Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Mária je Kráľovnou neba i zeme z Božej milosti tak, ako je Ježiš Kráľom svojou prirodzenosťou a zásluhou.(časť 3.)

5
reakcií
1207
prečítaní
Tému 2. januára 2016, 11:42 založil lea_pragmaticka1.

podobné témy:1.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   2. 1. 2016, 11:42 avatar
3. Praktické uzávery
[37.] Z toho, čo som doteraz povedal, treba vyvodiť tieto uzávery:
Po prvé, že Mária dostala od Boha veľkú nadvládu nad dušami vyvolených, lebo ináč by v nich nemohla mať
domovské právo, ako jej to nariadil Otec.
22
Nemohla by ich formovať, živiť ani rodiť pre večný život ako ich matka.
Nemohla by ich mať ako svoje dedičstvo a vlastníctvo. Nemohla by ich formovať v Ježišovi Kristovi a Ježiša Krista
v nich. Nemohla by hlboko v ich srdciach zasadiť svoje čnosti. A ani by nemohla byť nerozlučnou spoločníčkou
Ducha Svätého pri všetkých jeho dielach milosti. Toto všetko by nemohla robiť, keby nemala právomoc a nadvládu
nad ich dušami vďaka jedinečnej milosti Všemohúceho: on jej dal moc nad svojím jediným a pravým Synom, a tým
jej dal moc aj nad svojimi adoptívnymi deťmi, a to nielen nad ich telami, čo by zavážilo málo, ale i nad dušami.
21
Sir 24,13: „V mojich vyvolených zapusť korene!“
22
Porov. č. 76. PIUS XII.: Rozhlasový príhovor (13.5.1946): „Jej kráľovstvo je také rozsiahle ako kráľovstvo jej Syna a Boha, lebo nič nie
je vyňaté z jej nadvlády...“
14
[38.] Mária je Kráľovnou neba i zeme z Božej milosti tak, ako je Ježiš Kráľom svojou prirodzenosťou a
zásluhou.
23
Zo slov: Božie kráľovstvo je v nás
24
vyplýva, že kráľovstvo Ježiša Krista spočíva hlavne v srdciach,
čiže vo vnútri človeka,
25
a teda i kráľovstvo presvätej Panny je hlavne vo vnútri človeka, čiže v jeho duši. A tak je
spolu so svojím Synom viac oslávená v dušiach než vo všetkých viditeľných stvoreniach a spolu so svätými ju
môžeme nazývať Kráľovnou sŕdc.
[39.] Po druhé, treba vyvodiť, že svätú Pannu Boh potreboval iba tzv. podmienečnou nevyhnutnosťou, ním
samým chcenou. Ľuďom na spásu je však omnoho potrebnejšia. Nemožno teda miešať pobožnosť k Márii s
pobožnosťami k iným svätým, akoby táto nebola nevyhnutná alebo len čímsi navyše.
[40.] Učený a nábožný Suarez zo Spoločnosti Ježišovej, Juste­Lipse z mesta Louvain a mnohí iní, vychádzajúc
z mienky Otcov – medzi inými napríklad svätého Augustína, svätého Efréma (diakona z mesta Edesa), svätého
Cyrila Jeruzalemského, svätého Germána Carihradského, svätého Jána Damascénskeho, svätého Anzelma,
svätého Bernarda, svätého Bernardína, svätého Tomáša Akvinského i svätého Bonaventúru – nevyvrátiteľne
dokázali, že úcta k svätej Panne je nevyhnutná k spáse a že nedostatok úcty a lásky k nej je neomylným znakom
zavrhnutia aj podľa mienky samého Oecolampadia
26
a niektorých iných bludárov, a naopak, že istým znakom
záchrany je byť jej úplne a opravdivo oddaný a zasvätený.
27
[41.] Toto potvrdzujú obrazy aj slová Starého i Nového zákona, ako aj mienky a príklady svätcov. Rozum aj
skúsenosť to učia i potvrdzujú. Sám diabol, ako aj jeho prisluhovači, to museli často priznať, keď boli donútení
silou pravdy. Zo všetkých statí Cirkevných otcov a učiteľov, z ktorých som mnohých vymenoval na dokázanie tejto
pravdy, pre krátkosť vyberiem iba jednu: Tibi devotum esse, est arma quaedam salutis quae Deus his dat quos
vult salvos fieri – „Tebe byť oddaným, svätá Panna,“ tvrdí svätý Ján Damascénsky, „je akoby zbraňou spásy, ktorú
Boh dáva tým, ktorých chce zachrániť.“
28
[42.] Mohol by som tu opísať mnoho príbehov, ktoré potvrdzujú túto pravdu, no spomeniem iba tieto: 1) príbeh
svätého Františka,
29
ktorý v extáze videl vysoký rebrík smerujúci do neba, na konci ktorého stála svätá Panna a
23
PIUS XII.: Rozhlas. príhovor (13.5.1946): „Ježiš je Kráľom večných vekov svojou prirodzenosťou a zásluhou; skrze neho, s ním a
jemu podriadená Panna Mária je Kráľovnou z milosti.“
24
Porov. Lk 17,21. Podľa nového prekladu Neovulgáty tento verš znie: „Božie kráľovstvo je medzi vami.“
25
PIUS XII.: Ad coeli Reginam (1954): „Preblahoslavená Panna nie je iba najvznešenejšou a najdokonalejšou po Kristovi, ale nejakým
spôsobom je tiež spoluúčastnou na tom konaní, vďaka ktorému môžeme hovoriť, že jej Syn a náš Vykupiteľ kraľuje nad dušami a
vôľami ľudí...“
26 OECOLAMPADIUS: Serm. de laudando in Maria Deo.
27
SVÄTÝ ALFONZ Z LIGUORI hovorí: „Mariánska úcta nie je čisto dobrovoľná; podľa mienky mnohých svätcov a duchovných vodcov. Treba
tomu správne rozumieť. Ide tu o nevyhnutnosť nie ‘absolútnu’, ale ‘morálnu’. Ak niekto žije úplne bez jej praktizovania, máme
predtuchu, no nie istotu, že skončí zle.“ PIUS XII.: Mediator Dei: „Podľa mienky svätcov úcta k Panenskej Matke Božej je znakom
predurčenia.“
28
Toto je záver citátu uvedeného v čísle 182.
29
I fioretti, 10. kapitola.
15
ktorým všetci musíme – ako mu bolo povedané – vystúpiť, aby sme mohli prísť do neba. 2) príbeh z kroniky
svätého Dominika.
30
Pri Carcassonne, kde svätý kazateľ vysvetľoval posvätný ruženec, bol jeden nešťastný bludár
posadnutý pätnásťtisíc diablami. Títo k vlastnému zahanbeniu museli na príkaz čistej Panny vyjaviť mnoho veľkých
a utešujúcich právd týkajúcich sa oddanosti k nej. To všetko s takou silou a jasnosťou, že nie je možné čítať tento
autentický príbeh, oslavujúci kapituláciu diabla pred oddanosťou k najsvätejšej Panne, a neplakať pritom od
radosti i napriek tomu, že sme jej len tak málo oddaní.
[43.] Ak je oddanosť k presvätej Panne potrebná všetkým ľuďom na dosiahnutie spásy, potom je ešte omnoho
potrebnejšia tým, ktorí sú povolaní ku zvláštnej dokonalosti. Neverím, že by niekto mohol dosiahnuť dôverné
spojenie s naším Pánom a dokonalú vernosť Duchu Svätému bez úzkeho spojenia so svätou Pannou a bez veľkej
závislosti na jej pomoci.
[44.] Iba Mária našla milosť u Boha bez pomoci ďalšieho stvorenia. Tí, čo našli milosť u Pána po nej, našli ju
iba skrze ňu. Tí, čo prídu po nás, ju nájdu tiež len skrze ňu. Keď ju archanjel Gabriel pozdravil, bola plná milosti a
Duch Svätý ju ešte hojnejšie naplnil milosťou, keď ju zakryl svojím nevýslovným oblakom a ona túto dvojitú plnosť
milosti každým dňom a každým okamihom zväčšovala až do nepochopiteľnej výšky. Preto ju Najvyšší urobil
jedinou správkyňou svojich pokladov a jedinou rozdávateľkou milostí, aby mohla zušľachtiť, vyzdvihnúť a obohatiť
tých, ktorých chce; aby ich mohla voviesť po úzkej ceste do neba; aby ich aj napriek všetkému mohla previesť cez
úzku bránu života a aby mohla udeľovať tróny, žezlá i kráľovské koruny podľa vlastného uváženia. Ježiš je vždy a
všade plodom a Synom Márie a ona je všade opravdivým stromom, ktorý prináša Plod života a je jeho skutočnou
Matkou.
[45.] Iba Mária dostala kľúče od komnát Božej lásky a možnosť vstúpiť aj na tie najvznešenejšie
a najtajomnejšie cesty dokonalosti a viesť po nich aj iných. Iba presvätá Panna môže voviesť nešťastné deti
nevernej Evy do tohto pozemského raja, kde sa môžu príjemne prechádzať s Bohom a byť v bezpečí pred svojimi
nepriateľmi. Tam môžu už bez strachu zo smrti jesť zo stromu poznania dobra i zla, ako i zo stromu života. Môžu
tam piť veľkými dúškami nebeskú vodu, ktorá hojne vyviera z tejto nádhernej fontány. Keďže ona je týmto
pozemským rajom alebo touto panenskou a požehnanou zemou, z ktorej hriešny Adam a Eva boli vyhnaní, ona
sama vpúšťa dovnútra iba tých, ktorých chce, aby ich urobila svätými.
[46.] Všetci bohatí spomedzi ľudí – aby som použil výraz Ducha Svätého s vysvetlením svätého Bernarda
31

všetci bohatí spomedzi ľudí budú hľadieť s prosbou na tvoju tvár po všetky veky, a zvlášť na konci sveta. To značí,
že tí najväčší svätci, čiže duše najbohatšie na milosti a čnosti, budú najhorlivejšie vzývať presvätú Pannu a na ňu
ustavične upierať zrak ako na dokonalý vzor na nasledovanie a ako na svoju mocnú pomocníčku a ochrankyňu.
[47.] Povedal som, že toto sa odohrá najmä ku koncu sveta, a to vskutku čoskoro. Lebo Najvyšší spolu so
svojou Matkou si najprv vyformujú veľkých svätcov, ktorí budú prevyšovať vo svätosti väčšinu ostatných svätcov
30
TEODOR APOLDIÁNSKY: Vita Sancti Dominici.
31
Porov. Ž 45,13; SVÄTÝ BERNARD: Sermo IV in antifona Salve Regina.
16
tak, ako libanonské cédre prevyšujú malé kry. Toto bolo vyjavené jednej svätej duši, ktorej život opísal DeRenty.
32
[48.] Tieto veľké duše, plné milosti a nadšenia, budú vybrané, aby odporovali Božím nepriateľom zúriacim na
všetkých stranách. Budú zvlášť oddané presvätej Panne, ktorá ich bude osvetľovať svojím svetlom, kŕmiť svojím
mliekom, viesť svojím duchom, podopierať svojím ramenom a udržovať pod svojou ochranou tak, že títo budú
jednou rukou bojovať a druhou budovať. Jednou rukou budú bojovať, obracať a potláčať bludárov s ich bludmi,
odpadlíkov s ich rozkolmi, modloslužobníkov s ich modlami a hriešnikov s ich zlobami. Druhou rukou budú
budovať chrám toho pravého Šalamúna a mystické Božie mesto, čo sú len synonymá pre najsvätejšiu Pannu,
ktorú mnohí Cirkevní otcovia nazývali Šalamúnovým chrámom a Božím mestom. Svojím slovom a príkladom budú
viesť všetkých ľudí k pravej úcte. Toto im prinesie mnoho nepriateľov, ale i mnoho víťazstiev a Bohu veľkú slávu.
Tieto veci vyjavil sám Pán svätému Vincentovi Ferrerskému,
33
veľkému apoštolovi svojho storočia, a on ich opísal
v jednom zo svojich diel.
Zdá sa, že toto bolo predpovedané Svätým Duchom v 58. žalme:
34
Et scient quia Dominus dominabitur Jacob
et finium terrae; convertentur ad vesperum, et famem patientur ut canes, et circuibunt civitatem. – „Boh bude
panovať Jakubovi a celej zemi; na večer sa obrátia, budú trpieť hladom ako psy a pobehovať po meste, hľadajúc
pokrm.“ Týmto mestom, ktoré budú ľudia pred koncom sveta obchádzať, aby sa obrátili a zahnali hlad po
spravodlivosti, je presvätá Panna, ktorú Duch Svätý nazýva Božím mestom.
christ-net.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


2.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   2. 1. 2016, 13:17 avatar
lea, to už je slepý fanatizmus!


3.
označiť príspevok

omega
   3. 1. 2016, 04:32 avatar
Radsej si to precitaj!


4.
označiť príspevok

fajer
   3. 1. 2016, 08:04 avatar
škoda času, stále to isté, sú to hlúposti....a klamstvá...


5.
označiť príspevok

Wolfe muž
   3. 1. 2016, 08:48 avatar
Ak je Maria kralovnou Neba i Zeme..
Co to potom robi z Jezisa? Princátko?
Jezis Kristus je kral!

Necital som to cele, aj tak asi nebudes reagovat na moj prispevok, ale

Sir 24,13: „V mojich vyvolených zapusť korene!“

Tu sa nejedna o Mariu, ale o Mudrost - kniha zivota
Preco RKC zoberie jednu vetu a vytrhne ju z kontextu?

>>>1 Múdrosť sama sa vychvaľuje, aj u Boha je v úcte a má chválu aj u svojho ľudu.
2 Uprostred zástupov Najvyššieho otvára ústa, pred jeho mocou dostáva sa jej slávy.
3 Chváli ju aj jej ľud, obdivuje ju zhromaždenie svätých.
4 Množstvo vyvolených jej vzdá chválu, obsiahne väčšie požehnanie ako (všetci) požehnaní. Povie:
5 Ja som vyšla z úst Najvyššieho ako prvorodená pred všetkým tvorstvom.
6 Ja som roznietila na nebi neuhasiteľné svetlo, ako hmla som pokryla zem.
7 Svoj príbytok mám na výsostiach, prestol mám na stĺpe mrakov.
8 Okruh neba som pochodila a sama, prenikla som do morských hlbín, po vlnách mora som kráčala;
9 na každom mieste zeme som sa zastavila:
10 u každého ľudu, v každom národe som vládla.
11 Mocne som pošliapala srdcia všetkých, ktorí vynikali, alebo boli postavení nízko: U týchto všetkých som hľadala, kde spočinúť a zdržovať sa v dedičnom (národe) Pána.
12 Stvoriteľ vesmíru mi rozkázal a ustanovil - lebo môj Stvoriteľ spočinul v mojom stánku -
>>>13 a riekol mi: "V Jakubovom (rode) prebývaj, v Izraeli maj podiel dedičný a medzi mojimi vyvolenými zapusť korene!"
14 Od počiatku a pred vekmi stvoril ma (Boh), takže naveky už nikdy nepominiem. V (Božom) svätostánku som konala bohoslužbu.


6.
označiť príspevok

Wolfe muž
   3. 1. 2016, 08:54 avatar
" Týmto mestom, ktoré budú ľudia pred koncom sveta obchádzať, aby sa obrátili a zahnali hlad po
spravodlivosti, je presvätá Panna, ktorú Duch Svätý nazýva Božím mestom." >> Uz niekto pochopil, ze nevesta nie je Maria, ale mesto/stat, tak pomenoval Mariu mestom...
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 12:56,  aj tebe želám veľa šťastia zuzka8
dnes, 12:50,  Možno stačí písať, že umreli na tých pár chorôb, ktoré mali a nie, že na /s kovidom. *04
dnes, 12:49,  Ondrej, kedy sa stal Ježiš Bohom? Až po smrti? Lebo podľa Písma vraj Boha nikto nikdy...
dnes, 12:49,  Heartbeat - Kráčal som dolinami
dnes, 12:47,  Nechce, nechce, a oni mu umierajú napriek tomu. Nevďačníci!
dnes, 12:45,  Mám pocit, že tá kovidová morálka nejako upadá. *01
dnes, 12:44,  Takže nám ujo Igor odoprie hry? Čím sa budeme zabávať?? Čochvíľa skončí núdzový...
dnes, 12:30,  *56 pekný deň sa praje, Gabko.
dnes, 12:16,  ESPÉ | Nad Slovenskom znie | Godzone tour 2017
dnes, 11:56,  Heroes - Original Theme
dnes, 10:58,  Dobrá hlúposť. Keby štát zakázal nosenie rúška, tak antivaxeri by naschvál nosili...
dnes, 10:53,  Na ženské mená, by sa nemali dávať negatívne pranostiky, čo myslíš, Nadja?. .. *19 Sa...
dnes, 10:44,  Sme svedkami splnenia Danielovho proroctva o kráľovi juhu a viditeľného dôkazu, že sa...
dnes, 10:21,  Raz Ježiš povedal, že mne ich nikto nevytrhne z ruky , a potom druhý raz nik nemôže ich...
dnes, 10:20,  krasa.. https://medvec.xperimento.xyz/
dnes, 10:18,  U nas asi nič už neplatí kvoli tomu globalnemu otepľovaniu :D https://medvec.xperimento.xyz/
dnes, 09:19,  “Sám Jehova sa stal kráľom! Je odiaty vznešenosťou; Jehova je odiaty – silou sa...
dnes, 09:08,  Tak u nás na Vianoce sneh nebol, ani nepamatám. Ale je isté, že sneh a mráz určite bude,...
dnes, 09:02,  Kasafran, jedno je isté: V demokratickom štáte už revolúcie robit netreba, lebo ak existuje...
dnes, 08:38,  *11 super
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Naozaj hlúpy človek je ten, ktorý sa z chýb nedokáže poučiť.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(68 524 bytes in 0,286 seconds)