Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Pretože Boh je dobrý a spravodlivý - je rozumné mu veriť a odovzdať sa do jeho vôle.

9
reakcií
1303
prečítaní
Tému 22. januára 2016, 08:56 založil lea_pragmaticka1.

podobné témy:1.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   22. 1. 2016, 08:56 avatar
Odovzdanosť do Božej vôle II. Dobrota Boží jest spravedlivým a nutkavým důvodem, abychom se úplně odevzdali do jeho vůle.

1. Dobrota Boží k nám v řádu přirozeném.
Poslyšte výlevy láskyplné odevzdanosti, kterými se dal strhnouti královský prorok při pohledu na dobrotivou vůli Boži: „Pane”, volal, „dej, abych tě miloval, ale láskou tak velkou, že bych zapomněl na sebe, že bych ničeho již nechtěl a nemiloval než tebe a tvou vůli. Tys, Pane, dobrota svrchovaně dobrotu rozlévající, má síla, má opora, má pomoc, mé útočiště, můj Bůh a mé všechno.” Jak bychom nesdíleli tyto city a jak bychom neodevzdali úplně sebe a své zájmy do rukou tak dobrého Boha, od něhož máme všechno, co máme? První dar, který nám dává, jsme my sami, jak praví sv. Bernard: Primům, quod nobis praestitit, nos ipsi sumus. — První, co nám dal, jsme my sami. Což jsme učinili sami sebe? My jsme utvořili své tělo, svou duši? Nebyla to tato dobrotivá dobrota našeho Boha, která nám stvořením dala vše, co jsme?
Kdybychom se narodili slepí, jak jsme se mohli naroditi, nebo hluší, nebo bez užívání rozumu a kdyby se náhodou vyskytl nějaký světec, který by nám zázračně dal, čeho bychom neměli, jakou vděčností neslo by se naše srdce k našemu dobrodinci! Jakou důvěru bychom měli k němu, v jeho dobrotu, v jeho moc a s jakou radostí bychom mu svěřili péči o své zájmy a o sebe samy! A proti tomu byla to jen dobrota Boží, která stvořila z ničeho naše těla a naše duše bez jakýchkoliv našich předchozích zásluh a aniž by nás jakkoliv potřebovala. Ona připravila podivuhodně všechna ústrojí našich smyslů. Ona vtiskla Boží obraz svůj do každé z našich duší, jež opatřila rozumem, vůlí i srdcem. Ona zachovává po všechny okamžiky našeho života na živu naše duše a tato těla, tyto schopnosti, smysly se všemi jejich ústrojími. Koho proto budeme milovat? Komu budeme vděčni, jestliže ne tomuto Bohu? Komu budeme důvěřovati, když nebudeme míti důvěry v tuto šlechetnou dobrotu? Ano, milujme Boha tak dobrého! Mějme důvěru v něho, ale důvěru tak velkou, že nebude již ničeho v nás, co bychom neodevzdali do jeho božské vůle. Nás pak více než cokoliv jiného, protože my sami jsme dílem rukou jeho. Ipsius enim factura sumus. Jeho dílo jsme!
Je-li již stvoření a zachovávání našeho bytí tak spravedlivým důvodem, abychom odevzdali Bohu to, co je jeho více než naše, rcete, k jakým citům odevzdanosti přistoupíme, když si vypočítáme, je-li to možné, nesčíslné projevy přízně, které provázejí tyto prvé dary? To by věru nic nebylo nás stvořiti, bylo by málo udržeti nás v bytí, kdyby nekonečně velkomyslná dobrota Boží neučinila si dobrovolným zákonem posta viti se celá jakoby do našich služeb a státi při nás ve všech okamžicích našeho života. Jí mohou se pohybovati naše tělo a naše údy, ona dává biti našemu srdci, ona dává myšlenky našemu rozumu a ona jest posléze také zdrojem všech našich činů. Je vůbec nějaký okamžik našeho života, v němž by nám tato Boží dobrota odmítla své přispění? Dala kdy na sebe vůbec čekati? Nikdy. A když je tomu tak, mohli bychom uvěřiti, že by tento tak dobrý Bůh neměl dokonale na srdci, aby nám pomáhal, aby nás držel a aby nás přivedl ke šťastnému konci se vším, co se nás týká, když se úplně odevzdáváme do jeho rukou, aby se ve všem stalo podle jeho svaté vůle?
Ale, řeknete, tyto dary tak velkomyslné Boží dobroty jsou pouze řádu přirozeného z téže ruky Boží, jež se stará o všechny potřeby všech bytostí. Máme je společně s živočichy i s tvory neživými. Kdybyste takto mluvili, mluvili byste jako nevděčníci nebo nevědomci.
Mluvili byste jako nevědomci, kdybyste nevěděli, že celý vesmír byl pro vás stvořen. Omnia propter vos: vše pro vás. Vše, co je menší než člověk, dostává proto všechny dary jen, aby sloužilo a prospívalo člověku. A mluvili byste jako nevděčníci, kdybyste, neznajíce této pravdy, necítili se každého okamžiku zasypáni tíhou dobrodiní tak velkých a tak nesmírných jak celý svět.
Tak vidíte, že jest vaší povinností odevzdá ti se a láskyplně se ztratiti v rukou Boha tak dobrého, jenž pro vás a k vaší službě stvořil svět a vše, co jej naplňuje.
2. Dobrota Boží k nám v řádu milosti.
Když je nemožné srdci zdravému zůstati necitelné při pohledu na nekonečná dobrodiní, kterými nás zahrnuje Bůh v pouhém řádu přirozeném, s jakým nadšením a s jakou ryzostí lásky musíme se vrhnouti do jeho náručí a odevzdati se se vším do jeho božské dobroty, když uvážíme, jak tato dobrota nám dala a dává Boha v řádu milosti. Pouč se, volá vroucně svatý Bernard, co Bůh učinil pro tebe, když popatříš, čím se stal pro tebe. Disce, quanta tibi fecit Deus ex eo, quod pro te factus est. Pouč se, co Bůh učinil pro tebe z toho, čím se stal sám pro tebe.
Tato jeho nekonečná dobrota, když nám dala Otce ve stvoření, dala nám Boha Syna za prostředníka a Ducha svatého k posvěcení v díle našeho ospravedlnění. To byla jeho dobrota, která, když učinila člověka a s ním tisícerá stvoření pro něho, vedla posléze Boha k tomu, aby se také sám stal člověkem pro nás. Et ho-mo factus est. A člověkem se stal.
Nač tedy ještě čekáš, duše má, aby ses ztratila, aby ses ponořila nej upřímnější, nejúplnější a lásky nejplnější odevzdaností do tohoto oceánu a do této bezedné propasti dobroty? Ano, tento dobrý Bůh učinil se jedním tělem s tebou, aby ses ty stal jeden duch a jedno srdce s ním. Chtěl, abys touto jednotou ducha a srdce, kterou se s ním zasnubuješ milostí v čase, zasnoubil se s ním pro celou věčnost ve slávě a ve slastech, které nepominou. Nespokojil se s tím, že ti dal třiatřicet let smrtelného života, ztrá-vených v nejrůznějších pokořováních, pohrdání, chudobě, utrpení a nepříjemnostech; dal ti všechny dny svého života. Dává ti s tímto životem sebe celého, protože přebývá v jedné svátosti, v níž máš celé jeho bohatství tak často, jak jej chceš přijmouti.
Po všech těchto projevech lásky bylo by možné, aby bylo ještě nějaké srdce tak necitelné, duše tak nevděčná, člověk tak nemilující své vlastní zájmy, jenž by odmítl odevzdati se se vším do rukou Boha tak dobrého, jenž nám všechno dal v řádu přirozeném a jehož jsme tolik stáli v řádu nadpřirozeném?
Dej Bůh, abychom se rozhodli jako božský Ženich odebrati se jednou za den do ústraní a mimo všechny úvahy, které bychom mohli činiti, věnovali trochu pozornosti tomu, co jsme sami přijali od této božské dobroty. Jestliže nepřivedlo naše srdce patření na všeobecná dobrodiní dobroty Boží k této odevzdanosti, která tak oslavuje Boha a tolik posvěcuje naše duše, kéž se ho dotkne a kéž v něm dokončí patření na zvláštní dobrodiní to, co jen nastínilo a začalo patření na dobra obecná. Neboť opravdu, kdo bude váhati anebo kdo odepře odevzdati se celý se vším, co je a co má, do rukou Boha, který tolik učinil pro nás? Což to nebyla jeho nekonečná dobrota, která s tak dlouhou trpělivostí snášela tolik hříchů, tolik drzostí, tolik neposlušností a vzpour proti svým svatým zákonům?
Což nečekala jeho Dobrota tak dlouho na den, kdy začneme se káti ze svých chyb, místo aby nás svrhla střemhlav do pekel jako tolik jiných, kteří proto mnoho dnes trpí a na věky ještě trpěti budou? To byla tato dobrota, která nás přijala jako jiné marnotratné syny, odpustila nám naše hříchy a usnadnila nám cestu do nebes. Ona nám dala nové srdce, kterým vše, co se dříve zdálo hořkým, teď se jeví sladké, a co se nám dříve zdálo sladké ve světě, dnes se nám zdá být nesnesitelné.
Této milé dobrotě jsme povinni díky za všechna dobrá rozhodnutí a za všechny dobré skutky, které jsme učinili, za všechny slzy, které jsme prolili, za všechny útěchy Ducha svatého, které jsme přijali, za všechny zbožné city, kterými jsme byli zasaženi, za všechna světla, která nám byla dána, a za uskutečnění všech zbožných plánů, které jsme si utvořili.
Tato svrchovaná Dobrota jest opravdu plodným, nevyčerpatelným zdrojem všech dober a všech milostí. Jak bychom nezvolali s onou ryzostí srdce, která vede k čiré odevzdanosti: Sero te cognovi, bonitas antiqua. — Později jsem tě poznal, stará dobroto! Proč nám to tak dlouho trvalo poznati takovou Dobrotu? A proč jsme tak dlouho váhali, když jsme ji poznali, a proč ještě váháme ztratit se v ní láskyplnou a dokonalou důvěrou, abychom nechtěli ani pro duši ani pro tělo ani pro život ani pro smrt nic, než co se bude líbiti této Dobrotě?
Bojme se, probůh, jen sebe, protože my jsme svoji nejhorší nepřátelé. Bojme se své vlastní vůle, která tolikráte rozvrátila a zničila, co v nás postavila a obnovila Boží Dobrota. Bojme se, aby nás Bůh neopustil a abychom se brzo nestali z oněch ztracených dětí, o kterých mluví Prorok, když dí, že Bůh je k dovršení neštěstí ponechal jim samým, jejich cestám nepravosti: Et dimisi eos secundum desideria cordis eorum, ibunt in adinventionibus suis … Pustil jsem je podle přání srdce jejich a půjdou po nálezcích svých.
Ale, probůh, nebojme se rovněž Boha lásky, nebojme se upadnouti do rukou Boha, jehož přirozenost jest dobrota sama. Nebojme se, že bychom špatně umístili své zájmy, když z toho učiníme láskyplný rozlet do rukou Boha tak dobrotivého. Dobrota může jen dobře činiti, když ji necháme působiti. Nechrne jednati Boha a přijměme z celého srdce vše, co koná, co umrtvuje nebo oživuje, ať nám dává štěstí nebo utrpení, ať nás nechává ve vnitřní opuštěnosti anebo ať se mu zalíbí nás pozvednouti osvíceným nazíráním až k žáru serafínskému.
Nuže, ještě jednou, nechejme jej jednati! Přijměme v pokoji, v tichosti a s radostí vše, co činí, abychom mu vpravdě dokázali svou dokonalou odevzdanost. Dobrota nejvyšší může jen dobře činiti, když ji to necháme konati.
Jak je nám milosrdenství Boží naléhavým důvodem k čiré odevzdanosti.

pravykatolik.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


6.
označiť príspevok

bystrik muž
   22. 1. 2016, 10:19 avatar
lea, tak inak teda, kopír nie je od nej predsa, že čo je to, ako sa to dá, odovzdať sa do Božej vôle?
Súhlasí Mierotvorca


2.
označiť príspevok

fajer
   22. 1. 2016, 09:00 avatar
scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net Tento odkaz smeruje mimo DF.sk Trocha pravdy ...lea...
Súhlasí panoramix


3.
označiť príspevok

salbea žena
   22. 1. 2016, 09:10 avatar
pozrela som web.stranku pravykatolik, zaujali ma pekne obrazky
nieco podobne je aj na jehovistickej web stranka, vlastne su si dost podobne


4.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   22. 1. 2016, 09:14 avatar
Salbea áno sú tam krásne obrázky, ale ešte krajší je obsah.


5.
označiť príspevok

fajer
   22. 1. 2016, 09:16 avatar
a ten tam prečo nie je...scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


7.
označiť príspevok

huranato muž
   22. 1. 2016, 13:16 avatar
Cize vzdat sa svojej vole a byt poslusnym nastrojom / otrokom boha. Hm, typicke krestanstvo.
Súhlasí panoramix


8.
označiť príspevok

elemír muž
   22. 1. 2016, 16:38 avatar
lea, prvá veta a hneď kravina, až sa hory zelenajú.
nemôžeš sa odovzdať do vôle boha, ak ťa sleduje ako sudca ako samostatnú ľudskú osobnosť. Kolkí by mu potom na poslednom súde otrieskali o hlavu všetky svoje hriechy, lebo by mu povedali, že to bola jeho vôla, do ktorej sa odovzdali.

Ja sa radšej modlím k Ježišovi, ktorý nech: osvecuje rozum náš, usporaduje myšlienky, skutky a slová naše, ktorý nech rozmnožuje vieru našu,posilňuje nádej našu, roznecuje lásku našu, ktorý nech si nás nenechá vytrhnúť z ruky jeho, lebo draho sme boli kúpení.


9.
označiť príspevok

Patrick91 muž
   22. 1. 2016, 16:47 avatar
kto to naozaj celé prečítal?


10.
označiť príspevok

panoramix muž
   22. 1. 2016, 19:48 avatar
Ta nikto ani Lea.....ona len spamuje
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 01:45,  4 : Situácia s Atanázom a Arianizmom je však dostatočným dokazom že obrovská apostáza...
dnes, 01:38,  "Môžete vypestovať buď dobrý strom, ktorý bude prinášať dobré ovocie, alebo zlý...
dnes, 01:37,  Tak dobré ráno, a nedepresívne sny.
dnes, 01:35,  Hej tak, zvrátený. .. ja už idem spať. =D *28*06 =D
dnes, 01:34,  Ja si vždy spomeniem na Antonyho Hopkinsa,nkeď niekto hovorí o krátkosti života. .. aaa...
dnes, 01:29,  Ja sa ešte chcem ale na niečo tešiť. *03.. ..tiež som na PN,.. *13 .. Ja sa teším aj na...
dnes, 01:29,  Prevrátený? Nie náhodou zvrátený?
dnes, 01:29,  Ani sa nenazdám, a budem starec.
dnes, 01:26,  Hm, áno, rýchlo preplávame.
dnes, 01:23,  Nooo, myslím, že Dvorák bol prvší.. =•)) .. ale on je nadkapacita kapacít .. a zlý...
dnes, 01:22,  Som invalid, ale viem vysedávať za počítačom, občas aj poležiačky píšem. Vôbec nie som...
dnes, 01:18,  A čo diskutuješ veľa? Či po robote by si nevládal?
dnes, 01:17,  Nie keď spí, hockedy. .. ale ja ho mám rada.. ujo. *21. *21
dnes, 01:15,  Ale aspoň mám čas na diskusie. Keby som pracoval, nemohol by som toľko diskutovať.
dnes, 01:14,  Nj, keď musíš, tak musíš. .. poznám viacej ľudí s tou chorobou. Nič nové nejako, pre...
dnes, 01:14,  Keď spí, tak nie je sranda ho počúvať?
dnes, 01:13,  EnaXnaYlonov nasledovník?
dnes, 01:13,  V pondelok musím zavolať lekárke, aby mi cez eRecept predpísala lieky na ďalší mesiac.
dnes, 01:13,  Vieš kto je parsifal imanuel?
dnes, 01:12,  Aj ja beriem lieky.
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Radšej ísť do školy, ako nespať vôbec.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(75 565 bytes in 0,244 seconds)