Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Krátko o svedkoch Jehovových

20
reakcií
889
prečítaní
Tému 10. septembra 2016, 22:33 založil pozorovateľ.

podobné témy:1.
označiť príspevok

pozorovateľ
   10. 9. 2016, 22:33 avatar
Zrejme ste ich už videli pri ich zvestovateľskej činnosti. Možno ste o ich čítali v novinách alebo ste o nich počuli od iných ľudí. Ale ako dobre poznáte Jehovových svedkov?

Po prvé, úprimne sa snažia žiť podľa učenia Ježiša Krista a napodobňovať jeho správanie. (1. Petra 2:21) Ale vo viacerých oblastiach sa líšia od ostatných náboženských skupín, ktoré sa označujú za kresťanské.

Napríklad: Sú presvedčení, že tí, ktorým je v rámci náboženstva zverená veľká zodpovednosť, by nemali používať tituly a nemali by byť považovaní za vyšších od druhých. (Kazateľ 9:5; Ezechiel 18:4; Matúš 23:8–10)


2.
označiť príspevok

archangel muž
   10. 9. 2016, 22:43 avatar
Sekta známa ako Svedkovia Jehovovi začala v Pensylvánii v roku 1870 ako biblická trieda vedená Charlesom Taze Russellom. Russell nazval svoju skupinu „Millennial Dawn Bible Study“ (Bádatelia Biblie). Charles T. Russell začal písať sériu kníh, ktoré nazval „The Millennial Dawn“, (Tisícročné svitanie) ktoré sa rozrástli na šesť dielov, ktoré v sebe obsahujú mnoho teológie, ktorej sa dnes držia Svedkovia Jehovovi. Po Russellovej smrti v roku 1916 Judge J. F. Rutherford, Russellov priateľ a nástupca napísal v roku 1917 siedmy a posledný diel zo série „Millenial Dawn“, ktorý nazval „The Finished Mystery“ (Ukončené tajomstvo). V roku 1886 bola založená „The Watchtower Bible and Tract Society“ (Sionská strážna veža), ktorá sa rýchlo stala nástrojom, skrze ktorý celé hnutie „Millennial Dawn“ prinášalo svoje názory iným ľuďom. Táto skupina bola známa ako „Russelliti“ až do roku 1931, kedy sa kvôli organizačnému rozdeleniu premenovala na „Svedkovia Jehovovi“. Druhá časť skupiny sa stala známou ako „Biblický študenti“.

Čomu veria Svedkovia Jehovovi? Pozorné skúmanie ich doktrín na otázky typu Kristovej božskosti, spásy, Trojice, Ducha Svätého a zmierenia nám bez pochyby ukáže, že sa vôbec nepridržajú ortodoxných kresťanských názorov na tieto témy. Svedkovia Jehovovi veria tomu, že Ježiš je archanjelom Michaelom, najväčším stvoreným bytím. Toto je v rozpore s mnohými časťami v Písme, ktoré jasne prehlasujú Ježiša za Boha (Ján 1:1,14, 8:58, 10:30). Svedkovia Jehovovi veria, že spásu je možné dosiahnuť skrze kombináciu viery, dobrých skutkov a poslušnosti. Toto odporuje nespočetným pasážam v Biblii, ktoré prehlasujú, že spása je prijímaná milosťou skrze vieru (Ján 3:16; Efezským 2:8-9; Títus 3:5). Svedkovia Jehovovi odmietajú Trojicu, veria že Ježiš je stvorenou bytosťou a že Duch Svätý je v podstate Božia neživá sila. Svedkovia Jehovovi odmietajú myšlienku Kristovej zástupnej obete (zmierenia) a miesto toho veria v teóriu výkupného, že Ježišova smrť bola výkupným za Adamov hriech.

Ako si Svedkovia Jehovovi obhajujú svoje nebiblické doktríny? Po prvé, tvrdia, že počas storočí cirkev skazila Bibliu a tak ju znovu-preložili do podoby, ktorú nazývajú New World Translation (Preklad nového sveta). Watchtower Bible and Tract Society pozmenili texty Biblie, aby tak vyhovovali ich nepravdivým doktrínam, miesto toho, aby zakladali svoje doktríny na tom, čo Biblia v skutočnosti učí. New World Translation prešlo nespočetnými úpravami, ako Svedkovia Jehovovi stále viac a viac objavovali, že Písmo popiera ich doktríny.

Watchtower zakladá svoju vieru a doktríny na základnom a rozšírenom učení Charlesa Taze Russella, Judgea Josepha Franklina Rutherforda a ich nasledovníkov. Vedenie Watchtower Bible and Tract Society je jedinou autoritou v celom kulte, ktorá má právo vykladať Písmo. Inými slovami, to čo povie vedenie v otázkach pasáži v Písme sa berie ako posledné slovo a nezávislé rozmýšľanie je silne zastrašované. Toto priamo protirečí tomu, čo Pavol povedal Timoteovi (a tak isto aj nám), aby sme študovali a tak boli osvedčení pred Bohom. Aby sme sa nehanbili, keď správne podávame Božie Slovo. Toto napomenutie, ktoré nachádzame v 2 Timoteovi 2:15, je jasným príkazom od Boha pre každé jedno Jeho dieťa, aby sme boli ako kresťania v Berii, ktorí denne skúmali Písmo, aby sa presvedčili, či veci, ktoré ich učili boli skutočne v súlade so Slovom Božím.

Nie je pravdepodobne žiadna iná náboženská skupina, ktorá je vernejšia k hlásaniu svojej správy ako sú Svedkovia Jehovovi. Nanešťastie je ich správa plná prekrútených, klamlivých a nepravých doktrín. Nech Boh otvorí oči Svedkov Jehovových ku pravde evanjelia a pravému učeniu Božieho Slova.


3.
označiť príspevok

Lemmy muž
   10. 9. 2016, 22:50 avatar
A: Svedkovia Jehovovi veria tomu, že Ježiš je archanjelom Michaelom

Daj webové odkazy na toto tvrdenie. Zo stránky www.jw.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

A prečo si napísal do zátvorky Sionská?

The Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania is a nonprofit corporation formed in 1884 under the laws of the Commonwealth of Pennsylvania, U.S.A. It is used by Jehovah’s Witnesses to support their worldwide work, which includes publishing Bibles and Bible-based literature. www.jw.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


6.
označiť príspevok

archangel muž
   10. 9. 2016, 22:55 avatar
www.jw.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
čítaj


7.
označiť príspevok

Lemmy muž
   10. 9. 2016, 22:56 avatar
Áno, čítam:

Kto je archanjel Michael?

DUCHOVNÝ tvor menom Michael sa v Biblii nespomína často. Ale vždy, keď je o ňom zmienka, je v činnosti. V knihe Daniel bojuje Michael so zlými anjelmi, v liste Júdu má spor so Satanom a v Zjavení vedie vojnu proti Diablovi a jeho démonom. Tým, že Michael obhajuje Jehovovu vládu a bojuje proti Božím nepriateľom, žije v súlade s významom svojho mena, ktoré znamená „Kto je ako Boh?“ Ale kto je tento Michael?

Určití jednotlivci sú niekedy známi pod viacerými menami, nielen pod jedným. Napríklad patriarcha Jakob bol známy aj ako Izrael a apoštol Peter bol známy aj ako Šimon. (1. Mojžišova 49:1, 2; Matúš 10:2) Podobne Biblia naznačuje, že Michael je iné Ježišovo meno, ktorým je nazývaný v čase predtým a po tom, čo žil na zemi. Pozrime sa na biblické dôvody vedúce k tomuto záveru.

Archanjel. Božie Slovo o Michaelovi hovorí, že je to „archanjel“. (Júda 9) Tento výraz znamená „hlavný alebo najvyšší anjel“. Výraz „archanjel“ sa v Biblii vyskytuje iba v jednotnom čísle, nikdy nie v množnom, čo naznačuje, že je iba jeden taký anjel. S postavením archanjela je spájaný Ježiš. V 1. liste Tesaloničanom 4:16 sa o našom vzkriesenom Pánovi, Ježišovi Kristovi, píše: „Sám Pán zostúpi z neba s prikazujúcim zvolaním, s hlasom archanjela.“ Ježišov hlas je tu opísaný ako hlas archanjela. Tento biblický verš teda naznačuje, že archanjel Michael je sám Ježiš.

Veliteľ vojska. Biblia hovorí, že ‚Michael a jeho anjeli bojovali s drakom a jeho anjelmi‘. (Zjavenie 12:7) Z toho vyplýva, že Michael je Vodcom vojska verných anjelov. Ako Vodcu vojska verných anjelov Zjavenie opisuje aj Ježiša. (Zjavenie 19:14–16) A apoštol Pavol sa priamo zmieňuje o ‚Pánovi Ježišovi‘ a ‚jeho mocných anjeloch‘. (2. Tesaloničanom 1:7) Teda Biblia hovorí o Michaelovi a „jeho anjeloch“ a hovorí tiež o Ježišovi a „jeho anjeloch“. (Matúš 13:41; 16:27; 24:31; 1. Petra 3:22) A keďže Božie Slovo nikde nenaznačuje, že by v nebi boli dve vojská verných anjelov — jedno, ktoré by viedol Michael, a druhé, ktoré by viedol Ježiš —, je logické dospieť k záveru, že Michael nie je nikto iný ako Ježiš Kristus v úlohe, ktorú má v nebesiach. *


16.
označiť príspevok

archangel muž
   10. 9. 2016, 23:30 avatar
Mt 16,16 A Šimon Peter odpovedal a riekol: Ty si Kristus, Syn živého Boha!

Mt 16,20 Vtedy prikázal svojim učeníkom, aby to nikomu nepovedali, že on je Kristus.

Mt 23,8 Ale vy sa nevolajte rabbim, lebo jeden je váš Učiteľ, Kristus, a vy všetci ste bratia.

Mt 23,10 Ani sa nenazývajte duchovnými vodcami, lebo jeden je váš vodca, Kristus.


18.
označiť príspevok

archangel muž
   11. 9. 2016, 00:37 avatar
Júd 1,9 A archanjel Michal, keď v spore s diablom hovoril o telo Mojžišovo, neopovážil sa vyniesť proti nemu rúhavý súd, ale povedal: Nech ťa potresce Pán!
Zj 12,7 A povstal boj na nebi: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi; a bojoval i drak a jeho anjeli.
(Michal-Archanjel)

(baránok-Kristus-Pán Pánov, Krˇaľ Kráľov)
Mt 16,16 A Šimon Peter odpovedal a riekol: Ty si Kristus, Syn živého Boha!
29 Druhého dňa videl Ján Ježiša, že ide k nemu, a povedal: Hľa Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta!
Zj 14,1 Potom som videl, a hľa, Baránok stál na vrchu Sion a s ním stoštyridsaťštyritisíc tých, čo mali na čele napísané jeho meno a meno jeho Otca.
Zj 17,14 Budú bojovať proti Baránkovi a Baránok nad nimi zvíťazí, lebo on je Pán pánov a Kráľ kráľov; aj tí, čo sú s ním, povolaní, vyvolení a verní."
11 A videl som nebo otvorené a hľa, zjavil sa biely kôň, a ten, ktorý sedel na ňom, volal sa Verný a Pravdivý a v spravedlivosti súdi i bojuje. 12 A jeho oči boly jako plameň ohňa a na jeho hlave mnoho diadémov, a mal napísané meno, ktorého nikto nevie, iba on sám. 13 A bol oblečený v rúchu, pokropenom krvou, a jeho meno sa zovie: Slovo Božie. 14 A vojská, ktoré sú na nebi, išly za ním na bielych koňoch, odiati kmentom, bielym a čistým. 15 A z jeho úst vychádzal ostrý meč, aby ním bil národy. A on ich bude pásť železným prútom a on bude šliapať lis vína prchlivosti a hnevu všemohúceho Boha. 16 A na svojom rúchu a na svojich bedrách má napísané meno: Kráľ kráľov a Pán pánov.


19.
označiť príspevok

archangel muž
   11. 9. 2016, 01:02 avatar
30 Nechajte oboje rásť až do žatvy. V čase žatvy poviem žencom: Pozbierajte najprv kúkoľ a poviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zhromaždite do mojej stodoly.”"
37 On im povedal: "Rozsievač dobrého semena je Syn človeka. 38 Roľa je svet. Dobré semeno sú synovia kráľovstva, kúkoľ sú synovia Zlého. 39 Nepriateľ, ktorý ho zasial, je diabol. Žatva je koniec sveta a ženci sú anjeli.
41 Syn človeka pošle svojich anjelov, a vyberú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia i tých, ktorí páchajú neprávosť,
Zj 12,7 A povstal boj na nebi: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi; a bojoval i drak a jeho anjeli.

Jeziš poslal svojich anjelov na čele s Michaelom (archanjelom), žencov, aby pozbierali kúkoľ, lebo nastala žatva. Povstal boj na nebi:Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi.


17.
označiť príspevok

archangel muž
   11. 9. 2016, 00:07 avatar
Ján 20:28 "Tomáš mu odpovedal: "Pán môj a Boh môj!"

Čo sa na to povedať?
Jehovisti vždy tvrdo obhajujú svoje bludy.


4.
označiť príspevok

pozorovateľ
   10. 9. 2016, 22:51 avatar
Lebo sa ´nepridržiavajú ortodoxných kresťanských názorov na tieto biblické témy´! Výraz ´ortodoxný´ znamená tiež ´farizejský´...:-) Ježiš Kristus nekompromisne odsúdil farizejov!


8.
označiť príspevok

archangel muž
   10. 9. 2016, 23:04 avatar
V tomto prípade ortodoxný znamenajúci pridržiavania sa písma.
Nepleť pozorovateľ dva na tri.
nie je to myslené ako ortodoxný židia.
jasne je napísané v písme, že nemožno nič uberať, ani pridávať.
" Ježiš Kristus nekompromisne odsúdil farizejov!"
On ich neodsúdil pre to lebo išli ortodoxne podľa písma, ale akí sú.


9.
označiť príspevok

archangel muž
   10. 9. 2016, 23:06 avatar
Svedkovia Jehovovi odmietajú Trojicu, veria že Ježiš je stvorenou bytosťou a že Duch Svätý je v podstate Božia neživá sila. Svedkovia Jehovovi odmietajú myšlienku Kristovej zástupnej obete (zmierenia) a miesto toho veria v teóriu výkupného, že Ježišova smrť bola výkupným za Adamov hriech.


10.
označiť príspevok

archangel muž
   10. 9. 2016, 23:07 avatar
Kniha Zjavenia každému tlmočníkovi predstavuje určitú výzvu. Kniha je zložená zo živých obrazov a symbolov, ktoré ľudia rôznorodo vysvetľovali, v závislosti od toho, aké mali predsudky o knihe ako celku. Existujú štyri hlavné interpretačné prístupy ku knihe Zjavenia: 1. Preteristický (väčšina dianí z knihy Zjavenia sa už uskutočnila do konca 1. storočia), 2. Historický (hľadí na Zjavenie ako prehľad cirkevných dejín od apoštolských čias po súčasnosť), 3. Idealistický (hľadí na Zjavenie ako na opis boja medzi dobrom a zlom), 4. Futuristický (hľadí na Zjavenie ako na budúce veci, ktoré sa majú stať). Zo všetkých štyroch, iba futuristický prístup interpretuje Zjavenie v gramaticko-historickom kontexte, ako čo sa interpretujú aj ostatné knihy Písma. Futuristický prístup je pravdepodobnejší aj kvôli tomu, že sama kniha je prorocká (Zjavenie 1:3; 22:7, 10, 18, 19).

Takže, odpoveď na otázku „kto sú tí 144.000?“ závisí aj od toho, aký bude prístup k vysvetleniu knihy Zjavenia. Okrem futuristického prístupu, všetky ostatné prístupy chápu tých 144.000 symbolicky – ako predstaviteľov cirkvi a číslo 144.000 je číslo totality – úplné číslo – cirkvi. Ale keď vezmeme toto číslo ako počet ľudí: „Počul som počet označených: sto štyridsaťštyritisíc zo všetkých kmeňov izraelských“ (Zjavenie 7:4), nič iné sa nenaznačuje, okrem toho, že je toto doslovný počet Židov, 12.000 z každého kmeňu Izraelského. Nový zákon nikde nepodáva stotožnenie Izraela s cirkvou.

Títo Židia sú „zapečatení“, čo znamená, že Boh ich chráni od posledného súdu a od Antikrista v dobe súženia (pozrite si Zjavenie 6:17, kde sa ľudia pýtajú: kto obstojí?). Doba súženia je budúce sedemročné obdobie počas ktorého Boh ustanoví súd proti tým, ktorí ho odmietli a dokončí svoj plán spasenia pre Izrael. Všetko toto sa stane na základe Božieho zjavenia prorokovi Danielovi (Daniel 9:24-27). 144.000 Židov je vlastne „prvotina Bohu“ (Zjavenie 14:4) vykúpeného Izraela, ktoré bolo prorokované (Zachariáš 12:10; Rimanom 11:25-27) a ich úloha je, aby šírili evanjelium po vytržení, počas doby súženia. A ako výsledok ich služby bude „veľký zástup zo všetkých národov, kmeňov, ľudí a jazykov, ktorých nikto nemohol spočítať“ (Zjavenie 7:9), ktorý uverí v Ježiša.

Veľa zmätku, pokiaľ ide o 144.000 je výsledkom falošného učenia Jehovových svedkov. Jehovovi svedkovia tvrdia, že 144.000 je počet ľudí, ktorí budú vládnuť s Kristom v nebi a budú tráviť večnosť s Bohom. Tí 144.000 majú – ako to hovoria Jehovovi svedkovia – nebeskú nádej. Ostatní, ktorí nie sú medzi tými 144.000 majú iba zemskú nádej – raj na zemi, ktorým bude spravovať Ježiš a tí 144.000. Je jasné, že učenie Jehovových svedkov vlastne zakladá kastové spoločenstvo s vládnucou vrstvou (144.000). Biblia nás neučí o dvojklasovej spoločnosti. Je pravda, že na základe Zjavenia 20:4 budú ľudia vládnuť v tisícročí s Kristom. Títo ľudia budú zahŕňať cirkev (veriaci v Ježiša Krista), starozákonných svätých (veriaci, ktorí zomreli skôr než Kristus prišiel na zem) a svätých z doby súženia (tí, ktorí prijali Ježiša počas doby súženia). Biblia nedáva počtový limit na týchto ľudí. Taktiež, tisícročie sa odlišuje od večnosti, ktorá nastupuje po ukončení tisícročia. Potom Boh bude prebývať s nami v Novom Jeruzaleme. On bude naším Bohom a my budeme Jeho ľudom (Zjavenie 21:3). Dedičstvo nám je zasľúbené Kristom a spečatené Duchom Svätým (Efezanom 1:13-14) a my budeme spoludediči Kristovi (Rimanom 8:17).


11.
označiť príspevok

archangel muž
   10. 9. 2016, 23:10 avatar
Keď započujeme slovo „kult“, tak si často predstavíme skupinu ľudí, ktorí uctievajú Satana, obetujú zvieratá, alebo sa zúčastňujú zlých, čudných a pohanských rituálov. Avšak v skutočnosti sa väčšina kultov javí oveľa nevinnejšie. Presná kresťanská definícia kultu je „náboženská skupina, ktorá odmieta jeden, alebo viacero, zo základov biblickej pravdy“. Jednoduchšie povedané, kult je skupina ľudí, ktorá učí niečo, čo spôsobí, že osoba ktorá tomu verí ostane nespasená/nezachránená. Kult je odlišný od náboženstva v tom, že síce tvrdia, že sú súčasťou určitého náboženstva, no zároveň popierajú tie najdôležitejšie pravdy daného náboženstva. Kresťanským kultom je skupina, ktorá popiera jeden, alebo niekoľko, podstatných základov kresťanstva, kým však stále tvrdí, že sú kresťanmi.

Dve z najčastejších vecí, ktoré sa popierajú je že Ježiš nebol Bohom a že spása nie je jedine skrze vieru. Poprenie Kristovho božstva spôsobí to, že Ježišova smrť nezaplatila za naše hriechy dostatočne. Poprenie spásy jedine skrze vieru spôsobí to, že ľudia sa budú snažiť dosiahnuť svoju spásu svojimi vlastnými skutkami, niečo čo Biblia rázne a neustále popiera. Asi dvoma najznámejšími príkladmi kultov sú Svedkovia Jehovovi a Mormóni. Obe skupiny tvrdia, že sú kresťanmi, no obe popierajú Ježišove božstvo a spásu skrze vieru. Svedkovia Jehovovi a Mormóni veria mnohým veciam, ktoré sú súhlasné, alebo podobné tomu, čo učí Biblia. Avšak skutočnosť, že neuznávajú Kristovo božstvo a že kážu spásu skrze skutky ich kvalifikuje ako kult. Mnoho Svedkov Jehovových, Mormónov a členovia iných kultov sú „dobrými ľuďmi“, ktorý skutočne veria tomu, že sa pridržajú pravdy. My kresťania by sme mali dúfať a modliť sa za ľudí, ktorí sú zapojení do nejakého kultu, aby uvideli skrze klamstvá a aby boli pritiahnutí ku pravde spásy jedine skrze vieru v Ježiša Krista.


12.
označiť príspevok

archangel muž
   10. 9. 2016, 23:13 avatar
slovnik.azet.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.ský
Pozri sa čo znamená ortodoxnýý. a nepleť si to len s ortodoxnými židmi(farizejmi)


13.
označiť príspevok

archangel muž
   10. 9. 2016, 23:16 avatar
ortodoxný príd. m. pridŕžajúci sa neochvejne určitého smeru, učenia, pravoverný
Moje srdce patrí ježišovi, a pridržiavam sa len jeho učenia.
nie učenia ako je v Assisi(New Age) všetko popletené.
nepleť si ortodoxný (židia, farizei)


14.
označiť príspevok

archangel muž
   10. 9. 2016, 23:21 avatar
1 Vtedy Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom: 2 "Zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovu stolicu. 3 Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte: lebo hovoria, a nekonajú. 4 Viažu ťažké až neúnosné bremená a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť. 5 Všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich ľudia videli: rozširujú si modlitebné remienky a zväčšujú strapce na šatách, 6 radi majú popredné miesta na hostinách, prvé stolice v synagógach, 7 pozdravy na uliciach a keď ich ľudia oslovujú Rabbi.


15.
označiť príspevok

archangel muž
   10. 9. 2016, 23:23 avatar
on neodsudzoval ich ortodoxnost, ale akí sú


5.
označiť príspevok

Lemmy muž
   10. 9. 2016, 22:51 avatar
A: Nech Boh otvorí oči Svedkov Jehovových ku pravde evanjelia

To sa nestane, pretože boh nie je.


20.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   11. 9. 2016, 09:10 avatar
Spociatku sa Jehovisti drzia slusne aj ako zodpovedni. Po case vsak upadnu na uroven ateistov ci pohanov a skor ci neskor rezignuju na sektu, ktora im nici dusu a nasledne nici ich rodiny a vztahy. Myslela som si, ze Jehovistom mozem verit, ze neklamu,nepodvadzuju a robia dobre svoju robotu - len navonok, po case vyplavuju ich nekoser jednania, chyby, ktore v praci zakryvaju resp. hodia na ineho a az surove klamanie.


21.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   11. 9. 2016, 09:12 avatar
Nie zeby nemali pouzivat tituly, ich sekta im hovori, ze vysoka skola je zbytocna. A vieme preco, lebo so strednou skolou alebo ucnovkou jednoducho su lahsie ovladatelny a poviem rovno aj menej mudri, nic v zlom.
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 13:01,  Melodické, nežné a lepšie ako pesnička s dômyselným textom vsadeným do tónov. *19 Veď...
dnes, 12:39,  Nemôžeme kydať hnoj tak často. V roku 1989 sme poslali na smetisko našich dejín komunistov....
dnes, 12:38,  Mimochodom, moja "nádej" prirodzene vyviera z môjho svetonázoru, ktorý je...
dnes, 12:35,  Kasafran - nikdy. A vieš prečo? Lebo tu stojí poznanie proti nedostatku poznania. A ver...
dnes, 12:28,  Mather, kedy sa už väčšina občanov SR konečne spamätá a pošle túto politickú zberbu...
dnes, 12:26,  Práve pijem poobedňajšiu. O slniečku som raz zložil básničku, skúsim si spomenúť:...
dnes, 12:13,  „Dá sa to aj inteligentne" - Kulturblog. Demonštrácia pred Úradom vlády SR......
dnes, 12:07,  Krátke správy - tretí diel Ľuboš Blaha https://youtu.be/Apmpm_-rvug
dnes, 12:04,  Eriiiičko, dáme si kávu? *03*18*38 Už máš tú moju? Tak máš? c(_) Dnes je utorok,...
dnes, 11:27,  https://strategie.hnonline.sk/media/2232394-matovic-po-chybe-dennika-n-skritizoval-caputovu-za-to...
dnes, 11:10,  -era-, ďakujem... tu je pokus https://bit.ly/3ma0Xo5 *21
dnes, 11:05,  Praktický vlastne neviem nuda a nudné surfovanie po internete ma do klikalo až sem ????????
dnes, 11:03,  Branas Cosmology: Theory M and String Theory *21
dnes, 11:00,  ide o článok pod názvom Branas Cosmology: Theory M and String Theory >şţęę???<
dnes, 10:59,  Skús to cez ten web bit.ly - link tam skrátia a sem dáš ten bit.ly link
dnes, 10:54,  123- dobre, takže môžeme o krok ďalej, len hneď nezasviňuj svoju odpoveď nejakou...
dnes, 10:54,  ... pokus o opravu...
dnes, 10:52,  kntsz, je mi veľmi ťažké vyjadrovať sa presnejšie a byť pritom stručný... Iste si už...
dnes, 10:27,  35- Osvietený, ja už to vidím inak. Ľudia, čo sú otvorene proti testovaniu a vlastne...
dnes, 08:15,  Prišiel nám zvestovať svoju vieru :)
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Kuj železo, pokiaľ je ešte horúce.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(99 833 bytes in 0,423 seconds)