Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  politika  téma
kategórie:  

Protiústavné rozhodnutia novej vlády....

336
reakcií
1071
prečítaní
Tému 23. apríla 2020, 07:42 založil majko1.

podobné témy:1.
označiť príspevok

majko1 muž
   23. 4. 2020, 07:42 avatar
Obmedzenie v čase núdzového stavu pre nákup ale aj poskytnutie služieb teraz otváraných je v rozpore sústavou SR o zákaze diskriminácie uvedené v hlave 2 ústavy. Pre ľudí starších ako 65 je povolené od 9-11 využiť všetky predaje a služby, teda napr. STK, autoservis, holičstvo a ďalšie, mimo týchto hodín smú ísť iba k lekárovi, do lekárne a na čerpaciu stanicu, to je flagrantné obmedzenie pohybu založené iba na základe veku čo ústava nepripúšťa . Vláda môže urobiť v čase núdzového stavu PRIMERANE obmedzenia ale musia platiť pre všetkých rovnako, inak je to protiústavné .


2.
označiť príspevok

spm11 muž
   23. 4. 2020, 07:56 avatar
Len nerozumieš slovu "diskriminácia".

diskriminácia = POŠKODZUJÚCE rozlišovanie, obyč. pri priznávaní práv al. výhod (napr. pre odlišnú rasu, pohlavie, spoločenskú triedu)....

Tebou spomínané opatrenia majú naopak pomôcť (chrániť), nie poškodiť.
Súhlasí Starý chren


9.
označiť príspevok

spm11 muž
   23. 4. 2020, 09:12 avatar


53.
označiť príspevok

Osvietený muž
   23. 4. 2020, 12:58 avatar
majko ty ústavný právnik . Je vyhlásený núdzový stav . Keby na odporučenie hlavneho hygienika a krízového štábu vyhlásila vláda zákaz nakupovaniu dôchodcov bolo by to v poriadku . Keby vláda zakázala nakupovať všetkých ľudom bolo by to tiež v poriadku . Vláda vyčlenila pre dôchodcov exkluzívne dve hodiny . Napriek tomu dôchodci sa motajú po obchodoch v akomkolvek čase lebo im to drbe . Koniec ústavneho práva .
Ja som tiež nemusel byť v štatnej karantene a niekto musel . Zase si čítal blahoviny .
Súhlasí Bijoux, Starý chren


55.
označiť príspevok

Boris muž
   23. 4. 2020, 13:01 avatar
Nemiešaj núdzový stav so stanným právom....
Vláda koná proti zákonom. Napríklad nemôže pokutovať v prípade doporučení............
Súhlasí majko1


113.
označiť príspevok

Osvietený muž
   24. 4. 2020, 14:56 avatar
BORAT ty naš konspi idiot pravnik NAŠ

Núdzový stav

(1) Núdzový stav môže vláda vyhlásiť len za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, a to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, životného prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt v dôsledku živelnej pohromy, katastrofy, priemyselnej, dopravnej alebo inej prevádzkovej havárie; núdzový stav možno vyhlásiť len na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území.

(2) Núdzový stav možno vyhlásiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie na 90 dní.

(3) V čase núdzového stavu možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas podľa závažnosti ohrozenia obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území, a to najviac v tomto rozsahu:

a) obmedziť nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia evakuáciou na určené miesto,

b) uložiť pracovnú povinnosť na zabezpečenie zásobovania, udržiavania pozemných komunikácií a železníc, vykonávania dopravy, prevádzkovania vodovodov a kanalizácií, výroby a rozvodu elektriny, plynu a tepla, výkonu zdravotnej starostlivosti, udržiavania verejného poriadku alebo na odstraňovanie vzniknutých škôd,

c) obmedziť výkon vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na rozmiestnenie vojakov, príslušníkov ozbrojených zborov, zdravotníckych zariadení, zásobovacích zariadení, záchranných služieb a uvoľňovacích a iných technických zariadení,

d) obmedziť výkon vlastníckeho práva k hnuteľným veciam zákazom vjazdu motorových vozidiel alebo obmedzením ich používania na súkromné účely a na podnikanie,

e) obmedziť nedotknuteľnosť obydlia na ubytovanie evakuovaných osôb,

f) obmedziť doručovanie poštových zásielok,

g) obmedziť slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania v určenom čase a zákazom vstupu na postihnuté alebo bezprostredne ohrozené územie,

h) obmedziť alebo zakázať uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať alebo zhromažďovanie na verejnosti podmieniť povoľovaním,

i) obmedziť právo slobodne rozširovať informácie bez ohľadu na hranice štátu a slobodu prejavu na verejnosti,

j) zabezpečiť vstup do vysielania rozhlasu a televízie spojený s výzvami a informáciami pre obyvateľstvo,

k) zakázať uplatňovanie práva na štrajk,

l) vykonať opatrenia na riešenie stavu ropnej núdze.

(4) V čase núdzového stavu môže prezident na návrh vlády

a) nariadiť výkon mimoriadnej služby profesionálnym vojakom, vojakom v zálohe povolaným na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl a vojakom dobrovoľnej vojenskej prípravy,

b) povolať na výkon mimoriadnej služby vojakov v zálohe.

Činnosť ústavných orgánov

Čl. 6

(1) Ak v čase vojny, vojnového stavu alebo výnimočného stavu nemôžu ústavné orgány vykonávať činnosť v mieste svojho sídla, vykonávajú ju v záložnom mieste.

(2) Vláda

a) zodpovedá za obranu a bezpečnosť štátu,

b) určuje základnú koncepciu obrany a bezpečnosti štátu,

c) organizuje prípravu ústavných orgánov na čas vojny, vojnového stavu a výnimočného stavu,

d) organizuje prípravu hospodárstva, zásobovania obyvateľstva a štátnych hmotných rezerv na čas vojny, vojnového stavu a výnimočného stavu,

e) organizuje prípravu krajov a prípravu okresov v územnom obvode okresného úradu na čas vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu,

f) prijíma opatrenia na zmiernenie a odstraňovanie škôd a iných následkov spôsobených v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu,

g) koordinuje činnosť ozbrojených zborov, Hasičského a záchranného zboru a záchranných služieb v čase vojny, vojnového stavu a výnimočného stavu,

h) na návrh Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky určuje výšku zásob základných komodít na zachovanie bezpečnosti a obrany štátu a spôsob finančného zabezpečenia plnenia úloh súvisiacich s časom vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.

(3) Ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, okresné úrady v sídle kraja, okresné úrady, obce a vyššie územné celky v čase mieru zodpovedajú za organizáciu prípravy Slovenskej republiky na obdobie vojny, vojnového stavu a výnimočného stavu.

Čl. 7

(1) Zriaďuje sa Parlamentná rada Slovenskej republiky (ďalej len „Parlamentná rada".

(2) Ak je v čase vojny, vojnového stavu alebo výnimočného stavu znemožnená činnosť národnej rady, vykonáva jej ústavné právomoci až do obnovenia činnosti Parlamentná rada s výnimkou

a) uznášania sa na ústave a ústavných zákonoch, volebných zákonoch, zákonoch o politických stranách a politických hnutiach a na zákonoch o spôsobe vykonania referenda,

b) vyslovovania súhlasu s medzinárodnou zmluvou,

c) uznášania sa na ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta a na návrhoch na vyhlásenie referenda,

d) podania obžaloby na prezidenta.

(3) Predsedom Parlamentnej rady je predseda národnej rady; ďalšími členmi Parlamentnej rady sú podpredsedovia národnej rady, predsedovia a podpredsedovia výborov národnej rady a predsedovia poslaneckých klubov.

(4) Parlamentná rada zodpovedá za svoju činnosť národnej rade.

(5) Parlamentná rada rozhoduje v zbore; na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov.

(6) Ak národná rada opätovne začne vykonávať svoju činnosť, na prvej schôdzi po obnovení činnosti schváli alebo zruší uznesenie Parlamentnej rady. Ak národná rada neschváli alebo zruší uznesenie prijaté Parlamentnou radou, takéto uznesenie stráca platnosť.

Čl. 8

(1) Zriaďuje sa Bezpečnostná rada Slovenskej republiky (ďalej len „Bezpečnostná rada".

(2) Bezpečnostná rada v mieri sa ako poradný orgán podieľa na vytváraní a realizácii bezpečnostného systému Slovenskej republiky, plnení medzinárodných záväzkov v oblasti bezpečnosti, vyhodnocuje bezpečnostnú situáciu v Slovenskej republike a vo svete; pripravuje pre vládu návrhy opatrení na zachovávanie bezpečnosti Slovenskej republiky, na predchádzanie krízovým situáciám, ako aj návrhy na riešenie vzniknutej krízovej situácie; podrobnosti jej fungovania v čase mieru ustanoví osobitný zákon.

(3) Ak je v čase vojny, vojnového stavu alebo výnimočného stavu znemožnená činnosť vlády, vykonáva jej ústavné právomoci až do obnovenia činnosti Bezpečnostná rada s výnimkou rozhodovania o programe vlády a jeho plnení, o požiadaní o vyslovenie dôvery a o udelení amnestie vo veciach priestupkov.

(4) Bezpečnostná rada má deväť členov. Predsedom Bezpečnostnej rady je predseda vlády. Podpredsedom Bezpečnostnej rady je podpredseda vlády poverený predsedom Bezpečnostnej rady; ďalšími členmi Bezpečnostnej rady sú minister obrany Slovenskej republiky, minister vnútra Slovenskej republiky, minister financií Slovenskej republiky, minister zahraničných vecí Slovenskej republiky. Ďalších členov Bezpečnostnej rady vymenúva a odvoláva prezident na návrh predsedu vlády najneskôr do 48 hodín. Členovia Bezpečnostnej rady sú pri výkone funkcie nezastupiteľní.

(5) Bezpečnostná rada na prípravu a plnenie svojich úloh zriaďuje najmä tieto výbory:

a) výbor pre zahraničnú politiku,

b) výbor pre obranné plánovanie,

c) výbor pre civilné núdzové plánovanie,

d) výbor pre koordináciu spravodajských služieb.

(6) Bezpečnostná rada rozhoduje v zbore; na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.

(7) Úlohy spojené s činnosťou Bezpečnostnej rady zabezpečuje kancelária, ktorá je súčasťou organizačnej štruktúry Úradu vlády Slovenskej republiky. Riaditeľa kancelárie vymenúva a odvoláva predseda Bezpečnostnej rady.

(8) Štatút Bezpečnostnej rady, úlohy jej kancelárie a rokovacie poriadky výborov schvaľuje vláda.

(9) Prezident má právo

a) navrhovať zvolanie Bezpečnostnej rady a zúčastňovať sa na jej zasadnutiach; ak prezident navrhne zvolanie Bezpečnostnej rady, predseda Bezpečnostnej rady zvolá Bezpečnostnú radu tak, aby sa jej zasadnutie uskutočnilo najneskôr do 48 hodín od okamihu, keď sa o návrhu dozvedel,

b) vyžadovať od predsedu Bezpečnostnej rady a ďalších jej členov informácie potrebné na plnenie svojich úloh,

c) predkladať Bezpečnostnej rade návrhy v záležitostiach bezpečnosti štátu.

(10) Ak vláda opätovne začne vykonávať svoju činnosť, na prvej schôdzi po obnovení činnosti schváli alebo zruší uznesenie Bezpečnostnej rady. Ak vláda uznesenie neschváli alebo ak zruší uznesenie prijaté Bezpečnostnou radou, takéto uznesenie stráca platnosť.

Čl. 9

(1) Podľa územného a správneho usporiadania Slovenskej republiky sa zriaďuje bezpečnostná rada kraja.

(2) Bezpečnostná rada kraja vyhodnocuje bezpečnostnú situáciu v územnom obvode kraja v súčinnosti s bezpečnostnými radami okresov, inými štátnymi orgánmi a vyšším územným celkom, pripravuje návrhy opatrení na zachovanie bezpečnosti kraja a opatrenia na predchádzanie krízovej situácii a predkladá ich Bezpečnostnej rade.

(3) Bezpečnostná rada kraja v období krízovej situácie plní úlohy súvisiace

a) so zachovávaním alebo obnovou demokratického poriadku,

b) s organizovaním činnosti na obnovu zákonného stavu, na ochranu života a zdravia osôb, majetku a životného prostredia,

c) so zabezpečovaním riadneho fungovania hospodárstva, zásobovania, dopravy, zdravotnej starostlivosti a verejného poriadku,

d) s obmedzovaním základných práv a slobôd, ukladaním povinností právnickým osobám a fyzickým osobám v rozsahu podľa tohto ústavného zákona.

(4) Bezpečnostná rada kraja na zabezpečenie plnenia úloh uvedených v odseku 3 ukladá úlohy bezpečnostným radám okresov, iným štátnym orgánom a vyššiemu územnému celku v obvode svojej územnej pôsobnosti.

(5) Informácie o prijatých opatreniach podľa odsekov 3 a 4, ako aj ďalšie návrhy na riešenie krízovej situácie predkladá bezpečnostná rada kraja Bezpečnostnej rade.

(6) Predsedom bezpečnostnej rady kraja je prednosta okresného úradu v sídle kraja. Ďalšími členmi bezpečnostnej rady kraja sú zástupca ozbrojených síl určený Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, zástupca Policajného zboru, zástupca Hasičského a záchranného zboru a predseda vyššieho územného celku.

(7) Úlohy sekretariátu bezpečnostnej rady kraja spojené s jej činnosťou zabezpečuje okresný úrad v sídle kraja.

(8) Členovia bezpečnostnej rady kraja sú pri výkone funkcie nezastupiteľní.

(9) Rokovanie bezpečnostnej rady kraja a úlohy jej sekretariátu upravuje rokovací poriadok, ktorý schvaľuje vláda.

(10) Bezpečnostná rada kraja rozhoduje v zbore; na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.

(11) Bezpečnostná rada kraja zodpovedá za výkon svojej funkcie vláde; ak ústavné právomoci vlády vykonáva Bezpečnostná rada, zodpovedá bezpečnostná rada kraja za výkon svojej funkcie Bezpečnostnej rade.

Čl. 10

(1) Podľa územného a správneho usporiadania Slovenskej republiky sa zriaďuje bezpečnostná rada okresu.

(2) Bezpečnostná rada okresu vyhodnocuje bezpečnostnú situáciu v územnom obvode okresného úradu v súčinnosti s inými štátnymi orgánmi a obcami, pripravuje návrhy opatrení na zachovanie bezpečnosti okresu v územnom obvode okresného úradu a opatrenia na predchádzanie krízovej situácie a predkladá ich bezpečnostnej rade kraja.

(3) Bezpečnostná rada okresu v období krízovej situácie plní úlohy súvisiace

a) so zachovávaním alebo s obnovou demokratického poriadku,

b) s organizovaním činnosti na obnovu zákonného stavu, na ochranu života a zdravia osôb, majetku a životného prostredia,

c) so zabezpečovaním riadneho fungovania hospodárstva, zásobovania, dopravy, zdravotnej starostlivosti a verejného poriadku,

d) s obmedzovaním základných práv a slobôd, ukladaním povinností právnickým osobám a fyzickým osobám v rozsahu podľa tohto ústavného zákona.

(4) Bezpečnostná rada okresu na zabezpečenie plnenia úloh uvedených v odseku 3 ukladá úlohy iným štátnym orgánom a obciam v obvode svojej územnej pôsobnosti.

(5) Informácie o prijatých opatreniach podľa odsekov 3 a 4, ako aj ďalšie návrhy na riešenie krízovej situácie predkladá bezpečnostná rada okresu bezpečnostnej rade kraja.

(6) Predsedom bezpečnostnej rady okresu je prednosta okresného úradu. Ďalšími členmi bezpečnostnej rady okresu sú zástupca ozbrojených síl určený Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, zástupca Policajného zboru a zástupca Hasičského a záchranného zboru.

(7) Úlohy sekretariátu bezpečnostnej rady okresu spojené s jej činnosťou zabezpečuje okresný úrad.

(8) Členovia bezpečnostnej rady okresu sú pri výkone funkcie nezastupiteľní.

(9) Rokovanie bezpečnostnej rady okresu a úlohy jej sekretariátu upravuje rokovací poriadok, ktorý schvaľuje bezpečnostná rada kraja.

(10) Bezpečnostná rada okresu rozhoduje v zbore; na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.

(11) Bezpečnostná rada okresu zodpovedá za výkon svojej funkcie bezpečnostnej rade kraja.

Čl. 11

Spoločné ustanovenia

(1) Rozhodnutia o vypovedaní vojny a o uzavretí mieru, o vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu a o ich skončení a o obmedzení základných práv a slobôd a uložení povinností, ako aj uznesenia Parlamentnej rady, Bezpečnostnej rady a bezpečnostných rád krajov a bezpečnostných rád obvodov sa bezodkladne vyhlasujú v tlači a vo vysielaní rozhlasu a televízie a ich vydanie sa oznamuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

(2) Ak v čase vojny, vojnového stavu alebo výnimočného stavu nemožno uskutočniť voľby do národnej rady, do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávy vyšších územných celkov alebo voľbu prezidenta v pravidelných volebných obdobiach, volebné obdobia týchto orgánov sa skončia v deň zloženia sľubu novozvolených poslancov národnej rady, poslancov obecných zastupiteľstiev, starostov obcí, poslancov zastupiteľstiev vyšších územných celkov, predsedov vyšších územných celkov a novozvoleného prezidenta na základe volieb uskutočnených po skončení vojny, vojnového stavu alebo výnimočného stavu, najneskôr však po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa uzavretia mieru alebo skončenia vojnového stavu, alebo výnimočného stavu.

(3) Zákonné nároky na náhrady za

a) obmedzenie vlastníckeho práva,

b) škody spôsobené ozbrojenými silami, ozbrojenými zbormi, Hasičským a záchranným zborom a záchrannými službami,

c) porušenie povinností orgánov verejnej moci,

d) škody spôsobené orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci,

e) dovolenku na zotavenie,

f) splnenie pracovnej povinnosti a za iné vykonané práce a služby uložené na plnenie úloh podľa tohto ústavného zákona,

g) prácu nadčas,

ktoré vznikli v čase vojny, vojnového stavu a výnimočného stavu, stávajú sa splatné oprávneným až po skončení vojny, vojnového stavu a výnimočného stavu. Zákonné lehoty na ich uplatňovanie počas vojny, vojnového stavu a výnimočného stavu neplynú.

(4) Zákonné lehoty, ktoré začali plynúť pred vypovedaním vojny alebo pred vyhlásením vojnového stavu, alebo výnimočného stavu, v čase vojny, vojnového stavu a výnimočného stavu spočívajú.

(5) Súdne konania, správne konania, colné konania, daňové konania, konania vo veciach poplatkov a výkon rozhodnutí a exekúcie začaté pred vypovedaním vojny a pred vyhlásením vojnového stavu alebo výnimočného stavu možno v čase vojny, vojnového stavu a výnimočného stavu prerušiť, ak súd alebo orgán verejnej správy, ktorý vo veci koná, rozhodne, že mu okolnosti bezprostredne súvisiace s vypovedaním vojny a vyhlásením vojnového stavu alebo výnimočného stavu bránia v riadnom prejednaní a rozhodnutí veci alebo v riadnom výkone rozhodnutia zákonom ustanoveným postupom.

(6) Štátne orgány sú pri plnení úloh podľa tohto ústavného zákona finančnými vzťahmi zapojené na štátny rozpočet; obce a vyššie územné celky sú pri plnení úloh podľa tohto ústavného zákona financované formou štátnych dotácií.


115.
označiť príspevok

Osvietený muž
   24. 4. 2020, 15:00 avatar
majko čítal si zakon alebo len strielaš hluposti ???

www.zakonypreludi.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Núdzový stav

(1) Núdzový stav môže vláda vyhlásiť len za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, a to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, životného prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt v dôsledku živelnej pohromy, katastrofy, priemyselnej, dopravnej alebo inej prevádzkovej havárie; núdzový stav možno vyhlásiť len na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území.

(2) Núdzový stav možno vyhlásiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie na 90 dní.

(3) V čase núdzového stavu možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas podľa závažnosti ohrozenia obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území, a to najviac v tomto rozsahu:

a) obmedziť nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia evakuáciou na určené miesto,

b) uložiť pracovnú povinnosť na zabezpečenie zásobovania, udržiavania pozemných komunikácií a železníc, vykonávania dopravy, prevádzkovania vodovodov a kanalizácií, výroby a rozvodu elektriny, plynu a tepla, výkonu zdravotnej starostlivosti, udržiavania verejného poriadku alebo na odstraňovanie vzniknutých škôd,

c) obmedziť výkon vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na rozmiestnenie vojakov, príslušníkov ozbrojených zborov, zdravotníckych zariadení, zásobovacích zariadení, záchranných služieb a uvoľňovacích a iných technických zariadení,

d) obmedziť výkon vlastníckeho práva k hnuteľným veciam zákazom vjazdu motorových vozidiel alebo obmedzením ich používania na súkromné účely a na podnikanie,

e) obmedziť nedotknuteľnosť obydlia na ubytovanie evakuovaných osôb,

f) obmedziť doručovanie poštových zásielok,

g) obmedziť slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania v určenom čase a zákazom vstupu na postihnuté alebo bezprostredne ohrozené územie,

h) obmedziť alebo zakázať uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať alebo zhromažďovanie na verejnosti podmieniť povoľovaním,

i) obmedziť právo slobodne rozširovať informácie bez ohľadu na hranice štátu a slobodu prejavu na verejnosti,

j) zabezpečiť vstup do vysielania rozhlasu a televízie spojený s výzvami a informáciami pre obyvateľstvo,

k) zakázať uplatňovanie práva na štrajk,

l) vykonať opatrenia na riešenie stavu ropnej núdze.

(4) V čase núdzového stavu môže prezident na návrh vlády

a) nariadiť výkon mimoriadnej služby profesionálnym vojakom, vojakom v zálohe povolaným na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl a vojakom dobrovoľnej vojenskej prípravy,

b) povolať na výkon mimoriadnej služby vojakov v zálohe.


3.
označiť príspevok

spm11 muž
   23. 4. 2020, 08:28 avatar
Iný príklad pseudo"diskriminácie", je zákaz vstupu do herní (hazardných hier) pre osoby mladšie ako 18 rokov.
Súhlasí Starý chren


5.
označiť príspevok

majko1 muž
   23. 4. 2020, 08:33 avatar
Osoba mladšia ako 18 rokov nie je dospelý človek, bavíme sa o dospelých ľuďoch.


7.
označiť príspevok

spm11 muž
   23. 4. 2020, 08:42 avatar
Čo má slovo "diskriminácia" spoločné s vekom?  


8.
označiť príspevok

spm11 muž
   23. 4. 2020, 08:56 avatar
V ústave je napísané, že to platí pre osoby staršie ako 18 rokov?


4.
označiť príspevok

majko1 muž
   23. 4. 2020, 08:32 avatar
2. zdá sa absolútne nerozumieš ty, je to v ústave jasne napísané, okrem toho tí nad 65 sú aj poškodení, lebo nemôžu žiť svoj život tak isto ako tí mladší, čiže sú diskriminovaní iba na základe veku . Za dve hodiny denne sa nedá vybaviť všetko potrebné. Okrem toho sú diskriminovaní aj tí pod 65, lebo vek nesmie byť dôvodom na diskrimináciu. Čo sa týka obchodov aj služieb úplne stačia hygienické opatrenia ktoré sú v platnosti a to nehovorím ešte o tom, že neexistujú nejaké štatistiky napr. vekové zloženie nakazených, vekové zloženie vyliečených . To že starší človek má bližšie k smrti je objav teplej vody, to platilo aj pri obyčajnej chrípke .


6.
označiť príspevok

spm11 muž
   23. 4. 2020, 08:41 avatar
Pri diskriminácii je jediným dôvodom znevýhodnenia príslušnosť k rase, pohlaviu, spoločenskej triede. V prípade dôchodcov to nie je príslušnosť, ale zdravotné dispozície. Ochrana zdravia. S tým idú ruka v ruke aj obmedzenia. Tie ale nie sú definíciou diskriminácie. Pri nej ide o dôvod, nie spôsob.
Súhlasí Starý chren


10.
označiť príspevok

Boris muž
   23. 4. 2020, 09:25 avatar
Diskriminácia je také konanie, keď sa v tej istej situácii zaobchádza s jedným človekom (skupinou ľudí, organizáciou, krajinou, skupinou krajín) inak než s iným človekom (skupinou ľudí, organizáciou, krajinou, skupinou krajín) na základe jeho odlišnosti napr. rasového alebo etnického pôvodu, vierovyznania, veku, rodu, pohlavia alebo sexuálnej orientácie, pričom rozhodovanie o tom, či došlo alebo nedošlo ku diskriminácii, sa uskutočňuje na základe toho, či existuje príčinná súvislosť medzi znevýhodnením a použitím kritéria pre rozlišovanie.

sk.wikipedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí spm11, majko1


11.
označiť príspevok

spm11 muž
   23. 4. 2020, 09:26 avatar
Presne tak: "na základe jeho odlišnosti napr. rasového alebo etnického pôvodu" - čo nie je tento prípad dôchodcov.


12.
označiť príspevok

Boris muž
   23. 4. 2020, 09:28 avatar
Ty kde máš oči?
"napr. rasového alebo etnického pôvodu, vierovyznania, VEKU, rodu, pohlavia alebo sexuálnej orientácie.."
Súhlasí majko1


14.
označiť príspevok

spm11 muž
   23. 4. 2020, 09:29 avatar
viď 13

Stále to nie je tento prípad. Dôvodom obmedzení pre dôchodcov nie je ich vek. To som chcel zdôrazniť.


15.
označiť príspevok

Boris muž
   23. 4. 2020, 09:30 avatar
Keďze ide o obmedzenie dané vekom, tak je vek dôvodom.........
Súhlasí -era-, majko1


17.
označiť príspevok

spm11 muž
   23. 4. 2020, 09:36 avatar
Vek nie je dôvodom obmedzení. Dôvodom obmedzení sú zdravotné dispozície dané vekom. Cieľom tiež nie je poškodzovať, ale chrániť dotyčného. Pre diskrimináciu je totiž charakteristickým cieľom poškodzovanie (viď 9) ....Inými slovamie diskriminácia nemá žiaden relevantne opodstatnený dôvod vytvárania obmedzení. Inak by aj zákaz predaja cigariet osobám mladším ako 18 rokov bola diskriminácia.
Súhlasí Bijoux, Starý chren


19.
označiť príspevok

Boris muž
   23. 4. 2020, 09:41 avatar
Zdravotné dispozície sú dané vekom, čiže vek JE DôVODOM! Diskriminovaní sú v tomto prípade vekom mladší, to sú fakty nehladiac na to, ako sa ich tu snažíš zahmlievať. Tiež je pravda, že mnoho ľudí aj mladšieho vekú má oslabenú imunitu a sú teda zraniteľní takisto, ako tí starší.
Na deti sa diskriminácia nevzťahuje tak, ako na dospelých, inak by mohli fajčiť, piť, prevádzať hazard a tak podobne.Deti do 18 rokov sú kategória nezrelých, ktorí sú deformovatelní, preto ich chráni zákon v mnohých smeroch.


20.
označiť príspevok

spm11 muž
   23. 4. 2020, 09:46 avatar
Zase miešaš hrušky a melóny. Ak sú dôvodom zdravotné dispozície, tak to už nie je vek. To, že zdravie dôchodcov býva zväčša chatrné je dané biológiou.

Daj odkaz kde je diskriminácia definovaná ako obmedzenia len pre dospelé osoby.


21.
označiť príspevok

Boris muž
   23. 4. 2020, 09:49 avatar
"Tiež je pravda, že mnoho ľudí aj mladšieho vekú má oslabenú imunitu a sú teda zraniteľní takisto, ako tí starší."

...............................................................


22.
označiť príspevok

spm11 muž
   23. 4. 2020, 09:52 avatar
To je pravda. Lenže tých je výrazná menšina. Pri ľuďoch starých je ľudí s oslabenou imunitou väčšina.


23.
označiť príspevok

Boris muž
   23. 4. 2020, 10:00 avatar
To nemení nič na tom, že ide o diskrimináciu.
Súhlasí -era-


24.
označiť príspevok

Boris muž
   23. 4. 2020, 10:00 avatar
Diskriminácia sa týka obyčajne menšín...


25.
označiť príspevok

spm11 muž
   23. 4. 2020, 10:07 avatar
Keby išlo o diskrimináciu, bol by dôvodom obmedzení len ich vek a dosť. Len vek. -Ďalej: cieľom nariadení by bolo poškodzovanie, znevýhodňovanie (len z dôvodu veku). Obe veci nie sú tento prípad. Cieľ nie je znevýhodňovanie dôchodcov a obmedzenia ktoré teraz majú nie sú len kvôli ich veku.
Súhlasí Starý chren


26.
označiť príspevok

Boris muž
   23. 4. 2020, 10:12 avatar
Oslabená imunita je vecou pokročilého veku, teda ide o VEK A LEN VEK.
Ďalej vec oslabenej imunity aj pri mladších osobách. Je to teda viacsmerná diskriminácia...


27.
označiť príspevok

spm11 muž
   23. 4. 2020, 10:16 avatar
Keby to bol LEN vek, tak imunita ako dôvod by nemohla byť spomínaná.

Mladších osôb s oslabenou imunitou je len zanedbateľné percento.


28.
označiť príspevok

Boris muž
   23. 4. 2020, 10:24 avatar
Toto je bolehlav a nie diskusia.
Oslabenie imunity sa netýka len veku, staroby, ale obmedzenie platí pre určitý vek. Ide o VEK.

Ak by sa týkalo obmedzenie ľudí s oslabenou imunitou, tak by už nešlo o vekom danú diskrimináciu.
Ale to by sme museli mať vo vláde rozumných ľudí a nie bandu mafiánov, zlodejov v skratke hlupákov na entú.

Majko má rozhodne pravdu, ide tu o protiústavnú diskrimináciu.


29.
označiť príspevok

spm11 muž
   23. 4. 2020, 10:33 avatar
Máš problémy s porozumením textu. Hlavne slova "len". Tiež nerozumieš slovu "dôvod". A v konečnom dôsledku teda ani slovu "diskriminácia".

Obmedzenie platí pre určitý vek, ale nie len kvôli tomu, že majú tento vek. Dôvod je iný.

Dôchodcovia boli paušálne obmedzení preto, lebo neexistuje znalosť stavu imunity každého individuálne. Je však klinicky zistené, že ľudia vo vysokom veku majú zväčša oslabenú imunitu.
Vo vláde máme teraz rozumných ľudí. Bandy hlupákov sú už teraz hlavne medzi niektorými občanmi, trpiacimi chronickým nadávaním na autority.
Súhlasí Starý chren


30.
označiť príspevok

Boris muž
   23. 4. 2020, 10:36 avatar
Dôvod obmedzenia je VEK, nie oslabená imunita.
Vyhlásenie je jasné - 65 rokov. To je informácia o VEKU, nie o oslabenej imunite.
O diskrimináciu by sa nejednalo, ak by vyhradený čas mal slúžiť ľuďom s oslabenou imunitou, teda AJ a predovšetkým starším ľuďom.


32.
označiť príspevok

spm11 muž
   23. 4. 2020, 10:44 avatar
"Problém však nastáva u starších, u osôb s oslabenou imunitou či s pridruženými chronickými ochoreniami. Vtedy je väčšia pravdepodobnosť vážnejšieho priebehu ochorenia. Preto je dôležité dodržiavať karanténne opatrenia a posilňovanie imunitného systému." uzitocna.pravda.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Keby existovali individuálne informácie o stave imunity každého individuálne, neexistovalo by vekové obmedzenie, ale ľudia s preukazom o slabej imunite by mali obmedzený vstup. Také niečo však nemáme. Preto sa pristúpilo k tomuto opatreniu. (Opäť pripomínam, že cieľom je chrániť nie diskriminovať.)
Súhlasí Starý chren


33.
označiť príspevok

Boris muž
   23. 4. 2020, 10:48 avatar
Cieľom je dezintegrovať.
Vytvárať chaos, nie pomáhať. Robiť všetko preto, aby bol bordel. Dôvod je jasný, kde je bordel, tam sa ľahko kradne, tam sa stráca neprávo.
Súhlasí majko1


34.
označiť príspevok

spm11 muž
   23. 4. 2020, 10:50 avatar
Hoax.
Súhlasí Starý chren


44.
označiť príspevok

Boris muž
   23. 4. 2020, 12:06 avatar
To je môj názor. Žiadny hoax.


31.
označiť príspevok

Boris muž
   23. 4. 2020, 10:43 avatar
Čo ľudia 30-40-50-60 rokov? Ktorí trpia chronickýmiochoreniami? Sú po infarktocha podobne?
A naopak, mnohí starí ľudia sú odolnejší, ako mladí. Prečo by mali akceptovať obmedzenie, ktoré sa ich netýka?

To naozaj môžem vládnuť aj ja.. Nie preto, že som nejako extra inteligentný, alebo extra vzdelaný. Ale aj tak by som to zvládal lepšie, ako tá čvarga hlupcov, ktorí tam vďaka zastupiteľskej demoracii a dezinformáciám, manipuláciám médií, ako aj politikov sú.
Tu už niesu štátnici, právnici, architekti ľudskej spoločnosti, ale len obchodníci a ziskuchtivci a nám sa preto deje spravodlivo to, čo sa nám deje. A nemá to s koronou absolútne nič spoločné..


38.
označiť príspevok

J.Tull
   23. 4. 2020, 11:27 avatar
Boris, ešte som zabudol, "starí" sú podľa Tvojej /majkovej/ logiky, diskriminovaní, oproti mladým tým, že po 11:00 hod nemôžu nakupovať zas oni... 
 
Súhlasí Osvietený


40.
označiť príspevok

Boris muž
   23. 4. 2020, 11:30 avatar
J.Tull, opať nerozumiem, ako si k tomuto záveru prišiel.
Zrejme u teba mali médiá úspech a pristúpil si na hru rozdeľuja panuj.......


43.
označiť príspevok

J.Tull
   23. 4. 2020, 11:58 avatar
Boris, k akému záveru? ...faktom je, že "mladí" nemajú nakupovať v čase od 9:000 do 11:00 a starí zas nemajú nakupovať mimo tejto doby... taká je skutočnosť, nie je to predsa môj záver...
 
Súhlasí Starý chren


45.
označiť príspevok

Boris muž
   23. 4. 2020, 12:09 avatar
J.Tull, opakujem, nerozumiem ti, o čom píšeš. Ale mám dojem, že si sa postavil na nejakú pomyslenú stranu utláčaných a neopodstatne máš potrebu sa obhajovať. Len nerozumiem prečo.


49.
označiť príspevok

majko1 muž
   23. 4. 2020, 12:46 avatar
Ja som predsa písal že aj mladší sú diskriminovaní tým že v čase od 9-11 nemôžu nakupovať ale ja nepíšem iba o nákupoch ale aj o využívaní všetkých uvolnených službách .Neviem čo riešiš s mojou logikou......


35.
označiť príspevok

J.Tull
   23. 4. 2020, 11:03 avatar
Boris, uniklo Tvojej pozornosti:
"... pričom rozhodovanie o tom, či došlo alebo nedošlo ku diskriminácii, sa uskutočňuje na základe toho, či existuje príčinná súvislosť medzi znevýhodnením a použitím kritéria pre rozlišovanie."
Ak pristúpime na túto logiku diskriminácie, mladší sú diskriminovaní tým, že nesmú v tom čase nakupovať... sú diskriminovaný dlhodobo, lebo nemajú tie rôzne úľavy, výhody, ak dôchodcovia...Okrem toho, nie som si istý, či vymedzenie "nákupného času" je zo zákona... a hlavne nie som si istý, neviem ako je to s "s núdzovým stavom"... ako, kto a kedy ho vyhlasuje, aké pravidlá platia...

Som presvedčený o tom, že protiústavným rozhodnutím novej vlády je predovšetkým "špicľovací zákon", ktorý má pramálo spoločné s pandémiou...

 


36.
označiť príspevok

Grofik šrobik muž
   23. 4. 2020, 11:08 avatar
35/ Nudzovy stav je nieco ako vojnovy stav tam nic neplati dostanes chleba a liter mlieka od armady a konec!!!))


37.
označiť príspevok

Grofik šrobik muž
   23. 4. 2020, 11:22 avatar
36/ Nie nadarmo asi 5 kilometrov odomna je zablombovany mlyn aj pekaren armadou...v pripade nudze ...))


41.
označiť príspevok

Grofik šrobik muž
   23. 4. 2020, 11:49 avatar
37/ Kurvy vojaci dobre to vymysleli!!! Mlyn na vodu a pekaren na drevo ...))


39.
označiť príspevok

Boris muž
   23. 4. 2020, 11:28 avatar
J.Tull, nerozumiem ti. Popísal som nelogičnosť daného predpisu a dôvod, prečo je diskriminačný.
Nikde som netvrdil, že sa chrániť slabších nemalo, nemá. Minimálne do toho momentu, kedy sa nezistí pravá podstata vecí.
Vláda to však robí veľmi zvláštne ,až debilne povedal by som, ale na náhody neverím.


42.
označiť príspevok

J.Tull
   23. 4. 2020, 11:54 avatar
Boris, reagoval som na Tvoju "12", v ktorej upozorňuješ na to, že spm11 v Tebou citovanom odseku, si nevšimol, že sa v ňom píše o veku...
Nesúhlasím, že ide o diskrimináciu aj keď možno, pri dodržaní ostatných hygienických nariadení, nemusia byť navyše takéto "vyhradené nákupné hodiny"... silne však pochybujem, žeby cieľom malo byť dezintegrovať... nevidím, v tomto prípade, aký osoh by mala z takejto dezintegrácie vláda...
Sú tu iné dezintegračné snahy, ktoré sú síce skôr dôsledkom, ako úmyslom... a to stavaním múrov medzi sociálne skupiny... prehlbovanie rozdielov medzi chudobnými a bohatými... ale aj snahami o rozbíjanie odborov a pod.
 


46.
označiť príspevok

Boris muž
   23. 4. 2020, 12:10 avatar
J.Tull, diskriminácia to je na základe veku.
Diskriminuje starších, ktorí sa necítia byť ohrození a diskriminuje to mladších, ktorí sa cítia ohrozene.


47.
označiť príspevok

J.Tull
   23. 4. 2020, 12:25 avatar
Boris, zo svojho laického pohľadu, sú "vyhradené nákupné hodiny" nadbytočné... nepovažujem ich za diskrimináciu v zmysle ústavy a už vôbec nie ako spôsob, ktorého cieľom je dezintegrovať... skôr si myslím, že je to nepremyslené opatrenie, prevzaté z iných krajín... Matovič veľmi často vyhlasuje nedomyslené veci...
 
Súhlasí Bijoux


48.
označiť príspevok

Boris muž
   23. 4. 2020, 12:38 avatar
J.Tull, prečo je to diskriminačné nariadenie tu bolo popísané. Uveď prečo to diskriminačné nieje. Napísať iba "nesúhlasím" na diskusiu nestačí.
Tak Matovič robí nepremyslené opatrenia a to ho má ospravedlniť?
Čo takto, keby sa pán premiér začal zaujímať o realitu a adekvátne reagoval? To je si moc náročná požiadavka a aj funkcia pre kriklúňa a tupého šaša, ktorý si vparlamente fotí svoje smradlavé nohy a dáva ich na obdiv svojim facebookovým fanúšikom. Hold len ďalšia vizitka národa.


54.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   23. 4. 2020, 13:01 avatar
Normalnemu človeku to ani nepride diskriminačné.....ved ak odbornici vedia, že starsi maju viac oslabenu imunitu , potom je to vyborný napad.....
To len bobor a podobní budu fnukať.......Idealne pre takých bobrov je žiť v koterci, kde stoji mliečko 2 koruny a pre vsetkých.....rovnake tricka vsetci, akoby nas jedna mater mala a vsetci červene trenky...aby nebol diskriminovaný nik.....
Takí ako bobr si nezaslužia demokraticku pružnu spolocnosť, kde sa objavi ak je to potrebne aj ludskosť.....
Súhlasí Bijoux


56.
označiť príspevok

Boris muž
   23. 4. 2020, 13:02 avatar
Od veci..


59.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   23. 4. 2020, 13:07 avatar
furt budete fnukať, hladať niečo aby si mohol nadavať.....takí bobri nadavaju, ked gula je kockata, a kocka je guľata....,.


64.
označiť príspevok

Boris muž
   23. 4. 2020, 13:11 avatar
Od veci..


63.
označiť príspevok

majko1 muž
   23. 4. 2020, 13:11 avatar
Tvoja predstava o živote a aktivitách starších je scestná a hraničí s úplným blbizmom. Ono aj objav že starší majú oslabenú imunitu je objav teplej vody a ešte si tí najstarší dovolia aj umierať, no to je škandál.......Starší človek si celý život platil zdravotné poistenie, tak ak ochorie musia sa oň postarať bez nejakých podmienok, lebo potom odvod do zdravotnej poisťovne je podvod.......
Súhlasí Boris


66.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   23. 4. 2020, 13:15 avatar
takže starsi nemaju viac oslabenu imunitu , a vsetky tie "zvyhodnenia" od statu je hluposť?.....ved preto sa to zaviedlo.....


69.
označiť príspevok

Boris muž
   23. 4. 2020, 13:19 avatar
Áno je to hlúposť. Na základe údajov, ktoré máme už niekoľko týždňov sú opatrenie hlúposť, alebo! By sa mali robiť pri každej chrípke a iných chorobách, ktoré pre istú časť ľudí a áno, sú to najčastejšie tí najstarší končí aj smrťou.


73.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   23. 4. 2020, 13:28 avatar
neni to hluposť bobor.....ludia su aj disciplinovaní a to je dobre....Takych frflosov ako si ty je nastastie malo......


79.
označiť príspevok

majko1 muž
   23. 4. 2020, 13:44 avatar
Že zvýhodnenia, hahahahaha no škoda slov.......
Súhlasí -era-


80.
označiť príspevok

-era- muž
   23. 4. 2020, 13:46 avatar
Majko, ale možno existujú dôchodcovia, ktorí sú vďační za tieto nariadenia. Takže azda netreba všetko len odsudzovať. Či?


83.
označiť príspevok

majko1 muž
   23. 4. 2020, 13:49 avatar
Niektorí sú možno spokojní s vyhradenými hodinami v potravinách a netušia že nikde inde nesmú ísť....Ja som ešte osobne spokojného človeka aj mladšieho s týmto opatrením ešte nestretol, ty ano ?


85.
označiť príspevok

-era- muž
   23. 4. 2020, 13:56 avatar
Ja tiež nie, ale pravda je, že som ani s nikým o tom nehovoril.


68.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   23. 4. 2020, 13:19 avatar
a čo s neplaticmi ako bobor....a len vyciciavaju system


71.
označiť príspevok

Boris muž
   23. 4. 2020, 13:23 avatar
Nemajú nárok na zdravotnú starostlivosť, čo tam chceš ešte?
Súhlasí J.Tull


75.
označiť príspevok

J.Tull
   23. 4. 2020, 13:32 avatar
Boris, súhlasím, aj keď pokiaľ sa týka vážnych, život ohrozujúcich ochorení, je pri nich výnimka...


76.
označiť príspevok

Boris muž
   23. 4. 2020, 13:41 avatar
J.Tull, nieje tam výnimka. Nárok je len na prvú pomoc. Ak si ochorenie vyžaduje trvalejšiu starostlivosť, si mŕtvy.


78.
označiť príspevok

-era- muž
   23. 4. 2020, 13:44 avatar
Alebo sa vyliečiš sám silou vôle
Súhlasí Boris


82.
označiť príspevok

Boris muž
   23. 4. 2020, 13:47 avatar
Tak jest. Preto nechodím k doktorom, vážim si svoje zdravie.  


72.
označiť príspevok

J.Tull
   23. 4. 2020, 13:28 avatar
majko1, objav že starší majú oslabenú imunitu nie je objav teplej vody... ale vedecky dokázaný fakt... to ale neznamená, že nie sú výnimky, že mladý nemôže mať slabú imunitu a starý lepšiu ... tým, že sa nám zvyšuje vek, "starnú" i všetky naše bunky, už sa tak rýchlo neobnovujú... týka sa to, priamo súvisí, aj s imunitným systémom nášho organizmu...

Som toho názoru, že odvod do zdravotnej poisťovne je podvod., ktorý však nesúvisí s vekom poistencov...
 
Súhlasí Bijoux


77.
označiť príspevok

majko1 muž
   23. 4. 2020, 13:43 avatar
Starší mali oslabenú imunitu vždy, je to inak dosť paušálne tvrdenie lebo je to individuálna vlastnosť. Napriek tomu v minulosti napr. pri chrípkovej epidémii sa týmto neargumentovalo a nijak sa neobmedzovalo. Ja netvrdím že nič netreba robiť, hygienické opatrenia treba dodržovať ale to je asi tak všetko, ja som za zdravý rozum......nikto najmä nie starší vedomí si svojho stavu nechcú ochorieť na to stačí riešiť reálne problémy , nie vymyslené.


57.
označiť príspevok

J.Tull
   23. 4. 2020, 13:03 avatar
Boris, písal som:
"nepovažujem ich za diskrimináciu v zmysle ústavy"... za diskrimináciu je potom rovnako dobre možné považovať otvorenie určitých prevádzok a zatvorenie iných... sú horšie diskriminačné opatrenia, napríklad, napíšem z os. skúsenosti, týkalo sa to však nielen mňa, ale všeobecné ľudí môjho veku a nielen v podniku, v ktorom som pracoval... keď som nastupoval do zamestnania, neuznali mi prax, hoci cca rok predo mňou, bola podobná uznaná... dosiahol som časom po preukázaní svojich schopností, ako aj zadelení... vyšší plat, než mali moji mladší kolegovia... po rokoch prišiel "befel", že treba mladým pridať, a že zvyšovať sa starším bude až potom... pracovníkom, ktorí dosahovali plat okolo 50 a viac, povedal by som zo zásady, už nezvyšoval... alebo čo je ešte horšie, pokiaľ chudobnejší dlhuje pár šupov, hneď má na krku i exekúciu... sú však takí, ktorí dlhujú milióny, neplatia odvody, nevyplatia mzdy... a ničovaté nič, prepíšu, či zrušia firmu a vegetia si ďalej... 

Ohľadne Matoviča to nie je ospravedlnenie, ale výtka... domnieval som sa, že ako premiér snáď prekročí svoj tieň, žiaľ nestalo sa...
 


60.
označiť príspevok

Boris muž
   23. 4. 2020, 13:09 avatar
J.Tull, ja niesom právnik a neda nemôžem nič tvrdiť, ale v základe si tiež myslím, že sa jedná o diskriminačné nariadenia, ako aj že malé obchody majú byť zatvorené a veľké, ktoré ponúkajú všehotovar môžu byť otvorené.. Veď to je absurdná nelogika a aj diskriminácia ako prasa. Prečo práve takto, prečo to neurobili naopak, zavrieť velké a nechať malé otvorerné? to dáva vačšiu logiku ako aj z hygienických, tak z ekonomických dôvodov.
Proste nie, táto vláda je zložená z buďto totálne skorumpovaných, ktorí len napĺňajú požiadavky globalistov, alebo sú absolútne hlúpi a neschopní a nemajú tam čo robiť. Národ má volať po ich odvolaní.


50.
označiť príspevok

majko1 muž
   23. 4. 2020, 12:50 avatar
To je obrovská hanba a je to na škodu všetkým občanom mať takého premiéra ktorý často vyhlasuje nedomyslené veci.....lenže tie veci sú aj protizákonné ale jeho sympatizantom to zjavne nevadí. Vláda môže v terajšom právnom stave núdze iba doporučiť a nie obmedziť a to ešte na základe veku.
Súhlasí Boris


52.
označiť príspevok

majko1 muž
   23. 4. 2020, 12:55 avatar
Ja v podstate neriešim nákupné hodiny v potravinách, ale prečítaj si poriadne nariadenie od hygienikov a schválené vládou či skôr naopak........Človek nad 65 sa prakticky nesmie pohybovať nikde okrem lekára, lekárne a čerpacej stanice . Takže choď na STK a povedz im že ťa musia zobrať medzi 9-11 lebo inokedy nesmieš......   


13.
označiť príspevok

spm11 muž
   23. 4. 2020, 09:28 avatar
oprava: "na základe jeho odlišnosti napr. rasového alebo etnického pôvodu, vierovyznania, veku, rodu, pohlavia alebo sexuálnej orientácie"


16.
označiť príspevok

Boris muž
   23. 4. 2020, 09:32 avatar
Diskrimináciou všehodruhu je táto spoločnosť opradená, čiže podľa mňa bezvýznamna téma majko.


51.
označiť príspevok

majko1 muž
   23. 4. 2020, 12:52 avatar
Ano je a preto sa treba ozývať a bojovať za svoje práva .
Súhlasí Boris


18.
označiť príspevok

Grofik šrobik muž
   23. 4. 2020, 09:39 avatar
1/ Majko nezabudaj ze tvorcami Ustavy su poslanci!!!)))


58.
označiť príspevok

majko1 muž
   23. 4. 2020, 13:05 avatar
Vekové zloženie nakazených je najviac vo veku od 30 do 44 rokov........tí sa môžu pohybovať prakticky všade šíriť nákazu, ale doma musia sedieť iba dôchodcovia aj to starší ako 65 rokov. Dajte nejakú štatistiku z ktorej vyplýva diskriminácia tých nad 65 . Ja som nič také nenašiel asi je to tajné........ 


62.
označiť príspevok

Boris muž
   23. 4. 2020, 13:10 avatar
A ešte sedieť doma je nezdravé, oslabujúce imunitu.


61.
označiť príspevok

J.Tull
   23. 4. 2020, 13:10 avatar
majko1, problém je ten, že väčšina tých, ktorí sú hospitalizovaní, sú starší /hoci mladších nakazených je násobne viac.../, nehovoriac o ťažších prípadoch a úmrtiach... 


65.
označiť príspevok

majko1 muž
   23. 4. 2020, 13:12 avatar
No daj štatistiku.....aj teba prekvapuje že starší umierajú viac ? To len dnes ? Nebolo to tak vždy ?
Súhlasí Boris


67.
označiť príspevok

J.Tull
   23. 4. 2020, 13:19 avatar
majko1, iste sa dá nájsť štatistika... nebudem Ti ju teraz hľadať, nechce sa mi... v tomto prípade však nemám dôvod neveriť, keď oznamujú, kto zomrel a v úplnej väčšine sú to starší ľudia... lenže dnes zomierajú starší vo väčšej miere práve preto, že sa nakazili... aj tí, ktorých priamou príčinou nemusela byť korona, stala sa však katalyzátorom... nebyť nakazenia, by ešte žili ďalej...
 


70.
označiť príspevok

Boris muž
   23. 4. 2020, 13:21 avatar
To sa deje prikaždej chorobe J.Tull. Najstarší hold zomierajú.-
A vieš ty vôbec, že niktonezomrie na smrť? Takásmrť neexistuje. Vždy je to nejaképodhubie choroby, ktorej telo napokon podľahne. Ide o úplné vyčerpanie, nikto nezomiera na smrť, len na smrť a starobu.


81.
označiť príspevok

majko1 muž
   23. 4. 2020, 13:47 avatar
Ja mám dôvod neveriť a štatistiky nie sú, prečo ? Vieš kolko ľudí zomiera na onkologické ochorenia a tiež iné choroby ? To treba porovnať aj s opatreniami ktoré tomu akože majú zabrániť.......


87.
označiť príspevok

J.Tull
   23. 4. 2020, 14:15 avatar
majko1, ak nie sú štatistiky, tak potom čo je toto: static.markiza.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Len na rýchlo som našiel túto, ale určite existujú aj údaje zo Slovenska...
Nerozumiem ako s témou súvisí:
"Vieš kolko ľudí zomiera na onkologické ochorenia a tiež iné choroby ? To treba porovnať aj s opatreniami ktoré tomu akože majú zabrániť......."
 


74.
označiť príspevok

J.Tull
   23. 4. 2020, 13:30 avatar
Boris, nikto nezomrie na starobu... s tým súhlasím.... človek zomiera vždy na nejaký neduh...
 
Súhlasí Boris, -era-


84.
označiť príspevok

majko1 muž
   23. 4. 2020, 13:53 avatar
2017-2018 u nás ochorelo na chrípku cca 200 000 občanov, zomrelo následkom chrípky 816 ľudí...........to je info z Úradu verejného zdravotníctva..........


86.
označiť príspevok

J.Tull
   23. 4. 2020, 14:03 avatar
majko1, vedel by si dať odkaz na stránku, v ktorej sa to uvádza... lebo napr. tu je iný údaj:
V chrípkovej sezóne 2018/2019 pokračoval monitoring ochorení a úmrtí na SARI (Severe Acute Respiratory Infection). Ide o akútnu infekciu dýchacích ciest s horúčkou ? 38 °C, kašľom, s nástupom v priebehu posledných 10 dní, ktorá vyžaduje hospitalizáciu. Každý prípad SARI sa vyšetruje virologicky a epidemiologicky (zistenie prameňa pôvodcu nákazy, prítomnosť rizikových faktorov, prítomnosť chronických ochorení, očkovacia anamnéza). Prípady sa priebežne hlásia do epidemiologického informačného systému (EPIS) pod kódom J107. Od začiatku chrípkovej sezóny 2018/2019 bolo nahlásených 123 ochorení na SARI, čo je o 77 prípadov viac, ako v predchádzajúcej sezóne (nárast o 167, 4 %). Ochorenia na SARI boli hlásené u 59 mužov (48 %) a u 64 žien (52 %). Vírus chrípky sa laboratórne potvrdil u 74 zo 123 chorých na SARI (60,2 %). Z celkového počtu 123 chorých zomrelo 57 pacientov, čo je o 44 úmrtí viac, ako v sezóne 2017/2018 (nárast o 338,4 %). U 45 zomrelých bol prítomný aj rizikový faktor:
diabetes mellitus, kardiovaskulárne ochorenie, onkologické ochorenie, astma, obezita, neuromuskulárne ochorenie, ochorenie obličiekwww.uvzsr.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Možno sa pod tebou uvedenými číslami myslia všetky druhy respiračných ochorení, všetkých druhov chrípky... ak je tomu tak, potom je nekorektné ich porovnávať s jedným druhom chrípky...
 


88.
označiť príspevok

majko1 muž
   23. 4. 2020, 17:33 avatar
Veď som to napísal je to zo stránky uvzsr.sk presne tam kde si bol, ibaže to boli údaje z iného obdobia týkali sa tkz bežnej chrípky. Daj si do vyhladávače počty chorých a počty úmrtí na tkz. obyčajnú chrípku........nefunguje mi v pc kopírovanie inak by som ti to dal priamo.....


89.
označiť príspevok

J.Tull
   23. 4. 2020, 18:09 avatar
majko1, dal som si do googla: "počty chorých a počty úmrtí na obyčajnú chrípku."
www.uvzsr.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
... ale aj
"Slovensko: priemerne 1503 úmrtí ročne (3%) a 816 v období chrípkovej epidémie sú pripísateľné chrípke"www.amedi.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

lenže sa tu do úvahy berú všetky druhy chrípok a zopakujem, "ak je tomu tak, potom je nekorektné ich porovnávať s jedným druhom chrípky..."
 


90.
označiť príspevok

-era- muž
   23. 4. 2020, 18:14 avatar
Prečo je nekorektné brať do úvahy všetky druhy chrípok?


91.
označiť príspevok

J.Tull
   23. 4. 2020, 19:09 avatar
-era-, druhov chrípok je "malý milión", ako môže byť korektné porovnávať ich následky, následky viacerých chrípok, s následkami jednej? 
 


92.
označiť príspevok

-era- muž
   23. 4. 2020, 19:21 avatar
91. Ospravedlňujem sa, ale ktorý je tu ten hlavný príspevok, na ktorý sa teraz odvolávaš? Kto, čo a s čím sa tu porovnáva?


94.
označiť príspevok

J.Tull
   23. 4. 2020, 19:28 avatar
-era-, ani v jednom príspevku, v ktorom sa uvádza:" zomrelo následkom chrípky 816 ľudí" sa neuvádza o akú chrípku ide, mne aj z toho vychádza, že sa to týka všetkých druhov chrípok, chrípok všeobecne... a to aj preto, že pri španielskej, prasacej, SARI ... ako aj pri korone, sú uvedené len čísla, ktoré sa týkajú týchto druhov chrípok...
 


93.
označiť príspevok

Osvietený muž
   23. 4. 2020, 19:27 avatar
J.Tull je to dosť čudné dnes porovnávať chrípku a kovid 19 . Po prvé vírus u nás neprepukol čiže kupili sme si čas a to dosť draho . V krajinách kde to nestihli nestačia pochovávať . Keď v europe bude kovid 19 rok môžeme porovnávať ale neadekvátne lebo opatrenia ktoré sa konajú zmiernujú o XY % silu pandemie .
Zatial je to iba v odhadoch a často veľmi nepresných .
Odhad WHO v prípade nekonania je dosť drsným odkazom pre svet .
Na strane druhej švedsky model je zaujímavý .

Svet tápe a vôbec sa tomu nečudujem .

Čo sa týka zavlečenia z Číny a uniku z laboratoria to vedci vyvrátili . Či dostatočne uvidíme . Osobne si nemyslím že vírus unikol z Čínskeho labaku . Tajenie a zavlečenie tam je Čína na tom horšia ale to je už i politika .


95.
označiť príspevok

majko1 muž
   24. 4. 2020, 09:03 avatar
Verejná ochrankyňa práv sa obrátila na vládu aby zjednala nápravu s časom vyhradených pre osoby nad 65, pretože to opatrenie považuje za neprimerané.......
Tiež viceprezident Slovenskej komory psychologov p.Kleinman píše o nezmyselnosti toho opatrenia-je to v Pravde .
Takže moja osobná analýza stavu sa ukazuje že je správna.
Tull- neviem čo nechápeš na údajoch s chrípkovým ochorením v minulosti.......Ide predsa iba o to, že napriek podstatne vyšším počtom nakazených aj zomretých sa nič zvláštne v spoločnosti nedialo . Táto vláda zatial iba ruinuje naše hospodárstvo, hoci uznávam že súčasná doba je šialená, ale nie sme sami na svete, stačí si brať príklad od iných aj susedných štátov.......Kardinálny problém našej krajiny je nízky príjem štátu a tým aj nízke výdaje na rôzne kapitoly....ale to je samostatná kapitola a urobím nejaký prehlad aby to bolo jasnejšie .


96.
označiť príspevok

J.Tull
   24. 4. 2020, 12:23 avatar
majko1, akože nedialo? pri každej chrípke /španielska, prasacia, SARI/ sa robili opatrenia, keď hrozila epidémia, ktorá by sa nedala zvládnuť, vymkla sa z pod kontroly... neboli to len chrípkové prázdniny... robili sa také opatrenia, ktoré postačili k tomu, aby nedošlo k zlyhaniu zdravotníctva... či je úmrtnosť vyššia, alebo nie, je na diskusiu... na "bežné" chrípky je úmrtnosť tuším 3%, na koronu je v krajinách, v ktorých je vyššia úroveň zdravotníctva, nie vysoký priemerný vek obyvateľstva, zdravšie životné prostredie sa pohybuje 2-3%, v iných 4-5% /dá sa pohľadať v googly/. Korona však je väčším zlom, pretože je nová, nemáme zatiaľ účinné lieky, ako pri bežných chrípkach, ktoré sú sezónne, čo pri korene sa zatiaľ nevie a vyzerá to tak, že má dlhšiu sezónu, ak vôbec nejakú má a hlavne ide o globálnu chrípku, kým ostatné boli viac menej oblastné...

Čo sa týka "nákupných hodín" sme si neporozumeli, nesúhlasím s nimi a ako som už písal nemajú zmysel, keď platia nariadené prísne hygienické opatrenia... nesúhlasím však z názorom, že ide o "protiústavnú diskrimináciu", hoci je celkom dobre možné, že sa mýlim. Do pozornosti som Ti /Borisovi/ dal:
"... pričom rozhodovanie o tom, či došlo alebo nedošlo ku diskriminácii, sa uskutočňuje na základe toho, či existuje príčinná súvislosť medzi znevýhodnením a použitím kritéria pre rozlišovanie."
Príčinná súvislosť tu je, ale, podľa všetkého, si laicky myslím, že "nákupné hodiny" nie sú adekvátne, sú prehnaným opatrením, ktoré pomáha asi ako mŕtvemu kabát /práve s ohľadom na dodržiavanie ostatných hygienických nariadení... nemyslím si pritom, že cieľom je segregácia... skôr sa domnievam, že Matovič chce byť pápežskejší od pápeža... ipravda.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

 


97.
označiť príspevok

majko1 muž
   24. 4. 2020, 14:17 avatar
Nie je milion chrípok, ale beriem na vedomie že z nejakého dôvodu nechceš rozumieť tomu čo som písal.  .Písal som aj údaje sú o chrípke aká sa vyskytuje u nás- v našich končinách každý rok.........
Ak by u nás existoval normálny súd aj ústavný pre ľudí a nie pre politikov, tak by okamžite rozhodol o neprimeranosti čiže neústavnosti toho opatrenia. Ozývajú sa aj viacerí uznávaní ústavní právnici a potvrdzujú moje slová .


98.
označiť príspevok

majko1 muž
   24. 4. 2020, 14:21 avatar
A ešte mi vadí že všetci tu aj inde píšete o nakupovaní, ale vôbec nejde, ide aj o využívanie služieb potrebných k životu a úplne najabsurdnejší je zákaz pre starších nakupovať či využívať služby počas soboty a nedele. Vieš o tom, že je jar a že na trhoch sa predávajú planty ? A že najväčší najlepšie zásobený trh je sobotu ?


99.
označiť príspevok

Bijoux žena
   24. 4. 2020, 14:25 avatar
človeče , nech si behajú krízom krázom , mne je to fuck . ale nech sa potom nečudujú ked začnú vymierat ako v Pezinku


104.
označiť príspevok

J.Tull
   24. 4. 2020, 14:36 avatar
Bijoux, súhlasil by som, keby neplatili ostatné hygienické opatrenia - rúška, rukavice /dezinfekcia/, jeden klient na 25 metrov štvorcových...  


106.
označiť príspevok

Bijoux žena
   24. 4. 2020, 14:40 avatar
104 . mozeš sa infikovat aj tak


111.
označiť príspevok

J.Tull
   24. 4. 2020, 14:53 avatar
Bijoux, môžem ... a to aj vtedy, keď do obchodu nepôjdem vôbec... veď ani dôchodcovia v Pezinku nebehali po obchodoch... 
Pokiaľ dodržujem bezpečnostnú vzdialenosť a samozrejme i ostatní dodržujú všetky hygienické opatrenia, riziko je minimálne... okrem toho rovnako dobre sa môžem nakaziť i od seniora...  


114.
označiť príspevok

Bijoux žena
   24. 4. 2020, 14:59 avatar
111. vraj niektorí behali ale neviem s istotou


117.
označiť príspevok

spm11 muž
   24. 4. 2020, 15:04 avatar
Jediný spôsob, ako zabrániť šíreniu vírusu je na 100% sa chrániť. To však ľudia nerobia. Keď dýchaš cez rúško, určitý vzduch naberáš aj bokom, kadiaľ vírus ľahko prenikne. Keď si ho dávaš doma dole, chytáš ho zvonku, kde môžu vyť virióny prichytené. Na plátne vydržia aj niekoľko dní. Ak si neumyješ hneď ruky a rúško neumyješ, rúška sa stávajú dočasným domácim skladiskom vírusov. Atď, atď... 100% sa teda chrániť nedá. Proti veci, ktorá sa šíri exponenciálne, sme teda bezmocní. Týmito opatreniami sa to teda len mierne spomalí. Ale aj tak to nakoniec postihne celý svet. Nie je otázka či, ale kedy - to dostaneš ty aj ja.


118.
označiť príspevok

-era- muž
   24. 4. 2020, 15:09 avatar
Otázkou zostáva, prečo by sme sa mali snažiť zabrániť vírusu v šírení.


119.
označiť príspevok

spm11 muž
   24. 4. 2020, 15:11 avatar
Pretože nič iné robiť nedokážeme. V panických situáciach sa siaha po všetkom, čo sa dá - aj keď to valný zmysel nemá. Keby svet nerobil vôbec nič a sedel so založenými rukami, hrýzlo by nás svedomie.


120.
označiť príspevok

spm11 muž
   24. 4. 2020, 15:13 avatar
...apropó - dáva sa tiež vedcom viac času na vynájdenie a otestovanie vakcíny. To je jediné plus týchto opatrení. To ale môže trvať aj 2 roky.


122.
označiť príspevok

Bijoux žena
   24. 4. 2020, 15:19 avatar
120. spm11, aby neskolabovalo zdravotníctvo   aby sa neopakovala situácia z Talianska  


123.
označiť príspevok

-era- muž
   24. 4. 2020, 15:43 avatar
120. Nuž, tu by mal prísť Ondrej a napísať: takto hovorí telesný človek: "zmeňte telo a vyliečite človeka".


124.
označiť príspevok

Ježiš Kristus muž
   24. 4. 2020, 15:45 avatar
Jojo, stačí vzývať Hospodina a si chránený od vírusu


127.
označiť príspevok

Osvietený muž
   24. 4. 2020, 16:13 avatar
Hospodin je málo treba slečnu Máriu

www.facebook.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


126.
označiť príspevok

J.Tull
   24. 4. 2020, 16:08 avatar
-era-, medziiným aj preto, aby nám neskolabovalo zdravotníctvo...  


128.
označiť príspevok

-era- muž
   24. 4. 2020, 16:16 avatar
To zdravotníctvo, ktorému sa snažím vyhýbať, ako najviac je to len možné? Nuž, tak to je zaujímavý dôvod


129.
označiť príspevok

J.Tull
   24. 4. 2020, 16:25 avatar
-era-, nie každý má to šťastie, že sa môže zdravotníctvu vyhýbať... zaujímavý je skôr Tvoj egoistický prístup... alebo čo je ešte horšie, prístup pripomínajúci "Übermensch" - nechať trpieť, skapať chorých, slabších... prípadne ich rovno vyzabíjať...
  


130.
označiť príspevok

-era- muž
   24. 4. 2020, 16:43 avatar
To nie je princíp uebermensch, to je darwinizmus. Silnejší majú prežiť, lebo majú lepší genetický materiál pre budúce generácie. Alebo sa mýlim?
Ber do úvahy, že ja sám som z tých slabých a chorých. Takže v rámci môjho prístupu som jeden z prvých na rade.


131.
označiť príspevok

J.Tull
   24. 4. 2020, 17:12 avatar
-era-, mýliš sa, je do prekrútený, dávno vyvrátený takýto druh darwinizmu... ak si doteraz nepotreboval lekársku pomoc, nepatríš medzi "tých slabých a chorých"... mne zachránili život, nielen môj, ale aj život môjho vnúčika a v podstate tým životy nám všetkým /v našej rodine.../
 


132.
označiť príspevok

-era- muž
   24. 4. 2020, 17:18 avatar
Nie že by som lekársku pomoc nepotreboval, ale systematicky sa jej vyhýbam, ak existuje taká možnosť.
Že ti zachránili život je fajn, aspoň môžeš čítať knihy a písať na DF.
Ale to, že niekde kolabujú nemocnice, nie je vina ani tak vírusu, ako strachu z vírusu. Minulé roky tí ľudia zomreli pokojne doma, teraz sa všetci nahrnuli do nemocníc a na to nie je možné nadimenzovať žiadne zdravotníctvo.


133.
označiť príspevok

-era- muž
   24. 4. 2020, 17:20 avatar
p.s. a čím je dnes vlastne prekonaný ten "starý" darwinizmus? Že nič nevieme aj to sotva?


136.
označiť príspevok

J.Tull
   24. 4. 2020, 17:32 avatar
-era-, ani nemôžeš vedieť, keď sa o tieto veci objektívne nezaujímaš... prečítaj si Darwinove diela, čo o nich píše on sám... stručne, zjednodušene, neprežíva ten silnejší, ale ten čo je lepšie prispôsobený, ten ktorý dokáže priviesť viac potomstva a te vôbec nemusí byť ten najsilnejší...
 


135.
označiť príspevok

J.Tull
   24. 4. 2020, 17:28 avatar
-era-, o čom to melieš, spomeniem len, podľa Teba sa asi zdravotnícky personál, nehovoriac o tých, ktorých zachránili vďaka ich pomoci, nakazil zo strachu... iste mnohí ľudia zomierali "pokojne" doma, ale mnohých zachránilo naše zdravotníctvo...  


137.
označiť príspevok

-era- muž
   24. 4. 2020, 17:53 avatar
zdravotníctvu za to patrí česť a chvála. Ale mimochodom, zdravotnícky personál si dobrovoľne zvolil svoje povolanie, takže zachraňovať zdravie ľudom je ich džob rovnako ako môj džob je konštruovať stroje a mechanizmy.
Súhlasí J.Tull


139.
označiť príspevok

J.Tull
   24. 4. 2020, 18:23 avatar
-era-, súhlasím, až na to, že je to odpoveď, ktorá nesúvisí, dotýka sa len okrajovo príspevku "135"...  


154.
označiť príspevok

-era- muž
   24. 4. 2020, 19:06 avatar
Áno, vždy je to tak, že tu odbiehame od centrálnej otázky. A kedže to celé začalo mojou otázkou 118 a tvojou reakciou 126, tak to vrátim naspäť tým, že poviem: Nie je dôležité zabrániť vírusu, aby sa šíril. Dôležité je zabrániť chorobe, aby sa šírila. Až to, že zabránime šíreniu choroby nám zabezpečí, že zdravotníctvo neskolabuje.


166.
označiť príspevok

J.Tull
   25. 4. 2020, 11:04 avatar
-era-, ak podľa Teba, nie vírusy sú príčinou chorôb, potom ako je možné, že keď sa úspešne "bojuje" proti nim, človek sa vylieči z choroby... ako je možné, že keď sa darí zamedzovať ich šíreniu, zamedzuje sa i šíreniu choroby, ako a čím chorí nakazí osobu, s ktorou príde do styku, keď nie vírus je jej prenášačom...
tvrdenia v týchto článkoch sú nepravdivé: sk.wikipedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk sk.wikipedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk ?
 


168.
označiť príspevok

-era- muž
   25. 4. 2020, 11:12 avatar
A ako je možné, že niekto má v sebe vírusy a chorý nie je?


169.
označiť príspevok

J.Tull
   25. 4. 2020, 11:28 avatar
-era-, každý má vírusy v sebe... záleží od toho aké a v akej miere... pokiaľ imunitný systém nedovoľuje vírusom rozmnožiť sa do väčšej miery, choroba sa neprejaví, akonáhle sa však táto miera prekročí, nastáva problém a čím je množstvo vírusov väčšie, tým je aj choroba závažnejšia...
 
Súhlasí -era-


170.
označiť príspevok

-era- muž
   25. 4. 2020, 11:46 avatar
Takže nejde o vírus, ale o chorobu. Tá je problém, nie vírus.


173.
označiť príspevok

J.Tull
   25. 4. 2020, 12:46 avatar
-era-, čo je choroba, podľa Teba?  


174.
označiť príspevok

Lemmy muž
   25. 4. 2020, 12:49 avatar
Choroba je fyzická alebo psychická porucha zdravia, narušený zdravotný stav; synonymum je ochorenie.


176.
označiť príspevok

-era- muž
   25. 4. 2020, 12:54 avatar
Nesúlad jednotlivých článkov človeka navzájom.


177.
označiť príspevok

J.Tull
   25. 4. 2020, 13:20 avatar
-era-, pri chrípke sú to ktoré články človeka?
Poškodenie daného orgánu, napríklad pľúc, nezohráva pri chorobe /zapáľ pľúc - pneumónia/ žiadnu úlohu?  


178.
označiť príspevok

Lemmy muž
   25. 4. 2020, 13:23 avatar
Pri chrípke ide o dýchacie ústrojenstvo. Nielen pľúca, i nos. A zasahuje to bolesťou celé telo, svaly, mozog, srdce.
Súhlasí J.Tull


179.
označiť príspevok

-era- muž
   25. 4. 2020, 13:26 avatar
Myslíš si, že keď mi budeš dávať takéto otázky, spochybníš môj svetonázor? Alebo si len potrebuješ potvrdiť svoj vlastný?

Vieš, čo sú to bytostné články človeka podľa duchovnej vedy a máš o nich potrebný prehľad a poznanie?


181.
označiť príspevok

J.Tull
   25. 4. 2020, 13:39 avatar
-era-, spochybňujem Tvoj názor, aj keď viem, že ho nezmeníš, aj keby traktory padali... nepotrebujem si potvrdzovať ten môj, nie som naň citovo naviazaný, teda nemám dôvod ho zmeniť, keď sa presvedčím o tom, že je mylným... ale v podstate /nie priamo, a ani to nestačí, na jeho potvrdenie.../ mi ho potvrdzuješ, tým, že nedokážeš odpovedať na moje námietky...

Ja/s veľkým"J"/*, éterické*, astrálne* a fyzické telo, telo...
*pojmy získané iracionálne - vnútorne, nezávisle od vonkajších pozorovaní...
 


182.
označiť príspevok

-era- muž
   25. 4. 2020, 13:44 avatar
Nuž, keď budeš chcieť veriť, že smútok alebo nadšenie sú následkom nejakých fyzikálnych zmien v tvojom organizme, tiež ti nebudem brániť.


183.
označiť príspevok

Lemmy muž
   25. 4. 2020, 13:48 avatar
Čiže nevieš nič o zdraví a chorobách. Lebo smútok, depresia, nastáva aj po fyzických zmenách v organizme. Ak máš s tým problém, navštív svojho psychiatra, ten ti to lepšie vysvetlí. Zaujímavé je, že lieky sú fyzikálne, a majú priamy účinok na nervovú sústavu. Ja ťa však odporúčam k tvojmu psychiatrovi, ktorý ti vysvetlí podrobnosti.


184.
označiť príspevok

-era- muž
   25. 4. 2020, 13:57 avatar
Lemmy, to slovíčko "aj" je práve to, čo zavádza diskusiu na úplne inú koľaj.

Vezmi si, že pozoruješ utrpenie nejakého človeka a príde ti ho ľúto. - Povedz mi, z čoho vznikla tá ľútosť? Na základe pororovania zmyslov sa ti vylúčil nejaký hormón a ten spôsobil ľútosť? Ako je možné, že pozorovanie malo účinok na vylučovanie toho hormónu práve pri pozorovaní utrpenia? Čo telesného urobilo tú analýzu, že zrovna "smútkový hormón" má byť vylúčený?
Fakt ti to dáva logiku?

Alebo mi napíš to správne vysvetlenie celého toho mechanizmu, ako človeka prepadne smútok, keď pozoruje utrpenie iných.


185.
označiť príspevok

Lemmy muž
   25. 4. 2020, 14:00 avatar
Tak funguje organizmus. Niečo sa ti dostane cez zmysly do mozgu, mozog to nejako spracuje, a hormóny sú len prejavom toho spracovania. Chápem, nerozumieš vede, lekárskej vede, nevieš, ako dlho prebiehala evolúcia, a čo to s organizmami spravila.


186.
označiť príspevok

-era- muž
   25. 4. 2020, 14:03 avatar
185 - niečo, nejako... Proste nevieš. Ale veríš vede, hoci logiku to nemôže dávať žiadnemu mysliacemu človeku.


187.
označiť príspevok

J.Tull
   25. 4. 2020, 15:28 avatar
-era-, Lemmy to už z časti napísal. Opíšem pocit radosti pôžitku. Je spôsobený "správnym" množstvom dopamínu, ktorý vyvoláva tieto pocity. Uvoľňuje sa aktiváciou buniek, neurónov nášho mozgu. Sú aktivované mezobolickou dráhou a jej aktivita je daná našou centrálnou nervovou sústavou, ktorá spracúva impulzy tvorené našimi zmyslovými orgánmi... v princípe to podobne funguje pri všetkých našich pocitoch... mohol by si namietať, že to je len fyzický prejav, nefyzického... lenže problém takéhoto vysvetlenia* je ten, podľa mňa, že nedokáže relevantne vysvetliť, ak by to bola pravda, ako je možné, že vyvolať pocity dokážeme aj umelo, umelou aktiváciou mozgových buniek... iste vieš o injekcii - "náladovke" podávanej najčastejšie pred operačným zákrokom... podobne drogy dokážu vyvolať pocity, bez toho, aby tu bolo, okrem nich, niečo nefyzické... je možné cielene stimulovať mozog aj pomocou slabých el. signálov... aj fyzické poškodenia rôznych častí mozgu spôsobujú rôzne "chorobné" pocity, ktoré súvisia s tým, ktorá časť mozgu a do akej miery bola poškodená... iste možno povedať, že tieto fyzické ovplyvňovania, len nahrádzajú nefyzické ... lenže pri tých fyzických vieme opísať ako... nikto však neopísal ako nefyzické ovplyvňuje fyzické...
*vysvetlenie našich fyzických pocitov z nefyzického nielenže je nadbytočným, ale vlastne nie je ani vysvetlením, vzhľadom k tomu, že nedokáže odpovedať na otázku ako?

 


188.
označiť príspevok

-era- muž
   25. 4. 2020, 15:47 avatar
A ešte mi vysvetli, že ako tá CNS vie, že to, čo jej "prišlo" z impulzov zmyslových orgánov, je hodné vypustenia práve dopamínu?


191.
označiť príspevok

J.Tull
   25. 4. 2020, 16:26 avatar
-era-, CNS nič nevie... prenáša vzruchy zmyslových orgánov do mozgu, a tieto vzruchy sa mezobolickou dráhou dostávajú k mozgovým bunkám, ktoré dopamín vylučujú... vonkajšie stimuly sú spracované zmyslovými receptormi - keď prekročia prah citlivosti menia sa na elektrický signál a následne naň nastáva psychologická reakcia - pocit. Mozog nespracúva len jeden signál, ale množstvo, kombinácie signálov, pričom nervové bunky mozgu nie sú neaktívne, ako aj majú množstvo vzájomných prepojení - ich aktivita, "živosť" prepojení je daná zažitou skúsenosťou... to všetko pôsobí na to, akým a ako silným bude náš pocit...
Uvedené sú samozrejme len moje laické vysvetlenia, ktoré čerpám z viacerých populárno-náučných zdrojov...
 
Súhlasí -era-


195.
označiť príspevok

-era- muž
   25. 4. 2020, 16:33 avatar
Pekne si mi to vysvetlil.
Ak tomuto človek chce veriť ako procesu, ktorý rozhoduje o tom, aké pocity a city v sebe prežívame, tak mi je z toho smutno.

Možno rovnako smutno je tebe zo mňa, že "verím" v životné či astrálne telo, ba dokonca v ľudské "ja".
Každý stojíme na inej strane, z ktorej sa dá pozerať na svet. To je život. Hlavne, že každý z nás je spokojný s tým, kam ho životné skúsenosti doviedli.


285.
označiť príspevok

J.Tull
   26. 4. 2020, 15:58 avatar
-era-, nie je mi veselo z "hmotného" procesu, ktorý rozhoduje o tom, aké pocity a city v sebe prežívame... vo všeobecnosti by som bol radšej, keby existoval "dobrotivý Boh", niečo dokonalejšie, transcendetno, v ktorom by "Ja", "duša"... mohla spočinúť, miesto, kde by nebolo bolesti, smútku...
Lenže svet je nezávislý od môjho chcenia... prijímam, či neprijímam veci, nie podľa toho, či sa ľúbia, alebo nie... ale snažím sa ich vidieť také aké sú, čo samozrejme v plnej miere, asi nie je možné... človek sa nedokáže odosobniť, ale istý nadhľad možný je... v tomto ohľade je mi sympatický stoicizmus ...

Mne je smutno z iracionálneho myslenia, pokiaľ zanedbáva, neuznáva, racionálne myslenie, iracionálne protirečí racionalite... pretože takéto myslenie, vo všeobecnosti považujem za škodlivé voči človečenstu...
 


286.
označiť príspevok

-era- muž
   26. 4. 2020, 19:34 avatar
Ja viem.
Akurát to, čo ty nazývaš iracionálnym myslením môže byť racionálnym myslením a to, čo ty nazývaš racionálnym myslením, môže byť iracionálnym myslením.


287.
označiť príspevok

J.Tull
   26. 4. 2020, 19:49 avatar
-era-, nemôže, teda ak nebudeme iracionálne vrtieť pojmami...  


288.
označiť príspevok

-era- muž
   26. 4. 2020, 20:18 avatar
A veruže môže. Pretože človek jednotlivec často verí svojmu subjektívnemu presvedčeniu, že je objektívne.


289.
označiť príspevok

J.Tull
   27. 4. 2020, 10:11 avatar
-era-, rozdiel medzi iracionalizmom a racionalizmom, nie je v tom, či človek verí svojmu subjektívnemu presvedčeniu, že je objektívne, alebo nie... rozdiel spočíva v stanovisku, že je možné z vrodených zásad rozumu rozvinúť správny obraz sveta a to bez nutnej pomoci skúsenosti, pred zmyslovým, empirickým vnímaním, uprednostňuje svoje city, vôľu... intuíciu... napríklad: neprijímam za pravdivú takú skutočnosť, z ktorej mi je smutno   ... za pravdivé považuje, len to, čo rezonuje z jeho vnútrom...
 


290.
označiť príspevok

-era- muž
   27. 4. 2020, 10:26 avatar
Tull, ty si veľký vtipkár

No to je ale divné, že neprijímaš za pravdivú takú skutočnosť, z ktorej ti je smutno.
U mňa je to naopak - vnímam nepravdivosť výroku o skutočnosti a je mi smutno z toho, že niekto môže veriť takej nepravde


291.
označiť príspevok

J.Tull
   27. 4. 2020, 10:54 avatar
-era-, ako si prišiel k záveru, že ten výrok je nepravdivý? ... na základe čoho určuješ pravdivosť, či nepravdivosť výrokov? 
 


293.
označiť príspevok

-era- muž
   27. 4. 2020, 11:01 avatar
Veľmi podobným spôsobom, ako aj ty, úsudkom


294.
označiť príspevok

J.Tull
   27. 4. 2020, 11:33 avatar
-era-, tiež študuješ z viacerých zdrojov a potom porovnávaš ... prečítaš si viacero populárno-náučných publikácii, sleduješ dokumenty k danej problematike a to v čítane opozičných, vyjadrujúcich iný názor?
 


295.
označiť príspevok

-era- muž
   27. 4. 2020, 12:10 avatar
Samozrejme, že sa oboznamujem aj s materialistickým pohľadom na problematiku a zaujímajú ma jej vysvetlenia.


296.
označiť príspevok

J.Tull
   27. 4. 2020, 12:35 avatar
-era-, uveď príklad, ak môžeš... povedzme, ktorú populárno-náučnú publikáciu ohľadne "materialistického pohľadu na proces vzniku pocitu" si si preštudoval? 


297.
označiť príspevok

-era- muž
   27. 4. 2020, 13:00 avatar
Wikipediu a tvoje komentáre.


298.
označiť príspevok

J.Tull
   27. 4. 2020, 13:17 avatar
-era-, lenže potom máš preďaleko od môjho spôsobu usudzovanie...  


299.
označiť príspevok

-era- muž
   27. 4. 2020, 13:21 avatar
Prečo? Nepoužívam úsudok?


300.
označiť príspevok

J.Tull
   27. 4. 2020, 13:29 avatar
-era-, to som nepísal... usudzuješ však z mála zdrojov... dokonca moje laické "výpotky" považuješ za zdroj poznania...  


301.
označiť príspevok

-era- muž
   27. 4. 2020, 13:36 avatar
Tak daj nejaký faktor, ktorý má závažný vplyv na výsledný záver, ktorý si myslíš, že som nevzal do úvahy.


302.
označiť príspevok

J.Tull
   27. 4. 2020, 13:48 avatar
-era-, usudzuješ z nedostatočných zdrojov... bez empirickej skúsenosti si prijal svoju vieru, z ktorej posudzuješ pravdivosť či nepravdivosť "výrokov" bez dostatočného poznania problematiky, ktorej sa týkajú...
 


304.
označiť príspevok

-era- muž
   27. 4. 2020, 14:05 avatar
To sú prázdne slová.

Povedz mi, čo dôležité som nevzal do úvahy.


305.
označiť príspevok

J.Tull
   27. 4. 2020, 14:21 avatar
-era-, samozrejme moje slová sú na rozdiel od tých Tvojich prázdnymi...  
Nie som odborník, na to aby si porozumel procesom, ktoré som laicky opísal, si o nich niečo preštuduj, z diela odborníkov k tejto problematike, netvrdím, že práve z "vysoko odborných", nie zanedbateľné je pritom poznať, ako získali svoje poznatky...
Aby si nepovedal, zopakujem otázku, ktorú si nevzal do úvahy, teda aspoň si neodpovedal, poškodenie /väčšie.../ nejakého orgánu /povedzme pľúc/, spôsobuje chorobu /pnemóniu/...? alebo "nič sa nedeje"...? 


306.
označiť príspevok

-era- muž
   27. 4. 2020, 14:36 avatar
Takže sme z podstaty prežívania pocitov ľútosti či smútku zas preskočili na vírus? OK

"poškodenie /väčšie.../ nejakého orgánu /povedzme pľúc/, spôsobuje chorobu /pnemóniu/...? alebo "nič sa nedeje"...?"

Áno, určite, poškodenie nejakého orgánu spôsobuje problémy tomu orgánu aj celému organizmu.
Čo je príčinou poškodenia, je úplne iná otázka.
Súhlasí Osvietený


307.
označiť príspevok

Osvietený muž
   27. 4. 2020, 14:47 avatar
-era- správne si to prezentoval samozrejme poškodením pľúc a nie len pluc lebo o viruse vie ľudstvo ešte pramálo sa všeličo so zdravím deje . Vedecke poznatky už dnes hovoria že by sa mohol virus správať ako herpes čiže vyčkať na oslabenie imunity a rozbaliť ochorenie v ľudskom tele kedykolvek . Okrem dokázatelných prenosov na zvieratá a podobne . Tiež sa už dokázalo že imunita tých čo ochorenie prekonali vôbec nie je istá ba naopak virus si naďalej hovie v tele tých čo vírus prekonali.


308.
označiť príspevok

J.Tull
   27. 4. 2020, 14:55 avatar
-era-, ohľadne pocitov ľútosti, či smútku je zložitejšia otázka, než otázka vírusov... vyžaduje viac poznatkov a aj "materialistická veda" má v tejto oblasti ešte veľa neznámeho, je dá sa povedať len na začiatku... nenapísal si ani, prečo v tom, čo som písal, je nepravdivá, nie je potom dosť dobre možné ani odpovedať na Tvoju otázku...
V prípade vírusov už je to skôr možné, práve na otázke, ktorú som položil... neviem to nájsť... sám si predsa v jednom z príspevkov písal, že súhlasíš s tým, že virusy poškodzujú telesné orgány, v našom prípade pľúc, z toho potom plynie, že nie sú iba identifikátormi choroby, ale ich priamou hlavnou príčinou...
 


309.
označiť príspevok

-era- muž
   27. 4. 2020, 15:56 avatar
Neviem, prečo by otázka pocitov mala byť zložitejšia, než otázka vírusov. Skôr sa mi to vidí opačne, ale nevadí.

Ani ty ani ja nie sme odborníkmi na vírusy. A našou hlavnou metódou by malo byť myslenie, úsudok, pričom základom nám obom sú fakty, teda pozorované fakty, nie teórie.
A aj o tých pozorovaných faktoch je veľa otáznikov, pretože pozorovať činnosť niečoho, čo je veľké v ráde mikrometrov či zlomkov mikrometrov priamo v živom ľudskom organizme, je určite náročná vec.
Preto je v našom prípade určite najnormálnejší prístup vlastným myslením, vlastným úsudkom.
Zvyčajne to robíme tak, že buď sami vymyslíme, alebo si prečítame teóriu a tú potom prehodnocujeme v porovnaní so známymi relevantnými faktami.

Celá otázka vírusov, ktoré sú "spolovice živé, spolovice mŕtve" je podľa mňa veľmi veľmi nejasná a komplikovaná.

Ano viem si plne myslieť situáciu, že to, čo sa nazýva "vírus" vystupuje z buniek tkaniva a pri tom vystupovaní trhá bunečný obal a ničí tak bunky.

Úplne iná otázka je, ako toto "polomŕtve/položivé takmer nič" sa dokáže objaviť vo vnútri buniek a zorganizovať si bunečné procesy k obrazu svojmu. Ľudia väčšinou veria tomu, že je to tak inteligentné, že to bunku oklame, ako ten vlk tých sedem kozliatok, takže bunka ho prijme a nechá sa obsadiť.
Táto predstava je z môjho hľadiska silne nepravdepodobná, už len prihliadnuc k podstate vírusu, ktorý ani celkom živý nie je, ale mal by sa vyznačovať nesmiernou inteligenciou.

(To už o niečo prijateľnejšie mi znie Fotonova teória o tom, že vírus je program, ktorý naprogramovala inteligentná bytosť, ale ani to nie je mojim úsudkom tak úplne prijateľné.)


310.
označiť príspevok

Lemmy muž
   27. 4. 2020, 16:01 avatar
Nesúhlasím, vírusov je mnoho, sú rozličné, a sú vytvorené prírodou. Ale keď človek začal zasahovať do prírody nedbalo, napríklad s tými netopiermi, tak sa dnes čuduješ, že sa rozšírila pandémia. Áno, ľudia jej dopomohli, aby sa to stalo také hrozné. I náš spôsob života je už iný než v praveku. Kedysi boli ľudia von, na slnku, a mali dostatok vitamínu D. Teraz sú celý deň v kancelárii, raz v roku pôjdu spáliť pokožku do zahraničia, do Afriky, a potom majú rôzne kožné problémy.


311.
označiť príspevok

Lemmy muž
   27. 4. 2020, 16:04 avatar
Vírusy sú v podstate najjednoduchšie organizmy, akési zárodky budúcich väčších živočíchov. Niektoré organizmy sa začali zväčšovať, iné zahynuli, zanikli, vírusy mutovali, a všetko v prírode je o prežití. Aj vírus má kód na to, aby prežil. Kód, to sú molekuly, aby bolo jasné, nie nejaký matematický konštrukt tzv. inteligentného vírusu. 


312.
označiť príspevok

-era- muž
   27. 4. 2020, 16:04 avatar
Lemmy -S čím presne nesúhlasíš?


313.
označiť príspevok

Lemmy muž
   27. 4. 2020, 16:18 avatar
S týmto: Fotonova teória o tom, že vírus je program, ktorý naprogramovala inteligentná bytosť.

Iba, ak nejaká voda, bažina, a neviem, čo všetko, bolo potrebné k vzniku vírusov, a budeme takú žubrienky nazývať inteligentnými bytosťami, pretože dokázali viazať materiál do podoby RNA alebo DNA.


315.
označiť príspevok

-era- muž
   27. 4. 2020, 18:11 avatar
313 Lemmy - chápem, lenže si myslím, že fotón tou inteligentnou bytosťou myslel diabla, satana, nie človeka.


314.
označiť príspevok

J.Tull
   27. 4. 2020, 16:23 avatar
-era-, otázka pocitov je "malý miliónkrát" zložitejšia, je zložitejšia tak, ako sú zložitejšími už len bunky, neuróny, naše zmysly, CNT, prepojenia v mozgu, mozog ako celok - pretože všetky uvedené súvisí s pocitmi - než je jeden vírus, ktorý nie je živý/neživý... či je živým, alebo nie, záleží od kritériu, ktorými definujeme život...
Predovšetkým, vírus si môžeš dať pod mikroskop, "prečítať" jeho RNA, aj pozorovať jeho rozmnožovanie, aj keď to je náročné...

V našom prípade - problematiky poškodzovania buniek vírusom - je odbočením, irelevantným, otázka ako sa tam dostane /stručná odpoveď znie: kvapôčkovou infekciou... /, podstatné je, že pozorujeme a na základe pozorovania vieme, že ako vniká, ako poškodzuje bunku, vieme pozorovanie poškodzovania dať do súladu s jeho štruktúrou... nie je programom, o "programe" hovoríme, len ako pomôcke pre objasnenie; v skutočnosti je to ribonukleová kyselina tvorená bázami adenín, guanín, cytozín a uracil, ktorých kombinácie pripodobňujeme programu...


316.
označiť príspevok

-era- muž
   27. 4. 2020, 18:14 avatar
314. Neviem, či si si vedomý, koľko dogiem si tu popísal - my vieme to, my vieme ono, je to tak, je to onak... buď tomu verte, alebo vyštudujte mikrobiológiu a presvedčte sa osobne.


317.
označiť príspevok

J.Tull
   27. 4. 2020, 19:13 avatar
-era-, nie som si vedomý... vedomý som si toho, že sa vyhováraš... odbočuješ od témy... dobre vieš, že som neustále opakoval, dokonca tak často, až mi to pripadá pomaly už protivné, že nie som odborník, že pod "my" nemám na mysli nás dvoch, ale poznatky ľudstva sprostredkované vedeckou obcou, ktorá je založená na „priateľskonepriateľskej spolupráci mnohých vedcov“, na verejnom charaktere vedeckej metódy, na viac-menej slobodnej kritike, pri ktorej „autorita“, sebaistota predkladateľa teórie, tvrdenie o jej nenapadnuteľnosti, skôr provokuje k jej popretiu, než by odstrašovala...
Namiesto toho, aby si konkrétne spochybnil tvrdenie, že vírusy poškodzujú bunky, v našom prípade pľúc, či poopravil svoj predošlý súhlas, spochybnil tvrdenia vedcov, že to pozorujú... odbočuješ, používaš údeného sleďa... proste, len zopakujem, môžu aj traktory padať, výhovorky sa nájdu...
 
Súhlasí Bijoux


318.
označiť príspevok

-era- muž
   27. 4. 2020, 19:52 avatar
Prečo by som prepánajána spochybňoval tvrdenie, že vírusy poškodzujú bunky? Keď sa škrabneš nožom, aj nôž poškodzuje bunky...
Jediné čo tvrdím je, že pre mňa nie sú vírusy tým, čo chorobu spôsobuje, ale sú následkom choroby, následkom nejakého konkrétneho neusporiadaného, chorobného stavu ľudskej bytosti. A to je všetko. A dokázať ti to neviem a ani v budúcnosti vedieť nebudem, pretože máš tisíc dôvodov, prečo nemyslieť sám, ale radšej preberať výsledky myslenia iných, ktorých metóda ti je sympatická.
Ano, výhovorky sa vždy nájdu


319.
označiť príspevok

J.Tull
   28. 4. 2020, 10:39 avatar
-era-, budem Ťa citovať:
„Áno, určite, poškodenie nejakého orgánu spôsobuje problémy tomu orgánu aj celému organizmu.
Čo je príčinou poškodenia, je úplne iná otázka.“
„Prečo by som prepánajána spochybňoval tvrdenie, že vírusy poškodzujú bunky?“
Ak poškodenie nejakého orgánu spôsobuje problémy tomuto orgánu ako aj celému organizmu*, potom predsa ide o chorobu* a keďže poškodenie spôsobujú vírusy, potom nie sú len identifikátormi. Ale hlavnou príčinou choroby...
*V našom prípade, v prípade korony, najzávažnejším ochorením je pneumónia /zápal pľúc/, pokiaľ sú vírusy v tele človeka v takom množstve, že imunitný systém „nestíha“ /prípadne je oslabený/, potom nastáva táto choroba. Kvôli jednoduchosti, ale aj oveľa lepšej názornosti, pricapím animáciu:

http://www.youtube.com/watch?v=sB5XW4exTFE Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


 


320.
označiť príspevok

-era- muž
   28. 4. 2020, 12:22 avatar
Pokiaľ si pod pojmom "choroba" predstavuješ zmyslovo vnímateľné poškodenie fyzického tela, tak máš pravdu.
Ale v tom prípade ja celý čas hovorím o niečom inom.


321.
označiť príspevok

J.Tull
   28. 4. 2020, 12:53 avatar
-era-, "Nemoc neboli choroba či onemocnění je patologický stav těla nebo mysli, který je projevem změny funkcí buněk a v důsledku i morfologickým poškozením těchto buněk, tkání a orgánů." cs.wikipedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Celý čas tu bola reč o pneumónii vyvolanej vírusom, hlavnou príčinou tejto choroby sú, v našom prípade, koronavírusy, o ktorých si tvrdil, že sú len identifikátory /podobne, podľa Teba len, identifikátormi sú aj ostatné škodlivé vírusy, baktérie.../

Ak máš na mysli nejakú inú chorobu, potom ju definuj ...
 


322.
označiť príspevok

-era- muž
   28. 4. 2020, 14:46 avatar
1. V tomto prípade citácia z wikipedie hovorí to , čo aj ja. Morfologické poškodenie buniek je dôsledkom, nie príčinou. Príčinou je zmena funkcie, nie poškodenie.

2. Už v príspevku 173 sa pýtaš, ako definujem chorobu - a na to som ti odpovedal v "176". Takže už odvtedy musíš vedieť o čom hovorím, keď spomínam chorobu. Tak mi nehovor, že celý čas tu bola reč o pneumónii VYVOLANEJ VÍRUSOM. Taká reč tu bola iba z tvojej strany.


323.
označiť príspevok

J.Tull
   28. 4. 2020, 15:51 avatar
-era-, 1. kde v tom citáte čítaš:
„Morfologické poškodenie buniek je dôsledkom, nie príčinou. Príčinou je zmena funkcie, nie poškodenie.“
Píše sa /skrátim to na podstatu/:
„choroba je prejavom /teda dôsledkom.../ zmeny funkcií a to aj vonkajších /morfologických/ zmien. Príčinou je zmena funkcie /a to aj vonkajšie poškodenie buniek, tkaniva, orgánov/, ktorá je spôsobená ich poškodením. V prípade vírusov ide o infekčnú chorobu, o ktorej sa ďalšom píše:
„Infekční neboli nakažlivá nemoc je infekční onemocnění*, jehož původce je schopný přenosu z organismu na organismus (např. chřipka, mor).“
*tu je z odkazu tej stránky:
„Infekční onemocnění infekcí, z latinského infectio od slovesa inficere = nakazit, napustit, to od slovesa facere = dělat a předpony in), při kterém dochází k poškození hostitelského makroorganismu prostřednictvím parazita, který narušuje vnitřní prostředí makroorganismu, v němž získává prostředí k vlastnímu růstu a množení.
Míra závažnosti infekce je dána choroboplodností neboli patogenitou, která závisí na vlastnostech parazita (patogen), mezi něž patří délka inkubační doby, produkce toxinů aj., jakož i obranyschopností hostitele. Mezi parazity řadíme bakterie, viry, prvoky, některé druhy červů a členovců a v poslední době i zvláštní druh patogenních proteinů známých jako priony.“

2. v našej diskusii, ak sa dobre pamätám, bola od počiatku reč o chorobách spôsobených vírusmi /baktériami/. Tvrdil si, že vírusy /baktérie/ sú len indentifikátormi choroby a nie hlavnými príčinami danej choroby. Ako aj:
„Takže nejde o vírus, ale o chorobu. Tá je problém, nie vírus.“
Pričom dovtedy stále bola reč o chrípke... až keď som sa pýtal:
„čo je choroba, podľa Teba?“
Si reagoval:
„Nesúlad jednotlivých článkov človeka navzájom.“*
Keďže dovtedy bola reč o chorobách vyvolaných predovšetkým vírusmi, som sa opýtal:
„pri chrípke sú to ktoré články človeka?
Poškodenie daného orgánu, napríklad pľúc, nezohráva pri chorobe /zapáľ pľúc - pneumónia/ žiadnu úlohu?“
Zahovoril si to otázkami o svetonázoroch a irelevantným odbočením o pocitoch.

*ani tak neviem o akej chorobe hovoríš. Mám síce o malinkatú vedomosť, ale moc tomu nerozumiem. Tuším v astrálnom tele sú zachované naše činy, myšlienky, z minulých životov a tieto pomocou neho ovplyvňujú naše fyzické /i éterické telo/. Neviem však čo sú vonkajšie, fyzické prejavy takejto choroby, ktorá nastáva vtedy, keď astrálne telo pôsobí silnejšie než je „normál“... akú to má súvislosť s vírusmi /baktériami/, ktoré poškodzujú orgány tela... ?


324.
označiť príspevok

-era- muž
   28. 4. 2020, 16:41 avatar
1. To, čo si teraz napísal v 323 je už to, čo zvykneš písať, ale v 321 je jasne napísané: patologický stav těla nebo mysli, který je projevem změny funkcí buněk A V DUSLEDKU I morfologickým poškozením těchto buněk" Logicky je napísané, že morfologické poškodenie je dôsledok patologického stavu tela alebo mysle.
Ale to je vedľajšie, vybral si proste nevhodnú definíciu

2. Hovorím o chorobe, ktorá je neporiadkom v celkovej ľudskej bytosti. Nič nešpecifikujem presne, pretože neviem konkrétne špecifikovať, či je príčinou nadmierna aktivita duševného tela, alebo životného tela nejakého konkrétneho orgánu - od toho existujú lekári, ktorí tie veci študujú v detailoch. Pre mňa je podstatný princíp, nič viac tu nezastupujem, iba princíp.

A ten princíp zastupujem iba preto, lebo mám kopec dobrých dôvodov pre môj svetonázor. A bolo by mi divné, keby zrovna pri chorobách nemal platiť - takže sa zaoberám vysvetleniami prírodovedy a kladiem si otázku, či je naozaj dôvod veriť všetkému, čo tvrdí.


325.
označiť príspevok

J.Tull
   29. 4. 2020, 15:43 avatar
-era-, 1. asi som naozaj vybral nevhodnú definíciu, keďže si ju dokázal prekrútiť... pokúsim sa citát rozdeliť do dvoch viet:
„Nemoc neboli choroba či onemocnění je patologický stav těla nebo mysli, který je projevem změny funkcí buněk.“
„Změny funkcí buněk jsou v důsledku i morfologickým poškozením těchto buněk, tkání a orgánů."
Môže to byť myslená aj tak, že morfologické poškodenie orgánu je choroba. Nie však „choroba vyvolá morfologické zmeny orgánu“. V našom prípade vírus je priamou hlavnou príčinou morfologických zmien, poškodenia pľúc a toto poškodenie je choroba...
Teda, aspoň to tak čítam, choroba, alebo onemocnenie je prejavom zmeny funkcií buniek a tie v mnohých prípadoch, vo svojom dôsledku znamenajú aj morfologické zmeny buniek, tkaniva a orgánov. Pri pneumónii, vírus napadne bunky v pľúcach a tým nespôsobí len funkčné zmeny buniek, ale spôsobí na pľúcach i viditeľné vonkajšie zmeny...

2. neviem ako by neporiadok v celkovej ľudskej bytosti mohol spôsobiť, že korona poškodí pľúca, keď sa ňou človek infikuje... dajme tomu, že neporiadok spôsobuje oslabenie imunity, lenže ako je potom možné, že oslabená imunita môže byť aj dedičná, spôsobovaná i nezdravýn životným prostredím, ako aj tým, že telo daný druh vírusu, ešte nepozná, že podľahne skôr, než by si dokázalo proti nemu vytvoriť dostatočnú ochranu /najmä vtedy, keď je „útok“ a množstvo vírusov také veľké, že to nestíha.../

Nebudem rozoberať, pýtať sa na Tvoje dôvody, len poznámka. Predpokladám, že sú subjektívneho, osobného charakteru, v podstate založené na pocitoch, vychádzajú z emočného základu, nie empirického...
Neviem čo máš na mysli, pod „VŠETKÉMU, čo tvrdí“. Napríklad, čomu neveríš ohľadne pneumónie vysvetľovanej vo videu v „319“?
 


327.
označiť príspevok

-era- muž
   29. 4. 2020, 19:05 avatar
Ano, máš pravdu v tom, že som to v príspevku 324 chybne, nesprávne napísal: „choroba vyvolá morfologické zmeny orgánu“. Tak to naozaj v tej druhej polovici definície nie je. Moja chyba. Ale v prvej mojej reakcii som to ešte napísal správne: "Príčinou je zmena funkcie, nie poškodenie." To podľa mňa je priamo povedané v tej vete: „Změny funkcí buněk jsou v důsledku i morfologickým poškozením těchto buněk, tkání a orgánů."

2. Je veľa spôsobov, ako si predstaviť také fyzické následky duševno-duchovne-telesného neporiadku, ale ja sa radšej vyhnem špekulovaniu o niečom, čo neviem, lebo by mi to mohlo prischnúť, že som tvrdil, že to tak sväto-sväte je. Čo tvrdiť nemôžem, lebo som sa tým nikdy do hĺbky nezaoberal.

K videu v "319" - nenašiel som tam nič, s čím by som mal problém. Neprieči sa to môjmu svetonázoru, pretože to (asi správne) popisuje fyzické prejavy nemoci, ktoré sa ukazujú zmyslom.

Ale ak sa pýtaš konkrétne na hocičo o čom mám pochybnosti, tak je to napríklad to, že vírus dokáže sám sebou, čisto zo svojej fyzikálno-chemickej podstaty oklamať bunku, aby ho vpustila do seba, a následne, aby ho obrovsky rozmnožila. To je pre mňa osobne niečo, o čom smiem mať svoje pochybnosti.


328.
označiť príspevok

J.Tull
   30. 4. 2020, 11:36 avatar
-era-, zatiaľ, začnem len posledným odsekom a pomôžem si opäť krátkym videom:

http://www.youtube.com/watch?v=jkNxmTrrZSk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


Nie som žiadnym odborníkom... niečo máličko som zachytil na Ta3. Dávali rozhovor s naším popredným virológom, ktorý odpovedal aj na otázku, ktorá sa týkala vnikania korony do bunky. Bolo to však veľmi stručné a ani nešiel do hĺbky. "Oklamať" bunku nie je korektný výraz. Často pri vysvetľovaní otázok aj v tejto oblasti používame výrazy, ktoré vyjadrujú ľudské vlastnosti, čo je síce, povedal by som, prirodzené, ale nekorektné...
Podobne ako je to v prípade videa v "319", s ktorým nemáš problém, vedci dokážu vysvetliť aj vnikanie vírusu čisto z fyzikálno-chemickej podstaty vírusu, bunky... nie som znalým, neviem napísať ako sa to konkrétne deje... akú takú /chabú/ predstavu, však mám a to z dôvodu, že som chvíľu študoval na CHTF SVŠT a mal možnosť aj laboratórneho overenia... aj preto nemám preto dôvod neveriť ...
Som presvedčený o tom, že veda nedokáže zodpovedať všetky otázky zo žiadnej zo svojich oblastí a tak je to aj v tejto oblasti. Lenže ak niečo nevie, to neznamená, že musí byť nutnou odpoveďou "nadzmyslová" oblasť, oblasť duchovna a považujem pchať duchovno, pretože odpovede z "fyzického" sveta nenachádzam, za nesprávne...
Zopakujem, čo som už písal x-krát, ak i má veda svoje odpovede, pri ktorých sa nepotrebovala odvolávať na iný svet, než je fyzický, to ešte nedokazuje, že "nefyzický" svet neexistuje, ani to, že nemôže pôsobiť na fyzický...
 


331.
označiť príspevok

-era- muž
   30. 4. 2020, 12:48 avatar
Fíha. Príde niekto s kľúčom (presne špecifikovaným... ktovie kto mu ho tak presne vyšpecifikovane vytvoril) a bunka otvorí svoje brány dokorán. To je zvykom u buniek, že otvárajú takto brány každému, kto má kľúč? Kto ešte iný má kľúč?
Prečo by bunka vôbec otvárala slove brány niekomu, kto má kľúč?
A ako je to u človeka s vysokou imunitou? Tiež bunky otvárajú svoje brány každému, kto príde s kľúčom?


334.
označiť príspevok

J.Tull
   30. 4. 2020, 14:36 avatar
-era-, aký kľúč, aké otváranie? Zopakujem, čo som už písal:
"Oklamať" bunku nie je korektný výraz. Často pri vysvetľovaní otázok aj v tejto oblasti používame výrazy, ktoré vyjadrujú ľudské vlastnosti, čo je síce, povedal by som, prirodzené, ale nekorektné..."
Podobne je to aj s výrazmi "kľúč", "otváranie" ... obal bunky nie je múrom s dverami, ale cytoplazmatická membrána:
"Hlavnými enzýmami plazmatickej membrány sú 5'-nukleotidáza a Na-K-transport-ATPáza. Lipidová dvojvrstva pozostáva v ľudských a živočíšnych bunkách z fosfolipidov, glykolipidov a cholesterolu a zvonka sú do nej vpustené glykoproteíny a proteíny, z vnútornej strany len proteíny. Na povrch plazmatickej membrány su naviazané receptorové molekuly, napr. receptory inzulínu, receptory acetylcholínu a protilátky.
K plazmatickej membráne sa často počíta i tzv. glykokalyx, čo je zložitá sieť oligosacharidov, glykoproteínov a glykolipidov, ktorú s plazmatickou membránou spájajú kovalentné väzby" sk.wikipedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
podobne vírus /virión/ má svoj obal:
"kapsid (nazývaný tiež hlavička) - proteínový obal zložený z kapsomér, v ktorom je uložená genetická informácia
niektoré vírusy majú aj ďalšiu obalovú vrstvu zloženú z lipidov a glykoproteínov
niektoré vírusy majú aj ďalšie funkčné proteínové súčasti, ako sú rôzne stopky, doštičky, tŕne, nožičky a pod.
Telo vírusu môže mať viacero tvarov, medzi najznámejšie patria skrutkovitý tvar (helikálny), bičíkatý tvar (komplexný) alebo 20-sten (ikozaedrálny). sk.wikipedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.skónu

Neviem prečo by mali tieto obaly vzájomne reagovať /či nereagovať/ fyzikálno chemicky pôsobiť, presne podľa tých istých pravidiel, princípov, ako hociktoré iné zlúčeniny. Nedokážem opísať ako sa to deje... moje vedomosti sú veľmi biedne... postačia mi len k hmlistému pochopeniu princípu spôsobu... ak však chceš detailnejšie vedieť o týchto veciach, stačí predsa vôľa   a môžeš si ich naštudovať, najmä ak chceš spochybniť nejaké tvrdenie, vo všeobecnosti, dobre by bolo najskôr spoznať to, čo vlastne spochybňujeme a nie vymýšľať to, čo sa údajne tvrdí...
 


335.
označiť príspevok

-era- muž
   30. 4. 2020, 16:31 avatar
Ďakujem, že si mi nechal široký priestor na pochybnosti.
Súhlasí ardun


336.
označiť príspevok

J.Tull
   1. 5. 2020, 10:48 avatar
-era-, hoci si opäť neuviedol konkrétne voči čomu máš pochybnosti, môžem tvrdiť, že si.
„Pochybuješ, teda myslíš; myslíš* teda si.“
V tomto prípade nezáleží na tom, či myslíš racionálne, alebo iracionálne...
Bolo by lepšie, keby si napísal o čom pochybuješ, možno by sme sa vyhli nedorozumeniam, ktoré, domnievam sa, tu sú. Najprv napíšem niečo ešte k bunke. Povrchom bunky, ako som už písal, je cytoplazmatická membrána, ktorá však nie je nepriepustná, ale polopriepustná. Táto je polopriepustnosť je daná jej „fyzikálno-chemickou“ štruktúrou, ktorá umožňuje vnikaniu potrebných živín ako sú cukry, tuky, bielkoviny, hormóny, voda... ale aj vírusom...
Vo všeobecnosti, čím stále viac spoznávame „mikrosvet“ nášho organizmu, nestačíme sa čudovať akým „fantastickým, „zázračným“ je. Obsahuje množstvo takých javov, o ktorých sme predtým nemali ani šajnu, prekračujúcich aj našu fantáziu. Možno za všetkými týmito procesy je nejakým nám neznámym spôsobom „duchovno“, lenže ak pôsobí, potom pôsobí pomocou „fyzikálno-chemických“ dejov, ktoré /dnes/ dokážeme empiricky pozorovať...
 


329.
označiť príspevok

J.Tull
   30. 4. 2020, 12:32 avatar
-era-, nežiadúca zmena funkcie je poškodením a môže spôsobiť i morfologické zmeny, tak ako je to v prípade chrípky. Zmena funkcie bunky môže spôsobiť napríklad poškodenie delenia bunky, čo potom vyvolá chorobu, pričom nemusí spôsobiť morfologické poškodenie...
Úmyslom tej komplikovanej definície, predpokladám, bola snaha vyjadriť choroby v celistvosti – všetky možnosti ...

2. Nedokážem si predstaviť žiadny spôsob ako „nefyzický duchovný svet“ pôsobí na fyzický. To však neznamená, že „nefyzický svet“, včítane takéhoto pôsobenia, nemôže existovať...
Podobne som písal i v poslednom odseku v „328“, písal som viackát aj to, že nie som takým racionalistom, ktorý by tvrdil, že čo sa nedá obhájiť pomocou argumentácie, alebo skúsenosti - čo nie je podporené argumentom, alebo skúsenosťou, treba zavrhnúť; je nepravdivé... uvedomujem si svoje intelektuálne limity, svoju omylnosť – „Neviem skoro nič a aj to sotva“.
Keď mi však niekto bude tvrdiť, že vírusy /baktérie/ sú len identifikátormi choroby, neuverím mu, len preto, že o vírusoch, baktériách, chorobách toho veľa neviem... neuverím, len preto, že o sebe tvrdí, že má o tom svoje poznatky... vo všeobecnosti, neprijímam názor, myšlienku, teóriu na základe autority, ale na základe svojej skúsenosti, skúsenosti v tom najširšom zmysle slova...
 


330.
označiť príspevok

-era- muž
   30. 4. 2020, 12:37 avatar
Mal si niekedy dojem, že som ťa nútil prijať môj názor na základe nejakej autority? Ja nie.


332.
označiť príspevok

J.Tull
   30. 4. 2020, 12:51 avatar
-era-, nepatrí sa odpovedať protiotázkou, napriek tomu tak urobím a následne odpoviem. Pýtam sa tak isto:
Mal si niekedy dojem, že som ťa nútil prijať môj názor na základe nejakej autority?
Nemám ten dojem, ani nikdy som netvrdil, že by si ma k čomukoľvek nútil... keď však niekto, včítane mňa, verejne prezentuje svoje názory, potom sa nemôže čudovať, že vyvoláva aj kritické ohlasy... domnievam sa, že pokiaľ má človek právo verejne prezentovať svoje myšlienky, rovnako má aj právo nesúhlasiť, vyjadriť sa k nim kriticky, najmä ak viac, ako len jednoducho nesúhlasí...
 


333.
označiť príspevok

-era- muž
   30. 4. 2020, 13:01 avatar
Vôbec mi nevadí, keď kritizuješ ty alebo hocikto iný, moje názory. Pokiaľ to celé zostane vo vecnej rovine, je to iba na prospech veci.
Súhlasí J.Tull


292.
označiť príspevok

Lemmy muž
   27. 4. 2020, 10:57 avatar
Pohľad okom do 200W žiarovky bude tak objektívny, že hneď pochopíš, čo je objektívne.


153.
označiť príspevok

Bijoux žena
   24. 4. 2020, 19:04 avatar
137. ich job ale nie je zomierat kvoli debilizmu a nezodpovednosti


155.
označiť príspevok

-era- muž
   24. 4. 2020, 19:08 avatar
Každá práca má svoje špecifické riziká a nie je možné úplne zabrániť ľudským omylom.


134.
označiť príspevok

spm11 muž
   24. 4. 2020, 17:28 avatar
Človek nie je zviera, ako si oklamaní evolucionisti myslia. -To, čo prezentuješ sa volá sociálny Darwinizmus, ktorý bol spúšťačom mnohých genocíd, končiac 2 svetovou vojnou.
Súhlasí -era-, J.Tull


140.
označiť príspevok

Lemmy muž
   24. 4. 2020, 18:27 avatar
To tvrdím aj ja, že človek nie je zviera. Zvieratá sú väčšinou väčšie cicavce, okrem ľudí. Táto výnimka je nutná podmienka pre definíciu zvieraťa. Môže sa použiť v pejoratívnom, expresívnom alebo podobnom žargóne. Ale človek nie je zviera. Keby bol, význam slova zviera by sa stratil. Ľudia odpradávna nazývali zvieratami bizóny, mamuty, a podobne. Človeku sa nadáva do zveri, keď je zlý, grobian, a podobne. Takže netáraj bludy o evolúcii živočíšnej ríše.


141.
označiť príspevok

Ježiš Kristus muž
   24. 4. 2020, 18:28 avatar
Človek je šelma, teda zviera


142.
označiť príspevok

Lemmy muž
   24. 4. 2020, 18:29 avatar
Nemám rád, keď ľudia komolia významy slov. Už sa tu trepalo dve na päť o diskriminácii.


143.
označiť príspevok

Ježiš Kristus muž
   24. 4. 2020, 18:30 avatar
Čo sa ti nepáčilo na šelme?


144.
označiť príspevok

Lemmy muž
   24. 4. 2020, 18:31 avatar
Človek nie je šelma. Šelma je lev, vlk.


145.
označiť príspevok

Ježiš Kristus muž
   24. 4. 2020, 18:32 avatar
Aj leva skolí človek svojou winčestrovkou


146.
označiť príspevok

spm11 muž
   24. 4. 2020, 18:33 avatar
S evolúciou nie je problém, tá prebieha. Problém je s Darwinovým unáhleným zovšeobecnením, že touto cestou vzniká nový fenotyp z iného a tak časom nové rody, čeľade, atď.... To je blud a rozprávka.
Súhlasí Bijoux


147.
označiť príspevok

Lemmy muž
   24. 4. 2020, 18:38 avatar
Problém je len na tvojej strane, pretože robíš chybné, unáhlené úsudky. Nerozumieš sa vede. Máš svoj idol náboženstvo, a tak blúzniš proti vede.


148.
označiť príspevok

spm11 muž
   24. 4. 2020, 18:40 avatar
Problém je na tvojej strane, lebo veríš tvrdeniam ľudí i keď sú to vedci (pre teba bohovia) pričom vôbec nevieš, na čom sú tieto tvrdenia postavené. Pretože sa tomu nerozumieš, nikdy si to podrobne neskúmal. Len veríš, nič viac.
Súhlasí Bijoux


162.
označiť príspevok

J.Tull
   25. 4. 2020, 10:43 avatar
spm11, Ty vieš na čom sú tie tvrdenia postavené? ... skúmal si ich podrobne?   
Súhlasí spm11


163.
označiť príspevok

spm11 muž
   25. 4. 2020, 10:44 avatar
Samozrejme.


164.
označiť príspevok

spm11 muž
   25. 4. 2020, 10:49 avatar
....ja keď niečo študujem (....to, čo ma zaujíma), snažím sa o tom dozvedieť všetko do najmenšej podrobnosti.


165.
označiť príspevok

J.Tull
   25. 4. 2020, 10:58 avatar
spm11, môžeš uviesť zdroje, z ktorých si čerpal svoje podrobné vedomosti? ...   


171.
označiť príspevok

spm11 muž
   25. 4. 2020, 12:16 avatar
Nemôžem, pretože ich bolo veľa. Za všetky teda aspoň dve
www.martinus.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
www.martinus.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí J.Tull


189.
označiť príspevok

J.Tull
   25. 4. 2020, 15:57 avatar
spm11, teóriu "zamrznutej evolúcie" nepoznám... preto sa k nej neviem vyjadriť ... nie som si istý, či dokonca nie je len jednou z teórií makroevolúcie...
 


190.
označiť príspevok

spm11 muž
   25. 4. 2020, 16:16 avatar
Je to teória. ...A o5 ako je pri evolučnej teórii zvykom, založená iba na predpokladoch nie faktoch.  


192.
označiť príspevok

J.Tull
   25. 4. 2020, 16:29 avatar
spm11, Et sú založené na pozorovaných faktoch, rovnako ako každá vedecká teória... sú "predpokladmi", ktoré však vychádzajú z pozorovaných faktov... 


194.
označiť príspevok

spm11 muž
   25. 4. 2020, 16:33 avatar
To si iba myslíš.


197.
označiť príspevok

J.Tull
   26. 4. 2020, 10:38 avatar
spm11, začnem porovnaním. Keď Galileo obhajoval heliocentrický systém, vychádzal zo svojich pozorovaní, z pozorovaných faktov, podobne ako aj Tycho Brahe pri obhajobe geocentrického... na základe nich Johannes Kepler predložil svoju teóriu - zákony a tak urobil aj Isaac Newton, tak isto vychádzajúci z pozorovaných faktov a po ňom Albert Einstein... všetci vychádzali z faktov, líšili sa svojimi predpokladmi....
Podobne Charles Darwin vychádzal z pozorovaných faktov - zachovalo sa množstvo, aj nevydaného písomného materiálu, z ktorých je to evidentné... aj pri neodarwinisti uvádzajú fakty, z ktorých vyvodili svoje predpoklady...
 


200.
označiť príspevok

J.Tull
   26. 4. 2020, 10:50 avatar
... tu je niečo k Darwinovým faktom:
Charles Darwin bol opatrný človek. Kládol si otázky dlho-dlho predtým, než sa odvážil dať nejakú odpoveď. Už od malička sa zaujímal o biológiu. Na želanie svojho otca študuje teológiu na univerzite v Cambridge. Naďalej sa vášnivo venuje biológii a geológii a preto v roku 1831 dostáva ponuku zúčastniť sa výskumnej expedície do Južnej Ameriky na lodi Beagle. Plavba trvala päť rokov. Počas nej pri sledovaní a evidencii zvierat, s ktorými sa počas expedície stretnú, si vedie podrobné zápisky. Po skončení plavby sa Darwinova objaviteľská cesta vlastne iba začala. Vyhodnocuje materiál prinesený z cesty, robí vlastné pokusy a porovnáva s doterajšími poznatkami iných vedcov v oblasti biológie, morfológie, fyziológie, paleontológie a geológie. Zbiera dôkazy od rôznych chovateľov domácich zvierat. Analyzuje rôzne druhy holubov, psov, dobytka, porovnáva a vyhodnocuje širokú pestrosť, ktorú dokázali zabezpečiť šľachtitelia miešaním odrôd. Venoval sa štúdiu orchideí, plazivých rastlín, uskutočňoval experimenty na semenných rastlinách a kostiach domácich zvierat... atď.
 


201.
označiť príspevok

spm11 muž
   26. 4. 2020, 10:50 avatar
Charles Darwin síce vychádzal z pozorovaní, ale tieto svoje pozorovania unáhlene zovšeobecnil a vytvoril ničím podložený predpoklad, že to malo za následok vznik nových čeľadí, tried (a pod) živočíchov v priebehu času. Ty si dobre uvedomuješ, že tomu len veríš.


202.
označiť príspevok

spm11 muž
   26. 4. 2020, 10:55 avatar
On písal dtuhov, ale my už dnes definujeme druh trochu inak - pričom stále neexistuje ustálená definícia toho, čo je to druh. Preto píšem "nových čeľadí, tried (a pod)". Presnejšie by som mal skôr napísať nových rodov, čeľadí, radov, tried, etc.... To je skrátka rozprávka ktorej ako evolucionista veríš, ale nikdy si to nepriznáš, lebo nemôžeš.


204.
označiť príspevok

Lemmy muž
   26. 4. 2020, 10:59 avatar
Keď máš problém s druhom, nemáš problém s definíciou čeľadí alebo tried?


205.
označiť príspevok

Lemmy muž
   26. 4. 2020, 11:00 avatar
S rodom majú napríklad fanaticky problém kuffisti, teda bulvárni kresťania.


210.
označiť príspevok

J.Tull
   26. 4. 2020, 11:13 avatar
spm11, druhy, rody, čelade, triedy... taxonómiu v skutočnosti príroda nepozná. Vytvoril si ju človek, pretože mu pomáha v poznávaní, je to "pomôcka" pre lepšie poznávanie prírody...
 


214.
označiť príspevok

spm11 muž
   26. 4. 2020, 11:50 avatar
J.Tull, skrátka Darwin unáhlene zovšeobecnil svoje pozorovanie na vznik nových fenotypov.


337.
označiť príspevok

Krištof
   1. 5. 2020, 20:24 avatar
Veci v prírode sú v určitom poriadku, systéme. Sú prirodzene v triedach, skupinách podľa vzájomnej blízkosti, podobných vlastností, odlišných od vecí v iných skupinách... Človek to len zisťuje, konštatuje (hoci niekedy nedokonale). Viď napr. periodická sústava prvkov. Tie veci tam predsa nie sú chaoticky alebo náhodne dané... Napr. skupiny kovov, vzácnych kovov, plynov... Rôzne druhy materiálov... Objekty vo vesmíre: galaxie, hviezdy, planéty...
Klasifikácia je usporiadanie organizmov do skupín podľa fyziologických, anatomických, genetických a iných vlastností: ryby, vtáky, plazy, cicavce... Vedecká klasifikácia je spôsob identifikovania a zoskupovania organizmov podľa vzájomných príbuzenských vzťahov do skupín. Napr. skupina rýb, v ktorej všetky organizmy majú určité spoločné základné vlastnosti, sa líši od iných skupín s rozdielnymi vlastnosťami, napr. od vtákov. Základnými jednotkami Linnéovskej klasifikácie sú (hierarchicky od najmenšieho po najväčší) druh, rod, čeľaď, rad, trieda, kmeň (v rastlinnej ríši nazývaný oddelenie) a ríša. Ale niekedy je pre ľudí ťažké presne ich identifikovať, zaradiť...


203.
označiť príspevok

Lemmy muž
   26. 4. 2020, 10:57 avatar
Dnešná veda sa nezaoberá darvinizmom, len berie na vedomie, že Darwin mal správne poznatky vo svojom čase. To je všetko. Nenašiel sa žiadny záznam, ktorý by spochybnil Darwina, naopak, všetky nové poznatky nadväzujú na Darwina. Nemožno vo vede očakávať, že všetci sú najmúdrejší. To, v čom sa Darwin pomýlil, sa jednoducho vo vede dnes ignoruje, uznáva sa, že Darwin mal niektoré myšlienky chybné, ale nemajú vplyv na dnešné vedecké poznatky o evolúcii. Žiaden náboženský fanatik to nevie vyvrátiť.
Súhlasí Boris, J.Tull


206.
označiť príspevok

Boris muž
   26. 4. 2020, 11:00 avatar
V skratke, Darwin objavil správny koncept, napriek tomu mal nejaké chyby v úvahách, ale to mal aj Einstein. Koncept, alebo celok je však správny.


207.
označiť príspevok

Lemmy muž
   26. 4. 2020, 11:07 avatar
Na chybách dne už nezáleží. Dôležitý fakt je, že evolúcia je pravdivá, a nábožní si môžu treiskať hlavu o stenu.
Súhlasí Boris


209.
označiť príspevok

Boris muž
   26. 4. 2020, 11:10 avatar
Len tí fanatickí. Inak je evolúcia obsiahutá aj v biblii. Najprv rastlinstvo, potom zvieratá a až napokon človek. To je evolúcia.
Súhlasí J.Tull, djjaro


211.
označiť príspevok

J.Tull
   26. 4. 2020, 11:17 avatar
Boris, dá sa vyčítať aj z niektorých veršov, napr.":
"Potom Boh povedal: „Zem, vydaj živé bytosti podľa svojho druhu: dobytok, plazy a divú zver podľa svojho druhu!“ A stalo sa tak"
 
Súhlasí Boris, djjaro


212.
označiť príspevok

Boris muž
   26. 4. 2020, 11:19 avatar
J.Tull, no nieje to krása? Veriaci popierajú evolúciu, lebo im to tak údajne písmo káže, pri tom písmo hovorí niečo iné...  


225.
označiť príspevok

djjaro muž
   26. 4. 2020, 12:31 avatar
212,, Boris ja nepopieram EVOLUCIU
Súhlasí Boris


227.
označiť príspevok

spm11 muž
   26. 4. 2020, 12:32 avatar
Tvoj postoj nie je dôkaz.


228.
označiť príspevok

Boris muž
   26. 4. 2020, 12:33 avatar
To je fajn jaro. Zabudol som napísať "časť veriacich".
Súhlasí djjaro


230.
označiť príspevok

djjaro muž
   26. 4. 2020, 12:34 avatar
228 Boris viem ze som debil,,,
Ale aj viem ze ADAM =DOSLOVNE CLOVEK A kludne to mohol byt aj homo erectus
Pospinali si teda fikove listie a urobili si zastery
Súhlasí Boris


233.
označiť príspevok

djjaro muž
   26. 4. 2020, 12:35 avatar
Ta knizka ma mnoho vyzamov
Je v nej zahrnuta aj evolucia ,,,,,,,
podla hmoty
ale podla duchovnej podstaty je to inaksie


237.
označiť príspevok

spm11 muž
   26. 4. 2020, 12:38 avatar
Aj keby tá kniž neexistoval. Vznik špecificky usporiadaného reťazca trebárs rhodopsínu metódou pokus omyl tak, aby dokázal premeniť fotón na akčný potenciál pre synapsie, je námet pre humoristickú reláciu Andera z Košíc.


234.
označiť príspevok

Boris muž
   26. 4. 2020, 12:36 avatar
Potom debil niesi jaro, lebo sa snažíš používať rozum a hľadáš logické vysvetlenia. Palec hore  


236.
označiť príspevok

djjaro muž
   26. 4. 2020, 12:37 avatar
234Ale SOM debil a to az kral debilov     


238.
označiť príspevok

Boris muž
   26. 4. 2020, 12:38 avatar
V poriadku, potom je každý svojím spôsobom debil.
Súhlasí djjaro


239.
označiť príspevok

djjaro muž
   26. 4. 2020, 12:39 avatar
A este aby VERIACI nepoedali ze som nespravodlivy          
Biblia sa pisala mnoho rokov po adamovi
A to znamena ze ten co ju spisal bol debil nad debila ,,,,    
A hladal co sa mohlo na zaciatku stat ,, to v zahradke ,,,      
A preto je napisane tak ako je aby aj debili pochopili 


243.
označiť príspevok

djjaro muž
   26. 4. 2020, 12:40 avatar
Foton vyjde na svetlo sveta
ZE CLOVEK JE TYM STROMOM POZNANIA DOBRA A ZLA A BOH SA PRECHADZAL V NOM AZ POKIAL NEZHRESIL ,                              
Súhlasí Boris


244.
označiť príspevok

djjaro muž
   26. 4. 2020, 12:42 avatar
bORIS ABY SOM NEZABUDOL ,,,
Nejde len o evoluciu hmoty a tvorstva ale
HLAVNE O EVOLUCIU MYSLENIA ,,,


246.
označiť príspevok

Boris muž
   26. 4. 2020, 12:42 avatar
To je zaujímavé jaro.


249.
označiť príspevok

djjaro muž
   26. 4. 2020, 12:45 avatar
NO VED Kristus povedal KRALOVSTVO JE ,,,,,VO VAS ,,,,,,


251.
označiť príspevok

djjaro muž
   26. 4. 2020, 12:45 avatar
CHRAM bozi to nieje len kamen ,,,,,
chram bozi nemoze byt zniceny pokial v nom prebyva BOH


261.
označiť príspevok

Krištof
   26. 4. 2020, 13:12 avatar
To, že možno čiastočná evolúcia je naznačená v biblickom Genezis, by mohlo platiť o prírode, o živočíchoch okrem človeka. Toho podľa Genezis stvoril Boh priamo.
Gn 1,24-25: "Potom Boh povedal: "Zem, vydaj živé bytosti podľa svojho druhu: dobytok, plazy a divú zver podľa svojho druhu!" A stalo sa tak. Boh urobil divú zver podľa svojho druhu, dobytok podľa svojho druhu i všetky plazy podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré."

Ale ohľadom človeka tam nie je žiadne "nech aj človeka vydá zem".
Gn 1,26-27; 2,7: "Nato Boh povedal: "Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. ... Vtedy Pán, Boh, utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier dych života. Tak sa stal človek živou bytosťou."
"Utvoril z hliny zeme" znamená, že prirodzené ľudske telo je logicky z pozemskej prirodzenej látky; "vdýchol do jeho nozdier dych života" čiže oživovacieho ducha, dušu... Zach 12,1: "Pán, ktorý rozostrel nebesá a založil zem, ktorý utvoril ducha v človeku".


262.
označiť príspevok

djjaro muž
   26. 4. 2020, 13:13 avatar
Prach zeme mohlo byt aj duchovne telo ,


263.
označiť príspevok

djjaro muž
   26. 4. 2020, 13:22 avatar
teda takto --- ako a odkial sa dostal do cloveka DUCH


216.
označiť príspevok

spm11 muž
   26. 4. 2020, 11:54 avatar
Sprostosti. Napíš ako náhodnými kombináciami a výberom vznikol trebárs rhodopsín a bude dosť.


219.
označiť príspevok

Boris muž
   26. 4. 2020, 11:59 avatar
Ziatiaľ nepozorovaný jav ešte nehovorí o tom, ze neexistuje. Máme dôkazy o jeho následkoch. Tak sa pracuje aj v astronomii.


220.
označiť príspevok

spm11 muž
   26. 4. 2020, 12:06 avatar
Fakt, že nik ešte nepozoroval špagetové monštrum nehovorí o tom, že neexistuje.   ...Máš prd a nie dôkazy. Len more domýšľavosti a fantázii.


223.
označiť príspevok

Boris muž
   26. 4. 2020, 12:21 avatar
Arogancia ti nijako nepomôže.


224.
označiť príspevok

spm11 muž
   26. 4. 2020, 12:26 avatar
Byť arogantný k jasným hlúpostiam je správne.


226.
označiť príspevok

Boris muž
   26. 4. 2020, 12:31 avatar
Nikdy to nieje správne a dokonca to niesu hlúposti.
Už som ti to písal. Snažíš sa používať zatiaľ nevysvetlené veci na dokazovanie stvorenia hotového sveta, aj druhov.
Tých nevysvetlených vecí je promile, zatiaľ čo jasných dôkazov sú spústy.
Nerozumiem, prečo to robíš. Nemá to najmenší význam, keďže aj biblia hovorí o evolúcii.


229.
označiť príspevok

spm11 muž
   26. 4. 2020, 12:34 avatar
Venovať pozornosť hlúpostiam typu "plochá zem" je marenie času. Väčšina z nás nevidela Zem guľatú. To ale neznamená, že mám teraz dokazovať plochozemcom opak.


231.
označiť príspevok

Boris muž
   26. 4. 2020, 12:35 avatar
Prečo používaš takéto nezmysly?


232.
označiť príspevok

spm11 muž
   26. 4. 2020, 12:35 avatar
Lebo takým nezmyslom veríš.


235.
označiť príspevok

Boris muž
   26. 4. 2020, 12:36 avatar
To nieje pravda. Prečo klameš?


240.
označiť príspevok

spm11 muž
   26. 4. 2020, 12:39 avatar
Je to pravda a ty to dobre vieš. Len sa zas krútiš ako had. (Ako vždy a vo všetkom.)


242.
označiť príspevok

Boris muž
   26. 4. 2020, 12:40 avatar
Klasika. Ak nevieš, nechceš diskutovať, načo to robíš?


247.
označiť príspevok

spm11 muž
   26. 4. 2020, 12:43 avatar
Diskutovať s tebou o plochej Zemi? A načo?


250.
označiť príspevok

Boris muž
   26. 4. 2020, 12:45 avatar
V plochú Zem veríš ty.
To jest vznik Zeme za šesť pozemských dní spolu so všetkým životom na nej. Ja ťa za to nebudem vysmievať. Len je mi to nepochopiteľné, ako niekto,kto si váži vedu, môže veriť takémuto nezmyslu. O to viac, ak máme milióny dôvodov simyslieťniečoiné.


253.
označiť príspevok

spm11 muž
   26. 4. 2020, 12:48 avatar
Ak by som v plochú Zem veril, bol by som na tom stále lepšie ako ty, ktorý veríš vo vznik nových proteínov a fenotypu metódou pokus-omyl.


254.
označiť príspevok

Boris muž
   26. 4. 2020, 12:50 avatar
Veda hovorí, ze 99 percent zvierat, aj rastlín vyhynulo. Áno, je to pokus-omyl.


255.
označiť príspevok

spm11 muž
   26. 4. 2020, 12:52 avatar
Vyhynutie pozorujeme. Vznik nových Rodov nie. Preto logicky prevláda vyhynutie nad údajnou evolúciou, čiže už by sme tu logicky nemali nič, len kamene.


256.
označiť príspevok

Boris muž
   26. 4. 2020, 12:54 avatar
Koľko pozorujeme? storočie? Dve storočia? Čo je to v mierke času vývoja na Zemi?


257.
označiť príspevok

spm11 muž
   26. 4. 2020, 12:57 avatar
Pri tom množstve rodov čo existujú, by sa mal objaviť aspoň jeden za 10 rokov. A stále nič. Stále pozorujeme len zmeny vrámci jedného rodu. Naviac zmeny sú evidentne revezribilné, čiže žiaden posun vpred:

http://www.youtube.com/watch?v=jcAZRSaMbU4 Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


258.
označiť príspevok

Boris muž
   26. 4. 2020, 13:02 avatar
Ani za 1000 rokov sa nemusí objaviť...Jednostaj používaš násilné myslenie.


259.
označiť príspevok

spm11 muž
   26. 4. 2020, 13:04 avatar
Aj keby, veď mysli: zatiaľ čo sa objaví 1 nový druh 100 iných vyhynie. Takže jasné, že už by tu boli dávno len kamene. (Pričom vývoj nového fenotypu je ako vznik pythagorovej či inej zmysluplnej vety z reťazca "hjbgbsjnkjsfdejh". ...A to som ešte veľmi mierny. V skutočnosti je to ešte väčšia humoreska)  


260.
označiť príspevok

spm11 muž
   26. 4. 2020, 13:11 avatar
Máme tu 8,7 milióna živočíšnych druhov a v rozprávke sa píše, že sa vyvinuli za posledných 600 milioooooooonov   rokov. Nakoľko sa jedná o exponenciálne vetvenie, tak dnes už by sme mali pomaly každý rok pozorovať vznik nového druhu. A nič. Prečo? Znalým kombinatoriky netreba na túto otázku ani odpovedať.  


264.
označiť príspevok

Boris muž
   26. 4. 2020, 13:29 avatar
Máš tam vážne nedostatky. Za prvé neberieš v ohľad, že vymieranie dnes je vo vačšinovom merítku spôsobené človekom, nie prírodou samotnou.
Za druhé, to exponenciálne vetvenie je pravidelne brzdené aj prírodnými katastrofami.


265.
označiť príspevok

spm11 muž
   26. 4. 2020, 13:33 avatar
Vyhynutie bolo vždy. To, že dnes je prítomné vo zvýšenej miere nič nemení na skutočnosti, ktorú som popísal v 259.

Je úplne irelevantné, že je exponenciálne vetvenie niečim brzdené. Kladogramy jednoznačne popisujú vetvenie. To, že od exponenciály odpočítaš nejaké konštanty nič nemení na skutočnosti, že dnes by sme mali každých 1-10 rokov pozorovať vznik nových rodov. A nič.


266.
označiť príspevok

Boris muž
   26. 4. 2020, 13:36 avatar
K tomu som zabudol pripomenúť, že vyznamné evolučné skoky boli nárazové, nemali plynulý chod.
To potvrdzujú nálezy. Takže žiadnych 10 rokov. Aj tisíce rokov môže byť bez významných zmien a napokon za 100 rokov sa udejú náhlea rozsiahle zmeny. Vplyv na to má zrejme životné prostredie.
Súhlasí djjaro


267.
označiť príspevok

spm11 muž
   26. 4. 2020, 13:38 avatar
Táraš vymyslené hlúposti. Žiaden evolucionista nehovorí o skokových zmenách, lebo by si nakakal do teórie. To len ty a tebe podobní tu čosi také splietaš. Ako si predstavuješ skokovú zmenu? Včera tu nebolo oko a dnes tu je? Veď to je zázrak.  


268.
označiť príspevok

Boris muž
   26. 4. 2020, 13:44 avatar
A sme zase tam, kde sme skončili aj naposledy. To, čo ti nesedí do krámu, sú vymyslené hlúposti.
Je nemám nič proti tomu, čomu veríš. Len takto sa diskusia nevedie.


269.
označiť príspevok

spm11 muž
   26. 4. 2020, 13:45 avatar
No vidíš, ako si znovu svoje nemyslenie vykrývaš výmyslami a chronickou neznalosťou ET.


215.
označiť príspevok

spm11 muž
   26. 4. 2020, 11:52 avatar
Nikto nikdy nepozoroval vznik novej genetickej informácie (z ktorej plynie nový fenotyp) metódou pokus - omyl. To samo o sebe stačí na to, aby sme neodarwinizmus poslali do ríše rozprávok. ....Veď logicky ani nemôže, pretože kombinatorika nepustí.


241.
označiť príspevok

Boris muž
   26. 4. 2020, 12:39 avatar
Nikto nikdy nepozoroval vznik čiernej diery..............
Máš zlý spôsob argumentácie.


245.
označiť príspevok

spm11 muž
   26. 4. 2020, 12:42 avatar
Existencia čiernych dier vyplýva zo vzťahu r=2G.m/r^2, čiže je ich existencia vysoko pravdepodobná. Zas ako obvykle miešaš traktory so zemiakmi.


248.
označiť príspevok

Boris muž
   26. 4. 2020, 12:43 avatar
Tak isto vychádza vývoj nových druhov z postupných malých mutácií.


252.
označiť príspevok

spm11 muž
   26. 4. 2020, 12:47 avatar
Vôbec nie. To je ako tvrdiť, že pythagorova veta vznikne z reťazca povedzme "kljngdkjbgjkds lkjgdfskjgkj" mutáciami a výberom. Čiže o5 námet pre humoristickú reláciu Andera z Košíc. Už si to raz uvedom a netrep nezmysly.


208.
označiť príspevok

J.Tull
   26. 4. 2020, 11:08 avatar
spm11, tvrdil si:
"Je to teória. ...A o5 ako je pri evolučnej teórii zvykom, založená iba na predpokladoch nie faktoch."
k tomuto Tvojmu tvrdeniu boli zamerané moje príspevky... jeho tvrdenie o vzniku nových čeľadí, tried (a pod), nebolo unáhlené už len preto, že sám hovorí o predpoklade, ktorý mu vyplynul z pozorovaní a to nielen z pozorovaní živočíšnej, rastlinnej ríše, ale aj geologických a nie v poslednom rade z poznatkov svojej doby v relevantných oblastiach a ich konfrontáciou...
Verím? ... nehovoril by som tu o viere... nemám problém zmeniť svoje presvedčenie, pokiaľ objavím objektívne spochybnenie... poznám mnohé argumenty proti nej, argumenty hlavných predstaviteľov ID, ale ani jeden nevychádza z pozorovaných faktov takým spôsobom, ako je to u neodarwinistov, pričom často používajú polopravdy, prekrúcanie...
 


217.
označiť príspevok

spm11 muž
   26. 4. 2020, 11:58 avatar
Veď ti celý čas vysvetľujem, že to čomu veríš, je založené iba na predpokladoch a nie faktoch.

Pozri sa, ty postupuješ takto: "som presvedčený, že špagetové monštrum existuje". "nemám však problém zmeniť svoje presvedčenie, pokiaľ objavím objektívne spochybnenie..


271.
označiť príspevok

J.Tull
   26. 4. 2020, 14:24 avatar
spm11, neriešil som, či špagetové monštrum existuje, alebo nie... ale ET som "riešil". Svojim nedokonalým laickým rozumom som študoval o čom tieto teórie sú a rovnako som študoval aj oponentúru... a na základe toho som nadobudol svoje presvedčenie... preto tvrdím, že nejde o vieru, ale o presvedčenie, ktoré som získal na základe oboznamovania sa z ET, ako aj jej kritikou...  


274.
označiť príspevok

spm11 muž
   26. 4. 2020, 14:31 avatar
No dobre. Tak budeš teda schopný popísať zmeny, ktoré viedli napr ku vzniku rhodopsínu z jeho proteínových predchodcov. Toto presvedčenie by ma zaujímalo - teda aká bola funkcia každého člena danej postupnosti. Koľko zmien bolo treba k prechodu do ďalšieho člena (pravdepodobnosť) a aká bola funkcia nového člena. Atď až po rhodopsín.  


213.
označiť príspevok

J.Tull
   26. 4. 2020, 11:25 avatar
spm11, Ty čomu veríš? Napríklad líška je jeden druh a vlk, šakal, hyena, pes, sú už iné druhy? ... alebo homo sapiens sapiens je jeden druh a homo neanderthalensis, či homo erectus ... už iný?
 


218.
označiť príspevok

spm11 muž
   26. 4. 2020, 11:59 avatar
J.Tull homo sapiens disponuje fenotypom, ktorý vlk, šakal, hyena, pes nemajú. Preto logicky nemohol vzniknúť z nich.  


270.
označiť príspevok

J.Tull
   26. 4. 2020, 14:16 avatar
spm11, nerozumiem čo /kto/ nemohlo vzniknúť z čoho /koho/... nepýtal som čo /kto/ z čoho /koho/ mohlo vzniknúť. Pýtal som sa, napíšem onými slovami:
Sú líška, vlk, šakal, hyena, pes... jedným druhom, alebo každý z nich je odlišným druhom?
a pod. sa pýtam
homosapiens sapiens, homo neanderthalensis, či homo erectus ... sú jeden a ten istý druh, ale každý z nich je samostatným druhom...
 


272.
označiť príspevok

spm11 muž
   26. 4. 2020, 14:26 avatar
homosapiens sapiens, homo neanderthalensis, či homo erectus nie sú jeden a ten istý druh.


276.
označiť príspevok

J.Tull
   26. 4. 2020, 14:45 avatar
spm11, ako je to s líška, vlk, šakal, hyena, pes... sú jedným druhom?

a čo Homo habilis, Homo antecessor, Australopithecus afarensis ... tiež sú tým istým druhom ako Homo sapiens sapiens?
 


278.
označiť príspevok

spm11 muž
   26. 4. 2020, 14:52 avatar
Opakujem oznam:
homosapiens sapiens, homo neanderthalensis, či homo erectus nie sú jeden a ten istý druh, ako Homo sapiens sapiens


280.
označiť príspevok

J.Tull
   26. 4. 2020, 15:04 avatar
spm11, ospravedlňujem sa zle som si to prečítal... ak nie sú jedným druhom, potom ako vznikli? 


282.
označiť príspevok

spm11 muž
   26. 4. 2020, 15:08 avatar
Stvorení Bohom.


149.
označiť príspevok

Bijoux žena
   24. 4. 2020, 18:41 avatar
147. lemmy, aj tí veriaci vedci , aj tie vedecké osobnosti nominovaní na nobelovky , len blúznia? všetci blúznia len ty si lietadlo  
Súhlasí spm11


150.
označiť príspevok

Lemmy muž
   24. 4. 2020, 18:51 avatar
Keď sa pýtaš, tak cituj, ktorý nobelista tvrdí, žer človek je zviera? Hlupák sa môže vyjadriť, ako mu zobák narástol. Všimni si, že som použil slovo zobák.


152.
označiť príspevok

spm11 muž
   24. 4. 2020, 18:59 avatar
Pre teba je typické, že svoju neznalosť nahrádzaš urážkami a odbiehaš od témy.
Súhlasí Bijoux


156.
označiť príspevok

Bijoux žena
   24. 4. 2020, 19:08 avatar
152. a to ešte máme štastie ked si lemmy prečíta úvod a vie na akú tématiku reaguje  
Súhlasí spm11


157.
označiť príspevok

spm11 muž
   24. 4. 2020, 19:10 avatar
v   v


167.
označiť príspevok

J.Tull
   25. 4. 2020, 11:09 avatar
Bijoux, vedela by si napísať tie vedecké osobnosti nominovaní na nobelovky, ktoré spochybňujú ET, ako aj ich odbornosť, v ktorej boli nominovaní... tí veriaci, ktorí uznávajú ET blúznia?   


180.
označiť príspevok

Bijoux žena
   25. 4. 2020, 13:31 avatar
167. J.tull bola tu uz téma o nich. medzi nimi aj nositelia


196.
označiť príspevok

J.Tull
   26. 4. 2020, 10:20 avatar
Bijoux, pamätám si tú tému /ak ma pamäť neklame, boli dve jedna Fotónova a druhá Lemmyho ako reakcia/, len ju neviem nájsť. Reagoval som v nej. Bol to len zoznam vedcov, bez toho, aby bolo konkrétne uvedené ich spochybňovanie, ktoré však, dovolím si tvrdiť, na rozdiel od ich vedeckých prác, ktoré však nesúvisia, nemajú nič spoločné a to ani jedna, s ET, boli ich, osobné, "súkromné" názory ... V tej téme bol v zozname uvedený aj Prof. RNDr. Emil Paleček DrSc., ktorého som citoval. Zopakujem jeho myšlienky:
"Jaké závěry jsem při svém přemýšlení o darwinizmu učinil? I nadále si myslím, že Darwinova teorie patří k velkým vědeckým teoriím a že v dohledné době nezanikne, i když věda odhalí další důležité mechanizmy, které se mohou při evoluci uplatňovat. Přikláním se však k názoru Michaela Behea (americký biochemik, vlivný představitel hnutí Inteligentního plánu a autor knihy Darwinova černá skříňka), že chybějí přesvědčivé důkazy pro neodarwinistická tvrzení, že sama Darwinova teorie postačuje v současné době k vysvětlení vzniku a vývoje života na Zemi. Naše vědomosti o vzniku života na Zemi jsou natolik kusé, že neumožňují žádná kategorická, a přitom pravdivá a vědou podložená prohlášení (určená pro veřejnost) o tom, jak život vznikl. Pokud se tyto vědomosti stávají základem nových ideologií, stojí tyto ideologie na vratkých nohou."
Z uvedeného vyplýva, že nespochybňuje ET, ale naturalizmus, vieru, že existuje len "sebestačná príroda", že neexistuje nijaký duchovný princíp odlišný od prírody, neexistuje žiadne transcedentno...
 


198.
označiť príspevok

Lemmy muž
   26. 4. 2020, 10:41 avatar
Behe je len táraj, nič proti darvinizmu v knihe nedokázal. Nič, napísal len svoje pletky.


199.
označiť príspevok

Lemmy muž
   26. 4. 2020, 10:43 avatar
Evolúcia je fakt, a nie sú žiadne dôkazy proti evolúcii. A náboženské pletky ma nezaujímajú. Na vedu nemajú teisti!
Súhlasí Boris


221.
označiť príspevok

spm11 muž
   26. 4. 2020, 12:14 avatar
Evolúciu tu nik nespochybňuje. Vznik nových rodov, čeľadí atď touto cestou je však blud. Rovnako, ako existencia vášho ˇpagetového monštra.


273.
označiť príspevok

J.Tull
   26. 4. 2020, 14:31 avatar
spm11, niet jediného jedného objektívneho dôkazu, ktorý by spochybnil ET ako celok... väčšina tzv. dôkazov, sú pseudodôkazy, vrtenia... bludy... najčastejšie z radou ID-čkárov /o kreacionistoch radšej pomlčím.../
Na druhej strane je nespočet poznatkov v rôznych oblastiach vedy, ktoré minimálne ET potvrdzujú ... 


275.
označiť príspevok

spm11 muž
   26. 4. 2020, 14:34 avatar
Naopak: Niet jediného dôkazu, ktorý by podporil ET - tj, že metódou náhodných zmien a výberu by bolo možné vytvoriť jeden proteín z iného, ktorý sa zásadne líši usporiadaním aminokyselín. To samo o sebe ako dôkaz stačí. Prečo? Lebo kombinatorika.


222.
označiť príspevok

spm11 muž
   26. 4. 2020, 12:19 avatar
Blbosť. Proti neodarwinizmu boli vznesené jasné dôkazy, ktoré neboli a ani nikdy nebudú vyvrátené:

http://www.youtube.com/watch?v=3k4AX4VkE94 Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


277.
označiť príspevok

J.Tull
   26. 4. 2020, 14:48 avatar
spm11, vyber jeden jediný jasný dôkaz proti neodarwinizmu ...
 


279.
označiť príspevok

spm11 muž
   26. 4. 2020, 14:57 avatar
Neexistencia dôkazu. Vedecký dôkaz je založený na schopnosti laboratórne dokázať zopakovať pokus. Nikto nikdy neukázal, ako vznikne proteín z iného, zásadne odlišného, metódou náhodných zmien a výberu. ....Po druhé, je to dokonca nemožné, pretože každý zdatnejší matematik si vie dopočítať variácie s opakovaním a hneď získa predstavu o zanedbateľne nízkej pravdepodobnosti takéhoto modelu.  


281.
označiť príspevok

J.Tull
   26. 4. 2020, 15:07 avatar
spm11, žiadna z ET netvrdí, že vzniká proteín z iného zásadne odlišného a už vôbec nie náhodnými zmenami... 


283.
označiť príspevok

spm11 muž
   26. 4. 2020, 15:10 avatar
Samozrejme, že tvrdí, len o tom nevieš. Hromadením náhodných zmien a výberom boli údajne vybudované všetky proteíny z iných. Biodiverzita.


284.
označiť príspevok

J.Tull
   26. 4. 2020, 15:39 avatar
spm11, ET tvrdia, že zmenou jedného písmenka DNA genetického kódu sa napríklad vytvorí miesto prolínu treonín... nikde netvrdí, že drobnou zmenou povedzme génu ACU sa vytvorí fenylalanín...  


101.
označiť príspevok

spm11 muž
   24. 4. 2020, 14:28 avatar
Nie je náhodou aj to, keď sú cez sviatky zatvorené obchody diskriminácia? Tých, čo tie sviatky neuznávajú.


105.
označiť príspevok

Bijoux žena
   24. 4. 2020, 14:39 avatar
spm11, povedz mi aky to má zmysel, ze ostatní sa musia zrieknut medzi 9 - 11 hod nákupov, vybavovačiek etc . aby sa "dochodcovia" neinfikovali . ked oni nemajú to záujem dodrziavat .
alebo v koho mene mindzuje tento popleteny majko1?


107.
označiť príspevok

spm11 muž
   24. 4. 2020, 14:43 avatar
Už som bol svedkom toho, že dôchodcov bežne púšťajú do obchodu aj po 12-tej (vtedy ešte platila 12-ta hodina). Vtedy to fakt zmysel nemá. Musí to byť nastavené ako buď, alebo.


116.
označiť príspevok

Bijoux žena
   24. 4. 2020, 15:03 avatar
107. čize pozitívna diskriminácia má zmysel


121.
označiť príspevok

spm11 muž
   24. 4. 2020, 15:15 avatar
To nie je diskriminácia - čiže znevýhodňovanie niekoho bez relevantnej príčiny. Ide tu o pomoc a ochranu zdravia.


175.
označiť príspevok

majko1 muž
   25. 4. 2020, 12:53 avatar
Som si istý že nič nechápeš lebo nechceš........Obchody cez sviatky sú zatvorené pre všetkých a nie pre vybratú vekovú skupinu.....


102.
označiť príspevok

J.Tull
   24. 4. 2020, 14:34 avatar
majko1, s tou sobotou to riadne prehnali... najprv som sa domnieval, keďže Matovič sa vyjadril nejednoznačne - niečo v zmysle: "Pondelok až piatok sú pre seniorov vyhradené časy od 9:00 do 11:00. V sobotu to neplatí"
- že v sobotu môžu nakupovať bez časového obmedzenia.   Nechcel som veriť, že nás až takto obmedzí...
 


100.
označiť príspevok

J.Tull
   24. 4. 2020, 14:27 avatar
majko1, malý milión chrípok je obrazné vyjadrenie... mám osobnú skúsenosť. Ochorel som na chrípku, z ktorej som sa nevedel dostať... užíval som antibiotiká - boli neúčinné... odobrali mi výtery z hrdla, nosa a zistilo sa, že som mal chrípku, ktorá v tej dobe nebola tak rozšírená /na ktorú boli antibiotiká zamerané.../ a až na základe zistenia z odberov som dostal účinnejšie lieky... aj pri očkovaní sa očkuje zmes pre predpokladané chrípky, ktorá však nezaberá, ak sa človek nakazí chrípkou, proti ktorej očkovaný nebol...
 


103.
označiť príspevok

spm11 muž
   24. 4. 2020, 14:35 avatar
Chrípka je vírusové ochorenie. Antibiotiká sú lieky ničiace alebo spomaľujúce rast baktérii. Antibiotiká sú teda proti chrípke neúčinné.
Súhlasí Bijoux, J.Tull, Rasto11


108.
označiť príspevok

spm11 muž
   24. 4. 2020, 14:47 avatar
....a okrem toho najnovšie sa zistilo, že: "Až 73 percent pacientov na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS) v Británii sú muži a až takmer 74 percent nakazených má nadváhu či obezitu. Tieto údaje naznačujú, že ľudia s nadváhou majú výrazne menšiu šancu uzdraviť sa." www.tvnoviny.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


112.
označiť príspevok

spm11 muž
   24. 4. 2020, 14:53 avatar
Takže vyzerá to tak (ak sa to potvrdí), že obézni ľudia dopadnú podobne, ako dôchodci. Časový harmonogram vstupu do obchodov.


109.
označiť príspevok

J.Tull
   24. 4. 2020, 14:47 avatar
spm11, nie som odborník... podľa všetkého som mal asi nejakú bakteriálnu infekciu dýchacích ciest... nič to však nemení na skutočnosti, že vírusov vyvolávajúcich chrípku a teda aj chrípok je habadej...
 
Súhlasí spm11


110.
označiť príspevok

spm11 muž
   24. 4. 2020, 14:48 avatar
Jasné. Avšak tento vírus (SARS-cov2) je dosť iný. Jednak zomiera vyššie percento nakazených - a postihuje aj iné orgány, ako pľúca. Zdá sa, že je to fakt pliaga.
Súhlasí J.Tull


125.
označiť príspevok

Osvietený muž
   24. 4. 2020, 15:49 avatar
Vláda schválila nech si dôchodci nakupujú kedy chcú . Keď im to tak veľmi chýba srať na nich .

Opatrenie sa navyše dotklo aj pracujúcich dôchodcov, medzi nimi aj lekárov, na ktorí sa vzťahuje stav núdze. Ich povinnosťou je ordinovať a preto si vo vyhradených časoch nestihli vôbec nakúpiť.

„Od platnosti uvedeného opatrenia Úrad verejného zdravotníctva SR prijal k uvedenej problematike množstvo podnetov, najmä zo strany pracujúcich seniorov. Úrad verejného zdravotníctva SR vníma ich argumenty. Z tohto dôvodu sa hlavný hygienik SR rozhodol k operatívnemu prehodnoteniu opatrenia tak, že prevádzky budú môcť obsluhovať seniorov aj mimo vyhradený nákupný čas,“ uviedla Račková.

Seniori by však mali využívať na nákupy predovšetkým vyhradený čas od 9. do 11. hodinou. Ak je to možné, mali by o nákup v iných časoch požiadať príbuzných, známych, susedov alebo môžu využiť služby samospráv, ktoré ponúkajú pomoc s nákupmi.
Súhlasí J.Tull


138.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   24. 4. 2020, 18:01 avatar
V TV si uznali chybu, bol tam Krajčí a ešte jeden muž, zastupoval sociálne veci a prácu, a priznali, že urobili v tomto chybu, že si to uvedomil až vtedy, keď sa ho zn?my pýtal, že kedy má ísť do obchodu, keď od rána do poobedia ordinuje. ..
Spomenul to aj v súvislosti s tým, že robia túto vec prvý krát a že ich cieľom nebolo ukracovať starších ľudí. Nedali to proste s nenávistnými emóciami. ..

Inak vždy urobíš chybu, keď pracuješ na niečom veľkom.
Súhlasí Bijoux


151.
označiť príspevok

Bijoux žena
   24. 4. 2020, 18:59 avatar
zuzka8 , ved toto je úplne nová situácia . aj školy a iné inštitúcie boli naposledy takto zavreté cez druhú svetovú vojnu . kritizovat je najlahšie


158.
označiť príspevok

majko1 muž
   25. 4. 2020, 09:19 avatar
Takže záverom tejto témy-hlavný hygienik to protiústavné nariadenie po 2 dňoch platnosti zrušil........Ale tunajším doritilezom to nedošlo a stále obhajujú neobhájitelné a vyjadrujú sa neslušne voči starším, aj vy budete starí to vás asi ešte nenapadlo........  


161.
označiť príspevok

spm11 muž
   25. 4. 2020, 10:31 avatar
Som zvedavý čo by si robil, keby si bol premiérom ty. Kvákať a chronicky sa sťažovať na všetko dokáže každý.
Súhlasí Osvietený


193.
označiť príspevok

Osvietený muž
   25. 4. 2020, 16:32 avatar
majko ustavný súd o žiadnej protiustavnosti nerozhodol tak nezavádzaj fico bludom


159.
označiť príspevok

majko1 muž
   25. 4. 2020, 09:22 avatar
Ak niekto robí niečo prvý krát na úrovni vlády ak má k dispozícii všetkých odborníkov aj právnikov a je jeho psia povinnosť posúdiť všetky navrhované opatrenia a ich dosahy. Inak je to čistý amaterimus a takýto ľudia by nemali mať moc, lebo je to katastrofa pre celú spoločnosť.


160.
označiť príspevok

-era- muž
   25. 4. 2020, 10:15 avatar
Si myslíš, že všetci odborníci majú rovnaký názor a odporúčajú rovnaké opatrenia? Pochybujem.


172.
označiť príspevok

majko1 muž
   25. 4. 2020, 12:44 avatar
Isteže nemajú, ale to je potom problém velkosti a inteligencie manažéra a tiež jeho zdravý sedliacky rozum aby vždy dobre zvážil čo urobí.V danom prípade obedzenia je úplne jasné že išlo iba o mocenské diktátorské rozhodutie bez zváženia doshov.


303.
označiť príspevok

1marc muž
   27. 4. 2020, 14:03

Príspevok bol vymazaný administrátorom.326.
označiť príspevok

Myslitel
   29. 4. 2020, 17:01 avatar
1 - moj nazor, nasa ustava je poprekucany dokument.
Na jednej strane kaze velkolepe slova, myslienky, len preto aby ich vyznam v dalsom odstavci neskor uplne prekrutila.

Napr.ked si dobre pamatam, kaze sa v nej ze sme si pred zakonom vsetci rovni v nazoroch, presvedceni a viere, ale nasi politici v narodnej rade dostali akusi imunitu. Preco?
Akoze naco ten predosli paragraf tam bol vobec napisany? Aby mali cim zaplnit prazdnu stranku, velikymi slovami?

Potom dalsi priklad, ktorysi § velkodusne kaze ze ziadnemu rodenemu Slovakovi nemoze byt odobrata statna prislusnost. Ale § neskor pise, ze pokial zakon nekaze inak.
To ti pisatelia ustavy aj rozmyslali nad tym co pisali?
Na jednej strane pisem jedno, a odstavec nizsie napisem uplny opak?

Tak je to aj s tym nakupovanim pre ludi nad 65.
Nech si nakupuju v dane hodiny, rad im dam prednost ako starsim, ale branit im v nakupe neskor po hodinach je prehnane.
Este dobre ze nevyhlasili vynimocny stav a neposlali ozbrojenu armadu aby nas drzala pod kontrolou.
Aj to sa moze stat, a potom svojim ustavnym pravam mozeme povedat Good Bye uplne.
Lebo su to len prava napisane na papieri.
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 03:26,  33, ........ môžeme aj duby váľať. Dnes sa nezakazuje nikomu pracovať, ani v sobotu a ani v...
dnes, 03:12,  Pribudli... *51*52*53*54*39
dnes, 02:08,  Zvierata Boh sudiť nebude, to je taký pud, alebo čo. Človek vie dobre čo robí a ma aj...
dnes, 02:00,  Ale sranda je že pobludili aj zvieratká...
dnes, 01:57,  Edo veru, celý svet je už pomaly Sodoma a Gomora........Boh ľudí takto nestvoril....Oni...
dnes, 01:49,  Ondro veď to píšem keď ich boh chce trestať a súdiť ja mu nebránim , keď ich takých...
dnes, 01:46,  https://scontent.fbts7-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/122361244_4371754562851019_5951690858296958742_n....
dnes, 01:42,  Edo, ani ja ich nesúdim, Božie Slovo ich súdi. Oni samozrejme nemusia eriť v Boha, ale je...
dnes, 01:42,  Z domova Veľa práce s náhodami „Najprv ťa ignorujú, potom sa ti smejú, potom s...
dnes, 01:35,  No to čo si to ten pápež zase dovolil??? Je on vôbec katolík?*13*13*13 Chromík už je...
dnes, 01:33,  Príde Krištof a zase bude o kus pápežskejší *13
dnes, 01:32,  Osobne neviem posúdiť či treba lesbičku či geya trestať upáliť alebo vyvrhnuť na okraj...
dnes, 01:25,  Ondrej ja nepíšem či je to správne ani či je to proti bohu alebo biblii. Iba som odcitoval...
dnes, 01:20,  To je proti Bohu. Je ine to tým ludom tolerovať, nech si doma robia čo chcú....Tí ľudia by...
dnes, 01:19,  Americké úrady začínajú vyšetrovať nedávno zverejnené e-maily ohľadom obchodných...
dnes, 01:09,  Hoaxy a podvody - Polícia SR HOAX: POLÍCIA NIE JE OPRÁVNENÁ POKUTOVAŤ NENOSENIE...
dnes, 01:03,  “Sú božími deťmi a majú právo na rodinu”, citujú pápeža svetové médiá. Podporu...
dnes, 00:59,  (všimol si aj na Slovensku trpiaci ruský emigrant Jevgenij Paľcev). Donald sa po zhliadnutí...
dnes, 00:57,  Papež by mal čitať Božie Slovo.... Božiu pravdu zamenili za lož a korili sa a slúžili...
dnes, 00:57,  Reku starý kolchozník Lukašenko sa vzorne stará o bieloruské sady!!!! No a potom sa naši...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Neplač ty dievča pre neho, nájdi si chlapca iného.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(743 308 bytes in 0,201 seconds)