horujete pro svobodu, ale méně jí však uznáváte u druhých. Pozor na změny nálad, podráţděnost, návaly zlosti, diktátorské jednání, nedostatek diplomacie a skromnosti.

Rok 2009, 11/2
Oplýváte optimismem, vírou v ideály, láskou k lidem a schopností intuitivně vycítit panující poměry a náhlé zvraty veřejného mínění, které dokáţete vyuţít ke svému prospěchu a prospěchu celku. Pomocí překvapivých a efektních metod vzbuzujete zájem okolí. Potřebujete v něco věřit, aby váš ţivot měl smysl. Ideje jsou pro vás důleţité, ale je dobré mít je pod kontrolou. Pozor na podvody, skandály, přílišnou snivost, přehnané riskování, sklon manipulovat s druhými, vládychtivost, neúspěchy zaviněné vlastní hloupostí a nepoctivostí, chlad citů, neoblomnost, nelítostnost, kalkulativní postoje vůči druhým a tendence izolovat se od ostatních.

Rok 2010, 3
Tento rok poukazuje na vaši dychtivost po znalostech a zkušenostech, bystrou a originální mysl, nekonvenčnost, velkorysost, svobodomyslnost, potřebu duchovního vývoje, hlubšího poznání a proměny, mnohostrannost zájmů a radost ze ţivota. Neberte na sebe roli spravedlnosti a buďte tolerantní vůči slabostem ostatních stejně jako vůči svým. Projevovat můţete úzkostnost, konzervativní postoje, strach ze změn, nervozitu a snahu uzavírat se do samoty. Pozor na nespoutanost, násilí, nenávist, sklon k ničení, promyšlenějšímu a vypočítavějšímu chování. Je potřeba učit se větší flexibilitě a dát průchod svým emocionálním bolestem, ale současně správně usměrňovat svou energii.
.........................

Každá bytost je jedinečná. Každý jedinec prochází v životě jistým vývojem.
Přeji vám, aby jste našli v sobě dosti sil, nalezněte také své klady a snažte se je ukázat světu. Stejně tak hledejte záporné vlastnosti lidí, kteří vám vstupují do života, a vyvarujte se možných zklamání. Hledejte však i klady a skryté poklady v těch, nad kterými jste už dávno zlomili svou hůl.

astrologička Jitka Kadlecová
Súhlasí Lea Smeja


6.
označiť príspevok

Ónya žena
   3. 3. 2012, 08:10 avatar
všetkým prajem pekný veselý víkend 
Súhlasí Mojka, pepsi, rain...


11.
označiť príspevok

rain...
   3. 3. 2012, 20:34 avatar
Sedí to. Aj tebe prajem krásne prežité chvíle s ľuďmi s ktorými sa cítiš dobre.
Súhlasí Ónya


13.
označiť príspevok

rain...
   3. 3. 2012, 20:36 avatar
Je to taký zvláštny pocit, že aspoň niekto vie kto som. So všetkými plusmi aj mínusmi.


25.
označiť príspevok

Ónya žena
   3. 3. 2012, 20:51 avatar
rain..má to čosi do seba, ..pretože sa ako každý pohybujeme v rôznych vekových generáciách a skutočne môžem potvrdiť aj postreh,.. že môj ročník je si navlas podobný v zásadných veciach.., až prekvapivo.


27.
označiť príspevok

Ónya žena
   3. 3. 2012, 21:08 avatar
toto astrologické hodnotenie rokov od Kadlecovej /fakt je dobrá ) je jedno z najtrefnejších -najvýstižnejších...)) má o tom celú knihu, kde je všetko aj presne podľa dátumu narodenia.


7.
označiť príspevok

pepsi
   3. 3. 2012, 08:23 avatar
je to tak. aj tebe pekný víkend.
Súhlasí Ónya


8.
označiť príspevok

feex8 muž
   3. 3. 2012, 10:26

Príspevok bol vymazaný administrátorom.12.
označiť príspevok

pepsi
   3. 3. 2012, 20:34 avatar
ahoj. čo sa ti snívalo?


14.
označiť príspevok

feex8 muž
   3. 3. 2012, 20:37

Príspevok bol vymazaný administrátorom.15.
označiť príspevok

pepsi
   3. 3. 2012, 20:39 avatar
aj si to zapisuješ? myslím to, čo si stihneš zapamätať. a, či si to aj niekedy analyzuješ, alebo ti stačí len snár.. pozoruješ sa trochu? a kde si spievaš najradšej, v sprche?


18.
označiť príspevok

feex8 muž
   3. 3. 2012, 20:43

Príspevok bol vymazaný administrátorom.19.
označiť príspevok

pepsi
   3. 3. 2012, 20:46 avatar
no, ak mám byť úprimná vôbec ma to nevyčerpáva, naopak, cítim, ako mi rastú krídla mám navrch, to mi stačí)
a netráp sa ani pre to, že si nerobíš poznámky ani Ježiš si nerobil poznámky, netráp sa pre to
mne sa všetko, čo sa mi sníva do dvoch dní splní. do 48 hodín. vždy. ak sa to nestane priamo mne, osobne, stane sa to niekomu, mne blízkemu, alebo niekomu, koho poznám a na koho príklade môžem potvrdiť účinnosť tej snovej predpovede)


22.
označiť príspevok

feex8 muž
   3. 3. 2012, 20:48

Príspevok bol vymazaný administrátorom.20.
označiť príspevok

Ónya žena
   3. 3. 2012, 20:46 avatar
ty si si neuvedomila feex že si na diskusnom fóre ?


21.
označiť príspevok

feex8 muž
   3. 3. 2012, 20:46

Príspevok bol vymazaný administrátorom.24.
označiť príspevok

pepsi
   3. 3. 2012, 20:49 avatar
dobre, veď ja sa už nebudem teda miešať medzi vás, baby. ahojte.


26.
označiť príspevok

Ónya žena
   3. 3. 2012, 20:53 avatar
nie som na diskusnom fóre ?


28.
označiť príspevok

feex8 muž
   3. 3. 2012, 21:29

Príspevok bol vymazaný administrátorom.9.
označiť príspevok

Sóley žena
   3. 3. 2012, 20:30 avatar
..na mna to tiez celkom sedi...zaujimave..


10.
označiť príspevok

pepsi
   3. 3. 2012, 20:34 avatar
aj na mňa. a je fajn, že si niekto dal tú námahu a všetko to zaznamenal. a my sa v tom teraz môžeme vidieť.
super jupí


16.
označiť príspevok

Sóley žena
   3. 3. 2012, 20:43 avatar
..ahoj R..
Súhlasí pepsi


17.
označiť príspevok

pepsi
   3. 3. 2012, 20:43 avatar
chýbala som ti?


23.
označiť príspevok

feex8 muž
   3. 3. 2012, 20:49

Príspevok bol vymazaný administrátorom.31.
označiť príspevok

Scarlett X žena
   3. 3. 2012, 21:51

Príspevok bol vymazaný administrátorom.32.
označiť príspevok

feex8 muž
   3. 3. 2012, 21:53

Príspevok bol vymazaný administrátorom.36.
označiť príspevok

Scarlett X žena
   3. 3. 2012, 22:03

Príspevok bol vymazaný administrátorom.30.
označiť príspevok

Scarlett X žena
   3. 3. 2012, 21:49

Príspevok bol vymazaný administrátorom.37.
označiť príspevok

Sóley žena
   3. 3. 2012, 22:30 avatar
..Scarlett, ak si spravne spominam, tak si naznacila, ze debatu so mnou koncis, tak ti budem velmi povdacna, ak si budes stat za svojim slovom a nebudes dalej sirit bludy a klamstva...maj psa..
Súhlasí user01


29.
označiť príspevok

J.Tull
   3. 3. 2012, 21:35 avatar
Ónya; ... čím to je, že keď som si vybral, len tak pre zaujímavosť, náhodne viaceré dátumy pasovalo to plus/mínus rovnako a podobne tomu bolo, aj keď som si predstavil mne veľmi blízkych ľudí, ktorých dôverne poznám ...? 
Súhlasí feex8


34.
označiť príspevok

rain...
   3. 3. 2012, 21:56 avatar
Lebo človek v sebe nesie všetky tieto vlastnosti. U každého sú viac alebo menej výrazné.
Súhlasí Ónya, J.Tull


40.
označiť príspevok

J.Tull
   4. 3. 2012, 09:27 avatar
rain...; ... človek je rovnaký a individuálny zároveň ... 
Súhlasí rain...


39.
označiť príspevok

Ónya žena
   4. 3. 2012, 00:06 avatar
Tull..je to prirodzené, pretože každý máme z každého trošku..ale zrejme si prehliadol fakt, že každý daný ročník sa vyznačuje svojou charakteristickou jednou črtou.


41.
označiť príspevok

J.Tull
   4. 3. 2012, 09:29 avatar
Ónya; ...áno. Každej dobe môžeme priradiť istú charakteristiku, ktorá ovplyvňuje "charakter" človeka a pričom i doba je ovplyvňovaná človekom a dobami minulými. Lenže to nemá nič spoločné s postavením hviezd. Ani "doby" sa nestriedajú v dekádach, s "rytmom" hviezd a ovplyvňujú generačne, nie z roka na rok. Môžeme napr. charakterizovať medzivojnovú generáciu, alebo povojnovú a pod. Okrem toho nejde len o časovú závislosť, ale i priestorovú, ktorá síce stráca svoj vplyv zvyšujúcou sa globalizáciou, ktorá sa rozbehla Alexandrom Macedónskym, ale začala i keď v malom rozsahu už skôr. Človek je "scharakterizovaným", tým ako, "v čom" žije, svojím "časopriestorom" a žije tak akým je. Napr. sotva možno hovoriť o meniacej sa charakterizovanosti u prírodných národov, kmeňov, ktoré si dokázali ustrážiť svoju izolovanosť, hoci už aj na nich vplýva, v rôznych smeroch, naša rozpínavosť ...


42.
označiť príspevok

Ónya žena
   4. 3. 2012, 09:37 avatar
Tullík..o tom by vedeli hovoriť hlavne astrológovia a aj numerológovia, ..sú to výpočty podľa planetárnych zoskupení a neviem čoho určujúce sa podľa času a miesta ..atp,..))) ja do toho nevidím..skôr Petrana by vedeli povedať ..)).


43.
označiť príspevok

J.Tull
   4. 3. 2012, 09:47 avatar
Ónya; ... podľa môjho názoru, "astrológovia a aj numerológovia" by vedeli o tom siahodlho trepať. Ja by som dal skôr na historikov, psychológov apod.  


44.
označiť príspevok

user01 muž
   4. 3. 2012, 09:52 avatar
ahoj J.Tull. už dlho riešim otázku, s ktorej odpoveďou mi možno budeš vedieť poradiť. zaujíma ma, podľa teba, akú históriu študujú študenti histórie a akú históriu vyučujú učitelia histórie, ak vezmeme do úvahy fakt, že históriu píšu víťazi. nie som študentom histórie, ale zaujíma ma to najmä kvôli tomu, či sa títo ľudia učia aj tie časti histórie, ktoré sú zdokumentované z pohľadu "porazeného", ale nie sú prezentované ako model morálneho poriadku podľa vízie "víťazov".
Súhlasí Ónya, J.Tull, rain...


46.
označiť príspevok

J.Tull
   4. 3. 2012, 10:02 avatar
user01, ... história, psychológia nepatria medzi "exatné" vedy ...
vyjadrím sa neskôr idem dovariť 
Súhlasí user01


47.
označiť príspevok

enemy unknown
   4. 3. 2012, 10:07 avatar
ešte do 50. rokov 20. storočia sa presadzovala iba makrohistória ovplyvnená striktným pozitivizmom, skúmali sa iba dejiny veľkých kráľov, pápežov a pod. (čiže tie tvoje dejiny víťazov). Od 50. rokov túto modernistickú úroveň prelomili mikrohistorici a historickí antropológovia, keď sa začali venovať dejinám obyčajných ľudí a aj porazených, chudobných a bezvýznamných jedincov (napr. Carlo Ginzburg v Syr a červi sa venuje dejinám inkvizície z pohľadu odsúdeného mlynára). Sorry, že som odpovedal namiesto J.Tulla.
Súhlasí user01, J.Tull, Ónya


48.
označiť príspevok

user01 muž
   4. 3. 2012, 10:14 avatar
vďaka.


49.
označiť príspevok

enemy unknown
   4. 3. 2012, 10:16 avatar
nie je zač


45.
označiť príspevok

Ónya žena
   4. 3. 2012, 09:53 avatar
Tullík..aj ..aj, všetko spolu súvisí ,...dá sa vypočítať konštelácia hviezd ako pôsobí na danú osobu (podľa dátumu a času a miesta narodenia ) v danom období ..a konštelácia hviezd na udalosti daného miesta na zemeguli, ..ja som laik, ale počkám na Petranu, rozhodne sa vie k tomu fundovanejšie vyjadriť. 


33.
označiť príspevok

rain...
   3. 3. 2012, 21:54 avatar
Bože už nás zas prenasledujú dubák a slaboduchá? Zaberali miesto. Kým som sa pretočila na normálnych ľudí....to trvalo


35.
označiť príspevok

feex8 muž
   3. 3. 2012, 21:57

Príspevok bol vymazaný administrátorom.38.
označiť príspevok

rain...
   3. 3. 2012, 22:41 avatar
nenormálne normálnych. Alebo normálne nenormálnych? Norma = definovanie. Z hľadiska ľudskej psychiky je relatívna.


50.
označiť príspevok

J.Tull
   4. 3. 2012, 14:10 avatar
user01; k "44" Súhlasím s tým, čo napísal enemy unknown, hoci priznám sa, "takto" som o tom nevedel ...
Určite je k tejto problematike bližšie ako ja ... Myslím si, že predsa je len niečo pravdivé na tom, že históriu písali/píšu víťazi a niekedy sa aj s odstupom, len veľmi ťažko dopátrame, kde je pravda. Ako príklad môžem uviesť rímskeho dejepisca Tacita, ktorý patril k prívržencom júliovsko-klaudiovskej dynastie, vtedajším víťazom a podporil údajné Nerónove "podpaľačstvo" Ríma. Dnes sa už skôr predpokladá, že tomu tak nebolo ... podobne sa vedú spory o obetovanie detí v Kartágu ... Historické udalosti nie je možné dokázať, takým spôsobom, ako sa dokazuje v exaktných vedách. To čo sa odohralo, nemožno zopakovať ... Napriek uvedenému, niektoré udalosti sú istejšie ako iné. Napr. víťazstvo "Spojencov" v druhej svetovej vojne, požiar v Ríme, "cintorín detí" v Kartágu ... Aj k dejinám je potrebné pristupovať kriticky, to znamená zvažovať, prehodnocovať všetky historické fakty, súvislosti, zdroje a vzájomne ich porovnávať. História je vedou a pracuje sa v nej vedeckou metodológiou, ktorej súčasťou je i "peer rewiu" - recenzia, posúdenie v tomto prípade danej interpretácie histórie odborníkmi, historikmi /aj odborníkmi "nevíťazmi" .../.
To, že človek nemôže vedieť všetko, ani v oblastiach, v ktorých je odborníkom a laik samozrejme môže mať, len svoje laické predstavy, je zneužívané pavedou, ktorá je na hony vzdialená vedeckej metodológii, o žiadnom "peer rewiu" nechyruje, vedeckej metodológii sa vyhýba ako čert krížu ... Svoj priestor nachádza najmä v oblastiach, v ktorých veda priznáva svoju momentálnu neznalosť, kde je jej skúmanie relatívne v počiatkoch, ako je napr. psychológia, kvantová fyzika a pod. ...
Súhlasí rain..., enemy unknown
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 02:41,  3x SOM to vyslovil ;)
dnes, 02:40,  129. namiesto toho ze tu tri hodiny tupo vyhybkuješ , si sa mohol dávno ospravedlnit
dnes, 02:39,  Lebo ten druhý to ospravedlnenie nikdy nepríjme ;)
dnes, 02:37,  Ale nechápeš? ;) Keď mu ten druhý neverí, tak je to zbytočné ;)
dnes, 02:36,  Dovolím si ťa opraviť ;) Nie syn zničenia ale SYN ZATRATENIA ;) Lebo nebude zničený...
dnes, 02:35,  126. ospravedlnuje sa človek kvoli sebe .
dnes, 02:34,  16. o čo tá mele???? a prečo to omiela v tejto téme?
dnes, 02:32,  Tak to budem asi ja.....*03*03*03
dnes, 02:29,  Všetko budú pre teba keci, keď NEVERÍŠ ;)
dnes, 02:28,  No veď ešte raz: normálne sa ospravedlňujem za čokoľvek čo sa ti nepáčilo ;)
dnes, 02:27,  ja som tu medzi bláznami . prísambohu *13*13
dnes, 02:27,  10. a ty o čom lapoceš zase človeče neštastny??
dnes, 02:24,  123. hlavná vec, ze máš problém sa úprimne ospravedlnit . zase klamstvá a kecy .
dnes, 02:23,  9. prečo máš problém sa normálne ospravedlnit ? ved ak tie dnešné reči myslíš vázne,...
dnes, 02:21,  “Nedajte sa nikým a ničím oklamať, lebo skôr ako príde ten deň, musí nastať...
dnes, 02:17,  Desinu som chcela dať all.
dnes, 02:16,  Ja tiež jednému mužovi nerozumím. Teda, jeho povaha je pre mňa prisilná a už veľa krát...
dnes, 02:15,  102. Ondrej len aby :) toto predpovedal ranex uz pred pár rokmi Večný ľad na Sibíri,...
dnes, 02:12,  Všetci sme na jednej lodi ;) A nie sú prípustné žiadne straty ;) Keď si to uvedomíš...
dnes, 02:10,  Hm, ale tu asi nie je žiadne... Čo ja vím... Podľa mňa to je pre niečo iné. .. *21 *21
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Nie každá výhra znamená aj budúce víťazstvo a nie každá prehra znamená aj pád.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(216 235 bytes in 0,258 seconds)