Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Koľko bohov je v Biblii?

12
reakcií
1958
prečítaní
Tému 6. apríla 2012, 16:08 založil Antidogmatik.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
 
 


1.
označiť príspevok

Antidogmatik muž
   6. 4. 2012, 16:08 avatar
Vvzhľadom na cirkevnú dogmu o jedinom bohu som považoval za prospešné uviesť čo najväčšie množstvo iných bohov vyskytujúcich sa v Biblii okrem Pána – Hospodina. A nie su tu len bohovia, ale aj bohyne.
Tu sú: Nemusíte tento rozsiahly príspevok čítať celý, ale verte mi, že všetci tu uvedení bohovia sa v Písme svätom nachádzajú.
1. M – Genezis 35/7: „…lebo tam sa mu zjavili bohovia, keď utekal pred svojim bratom.“ V SSV je v tom istom texte slovo Boh.
2. M – Exodus 12/12: „…a na všetkých bohoch egyptských vykonám súdy ja, Pán – Hospodin!“
2. M – Exodus 18/11: „Teraz viem, že Pán – Hospodin je väčší nad všetkých bohov,…“
2. M – Exodus 22/8, 9: „Keď sa nenájde zlodej, pán toho domu bude predvedený pred bohov… vec obidvoch príde až pred bohov, a ten koho bohovia uznajú za vinného,…“ V SSV je bohov nahradené sudcov.
2. M – Exodus 22/20: „Ten, kto by obetoval bohom okrem samému Pánovi – Hospodinovi, nech je vyhladený pod kliatbou na úplnú záhubu.“
2. M – Exodus 23/13, 32, 33: „…a mena iných bohov nebudete spomínať,… Neučiníš s nimi zmluvy ani s ich bohmi. Nebudú bývať v tvojej zemi, aby nespôsobili toho, že by si mi hrešil, keď by si slúžil ich bohom…“
2. M – Exodus 34/15, 16: „…smilnili by idúc za svojimi bohmi a obetovali by bitné obety svojim bohom, že by ťa pozval niektorý z nich, a jedol by si z jeho obety a vzal by si si z jeho dcér svojim synom ženy, a jeho dcéry by smilnili idúc za svojimi bohmi a spôsobili by to, že by smilnili aj tvoji synovia odíduc za ich bohmi.“
3. M – Levitikus 26/30: „…dám pohádzať vaše okyptené telá na kypti vašich okydaných bohov.“
4. M – Numeri 25/2, 3: „Ony (Moabčianky) volali ľud k svojim obetám, ktoré prinášali svojim bohom, a ľud zúčastňoval sa na ich hodoch, klaňal sa ich bohom a takto Izrael slúžil Bélfegorovi.“
Numeri 33/4: „...lebo Pán aj nad ich bohmi vykonal odvetný súd.“
5. M – Deuteronomium 4/7: „Lebo kde máš nejaký veľký národ, ktorý by mal bohov takých blízkych sebe ako je Pán – Hospodin.“
5. M – Deuteronomium 6/14: „Nepôjdete za inými bohmi, z bohov národov, ktoré sú vôkol vás.“
5. M – Deuteronomium 8/19: „Lebo stane sa, keby si predsa len zabudol na Pána – Hospodina boha svojho a išiel by si za inými bohmi a slúžil by si im a klaňal by si sa im...“
5. M – Deuteronomium 10/17: „Lebo Pán – Hospodin, boh váš je bohom nad všetkými bohmi a pánom nad všetkými pánmi...“5. M – Deuteronomium 11/17, 28: „...aby ste sa neoddialili a neslúžili cudzím bohom a neklaňali sa pred nimi... ...a pôjdete za inými bohmi, ktorých nepoznáte.“
5. M – Deuteronomium 12/31: „...keďže spaľoval v ohni aj svojich synov a svoje dcéry svojim bohom.“
5. M – Deuteronomium 18/20, 21: „...ktorý bude rozprávať v mene cudzích bohov...“
5. M – Deuteronomium 28/14: „A neodchýliš sa od žiadnych slov, ktoré vám ja prikazujem dnes, ani napravo ani naľavo odíduc za inými bohmi, aby si im slúžil.“
5. M – Deuteronomium 32/37, 38: „Kdeže sú ich bohovia, skala, ku ktorej sa utiekali? Bohovia, ktorí jedli tuk ich bitných obetí, pili víno ich liatych žertiev?“
Joz. 23/7: „…a nepripomínajte si mena ich bohov ani na nich neprisahajte ani im neslúžte ani sa im neklaňajte.“
Sud. 2/12, 17, 19: „Chodili za inými bohmi – za bohmi národov, ktoré boli okolo nich – a klaňali sa im. ...prznili sa s inými bohmi a klaňali sa im. ...chodili za cudzími bohmi, slúžili im a klaňali sa im.“
Sud. 9/13: „Či ja môžem nechať svoj mušt, ktorý obveseľuje tak bohov ako ľudí,...“
Sud. 9/46: „…vošli do hradu, do domu boha Beríta.“
Sud. 11/24: „Či azda nie je tak, že národ, ktorý ti dá vyhnať Kámoš, tvoj boh,… Keď vyženie niekoho tvoj boh Kámoš, neprivlastníš si ty jeho majetok?“
Sud. 16/23: „…aby obetovali veľkú bitnú obeť Dágonovi, svojmu bohu…“
1. Sam. 4/8: „Kto nás vytrhne z ruky tých slávnych bohov?! To sú tí bohovia, ktorí bili Egypťanov všelijakými ranami na púšti.“
1. Sam. 28/13: „A žena odpovedala Saulovi: ,Bohov vidím vystupovať zo zeme‘.“
2. Sam. 7/23: „…a prišiel si, ó Bože, učiniť svojej zemi strašné veci, pred tvárou svojho ľudu, ktorý si si vykúpil z Egypta, z národov, a od jeho bohov.“
1. Kr. (3. Kr.) 5/25, 26: „Ale spreneverili sa Bohu svojich otcov a chodili smilne za bohmi krajiny, ktorých Boh vyhubil pred nimi.“ Teda vyhubil bohov. Nepolámal ich sochy – modly. Ani neničil obrazy tých bohov. Značí to, že išlo o živých bohov.
1. Kr. (3. Kr.) 11/5, 8: „Ale Šalamún išiel za Astartou, bohyňou Sidoncov, a za Molochom, ohavnosťou Amoncov. A tak urobil všetkým svojim ženám cudzozemkám, ktoré kadili a obetovali svojim bohom.“
1. Kr. (3. Kr.) 19/2: „Tak nech mi učinia bohovia a tak nech pridajú,…“
2. Kr. (4. Kr.) 1/2: „…opýtajte sa Bál – zebúba, (Belzebuba) boha mesta Ekroma,…“
2. Kr. (4. Kr.) 5/18 spomína boha Rimmona (Remona Remmoon = hrmiaci) hrmiaceho boha Aramejčanov. Volal sa aj Hadad boh búrky, dažďa, bleskov a hrmenia.
2. Kr. (4. KR.) 17/29 – 32 sa len hemží cudzími bohmi, poťažne i bohyňami. Ide o bohov Sochotbenota (Sukkót – Benót), Nergala, Ašíma, Nibchaza, Tartaka, Adramelecha a Anamelecha.
2. Kr. (4. Kr.) 17/35: „Nebudete sa báť iných bohov…“
2. Kr. (4. Kr.) 19/37: „A stalo sa, keď sa klaňal v dome Nizrocha, svojho boha,…“
1. Par. – 1. Krn. 5/25, 26: „...a chodili smilne za bohmi krajiny, ktorých Boh, rozumej Pán – Hospodin, vyhubil pred nimi.“ Ani bohovia neboli nesmrteľní. Dôkaz pochádza priamo z Biblie.
2. Par. – 2. Krn. 2/5: „…lebo náš boh je väčší nad všetkých bohov.“
2. Par. – 2. Krn. 7/19, 22: „...a jestli odíduc budete slúžiť iným bohom a budete sa im klaňať... ...a chopili sa iných bohov a klaňali sa im a slúžili im,...“
2. Par. – 2. Krn. 8/23: „Pretože bohovia sýrskych kráľov im pomáhajú,…“
2. Par. – 2. Krn. 32/14, 15: „Kde ktorý to bol medzi všetkými bohmi tých národov,… že ani vaši bohovia nevytrhnú vás z mojej ruky!“
Ž. 82/1, 6: „Boh stojí v zhromaždení silného boha, súdi v strede bohov… Ja som bol povedal: ‚bohovia ste a synovia najvyššieho‘…“
Ž. 83/8: „...uvidia Boha bohov na Sione.“
Ž. 86/8: „Nieto takého medzi bohmi ako si ty, ó Pane – Hospodin.“
Ž. 95/3: „Lebo Pán – Hospodin je silný boh veľký a veľký kráľ nad všetkými bohmi.“
Ž. 97/7, 9: „Klaňajte sa mu všetci bohovia! ...si vyvýšený nad všetkých bohov.“
Ž. 105/29: „...a mŕtvych bohov obety jedli...“
Znova tu máme mŕtvych bohov. Je jasné, že títo bohovia neboli modly. Museli byť živí.
Iz. 46/1: „…k zemi sa zohýba boh Nébo.“
Jer. 10/11: „…Bohovia, ktorí neučinili nebies ani zeme,…“
Jer. 13/10: „…chodia za inými bohmi, aby im slúžili a aby sa im klaňali.“
Jer. 16/13: „…a tam budete slúžiť iným bohom vo dne i v noci, pretože vám nedám milosrdenstva.“
Jer. 22/9: „Pretože opustili zmluvu Pána – Hospodina, svojho boha, a klaňali sa iným bohom.“
Jer. 32/29: „…kadili Bálovi a vylievali liate obeti iným bohom…“
Jer. 49/35: „…aby nemal Moáb toho, kto by obetoval zápal na výšine, a toho, kto by kadil jeho bohom.“
Jer. 50/2: „…jeho okydaní bohovia budú zdrtení.“
Jer. 51/44: „I navštívim v Bábeli Béla a vytrhnem mu z úst, čo prehltol,...“ ako mohla socha – modla niečo prehltnúť?
Ez. 23/37, 49: „…a cudzoložili so svojimi okydanými bohmi, a ešte aj svojich synov, ktorých mi porodili, im vodili cez oheň, aby ich požrali…“ (Mohlo sa s modlami obcovať? Modly jedli?) „…a ponesiete hriechy svojich okydaných bohov,…“( Mohli modly hrešiť?)
Ez. 30/13: „A zahubím okydaných bohov, učiním koniec modlám,…“( A hľa, tu máme naraz bohov aj modly.)
Dan. 2/11: „…okrem bohov, ktorí však nemajú obydlia s telom.“
Dan. 4/5: „Až napokon prišiel hore predo mňa Daniel, ktorého meno je Baltazár, podľa mena môjho boha a v ktorom je duch svätých bohov…“
Ám. 5/26: „…ale ste nosili stan svojho Molocha a Kijúna, (Kaivana, Kaiamana), svoje obrazy, hviezdu svojho boha, ktoré ste si spravili.“
Mich. 4/5: „Lebo všetky národy budú chodiť každý v mene svojho boha, ale my budeme chodiť v mene Pána – Hospodina, svojho boha, na veky vekov.“
Sof. 2/11: „Strašný bude Pán – Hospodin na nich, lebo vyničí všetkých bohov zeme, a budú sa mu klaňať každý zo svojho miesta,...“
Mal. 2/11: „...lebo Júda poškvrnil svätyňu Pánovu – Hospodinovu, ktorú miloval a vzal si za ženu dcéru cudzieho boha.“ (Vari modla mohla mať dieťa?)
2. Mak. 1/14, 15: „Antiochus totiž prišiel na to miesto aj so svojimi priateľmi pod zámienkou, že sa chce (s bohyňou) zosobášiť aby si tak mohol privlastniť poklady ako jej veno. Naneiny kňazi ich najprv vyložili.“
2. Mak. 6/2: „Mali tiež znesvätiť jeruzalemský chrám a pomenovať ho menom Zeusa Olympského,...“
2. Mak. 14/33, 34: „...tak zrovnám tento dom boží so zemou a postavím tu Dionýzovi nádherný chrám!“
Marka 12/29: „Čuj Izraelu, Pán – Hospodin, náš boh je Pán jeden!“
V skutkoch svätých apoštolov 14/11 sa dozvedáme, že: „Bohovia spodobnení ľuďom k nám zostúpili.“ Povšimnime si, že bohovia zvyčajne zostupujú. Bohovia spravidla prichádzajú zhora. Nezriedka i z nebies. Tamtiež ale v 19/27 sa dozvieme o bohyni Diáne, ktorú ctí celá Ázia i celý svet.
Osobitné postavenie medzi biblickými bohmi má Jahve. Je zvyčajne stotožňovaný s Pánom – Hospodinom. No nie je to vždy tak. Jahve je aj iný boh ako Pán – Hospodin čo vyplýva z Izaiáša 36/18 – 21: „Pán – Hospodin nás vyslobodí. Či bohovia vyslobodili národy, každý svoju krajinu z ruky kráľa? Kde sú bohovia Sefarvaimu? A či Samariu vyslobodili z mojej ruky? Zo všetkých bohov týchto krajín ktorýže sú to, čo vyslobodili svoju krajinu z mojej ruky? A Jahve by mal z mojej ruky vyslobodiť Jeruzalem?“ Napokon Jahve je známy ako boh búrky pôvodných semitských národov najmä zo Sinajského polostrova.
Prekladatelia, vykladači a bádatelia Biblie označujú všetkých bohov spomenutých v Biblii za modly. Tvrdia, že nie sú živí. Neexistujú. A vôbec sa nepozastavujú nad tým, že napríklad: Pán – Hospodin je väčší nad všetkých bohov. Značí to, že je väčší nad všetky modly? Alebo ako mohli modly jesť a piť? Mohli sa s modlami uzatvárať zmluvy? Mohla modla menom Kámoš vyhnať národ tak ako živý Pán – Hospodin? Možno vziať modlu do zajatia? Viď Jeremiáš 48/7. Ťažko si tiež možno predstaviť modlu, ktorá cudzoloží, alebo ženu cudzoložiacu s modlou. (Že by už vtedy existovali vibrátory? Ak aj nie, akési erotické pomôcky podľa Jer. 3/4 zrejme boli.) Napokon máme ešte modlu, ktorá hrmí. Tak ako Pán – Hospodin.
Uznávam, že v tých časoch niektorí zo spomenutých bohov sa už na Zemi nezdržiavali. Značí to ale, že nejestvujú alebo nejestvovali? A komu sa to kresťania dnes vlastne klaňajú. Dreveným, kovovým, gypsovým, umelohmotným Ježišom a ďalším svätým. To nie sú modly?
Kto by si pomyslel, že v Biblii je toľko bohov. Toľko, že až oči kolú. No napriek tomu ich cirkevní hodnostári nechcú vidieť.
Natíska sa otázka: Keď tvrdia, že boh dal človeku rozum, prečo nenechajú na čitateľoch, aby sami posúdili, čo je pravda?
Na záver o bohoch ešte táto úvaha: Nikdy nikto nepochyboval o tom, že Duch svätý je iba jeden. Na rozdiel od Pána – Hospodina Boha. Zrejme preto, že Duch svätý je naozaj iba jeden.
Na rozdiel od Boha.
Ale Pán – Hospodin nie je sám, kto je v Biblii vyhlásený za jediného boha. V knihe Judit sa dočítame, že Nabuchodonozor je bohom sveta a okrem neho niet nikoho iného. (5/29)
Tamtiež, ale v 6/3 stojí, že niet boha okrem Nabuchodonozora.
Namietate, že Nabuchodonozor nebol bohom?
Ale o to predsa vôbec nejde. O čo teda ide?
Ide o to, že v spise inšpirovanom Bohom sa nachádza taký nezmysel. Alebo je nezmyslom tvrdenie cirkvi o neomylnosti?
1. M – Genezis 35/7: „…lebo tam sa mu zjavili bohovia, keď utekal pred svojim bratom.“ V SSV je v tom istom texte slovo Boh.
2. M – Exodus 12/12: „…a na všetkých bohoch egyptských vykonám súdy ja, Pán – Hospodin!“
2. M – Exodus 18/11: „Teraz viem, že Pán – Hospodin je väčší nad všetkých bohov,…“
2. M – Exodus 22/8, 9: „Keď sa nenájde zlodej, pán toho domu bude predvedený pred bohov… vec obidvoch príde až pred bohov, a ten koho bohovia uznajú za vinného,…“ V SSV je bohov nahradené sudcov.
2. M – Exodus 22/20: „Ten, kto by obetoval bohom okrem samému Pánovi – Hospodinovi, nech je vyhladený pod kliatbou na úplnú záhubu.“
2. M – Exodus 23/13, 32, 33: „…a mena iných bohov nebudete spomínať,… Neučiníš s nimi zmluvy ani s ich bohmi. Nebudú bývať v tvojej zemi, aby nespôsobili toho, že by si mi hrešil, keď by si slúžil ich bohom…“
2. M – Exodus 34/15, 16: „…smilnili by idúc za svojimi bohmi a obetovali by bitné obety svojim bohom, že by ťa pozval niektorý z nich, a jedol by si z jeho obety a vzal by si si z jeho dcér svojim synom ženy, a jeho dcéry by smilnili idúc za svojimi bohmi a spôsobili by to, že by smilnili aj tvoji synovia odíduc za ich bohmi.“
3. M – Levitikus 26/30: „…dám pohádzať vaše okyptené telá na kypti vašich okydaných bohov.“
4. M – Numeri 25/2, 3: „Ony (Moabčianky) volali ľud k svojim obetám, ktoré prinášali svojim bohom, a ľud zúčastňoval sa na ich hodoch, klaňal sa ich bohom a takto Izrael slúžil Bélfegorovi.“
Numeri 33/4: „...lebo Pán aj nad ich bohmi vykonal odvetný súd.“
5. M – Deuteronomium 4/7: „Lebo kde máš nejaký veľký národ, ktorý by mal bohov takých blízkych sebe ako je Pán – Hospodin.“
5. M – Deuteronomium 6/14: „Nepôjdete za inými bohmi, z bohov národov, ktoré sú vôkol vás.“
5. M – Deuteronomium 8/19: „Lebo stane sa, keby si predsa len zabudol na Pána – Hospodina boha svojho a išiel by si za inými bohmi a slúžil by si im a klaňal by si sa im...“
5. M – Deuteronomium 10/17: „Lebo Pán – Hospodin, boh váš je bohom nad všetkými bohmi a pánom nad všetkými pánmi...“5. M – Deuteronomium 11/17, 28: „...aby ste sa neoddialili a neslúžili cudzím bohom a neklaňali sa pred nimi... ...a pôjdete za inými bohmi, ktorých nepoznáte.“
5. M – Deuteronomium 12/31: „...keďže spaľoval v ohni aj svojich synov a svoje dcéry svojim bohom.“
5. M – Deuteronomium 18/20, 21: „...ktorý bude rozprávať v mene cudzích bohov...“
5. M – Deuteronomium 28/14: „A neodchýliš sa od žiadnych slov, ktoré vám ja prikazujem dnes, ani napravo ani naľavo odíduc za inými bohmi, aby si im slúžil.“
5. M – Deuteronomium 32/37, 38: „Kdeže sú ich bohovia, skala, ku ktorej sa utiekali? Bohovia, ktorí jedli tuk ich bitných obetí, pili víno ich liatych žertiev?“
Joz. 23/7: „…a nepripomínajte si mena ich bohov ani na nich neprisahajte ani im neslúžte ani sa im neklaňajte.“
Sud. 2/12, 17, 19: „Chodili za inými bohmi – za bohmi národov, ktoré boli okolo nich – a klaňali sa im. ...prznili sa s inými bohmi a klaňali sa im. ...chodili za cudzími bohmi, slúžili im a klaňali sa im.“
Sud. 9/13: „Či ja môžem nechať svoj mušt, ktorý obveseľuje tak bohov ako ľudí,...“
Sud. 9/46: „…vošli do hradu, do domu boha Beríta.“
Sud. 11/24: „Či azda nie je tak, že národ, ktorý ti dá vyhnať Kámoš, tvoj boh,… Keď vyženie niekoho tvoj boh Kámoš, neprivlastníš si ty jeho majetok?“
Sud. 16/23: „…aby obetovali veľkú bitnú obeť Dágonovi, svojmu bohu…“
1. Sam. 4/8: „Kto nás vytrhne z ruky tých slávnych bohov?! To sú tí bohovia, ktorí bili Egypťanov všelijakými ranami na púšti.“
1. Sam. 28/13: „A žena odpovedala Saulovi: ,Bohov vidím vystupovať zo zeme‘.“
2. Sam. 7/23: „…a prišiel si, ó Bože, učiniť svojej zemi strašné veci, pred tvárou svojho ľudu, ktorý si si vykúpil z Egypta, z národov, a od jeho bohov.“
1. Kr. (3. Kr.) 5/25, 26: „Ale spreneverili sa Bohu svojich otcov a chodili smilne za bohmi krajiny, ktorých Boh vyhubil pred nimi.“ Teda vyhubil bohov. Nepolámal ich sochy – modly. Ani neničil obrazy tých bohov. Značí to, že išlo o živých bohov.
1. Kr. (3. Kr.) 11/5, 8: „Ale Šalamún išiel za Astartou, bohyňou Sidoncov, a za Molochom, ohavnosťou Amoncov. A tak urobil všetkým svojim ženám cudzozemkám, ktoré kadili a obetovali svojim bohom.“
1. Kr. (3. Kr.) 19/2: „Tak nech mi učinia bohovia a tak nech pridajú,…“
2. Kr. (4. Kr.) 1/2: „…opýtajte sa Bál – zebúba, (Belzebuba) boha mesta Ekroma,…“
2. Kr. (4. Kr.) 5/18 spomína boha Rimmona (Remona Remmoon = hrmiaci) hrmiaceho boha Aramejčanov. Volal sa aj Hadad boh búrky, dažďa, bleskov a hrmenia.
2. Kr. (4. KR.) 17/29 – 32 sa len hemží cudzími bohmi, poťažne i bohyňami. Ide o bohov Sochotbenota (Sukkót – Benót), Nergala, Ašíma, Nibchaza, Tartaka, Adramelecha a Anamelecha.
2. Kr. (4. Kr.) 17/35: „Nebudete sa báť iných bohov…“
2. Kr. (4. Kr.) 19/37: „A stalo sa, keď sa klaňal v dome Nizrocha, svojho boha,…“
1. Par. – 1. Krn. 5/25, 26: „...a chodili smilne za bohmi krajiny, ktorých Boh, rozumej Pán – Hospodin, vyhubil pred nimi.“ Ani bohovia neboli nesmrteľní. Dôkaz pochádza priamo z Biblie.
2. Par. – 2. Krn. 2/5: „…lebo náš boh je väčší nad všetkých bohov.“
2. Par. – 2. Krn. 7/19, 22: „...a jestli odíduc budete slúžiť iným bohom a budete sa im klaňať... ...a chopili sa iných bohov a klaňali sa im a slúžili im,...“
2. Par. – 2. Krn. 8/23: „Pretože bohovia sýrskych kráľov im pomáhajú,…“
2. Par. – 2. Krn. 32/14, 15: „Kde ktorý to bol medzi všetkými bohmi tých národov,… že ani vaši bohovia nevytrhnú vás z mojej ruky!“
Ž. 82/1, 6: „Boh stojí v zhromaždení silného boha, súdi v strede bohov… Ja som bol povedal: ‚bohovia ste a synovia najvyššieho‘…“
Ž. 83/8: „...uvidia Boha bohov na Sione.“
Ž. 86/8: „Nieto takého medzi bohmi ako si ty, ó Pane – Hospodin.“
Ž. 95/3: „Lebo Pán – Hospodin je silný boh veľký a veľký kráľ nad všetkými bohmi.“
Ž. 97/7, 9: „Klaňajte sa mu všetci bohovia! ...si vyvýšený nad všetkých bohov.“
Ž. 105/29: „...a mŕtvych bohov obety jedli...“
Znova tu máme mŕtvych bohov. Je jasné, že títo bohovia neboli modly. Museli byť živí.
Iz. 46/1: „…k zemi sa zohýba boh Nébo.“
Jer. 10/11: „…Bohovia, ktorí neučinili nebies ani zeme,…“
Jer. 13/10: „…chodia za inými bohmi, aby im slúžili a aby sa im klaňali.“
Jer. 16/13: „…a tam budete slúžiť iným bohom vo dne i v noci, pretože vám nedám milosrdenstva.“
Jer. 22/9: „Pretože opustili zmluvu Pána – Hospodina, svojho boha, a klaňali sa iným bohom.“
Jer. 32/29: „…kadili Bálovi a vylievali liate obeti iným bohom…“
Jer. 49/35: „…aby nemal Moáb toho, kto by obetoval zápal na výšine, a toho, kto by kadil jeho bohom.“
Jer. 50/2: „…jeho okydaní bohovia budú zdrtení.“
Jer. 51/44: „I navštívim v Bábeli Béla a vytrhnem mu z úst, čo prehltol,...“ ako mohla socha – modla niečo prehltnúť?
Ez. 23/37, 49: „…a cudzoložili so svojimi okydanými bohmi, a ešte aj svojich synov, ktorých mi porodili, im vodili cez oheň, aby ich požrali…“ (Mohlo sa s modlami obcovať? Modly jedli?) „…a ponesiete hriechy svojich okydaných bohov,…“( Mohli modly hrešiť?)
Ez. 30/13: „A zahubím okydaných bohov, učiním koniec modlám,…“( A hľa, tu máme naraz bohov aj modly.)
Dan. 2/11: „…okrem bohov, ktorí však nemajú obydlia s telom.“
Dan. 4/5: „Až napokon prišiel hore predo mňa Daniel, ktorého meno je Baltazár, podľa mena môjho boha a v ktorom je duch svätých bohov…“
Ám. 5/26: „…ale ste nosili stan svojho Molocha a Kijúna, (Kaivana, Kaiamana), svoje obrazy, hviezdu svojho boha, ktoré ste si spravili.“
Mich. 4/5: „Lebo všetky národy budú chodiť každý v mene svojho boha, ale my budeme chodiť v mene Pána – Hospodina, svojho boha, na veky vekov.“
Sof. 2/11: „Strašný bude Pán – Hospodin na nich, lebo vyničí všetkých bohov zeme, a budú sa mu klaňať každý zo svojho miesta,...“
Mal. 2/11: „...lebo Júda poškvrnil svätyňu Pánovu – Hospodinovu, ktorú miloval a vzal si za ženu dcéru cudzieho boha.“ (Vari modla mohla mať dieťa?)
2. Mak. 1/14, 15: „Antiochus totiž prišiel na to miesto aj so svojimi priateľmi pod zámienkou, že sa chce (s bohyňou) zosobášiť aby si tak mohol privlastniť poklady ako jej veno. Naneiny kňazi ich najprv vyložili.“
2. Mak. 6/2: „Mali tiež znesvätiť jeruzalemský chrám a pomenovať ho menom Zeusa Olympského,...“
2. Mak. 14/33, 34: „...tak zrovnám tento dom boží so zemou a postavím tu Dionýzovi nádherný chrám!“
Marka 12/29: „Čuj Izraelu, Pán – Hospodin, náš boh je Pán jeden!“
V skutkoch svätých apoštolov 14/11 sa dozvedáme, že: „Bohovia spodobnení ľuďom k nám zostúpili.“ Povšimnime si, že bohovia zvyčajne zostupujú. Bohovia spravidla prichádzajú zhora. Nezriedka i z nebies. Tamtiež ale v 19/27 sa dozvieme o bohyni Diáne, ktorú ctí celá Ázia i celý svet.
Osobitné postavenie medzi biblickými bohmi má Jahve. Je zvyčajne stotožňovaný s Pánom – Hospodinom. No nie je to vždy tak. Jahve je aj iný boh ako Pán – Hospodin čo vyplýva z Izaiáša 36/18 – 21: „Pán – Hospodin nás vyslobodí. Či bohovia vyslobodili národy, každý svoju krajinu z ruky kráľa? Kde sú bohovia Sefarvaimu? A či Samariu vyslobodili z mojej ruky? Zo všetkých bohov týchto krajín ktorýže sú to, čo vyslobodili svoju krajinu z mojej ruky? A Jahve by mal z mojej ruky vyslobodiť Jeruzalem?“ Napokon Jahve je známy ako boh búrky pôvodných semitských národov najmä zo Sinajského polostrova.
Prekladatelia, vykladači a bádatelia Biblie označujú všetkých bohov spomenutých v Biblii za modly. Tvrdia, že nie sú živí. Neexistujú. A vôbec sa nepozastavujú nad tým, že napríklad: Pán – Hospodin je väčší nad všetkých bohov. Značí to, že je väčší nad všetky modly? Alebo ako mohli modly jesť a piť? Mohli sa s modlami uzatvárať zmluvy? Mohla modla menom Kámoš vyhnať národ tak ako živý Pán – Hospodin? Možno vziať modlu do zajatia? Viď Jeremiáš 48/7. Ťažko si tiež možno predstaviť modlu, ktorá cudzoloží, alebo ženu cudzoložiacu s modlou. (Že by už vtedy existovali vibrátory? Ak aj nie, akési erotické pomôcky podľa Jer. 3/4 zrejme boli.) Napokon máme ešte modlu, ktorá hrmí. Tak ako Pán – Hospodin.
Uznávam, že v tých časoch niektorí zo spomenutých bohov sa už na Zemi nezdržiavali. Značí to ale, že nejestvujú alebo nejestvovali? A komu sa to kresťania dnes vlastne klaňajú. Dreveným, kovovým, gypsovým, umelohmotným Ježišom a ďalším svätým. To nie sú modly?
Kto by si pomyslel, že v Biblii je toľko bohov. Toľko, že až oči kolú. No napriek tomu ich cirkevní hodnostári nechcú vidieť.
Natíska sa otázka: Keď tvrdia, že boh dal človeku rozum, prečo nenechajú na čitateľoch, aby sami posúdili, čo je pravda?
Na záver o bohoch ešte táto úvaha: Nikdy nikto nepochyboval o tom, že Duch svätý je iba jeden. Na rozdiel od Pána – Hospodina Boha. Zrejme preto, že Duch svätý je naozaj iba jeden.
Na rozdiel od Boha.
Ale Pán – Hospodin nie je sám, kto je v Biblii vyhlásený za jediného boha. V knihe Judit sa dočítame, že Nabuchodonozor je bohom sveta a okrem neho niet nikoho iného. (5/29)
Tamtiež, ale v 6/3 stojí, že niet boha okrem Nabuchodonozora.
Namietate, že Nabuchodonozor nebol bohom?
Ale o to predsa vôbec nejde. O čo teda ide?
Ide o to, že v spise inšpirovanom Bohom sa nachádza taký nezmysel


3.
označiť príspevok

slaboduchá žena
   6. 4. 2012, 16:25 avatar
odkiaľ máš citáty? nie sú presné,

napr. Iz. 46/1 je takto: "Bel sa sklonil, Nebo sa hrbí, ich modly sú pre divé zvieratá a domáce zvieratá, ich náklady, batožina, bremeno pre unavené zvieratá."

Ž. 83/8 "Aj Asýria sa k nim pripojila, stali sa ramenom synom Lóta." tu vôbec nespomína žiadnych bohov,

Ž. 86/8 "Medzi bohmi nie je nikto ako ty, ó, Jehovaani nijaké diela nie sú ako tvoje." .. ostatné som nepozerala.


4.
označiť príspevok

Krištof
   6. 4. 2012, 16:25 avatar
Tak v Biblii sa spomínajú aj okolité národy a ich bohovia, napr. Moloch a Baal. Baal-zebúb (iné názvy: Baalzebub, Belzebub, Belzebul) bol boh filištínskeho mesta Ekrón (Akaron). A v Novej zmluve (Mk 3,22) vystupuje ako knieža démonov Baalzebub - pán špiny. Alebo diabol či satan ako "boh tohoto sveta".
Jn 10: „A nie je napísané vo vašom Zákone: Ja som povedal: Bohovia ste?" Výrok, na ktorý sa Ježiš odvoláva, sa nachádza v 82 žalme v 6 verši: „povedal som: „Ste bohmi, všetci ste synmi Najvyššieho". Tento žalm opisuje zhromaždenie sudcov Izraela, ktorí sú kvôli svojmu poznaniu Božieho Slova zaradení do kategórie bohov, ale pretože nekonajú podľa svojho poznania, majú zahynúť ako obyčajní ľudia. Tento žalm nám odhaľuje ľudskú veľkosť. Človek žijúci Slovo sa stáva Božím Zjavením.
www.frantiskani.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


13.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   7. 4. 2012, 21:22 avatar
presne 46


2.
označiť príspevok

slaboduchá žena
   6. 4. 2012, 16:14 avatar
v Biblii je viac bohov, ale je to kniha hlavne o Bohu izraelitov, Yehove, ktorý sám neustále opakuje, aby ostatných neuznávali.


5.
označiť príspevok

Ranexill muž
   6. 4. 2012, 17:23 avatar
hehe, len toho "praveho" jakziv nikto nevidel.   
kokoti


6.
označiť príspevok

slaboduchá žena
   6. 4. 2012, 17:30 avatar
a možno aj ano. možno ho denno denne vidíme všetci, len ho nespoznávame. veď kokoti.


7.
označiť príspevok

Sinaja žena
   6. 4. 2012, 17:34 avatar
pri modlitbe je každý bohom...ked sa rozpráva sám so sebou...


9.
označiť príspevok

Ranexill muž
   6. 4. 2012, 20:32 avatar
ale nie je...boli a sme podvedení. A uz nikdy sa to nezmení. Sme len veci.


8.
označiť príspevok

Ónya žena
   6. 4. 2012, 20:30 avatar
v tomto už mám chaos,..ja som vždy v láske videla Boha, v rôznych jeho podobách.. )


10.
označiť príspevok

slaboduchá žena
   7. 4. 2012, 10:56 avatar
bohovia sú veľkí hráči. jediná šanca vystúpiť z ich krutej hry, pre nás, bábky, je samovražda. inak sme im len na zábavu. a o tom je celý život. šťastný ten človek, ktorý nerozmýšľa.


11.
označiť príspevok

slaboduchá žena
   7. 4. 2012, 10:59 avatar
akože robí svoje povinnosti a nepremýšľa nad zmyslom života. lebo ak raz začne, to je jeho koniec. rovno môže vystúpiť z hry. ušetrí si bolesť a trápenie.


12.
označiť príspevok

Antidogmatik muž
   7. 4. 2012, 21:04 avatar
Ahoj, slaboduchá.
Citáty sú z knihy Sväté písmo Starý zákon druhá časť. Vydal Spolok Sv. Vojtecha v Trnave, vo vydavateľstve Vesna v Bratislave v r. 1991. Alebo z Roháčkovho prekladu Biblie vydanej Svetovou biblickou spoločnosťou bez roku vydania. Texty v jednotlivých vydaniach Písma bývajú odlišné. Záleží od redaktorov a posudzovateľov. Zvyčajne prekrúcajú to, čo nezodpovedá zaužívaným cirkevným dogmám. V tomto prípade ide ešte aj o rôzne číslovanie žalmov. Prikladám scan Ž 85 (86) pre názornosť. A tiež Izaiáša 46/1.

Ž ALM 85 (86)
Pobožný prosí o pomoc v biede
Modlitba; od. Dávida.
*8 Niet tebe rovného medzi bohmi, Pane,
a niet, čo by sa dielam tvojim rovnalo;-
IZAIÁŠ
46. KAPITOLA
Pád boha Babylona. Hospodin Je
sám jediný Bohom.

Bél klesol na kolená; k zemi sa
zohýna boh Nébo. Ich modly
sú pre zviera hovädo.
V roháčkovom preklade
Sa prvé verše nečíslujú.
V podstate tu nejde o zhodu
Textov, ale o to, že v Biblii sa
Nachádza aj boh Bél a Nébo, ktorí
By tam nemali byť pretože boh je len jeden.
Ale nie je ako tvrdí slovo božie teda
Biblia.
Tento scan je z Roháčkovho
Prekladu.

Mám päť rôznych vydaní Biblie,
Z nich vychádzam, pričom tento
Preklad je považovaný za takmer
Doslovný.
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 05:37,  Poďakuj svojmu parťákovi, ktorý tu z toho spravil svoju propagandistickú centrálu... ty...
dnes, 01:19,  ...pamatajte na 0chranu... https://imgur.com/zxC5hwJ
dnes, 00:54,  takže Kočner je nevinný?.....no daj ty astronaut*03*03*03
dnes, 00:52,  Necelých tridsať rokov stačilo ponovembrovým zločincom z vysokej politiky národnosti...
dnes, 00:50,  nešaškuj tu zmetek....
dnes, 00:49,  a naš momentalne triezvy kamzík, zdupkal s nim......*21*21*21
dnes, 00:48,  MAFIA, OLIGARCHIA A VSETCI POLITICI ROZKLADAJU STAT Po viacerych pojednaniach sa vec...
dnes, 00:34,  a už jarabak nema argument......*21*21*21
dnes, 00:27,  ano aj Kiska je byvalý komunista, ale on nerozkradol to čo bolo vybudované!!!!....On je...
dnes, 00:25,  ondrej61- tak nam povez prečo sa veci manu tak ako sa majú a budú mať? Toto už asi...
dnes, 00:23,  Takže tvoj príspevok č. 26 neplatí ? *15*15*15*15
dnes, 00:23,  ondrej61- len si odriekaj túmantru ktorú ťa učí Kiska s Turbanom a nech ti dá šňupnúť....
dnes, 00:22,  sa ti to pomotalo kamziku.....su tu ludia, ktorí poukazuju na priciny, preco sa veci maju tak...
dnes, 00:21,  Fašistom neznášam a nieto aby som im rozkazoval, nechcem skončiť na šibenici do rici !!!!!!!
dnes, 00:19,  velmi hlboko si klesol jarabaku a uplne hlupo drukuješ kamzikovi....ale ako vidím, tak to ťa...
dnes, 00:19,  No a sme pri merite veci, takže ty a tvoji synovia, plus Eduard Ž. a vami podobní sú tu...
dnes, 00:17,  Kacír - tak mu to potvrď nech ide dríchmať
dnes, 00:17,  no stale šarapatia kamziku....v našom štate je mafia, ktora siaha do najvyšších...
dnes, 00:15,  Kacír - to vieš len si potvrdzuj, bláznom nepomôžeš, keď im odporuješ, jasne to na tebe...
dnes, 00:14,  A nepochroníme ho ešte kúščok ? *13*13
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Hoci temperament velí zahrešiť z plných pľúc, intelekt káže zachovať chladnú hlavu a argumentovať triezvo.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(103 416 bytes in 0,418 seconds)