Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Klamstvo protestantizmu

175
reakcií
819
prečítaní
Tému 14. februára 2018, 18:45 založil Klein.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
01. 04. 2018
38
20. 07. 2007
7
26. 04. 2017
30
10. 10. 2016
16
 
 


1.
označiť príspevok

Klein muž
   14. 2. 2018, 18:45 avatar
Keď v 16. storočí stihla svet a Cirkev pohroma
menom Reformácia, presne toto urobila: nakoľko mohla, zničila a
rozbila jednotu Cirkvi. A, aby sa splnilo Písmo, sama sa začala
nekontrolovane štiepiť. Ján Kalvín v liste Filipovi Melanchtonovi
píše: „Je iste dôležité, aby sa budúce generácie nedozvedeli o
rozpore medzi nami. Bolo by totiž nevýslovnou fraškou, že my, ktorí
stojíme v opozícii voči celému svetu, sme sa na samom počiatku
Reformácie jeden s druhým nezhodli…“ Ale nasledujúce generácie
sa to dozvedeli, okamžite a hneď.

Dnes máme na svete okolo
30 000 rôznych protestantských cirkví. A to je
problém. Nemôžeme veriť v 30 000 pravých Kristových Tiel,
Neviest, Manželiek, Cirkví. To je nemožné a odporuje to Biblii tak
krikľavo, že sa to nijako nedá pripustiť. Môžeme síce vyhlásiť, že
„Ja mám pravdu a ostatných 29 999 sa mýli“ – ale to je veľmi
odvážne vyhlásenie a nič nerieši – pretože v zmysle protestantskej
zásady „Ja, moja Biblia a moje pochopenie Biblie sú jedinou
autoritou“ si toto, samozrejme, môže povedať každá z tých 30 000
denominácií. Všetky sú pritom rovnako biblické, rovnako sa
odvolávajú na Ducha Svätého, v mnohých sa dejú znamenia a
zázraky… Nakoniec sa z toho zrodila doktrína o „neviditeľnej
Katolíckej Cirkvi“, do ktorej patria všetci spasení, ale nikto nevie,
kto to naozaj je – a teda ani nikto nevie, kde táto Cirkev je (preto je
neviditeľná). Tu, na zemi, sme všetci len akési denominácie,
pričom niektorí členovia týchto denominácií, nevieme kto, sú
členmi onej neviditeľnej Cirkvi. Táto doktrína bije do očí menej,
ako viera v 30 000 Kristových Tiel – ale je stále na nože s Bibliou.

Pre Bibliu Cirkev je viditeľná a konkrétna. Biblia nepozná ani
náznak nejakej neviditeľnej Cirkvi. Kresťanstvo prvých 15 storočí,
až do Reformácie, o niečom podobnom ani nechyrovalo. Písmo i
rané kresťanstvo pozná len jednu viditeľnú, organizovanú, štruktú-
rovanú Cirkev, ktorá je viditeľným Kristom na zemi. Len ako taká
môže mať ďalšiu dôležitú vlastnosť:

AUTORITATÍVNA ZÁRUKA PRAVDY –
Pavol vyhlásil, že Cirkev je stĺp a opora pravdy. Apoštoli nie sú
biblickí. Sú autoritatívni. Petrova kázeň na Turíce nie je exegézou
Písma, ako by to dnes robil nejaký protestantský pastor.
Peter nemá problém nebiblicky pokrstiť Kornélia. Nebiblicky
ustanoví úrad diakonov. Pavol v prípade pochybností v Antiochii
neustanoví skupinu, ktorá by skúmala Písma a pripravila nejakú
biblickú analýzu, ale vypraví sa za Petrom a apoštolmi do Jeruzalema,
aby oni rozhodli, čo je správne. A dekrét tohto Jeruzalemské-
ho koncilu ani náhodou nie je biblický, skôr vibruje autoritou,
vedomý si toho, že je hlasom Cirkvi a teda hlasom samého Krista.

„Duch Svätý a my sme usúdili…“ (Sk 15,28 SSV). Sám Pavol, keď
má pochybnosti o tom, či hlása pravdivú zvesť, neuchyľuje sa k
štúdiu Písma, ani nehľadá nejaký „vnútorný hlas Ducha“, ale, ako
píše: „Potom po štrnástich rokoch som znova šiel s Barnabášom do
Jeruzalema … a predložil som im evanjelium, ktoré hlásam medzi
pohanmi; ale v súkromí tým, čo niečo znamenali, či nebežím alebo
či som nebežal nadarmo. … Jakub, Kéfas a Ján, ktorých pokladali
za stĺpy, podali mne a Barnabášovi pravicu na znak spoločenstva.“
(Gal 2,1-2.9 SSV).

Cirkev je posledná a neodvolateľná autorita. Nie
Písmo (ktorého NZ časť v tej dobe ešte neexistovala a trvalo
bezmála 400 rokov, kým Cirkev NZ vôbec zadefinovala, pretože prví kresťania neboli biblickí, ale cirkevní), ale Cirkev, ako hovorí sám Ježiš: „Keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako
pohan a mýtnik“ (Mt 18,17 SSV). Túto funkciu žiadna „neviditeľná
cirkev“ ani žiadna „denominácia“ viac spĺňať nemôže. Ba
ani si nemôže niečo podobné nárokovať.

Napríklad Jehovovi Svedkovia správne pochopili túto dôležitosť a biblickosť viditeľnej
autoritatívnej Cirkvi. Ale v okamihu, keď prehlásia, že touto
Cirkvou sú oni – založení v 19. storočí – a ich autoritatívny Prvý
zbor v Brooklyne, je to skôr na smiech, než niečo, čo možno brať
vážne: prehlásiť za apoštolský úrad, existujúci „po všetky dni“ od
čias Krista až podnes, inštitúciu, ktorá takto začala vnímať seba
niekedy v prvej polovici XX. storočia… Preto nič podobné žiadna
denominácia ani robiť neskúša (teda vraj ešte Mormoni, ale to je
prípad podobní, ako Svedkovia)… čím každá iba dokazuje, že ona
sama Cirkvou nie je, ale ani ňou hlásaná „neviditeľná cirkev“ ňou
byť nemôže, pretože bez Kristom darovanej štruktúry, dokonca
neviditeľná (a teda popierajúca, že je Kristovým telom, pretože
skutočná Cirkev je Telo a nie „duch“, ktorý „nemá mäso a kosti“
(Lk 24,39 SSV)) túto podstatnú funkciu Kristovej Cirkvi splniť
nemôže. A teda ňou ani nie je.

„Ježiš povedal Dvanástim: "Aj vy chcete odísť?" Odpovedal
mu Šimon Peter: "Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová
večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svä-
tý."“ (Jn 6,67-69 SSV).
- Medzi nimi je jedna ešte užšia skupinka, iba traja, ktorí sú Ježišovi
blízko tam, kde iní ostávajú v pozadí – pri Premenení na Hore
(Mk 9,2), alebo počas agónie v Getsemanoch (Mk 14,33nn): Peter,
Jakub a Ján.
- A spomedzi nich troch je nakoniec „prvý Šimon, zvaný Peter“,
ktorému Ježiš zveruje kľúče od Kráľovstva: „Ty si Peter a na tejto
skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.Tebe
dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude
zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi“
(Mt 16,18-19 SSV) – symbolika jasná a zrozumiteľná, prevzatá z
Písma, kde v SZ čítame o vyvolení Eliakima za „správcu [kráľovského]
domu“, v dnešnej reči „ministerského predsedu“ Júdei:

„Vten deň zavolám svojho služobníka Eliakima, syna Helkiáša, a
oblečiem ho do tvojho rúcha, opášem ho tvojím pásom a dám mu
do rúk tvoju moc. I bude otcom obyvateľom Jeruzalema a Júdovmu
domu. Dám mu na plece kľúč Dávidovho domu, keď otvorí, nikto
nezavrie, a keď zavrie, nikto neotvorí“ (Iz 22,20-22 SSV). A potom
ešte raz, keď Ježiš, ktorý o sebe hovorí: „Ja som dobrý pastier.
Poznám svoje a moje poznajú mňa, ako mňa pozná Otec a ja
poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré
nie sú z tohoto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj
hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier“ (Jn 10,14-16 SSV), sa
zrazu obracia na Petra a veľmi slávnostne, trojnásobným ceremoniálnym
obradom, ho poveruje: „Pas moje baránky … Pas moje
ovce … Pas moje ovce!“ (Jn 21,15-17 SSV).

Ustanovuje ho na svoje vlastné miesto, aby odteraz
stál na Jeho mieste a konal Jeho prácu! Ohromujúce, ale je to tak!
Meno „Peter“, alebo, ako ho vyslovuje Pavol, „Kéfas“, je označením
tohto Šimonovho úradu, ktorý mu Ježiš zveril. Aj preto je na
rozdiel od ostatných mien preložené do gréčtiny ako Petros. Na
rozdiel od Šavla (čiže Saula), ktorý si ako rímske meno vyberie
Paulus jednoducho preto, že znie podobne, Šimonovo meno Kéfas,
Skala, sa neprepíše nejakým podobne znejúcim rímskym, či gréckym
tvarom, ale významovým prekladom: Petros. To preto, že tu
záleží nie na zvuku, ale na význame: je to označenie zásadného
úradu, zásadnej inštitúcie, ktorú Ježiš ustanovil: úradu Skaly, Petra...

Ježiš počas svojho účinkovania v prvom rade sformoval
Cirkev. Ako hovorí Pavol: „Kristus miluje Cirkev a seba samého
vydal za ňu“ (Ef 5,25 SSV), je to „Cirkev, ktorú si [Boh] získal
vlastnou krvou“ (Sk 20,28 SSV). Samotná Kristova smrť, obeta na
Kríži, tak smeruje k Cirkvi a završuje sa v Cirkvi, ňou si Kristus
„pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky, ani
ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená“ (Ef 5,27
SSV). Ona je „Božím dedičstvom“, Novým Izraelom, v zmysle
biblického „Pánovým podielom [na zemi] je totiž jeho ľud“ (Dt
32,9 SSV). To plne zodpovedá Božiemu zámeru, ako o ňom vraví
Písmo: „čo si v ňom [v Kristovi] predsavzal 10 uskutočniť v plnosti
času: zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi aj čo je
na zemi … a jeho ustanovil nad všetkým za hlavu Cirkvi, 23 ktorá
je jeho telom, plnosťou toho, ktorý napĺňa všetko vo všetkom“ (Ef
1,9-10.22n SSV) – a teda touto jednotou všetkého na Nebi aj na
zemi je Cirkev, Kristovo Telo, v ktorom je všetko zjednotené v
Kristovi ako v Hlave svojej Cirkvi. Neprekvapuje preto, že anjel
vo videní odhaľuje Hermasovi: „Cirkev bola prvá zo všetkých
založená. … Pre ňu bol stvorený svet“ (Hermasov pastier II,4,1;
čerstvá poapoštolská doba). Ona je dôvodom a cieľom všetkého
konania Boha, Ona je Nebom: „Poď, ukážem ti nevestu,
Baránkovu manželku!" A v duchu ma preniesol na veľký a
vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto Jeruzalem, ako zostupuje z
neba od Boha ožiarené Božou slávou“ (Zjv 21,9-11 SSV) – a
touto Baránkovou manželkou je práve Cirkev: „Preto muž
zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja
v jednom tele. Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím o Kristovi a
Cirkvi“ (Ef 5,31-32 SSV).
Ako vidíme, táto Cirkev je od samého počiatku hierarchická a
štruktúrovaná: Sedemdesiatidvaja, „nad nimi“ v poradí služby
Dvanásti, medzi nimi Traja a medzi nimi nakoniec jeden, Peter.

V Grécku sa kresťanstvo stalo filozofiou, v Ríme inštitúciou (organizáciou),
v Európe kultúrou, v Amerike biznisom… No, faktom je, že
organizáciou, štruktúrovaným organizmom, inštitúciou, sa kresťanstvo
stalo v okamihu svojho zrodu a prispením nikoho menšieho,
než samého Krista Ježiša. Niekto namieta, že to, čo som
napísal sa týka iba apoštolov ako osôb a ich smrťou ich úlohy
zanikli. Ale to by sme museli ignorovať Písmo.

Ježiš povedal „ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“.
Pokiaľ apoštoli ako osoby medzi nami nežijú ešte dnes a potom až
do skončenia sveta, nemôžu sa tieto slová vzťahovať na nich. Ale
vzťahujú sa na ich úrady, ktoré im Ježiš ako Jedenástim zveril – a
tie majú trvať až do skončenia sveta. Tak to pochopil aj Peter, keď ešte pred Turicami – vedomý
si autority ale aj zodpovednosti, ktorú na neho Ježiš vložil – hovorí:

„Bratia, muselo sa splniť Písmo, kde predpovedal Duch Svätý
ústami Dávida o Judášovi, ktorý bol vodcom tých, čo zajali Ježiša;
… v knihe Žalmov je napísané: "Jeho príbytok nech spustne a nech
niet nikoho, kto by v ňom býval," a: "Jeho úrad nech prevezme
iný."
Treba teda, aby sa z týchto mužov, čo boli s nami celý čas,
keď medzi nami žil Pán Ježiš, počnúc Jánovým krstom až do
dňa, keď bol od nás vzatý, aby sa jeden z nich stal s nami svedkom
jeho zmŕtvychvstania“ (Sk 1,16-22 SSV). Sám Peter vníma apoštolstvo
ako úrad, nie ako niečo naviazané na jednotlivú osobu a s ňou
zanikajúce. Je to úrad episkopa, biskupa, ako to sám nazýva – a je
mu jasné, že v tomto úrade musia byť ustanovovaní nástupcovia,
aby úrad pokračoval ďalej.

Sám Ježiš sa modlí za jednotu svojej Cirkvi slovami:
„aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni
boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal“ (Jn 17,21
SSV). Jednota je totiž znakom Božieho diela – rozdelenie je
znakom Satanovho rozdelenia, ako svedčí v Písme Gamaliel: „ak
je tento zámer alebo toto dielo od ľudí, rozpadne sa“ (Sk 5,38
SSV) a ako o tých, ktorí zanechali Krista, píše Ján: „A ako ste
počuli, že príde antikrist, tak teraz vystúpilo mnoho antikristov. Z
toho poznávame, že je tu posledná hodina. Spomedzi nás vyšli,
ale neboli z nás. Lebo keby boli z nás, boli by zostali s nami. No
malo sa ukázať, že tí všetci nie sú z nás“ (1 Jn 2,18-19 SSV).
Posolstvo Písma je jasné: kto nezachová jednotu s Cirkvou, kto
poruší jej jednotu, je antikrist…

Nech mi protestanti ukážu počiatky svojej cirkvi! Nech ukážu zoznam svojich biskupov,
potvrdzujúci, že cez postupnosť idúcu až k samým počiatkom ich
prvý biskup má svoju autoritu a predchodcu spomedzi Apoštolov a
a že nezblúdil od Apoštolov!
Týmto spôsobom apoštolské cirkvi ukazujú svoje najrannejšie
záznamy. Cirkev v Smyrne, napríklad, má zaznamenané, že
Polykarp bol menovaný Jánom. Rimania, že Klement bol
ustanovený Petrom. Presne týmto spôsobom aj ostatné cirkvi
uvádzajú, kto bol ustanovený za biskupa apoštolmi a kto od nich
prevzal a ďalej odovzdáva apoštolské semeno. Nech teda protestanti
ukážu niečo podobné tomuto! Pre nich zárukou a oporou Pravdy
nebola Biblia, ale Cirkev.
Cirkev sa nedá založiť. Nemôžeme si teraz
povedať: OK, rozbehnem svoju novú Cirkev. Môžem rozbehnúť
spolok. Stretko. Denomináciu. Zbor. Sektu. Ale nie Cirkev. Tá je
dielom Boha, nie ľudí.

Buď je dnes niekde vo svete prítomná viditeľná, Kristom založená, jedna, svätá, apoštolská cirkev alebo je kresťanstvo v
troskách, brány pekelné Cirkev premohli, Boh je porazený, Kristus
zrazený do prachu a Biblia je bezcenným zdrapom papiera, pretože
už viac nie je pravdivou. Kristus odovzdal kresťanstvo v podobe Cirkvi. Ak tejto Cirkvi so
všetkými jej znakmi niet, potom viac niet kresťanstva.

Neobhajujem kresťanstvo ani cirkev, len poukazujem, že kto sa nazýva biblickým kresťanom alebo súhlasí s reformáciou, vlastne nemá s nasledovaním Krista nič spoločné, naopak odporuje mu.


84.
označiť príspevok

Lemmy muž
   14. 2. 2018, 23:22 avatar
Klein: Keď v 16. storočí stihla svet a Cirkev pohroma
menom Reformácia, presne toto urobila: nakoľko mohla, zničila a
rozbila jednotu Cirkvi.

Nuž, pohromu vykonali úžerníci a vydriduchovia v Rímskokatolíckej cirkvi na čele s vodcami (pápežmi, vysokým klérom). Keby nepáchali zločiny, k reformácii by nemuselo dôjsť. Jednotu cirkvi rozbili katolícki darmožráči. Luther, a ďalší, len už sa nevládali pozerať na to svinstvo, ktoré sa v cirkvi dialo.

Inak, zabudol si, že k rozdeleniu cirkvi došlo podstatne skôr, napríklad keď sa oddelila Pravoslávna cirkev od RKC.


95.
označiť príspevok

Klein muž
   15. 2. 2018, 00:48 avatar
Pravoslávna cirkev bola prvé tisícročie súčasť katolíckej cirkvi. A naďalej ňou je. Táto cirkev nie je založená človekom, ale Kristom a vedú ju nástupci apoštolov, jej viera je takmer identická s katolíckou. Pápež Pavol VI a patriarcha Atenagoras zrušili vzájomnú exkomunikáciu. Avšak pravoslávne spoločenstvo zostáva v schizme nakoľko odmieta uznať pápeža za hlavu cirkvi a zatvára oči pred Kristovymi slovami adresovanými z apoštolov Petrovi : Pas moje ovce, a tvrdošijne si stojí za učením, že všetci apoštoli si sú rovní. Aj keď skutočným učením pravoslávia pred rozkolom bolo označenie pápeža titulom : prvý medzi rovnými. Pravoslávni vždy verili tak ako katolíci od najrannejších čias cirkvi, že Mária bola vzatá do neba ale odmietajú tento fakt uznať ako dogmu teda neomylnú pravdu viery len z dôvodu, lebo ju vyhlásil pápež, pravoslávie odmieta poslušnosť, to však neznamená, že nie je cirkvou.

Áno, pápeži žili v neskutočnom bohatstve a šírili evanjelium mečom. Áno, bolo to nesprávne.
Keď v starom zákone chcel Boh napomenúť Izrael, posielal mu prorokov. Avšak nikdy im nepovedal, Izrael nečiní moju vôľu, zakladám nový Izrael.

Sv. Františkovi nepovedal Kristus, postav mi nový dom ale Môj dom sa rozpadá, oprav ho!
A dnes je pápežom František, ktorý žije v malom byte a kritizuje kardinálov a biskupov, ktorí žijú v luxuse.
Kristus je svojej cirkvi verný a neopustil ju nikdy tak ako slúbil.

Ježiš povedal, že nepriniesol pokoj, ale meč. On dobre vedel, že jeho cirkev bude evanjelium šíriť mečom, že príde Mohamed, falošný prorok, ktorému anjel z neba zjaví iné evanjelium, karikatúru židovstva, kresťanstva spojeného s inými bludmi. Že kresťania budú bojovať s moslimami v križiackych výpravách atď.

Avšak Luther ani Kalvín cirkev neočistili od špiny bohatstva a krvi. Luther pápežovi nevyčítal luxus a Kalvín svoje učenie šíril mečom a oveľa brutálnejšie ako cirkev.

Oni odmietli Ježišovu cirkev a jeho učenie. A každým storočím nasledovníci reformátorov odstraňovali ďalšie a ďalšie pravdy viery ako supy, ktoré trhajú mäso z tela až nakoniec zostala len kostra. Až sa nakoniec stovky reformátorov začali hádať medzi sebou kto má pravdu, každý sa robí pre svoj biblický výklad pápežom avšak všetkých spája kritizovanie pápežstva. Odvolávajú sa na bibliu, svoje pravdy viery dokazujú bibliou ale sama biblia ich usvedčuje z omylu. Cirkev je stĺp a opora pravdy!

Luther kritizoval odpustky lebo neveril v očistec, keby vedel že očistec je a aj vždy bol súčasť židovskej viery, Kristus ho nikdy nezrušil, apoštoli túto pravdu viery zvestovali a cirkev túto pravdu viery zachováva od počiatku, tak by k žiadnej reformácií nedošlo.


96.
označiť príspevok

Lemmy muž
   15. 2. 2018, 00:55 avatar
Nie, bola jedna cirkev, a tá sa pre nezhody a sváry rozdelila na 2, na Pravoslávnu a Rímskokatolícku.


99.
označiť príspevok

Klein muž
   15. 2. 2018, 01:46 avatar
Rozdeliť je jedna vec, a opustiť cirkev, založiť iné spoločenstvo, ktoré nie je postavené na nástupcoch apoštolov, zrieknuť sa viery, ktorá bola hlásaná od zrodu kresťanstva a vytvoriť nové učenie, údajne podporené písmom, pričom ja prostredníctvom písma toto učenie vyvraciam je vec druhá.


94.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   15. 2. 2018, 00:45 avatar
1

Ale ale klain

Najpr KC tvrdila že jedine ona je cirkev Kristová. Teraz to zmenila a tvrdí, že cirkev Kristová je jedine vo vnútri KC, tak sa pýtam, že či je viditeľná. Ak je viditeľná, tak kto ju tvorí a kto nie. Môžeš mi to oznámiť.

Ak jeden úd vyhlási, že je celým telom s vlastnou hlavou, tak je to nádor. No a čo sa robí z nádorom azda vieš.

No a argument s počtom cirkví, zborov neobstojí. Aj keby ich bolo milión, tak Boh aj tak vie, v ktorých srdciach kraľuje svojím Slovom - Duchom. Snáď nechceš poprieť túto Božiu schopnosť toto vidieť. Tak s čím máš problém? Len taký súhrn z ranného obdobia: efezskej cirkvi ,smyrnianskej cirkvi ,pergamskej cirkvi, tyatirskej cirkvi, sardskej cirkvi, filadelfskej cirkvi , laodicejskej cirkvi, Božej cirkvi v Korinte, a dokonca - pozdravujú v Pánovi Akvila a Priska s cirkvou v ich dome, solúnskej cirkvi

Rim 16:16 Pozdravte sa navzájom svätým bozkom. Pozdravujú vás všetky Kristove cirkvi .
1Kor 16:19 Pozdravujú vás ázijské cirkvi. Veľmi vás pozdravujú v Pánovi Akvila a Priska scirkvou v ich dome.
2Kor 11:28 A okrem toho na mňa deň čo deň dolieha starosť o všetky cirkvi.
Flm 1:2 sestre Apfii, nášmu spolubojovníkovi Archippovi a cirkvi, ktorá je v tvojom dome:
Zj2 29Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám .

No a pohľadaj si čo znamená pojem - cirkev.

Ak by to bolo všetko zastrešené pod pápeža, tak zvod by bol náramný.

No ak tu sa niekto opováži povedať takéto klamstvo, že vraj RKC dala svetu Bibliu, tak len toľko, že Biblia bola skompletovaná a udržiavaná z Božej moci. Preto tam nenájdeme katolícke bludy.

Ak by Bibliu dala svetu RKC, tak logicky by tam bol dopodrobna popísaný očistec a zo všetkým okolo toho. No toto tam nie je! Ako to? V Biblii by sme sa dočítali všetko o úrade pápeža. Ani toto tam nie je! Dočítali by sme sa o odpustkoch, o modlení sa za mŕtvych a k mŕtvym, o uctievaní relikvii, obrazov a sôch atd. atd. Ale toto tam nie je!

To, že existuje Biblia v tej podobe ako ju poznáme, tak je to jedine z Božej moci. Pripisovať si zásluhy na tom, že existuje Biblia v tej podobe ako ju poznáme je popieraním moci Božej pri jej formovaní a zachovaní! Ak by KC mohla niečo na Biblii zmeniť, tak by to zmenila na svoju podobu a to už oveľa skôr! Predsa sa hrdí 2000 ročnou históriou, čo je samozrejme zavádzanie a lož. Vyzerá to, že tá podoba RKC, ktorú nesie KC až doteraz sa vytvorila až po tom, čo biblia už bola kanonizovaná Duchom Svätým v srdciach tých, ktorých si na to povolal Boh. Preto RKC už nemohla na obsahu nič zmeniť. To je fakt! Z tohto dôvodu KC mohla urobiť už len jediný ťah a to spochybniť dostatočnosť Biblie a spochybniť ju ako jedinú autoritu, teda spochybniť Božie Slovo, ktoré je zapísané v Písme a jeho dostatočnosť. Jednoducho poviete, že aj to, čo vyhlási KC je Božie Slovo a dokonca vlastnú tradíciu povýšiť nad Božie Slovo.

Ako to, že pápež vykrikuje do sveta, že je zástupca Krista - Boha na zemi, ak osoba Boha - Duch Svätý je na zemi prítomný. Je potom jasné, že kto sa tvári, že zastupuje všadeprítomného Boha, je falošným zástupcom a na čele falošnej cirkvi - smilnici, ktorá sa vydáva za nevestu.


2.
označiť príspevok

Ludwig muž
   14. 2. 2018, 18:54

Príspevok bol vymazaný administrátorom.4.
označiť príspevok

Klein muž
   14. 2. 2018, 19:37 avatar
Vieš čo? Desatoro jasne prikazuje v sobotu nepracovať. Držíš sa toho alebo nie? Ježiš v sobotu pracoval a apoštoli tento príkaz zrušili. Avšak vy obviňujete katolíkov, že zobrazujú Krista a svätých, nakoľko to odporuje prvému prikázaniu desatora.

Ja ti na to odpoviem, nie biblia ale cirkev je stĺp a opora pravdy. To je učenie biblie. Kto tento fakt odmieta, ten človek sám seba usvedčí že sa biblie nedrží. Všetci kresťania na celom svete pred reformáciou verili Kristovym slovám, že jeho telo je pravý pokrm a jeho krv pravý nápoj a verili v jeho skutočnú prítomnosť v chlebe a víne. Nikto to nikdy nespochybnil. Svätý Justín koncom prvého storočia toto učenie dosvedčuje v svojom liste rimanom a hlása ho ako učenie, ktoré prijal od apoštolov. Ak protestanti toto učenie odmietajú, tak cirkev nie je stĺp a opora pravdy a nebolo od počiatku na zemi kresťana, ktorý by nebol heretik.

A na slová, že cirkev vykonala toľko zla ti odpoviem slovami najuznávanejšieho profesora histórie, ktorý je presvedčený ateista Lea Moulina :

„Poslouchejte toho starého nevěrce, který ví, co říká:
Mistrovské protikřesťanské propagandě se podařilo vytvořit u
křesťanů, zvláště u katolíků, zlé povědomí, opanované neklidem, neli
přímo studem, ve vztahu k vlastní historii. Silou stálého tlaku, od
reformace až po současnost, byla schopna vás přesvědčit, že jste
odpovědní za veškeré, nebo téměř veškeré zlo na světě. Zparalyzovala
vás na etapě masochistické sebekritiky, aby zneutralizovala
kritiku těch, kteří zaujali vaše místo. Dovolili jste, aby za všechno,
dokonce za to, co je vylhané, vás bez jakýchkoliv diskusí obviňovali.
Nebylo v historii problému, omylu nebo utrpení, které by vám
nepřipsali. A vy, téměř vůbec neznající svou minulost, jste tomu
začali věřit a dokonce jim pomáhat v této činnosti. Toho času já
(agnostik, ale též historik snažící se být vždycky objektivní) vám
říkám, že se máte tomu postavit ve jménu pravdy. Ve skutečnosti
totiž většina obvinění je nepravdivá. A jestli některé má jakési
opodstatnění, tak je zřejmé, že v propočtu dvaceti staletí křesťanství
světla rozhodně vítězí nad temnotami. Proč tedy nežádáte
odpovědnost od těch, kteří ji žádají výlučně od vás? Cožpak
výsledky jejich práce jsou lepší než té vaší? Z jakých kazatelen
posloucháte kázání?“


5.
označiť príspevok

Ludwig muž
   14. 2. 2018, 20:03

Príspevok bol vymazaný administrátorom.9.
označiť príspevok

Klein muž
   14. 2. 2018, 20:12 avatar
Ale ty si uvedomuješ že práve si vyslovil klamstvo?
Lebo Biblia, ktorá je pre teba oporou pravdy ti hovorí, že to nie je ona, ale cirkev.
Ach, ten otec lží si nedá pokoj...


10.
označiť príspevok

Ludwig muž
   14. 2. 2018, 20:16

Príspevok bol vymazaný administrátorom.11.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   14. 2. 2018, 20:37 avatar
Vo svatej knihe je napisane ze bude vybudovana cirkev na skale a ze pekelne mocnosti ju neporazia


12.
označiť príspevok

Klein muž
   14. 2. 2018, 20:58 avatar
Ježiš založil cirkev, nie bibliu.
Katolícka cirkev sa riadi len slovom Božím.
Veriť, že len biblia je slovo Božie je nebiblické.
Ak biblia spomína písmo a ak sa Ježiš odvoláva pri pokúšaní diabla slovami, je napísane... odvoláva sa na Tóru, starý zákon.
Všetci apoštoli nepísali, len 4 a veľmi stručne, lebo Ježiš chcel cirkev ohlasujúcu.
Biblia nepripúšťa súkromný výklad proroctiev.
Čo je to biblia?
Sú to listy, ktoré v 4. storočí pápež a biskupi dali dokopy, pričom pôvodne tých listov boli stovky a len z týchto pár cirkev vytvorila zbierku nazvanú nový zákon. Biblia je dielom cirkvi, ktorá sa podla teba mýli.

Ak k poznaniu pravdy treba bibliu a nie cirkev, tak ľudia pred 4. storočím boli na tom veľmi zle, že Duch Svätý sa spamätal až o 400 rokov od zostúpenia na apoštolov. A k poznaniu pravdy treba atrament a stovky hodín presedieť pri ich ručnom prepisovaní lebo knihtlač vznikla až v 14. storočí. A táto cirkev, ktorá je v blude, klania sa chlebu a uctieva Máriu bola osvietená na maličkú chvíľu Duchom Svätým aby vybrala, ktoré listy sú pravé a ktoré apokryfy a až do reformácie ju ručne a bez chyby prepisovala pričom si uvedomovala, že jej viera a učenie biblie je v rozpore, aby nám skrze Martina Luthera, Kalvína a stoviek iných reformátorov Duch Svätý zjavil stovky svojich právd.

Tvoja viera je založená na veľmi slabom základe ak sa spoliehaš na knihu, ktorá je dielom človeka a kúpil si si ju za peniaze. A vidíš stovky ľudí, pre ktorých biblia je jediným zdrojom pravdy a každý si ju vykladá inač pričom prosí Ducha Svätého aby mu zjavil pravdu a prijal Krista za svojho spasiteľa.

Ježiš ti nehovorí, príjmi ma za svojho Pána, stačí ak uveriš vo mňa a budeš mať večný život aj keď niektoré verše biblie ťa v tom presvedčia.
On hovorí, že jeho cirkev pekelné brány nepremôžu a povedal apoštolom, že bude s nimi po všetky dni až do skončenia sveta. Apoštoli si zvolili svojich nástupcov a tí sú tu dodnes. Ježiš kládol na apoštolov ruky, povedal im príjmite Ducha Svätého, komu odpustíte, bude mu odpustené a tak je to dodnes... Pavol ti cez bibliu hovorí, že aby si vedel ako si máš počínať tak počúvaj cirkev, ktorá je stĺp a opora pravdy... A ďalej ti hovorí, že kto by cirkev počúvnuť nechcel, nech ti je ako pohan a mýtnik. Cirkev nemôže byť neviditeľná, je to konkrétna hierarchická inštitúcia, v ktorej platia pravidlá poslušnosti, lebo len cez poslušnosť a pokoru Kristus udržiava svoju cirkev jednotnú.


13.
označiť príspevok

Ludwig muž
   14. 2. 2018, 21:02

Príspevok bol vymazaný administrátorom.14.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   14. 2. 2018, 21:13 avatar
Lenze biblia nie je konecne dielo

Urcite bude musiet byt rozsirena potom co sa zjavi ucitel ktoreho prislubil Jezis ked odchadzal


15.
označiť príspevok

Klein muž
   14. 2. 2018, 21:20 avatar
Biblia ťa má presvedčiť, že cirkev, ktorá ju vytvorila, bola ustanovená Ježišom Kristom.

Ako vieš, že práve tie listy, ktoré čítaš sú pravé, že sa cirkev nepomýlila a čo keď niektorý z listov, ktorý cirkev nezahrnula do kánonu biblie bol pravý. Ak veriš, že cirkev konala neomylne, je absurdné tvrdiť, že táto cirkev hlása klamstvo.

Napr. list efezanom je určený efezanom, cirkevnému spoločenstvu, s pred 2000 rokov aby ich apoštol povzbudil alebo napomenul. A ľudia sa podriadili každému ich slovu lebo ich slovo bolo slovom samotného Krista : Kto vás počúva, mňa počúva. Oni nemali bibliu aby si mohli overiť či to čo im hovorí je správne ale poslúchli pre ich autoritu.

Apoštol Peter napísal nejaké listy a cirkev ich zahrnula do kánonu biblie. To znamená, že listy Klementa, nástupcu Petra už musím odmietnuť pretože len slovo Petra je Božie slovo a slovo jeho nástupcu už nie je? Duch Svätý pôsobí naďalej.

Niekde sa v biblií píše, že sa má krstiť v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a niekde inde že v mene Ježiša Krista.
Kto má právo rozhodnúť ako to má byť, ak biblia hovorí o dvoch možnostiach a zároveň ťa biblia vyzýva :

Prosím vás, bratia, pre meno nášho Pána Ježiša Krista, všetci hovorte to isté, aby neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli dokonalí v rovnakom zmýšľaní a v rovnakom úsudku.

No predsa cirkev, stĺp a opora pravdy. V opačnom prípade jeden bude robiť tak, iný opak a svet sa bude smiať z Krista, že títo sa tvária ako jeho nasledovníci a každý hovorí niečo iné...


16.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   14. 2. 2018, 21:22 avatar
Inac je velmi podivne uznavat BIBLIU a neuznavat instituciu, ktora ju dala svetu
Súhlasí Osvietený, Klein


17.
označiť príspevok

Ludwig muž
   14. 2. 2018, 21:40

Príspevok bol vymazaný administrátorom.18.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   14. 2. 2018, 21:41 avatar
Stary zakon mas asi na mysli

Ale biblia nie je len stary zakon


19.
označiť príspevok

Ludwig muž
   14. 2. 2018, 21:44

Príspevok bol vymazaný administrátorom.20.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   14. 2. 2018, 21:46 avatar
Hovorim ze vytvorila?

Hovorim ze dala svetu


21.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   14. 2. 2018, 21:47 avatar
Preco napriklad neuznavas apokryfne evanjelia?

Ale len to co ustanovila za platne katolicka cirkev?
Súhlasí Klein


22.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   14. 2. 2018, 21:47 avatar
Cital si napriklad evanjelium podla Tomasa?

A co na neho hovoris?


23.
označiť príspevok

Osvietený muž
   14. 2. 2018, 21:50

Príspevok bol vymazaný administrátorom.24.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   14. 2. 2018, 21:51 avatar
No ved je ich viac

Ja sa len pytam Ludwiga ci ich pozna a ci ich uznava


25.
označiť príspevok

Ludwig muž
   14. 2. 2018, 21:54

Príspevok bol vymazaný administrátorom.26.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   14. 2. 2018, 21:55 avatar
Na to som sa predsa nepytal


27.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   14. 2. 2018, 21:55 avatar
Pytal som sa ci si cital Evanjelium podla Tomasa a co na neho hovoris


28.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   14. 2. 2018, 21:57 avatar
Videl som totizto film Stigmata

A tam bola zaujimava myslienka

Ze toto evanjelium RKC nedala do biblie lebo sa im nehodila do kramu


29.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   14. 2. 2018, 21:58 avatar
Doslova je tam napisane ze BOZIE KRALOVSTVO je VSADE OKOLO NAS

Ze ked zdvihnes kamen, bude tam

A ze ked rozpolis drievko, zas tam bude

A to sa im nehodilo pre ich mocenske ambicie

Lebo by nemohli panovat svetu - kedze oni chceli byt autoritou ktora ma posledne slovo ohladom bozieho kralovstva


30.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   14. 2. 2018, 22:00 avatar
A preto je namieste otazka

Co z toho co je dnes v biblii je naozaj take ako bolo zamyslane?

Hlavne potom co ta kniha presla rukami ludi ako RKC


31.
označiť príspevok

Ludwig muž
   14. 2. 2018, 22:01

Príspevok bol vymazaný administrátorom.32.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   14. 2. 2018, 22:02 avatar
No ved to vravim

Ze zrejme toho bolo viac ako nam ponukla RKC

A preto biblia pre mna nie je dostatocna


36.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 2. 2018, 22:05

Príspevok bol vymazaný administrátorom.40.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   14. 2. 2018, 22:06 avatar
Skoda ze sa ich nezachovalo viac


45.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 2. 2018, 22:09

Príspevok bol vymazaný administrátorom.47.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   14. 2. 2018, 22:10 avatar
Skoda ze za Jezisovej doby nebol este internet


52.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 2. 2018, 22:12

Príspevok bol vymazaný administrátorom.53.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   14. 2. 2018, 22:13 avatar
Ale moznost vyjadrit naplno co si myslia maju az teraz

Kym internet je slobodne medium


61.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 2. 2018, 22:19

Príspevok bol vymazaný administrátorom.62.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   14. 2. 2018, 22:20 avatar
Ja hodnotim aj dostupnost tych nazorov

Preto som vdacny za internet


63.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   14. 2. 2018, 22:21 avatar
Predstav si tu skvelu moznost ze teraz tu nieco napisem a o par sekund niekto v australii si to precita ked chce


64.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   14. 2. 2018, 22:22 avatar
Predstav si tu skvelu moznost ze kazdy dnes moze byt kazatelom aj tym ktory pocuva kazen

Vdaka internetu


68.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   14. 2. 2018, 22:25 avatar
Internet je pre mna tym nastrojom vdaka ktoremu kazdy (kto chce) uvidi SYNA CLOVEKA zostupovat na oblaku


69.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 2. 2018, 22:27

Príspevok bol vymazaný administrátorom.70.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   14. 2. 2018, 22:30 avatar
No ale mne prave ide o to aby sa kazdy mohol vyjadrit

Nie len vyvoleni


71.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 2. 2018, 22:33

Príspevok bol vymazaný administrátorom.72.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   14. 2. 2018, 22:34 avatar
Takze tebe sa internet nepaci?


74.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 2. 2018, 23:00

Príspevok bol vymazaný administrátorom.75.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   14. 2. 2018, 23:02 avatar
V takom rozsahu ako mame dnes urcite nie


76.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 2. 2018, 23:04

Príspevok bol vymazaný administrátorom.77.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   14. 2. 2018, 23:05 avatar
Ved ked chces tak sa mozes pri tom aj prechadzat

Mne vyhovuje ze si lezim na posteli a tukam co ma napadne


78.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 2. 2018, 23:06

Príspevok bol vymazaný administrátorom.79.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   14. 2. 2018, 23:06 avatar
Tak potom kde vidis problem?


80.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 2. 2018, 23:09

Príspevok bol vymazaný administrátorom.81.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   14. 2. 2018, 23:12 avatar
Heh

Tak vsetci asi este nie

Ked pozriem z balkona na pravo tak tam je taky fitcamp a ihrisko

Furt tam vidim kopec ludi cvicit

Myslim ze kazdemu co jeho jest

Niekto da nazrat lenivosti a iny zas sportuje


82.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 2. 2018, 23:19

Príspevok bol vymazaný administrátorom.83.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   14. 2. 2018, 23:20 avatar
Pre mna je dolezity lebo ho pouzivam ako zdroj informacii v mojej praci

Bez neho by som bol strasne neefektivny


85.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 2. 2018, 23:23

Príspevok bol vymazaný administrátorom.86.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   14. 2. 2018, 23:25 avatar
Ved tak

Preto hovorim co je dolezite pre MNA


87.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 2. 2018, 23:27

Príspevok bol vymazaný administrátorom.88.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   14. 2. 2018, 23:30 avatar
A som tomu rad

Lebo aj ked sa rad ucim na vlastnych chybach tak rad sa aj inspirujem u inych

Niekedy mi pride zmysluplne neobjavovat nanovo koleso ale pouzit riesenia ktore vymyslel niekto iny


73.
označiť príspevok

Kasafran
   14. 2. 2018, 22:43 avatar
(69) Fotooon
čo najskôr odcestuj do Grécka, vystúp na vrchol kopca Aeropág a z plných pľúc zvolaj niečo na svojich súvercov na Slovensku a hneď sa mobilom opýtaj, či Ťa počuli...!


33.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 2. 2018, 22:03

Príspevok bol vymazaný administrátorom.34.
označiť príspevok

Ludwig muž
   14. 2. 2018, 22:04

Príspevok bol vymazaný administrátorom.35.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   14. 2. 2018, 22:05 avatar
Nezaujima ta co pisali Jezisovi sucasnici?


37.
označiť príspevok

Ludwig muž
   14. 2. 2018, 22:05

Príspevok bol vymazaný administrátorom.42.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   14. 2. 2018, 22:07 avatar
Nuz cakal som od teba viac ako uspokojit sa s jednou knihou

Schvalenou niekym kym opovrhujes


43.
označiť príspevok

Ludwig muž
   14. 2. 2018, 22:08

Príspevok bol vymazaný administrátorom.44.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   14. 2. 2018, 22:08 avatar
Myslel som bibliu


46.
označiť príspevok

Ludwig muž
   14. 2. 2018, 22:10

Príspevok bol vymazaný administrátorom.49.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   14. 2. 2018, 22:11 avatar
No jo

Ved ako len chces

Ak si sa s tym uspokojil tak vsetko v pohode

Mne to veru nestaci


38.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 2. 2018, 22:05

Príspevok bol vymazaný administrátorom.41.
označiť príspevok

Ludwig muž
   14. 2. 2018, 22:06

Príspevok bol vymazaný administrátorom.48.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 2. 2018, 22:11

Príspevok bol vymazaný administrátorom.51.
označiť príspevok

Ludwig muž
   14. 2. 2018, 22:12

Príspevok bol vymazaný administrátorom.54.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 2. 2018, 22:13

Príspevok bol vymazaný administrátorom.57.
označiť príspevok

Ludwig muž
   14. 2. 2018, 22:14

Príspevok bol vymazaný administrátorom.39.
označiť príspevok

Ludwig muž
   14. 2. 2018, 22:06

Príspevok bol vymazaný administrátorom.50.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 2. 2018, 22:12

Príspevok bol vymazaný administrátorom.55.
označiť príspevok

Ludwig muž
   14. 2. 2018, 22:13

Príspevok bol vymazaný administrátorom.56.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 2. 2018, 22:14

Príspevok bol vymazaný administrátorom.58.
označiť príspevok

Ludwig muž
   14. 2. 2018, 22:15

Príspevok bol vymazaný administrátorom.59.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   14. 2. 2018, 22:16 avatar
Napriklad je tam napisane toto :

Ježiš povedal: Ja som svetlo, ktoré je nad všetkými. Som všetko. Všetko zo mňa vzišlo a všetko sa ku mne vráti. Rozotni kus dreva - som tam, zodvihni kameň - a mňa tam nájdeš.

A teraz mi povedz co si myslis?

Je to pravda?


60.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 2. 2018, 22:17

Príspevok bol vymazaný administrátorom.65.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 2. 2018, 22:22

Príspevok bol vymazaný administrátorom.66.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 2. 2018, 22:23

Príspevok bol vymazaný administrátorom.67.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 2. 2018, 22:24

Príspevok bol vymazaný administrátorom.103.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   15. 2. 2018, 08:49 avatar
67

Fotoon

Nie sme spasení so skutkoch a z našej moci, ale jedine z milosti skrze vieru v toho, ktorý sa obetoval za naše hriechy - Ježiša Krista, teda z Božej moci. V apokryfoch je to ako odmena za skutky, teda spasenie z našej moci, čo je popretie spasenia jedine z milosti. Ak by bolo potrebné konať niečo za tým účelom, aby sme si zaslúžili spasenie, také skutky by mali povahu osobného zisku a neboli by motivované láskou. Skutočnosť, že v milostí Boh dáva všetko zdarma, vylučuje každý iný motív okrem lásky.

Preto čo je záslužné na samozrejmosti dobrých skutkov čo sa týka spasenia?

Skutky môžu byť aj bez viery a teda aj bez lásky (pokrytecké), no jedine viera v Pravdu evanjelia Ježiša Krista, ktorá jediná je nám na spasenie, tak vždy vypôsobí skutky viery a ovocie Ducha, teda v prejave lásky v Pravde. Teda nie sú pokrytecké, ale vychádzajú priamo z novej podstaty človeka, narodeného z Ducha. Ide tu o narodenie z Ducha – z Boha, teda Slovom Božím. Prečo sa vierou v Slovo Pravdy rodíme z Ducha? Pretože to Slovo, ktoré vyšlo z Božích úst je Duch a je život. Ak ho príjmeme vierou, tak prijímame Ducha Božieho do svojho srdca. To Slovo je živé a preto aj vypôsobí chcenie aj robenie – skutky viery a ovocie Ducha. ,,lebo je to Boh, ktorý vo vás pôsobí i chcenie i činenie pre záľubu" (Fil. 2 : 13).


121.
označiť príspevok

Fotooon muž
   15. 2. 2018, 10:50

Príspevok bol vymazaný administrátorom.100.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   15. 2. 2018, 08:38 avatar
56

Apokryfy sú podvrhy. Biblia má byť pre nás dostatočnou vo všetkom, lebo aj je dostatočnou. Boh predsa vedel čo má dať do Biblie a čo nie. Apokryfy sú napísané v inom duchu, ako je napísaná Biblia.


101.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   15. 2. 2018, 08:38 avatar
BOH mozno vedel

Ale druha vec je ako rozhodla RKC, ze co tam bude


105.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   15. 2. 2018, 09:11 avatar
101

Ak by rozhodovala RKC čo bude v Biblii, tak by sme sa tam dočítali aj o rozmeroch pápežovho stolca a o všetkých tých bludoch, ktorými kŕmi svoje ovečky. No v Biblii toto nie je, takže táto podvodná organizácia si prisvojuje niečo čo ide pri jej vlastnému učeniu. Preto aj dlhé storočia skrývala Bibliu pred ľuďmi, lebo presne toto vedela. Preto Boh spustil reformáciu, aby sa preblesklo svetlo Božieho Slova pre mnohých. Až vtedy sa začalo s prekladmi do rôznych jazykov a šíriť po celom svete .

Skús si prejsť záznami ako sa tomu vzpierali a to napr. tu:

Zdroj: Western Watchman, katolícke noviny vydávané v St Louis, 9. augusta 1894, "Slovo Božie", anglický Biblie pred reformáciou, strana 7.

Na ekumenickom koncile v Kostnici, v roku 1415, Wycliff bol posmrtne odsúdil Arundel, arcibiskup z Canterbury, ako "skazený, úbožiak na zatratenie z kacírstva, ktorý vynašiel nový preklad biblie v jeho materčine." Dekrétom Rady, viac ako 40 rokov po jeho smrti, Wycliffe kosti boli exhumované a verejne spálili a popol bol hodený do rieky Swift.


106.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   15. 2. 2018, 09:15 avatar
Ja chapem tomu preco nechceli dat bibliu medzi "pospolity" lud

Lebo pozri kam to viedlo

K nikdy nekoneciacim hadkam o tom co a ako mysle pisatel biblie

Je napisane ze netreba hadzat perly jednoduchym

Lebo vznesene myslienky ktore su v tej knihe nie su schopni spracovat


108.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   15. 2. 2018, 10:14 avatar
106

Ak to berieš z pohľadu KC, že jedine KC uvádza do pravdy, tak to predsa ide proti slovám Ježiša Krista, že nikto nepríde ku mne, keby mu to nebolo dané d Otca v nebesiach - teda nikto, ktorého by Otec nepritiahol ku Kristu. Ak nikto tak nikto. Potom už len stačí, aby Slovo Božie - semeno Ducha Božieho bolo prístupné - rozosiate všade po svete a to sa aj stalo a jedine Otec dáva niekomu uši, aby počul, otvára srdce aby porozumel a uveril. Takto prichádza ku Kristu a skrz Krista k Otcu. Boh zjavuje pravdu komu chce a kedy chce a ani taká "všemocná"KC tomu nezabránila. No a teraz je Biblia vo všetkých možných jazykoch a prístupná pre všetkých a čo sa deje. KC existuje a je ešte bohatšia ako bola. Hrabivosť jej ostala
Každý si vykladá po svojom? A KC si nevykladá po svojom? No a výklad v Duchu Svätom je po svojom. Kto zjavuje Pravdu ak nie Svätý Duch a Svätý Duch je predsa prítomná osoba Boha na zemi a určite nie je uzamknutý v múroch Vatikánu.


109.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   15. 2. 2018, 10:22 avatar
Ja neriesim KTO uvadza do pravdy

Len hovorim ze komu nie je dane zhuri ten zoberie SLOVO a rozdruzga ho zubami

Tak ako je to mozne vidiet vsade naokolo

Vsetky tie zabomysie vojny o SLOVO su kontraproduktivne


166.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   15. 2. 2018, 12:00 avatar
109

Vôbec nie sú kontraproduktívne, lebo Boh to tak chcel, aby sa Slovo Božie šírilo bez zábran ku každému. Hoci je tu boj a je tu zasiate aj semeno od nepriateľa Božieho no jedine Kristus je víťaz. Jednému to Slovo bude kameňom úrazu a nebude mať výhovorku že nepočul a druhému to bude na spasenie. V čom je problém. Boh rozhoduje a nie nejaká samozvaná inštitúcia. Ak niekto neverí, tak neverí - Boh ho necháva tak. Ak niekomu Boh zjaví Pravdu , tak mu zjaví a bude spasený.No tak prečo to nenechala KC na Boha, ale vzala to do vlastných rúk? Snáď si nemyslí, že Boh je bezmocný.

Boh ukázal svoju moc na KC, a vyliali sa na povrch všetky tie ohavnosti, ktoré tak starostlivo po stáročia boli ukrývané za múrmi Vaticanu. To Slovo Božie súdi KC, lebo nestojí v pravde Kristovej. Boh ukázal a čo je KC a reformáciou sa otvorili oči mnohým, lebo videli, že KC učí iné evanjelium a nie je to evanjelium Ježiša Krista.


168.
označiť príspevok

-era- muž
   15. 2. 2018, 12:25 avatar
166. Nie som si vôbec istý, že či keď Guttenberg tlačil svoje prvé výtlačky Biblie, tak sledoval božie záujmy, alebo skôr diablove.


174.
označiť príspevok

Shagara muž
   16. 2. 2018, 01:53 avatar
168,....teda,bolo by lepšie,keby nikto nečítal Bibliu a RKC mohla dalej šíriť svoje bludy,ľudské náuky a strašiť nebiblickým peklom?


110.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   15. 2. 2018, 10:26 avatar
Tebe nelezu na nervy tie NIC neriesacie SPORY?


111.
označiť príspevok

-era- muž
   15. 2. 2018, 10:39 avatar
110. Ja to beriem takto: Niektorí ľudia proste veria, že keď sa nebudú správať podľa nejakej autority, tak po smrti budú trpieť, prípadne zmiznú zo sféry živých. A tak sa rozhodli, že "takto teda nie" a že oni budú spasení a živí a šťastní aj po smrti.
Nuž ale potom prichádza tá komplikácia, že rôzni ľudia vysvetľujú aj rovnaké autority inak - a tu nastáva miesto pre boj a spory.
Človek chce veriť, že práve jeho výklad je správny a nechce si to dať vziať za žiadnu cenu. Hoci v podvedomí má pochybnosti, potrebuje ich zahlušiť, vymazať.

Takže na jednej strane - to, čomu verí, chce darovať aj ostatným (aj nasilu!!!!) a to, o čom pochybuje, potrebuje prehlušiť a argumentami zmiesť zo stola!

To sme my ľudia - stále sa za niečím ženieme...

:-)


115.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   15. 2. 2018, 10:42 avatar
Pokora vo mne hovori ze sa musim vzdat aj toho najvacsieho bohatstva ktore mam ak chcem najst skutocnu pravdu

Ak budem bojovat za svoju domnelu pravdu tak sa budem len viac zakopavat v pozicii ktoru mam a ktora nemusi mat s pravdou nic spolocne


148.
označiť príspevok

-era- muž
   15. 2. 2018, 11:16 avatar
115. Problém je ale to, že ľudia väčšinou nehľadajú, nechcú ísť po ceste za poznaním s tým, že ešte poznanie nemajú... Ľudia chcú veriť, že už poznanie našli, že už sa stali vlastníkmi pravdy.

Ľudia nechcú "sa niekým stávať", chcú "niekým byť".... Takže to "zakopávanie sa v pozícii, ktorú mám", je presne to, čo im robí dobre.


150.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   15. 2. 2018, 11:17 avatar
Je mi tak luto ked toto vsetko okolo seba vidim

To sproste ego, ktore nedovoli clovek zostupit zo svojeho piedestalu

Zial asi sa s tym neda nic robit


156.
označiť príspevok

Fotooon muž
   15. 2. 2018, 11:22

Príspevok bol vymazaný administrátorom.112.
označiť príspevok

Fotooon muž
   15. 2. 2018, 10:40

Príspevok bol vymazaný administrátorom.113.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   15. 2. 2018, 10:41 avatar
Nemam rad hadky


114.
označiť príspevok

Fotooon muž
   15. 2. 2018, 10:42

Príspevok bol vymazaný administrátorom.116.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   15. 2. 2018, 10:43 avatar
Toto co robite nie je hladanie

Vy ponukate istoty

Vo svete plnom pochybnosti

Len ci tie istoty naozaj maju taku kvalitu aku prezentujete


117.
označiť príspevok

Fotooon muž
   15. 2. 2018, 10:45

Príspevok bol vymazaný administrátorom.118.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   15. 2. 2018, 10:46 avatar
Este som nikoho z vas nevidel ustupit zo svojej pozicie

Este nikto z vas neuznal oponentove argumenty

A takto to moze pokracovat az do skoncenia sveta


119.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   15. 2. 2018, 10:49 avatar
Hovoris ze takto funguje hladanie pravdy?


120.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   15. 2. 2018, 10:49 avatar
Nuz ja mam o tom trochu inu predstavu


124.
označiť príspevok

Fotooon muž
   15. 2. 2018, 10:54

Príspevok bol vymazaný administrátorom.126.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   15. 2. 2018, 10:58 avatar
Vsade nie

Napriklad ja zbieram criepky poznania - kusky puzzle

A skladam z toho jeden velky obraz

Tak aby co najviac dielikov do obrazu zapadlo


131.
označiť príspevok

Fotooon muž
   15. 2. 2018, 11:02

Príspevok bol vymazaný administrátorom.133.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   15. 2. 2018, 11:04 avatar
Netreba ak ho nikomu nebudem prezentovat a necham si svoj obraz pre seba


134.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   15. 2. 2018, 11:05 avatar
Naco by komu bol moj obraz

Mojmu obrazu aj tak dokonale porozumiem len ja sam


140.
označiť príspevok

Fotooon muž
   15. 2. 2018, 11:11

Príspevok bol vymazaný administrátorom.142.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   15. 2. 2018, 11:13 avatar
Ved ti hovorim ze o svojom obraze nic nehovorim

Je to moja sukromna zalezitost


151.
označiť príspevok

Fotooon muž
   15. 2. 2018, 11:17

Príspevok bol vymazaný administrátorom.153.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   15. 2. 2018, 11:19 avatar
Pisem temy o pokladoch, ktore som nazbieral casom necasom

Vzdavam sa tym tych pokladov

Lebo zadarmo som dostal, tak zadarmo davam


158.
označiť príspevok

Fotooon muž
   15. 2. 2018, 11:25

Príspevok bol vymazaný administrátorom.160.
označiť príspevok

Fotooon muž
   15. 2. 2018, 11:28

Príspevok bol vymazaný administrátorom.165.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   15. 2. 2018, 11:43 avatar
Nechcem sa viac o neho hadat

Dal som vam ho a ako s nim nalozite je uz na vas


163.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   15. 2. 2018, 11:41 avatar
Nie

On je v spore so mnou

Ja netuzim byt v spore s nikym

Preto som chcel byt tvojim priatelom

Aby sme uz nemuseli byt v spore


138.
označiť príspevok

Fotooon muž
   15. 2. 2018, 11:09

Príspevok bol vymazaný administrátorom.141.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   15. 2. 2018, 11:12 avatar
To co prezentujem nie je ten obraz o ktorom som hovoril

To co prezentujem mam prezentovat lebo tak mi bolo urcene

Ale ked chces dam ti nieco z mojho obrazu

MILUJEM


147.
označiť príspevok

Fotooon muž
   15. 2. 2018, 11:15

Príspevok bol vymazaný administrátorom.123.
označiť príspevok

Fotooon muž
   15. 2. 2018, 10:54

Príspevok bol vymazaný administrátorom.125.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   15. 2. 2018, 10:57 avatar
Je to mozne Milos

Nemam prehlad o vsetkom

Je to len moj pocit z vas

Ze to co robite nikam nevedie

A preto si myslim ze toto nie je cesta ako najst pravdu


128.
označiť príspevok

teóma muž
   15. 2. 2018, 11:00

Príspevok bol vymazaný administrátorom.130.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   15. 2. 2018, 11:02 avatar
Mozem si ta preskusat ak chces

V diskusii


169.
označiť príspevok

teóma muž
   15. 2. 2018, 12:33

Príspevok bol vymazaný administrátorom.170.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   15. 2. 2018, 12:37 avatar
A chces mi byt priatelom?

Aj ked mozno neverim v to co ty?
Súhlasí teóma


171.
označiť príspevok

teóma muž
   15. 2. 2018, 12:42

Príspevok bol vymazaný administrátorom.172.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   15. 2. 2018, 12:42 avatar
Tak na inom mi nezalezi

Len na tom jedinom

Vsetko ostatne je pre mna irelevantne

A bud si aky chces
Súhlasí teóma


135.
označiť príspevok

Fotooon muž
   15. 2. 2018, 11:05

Príspevok bol vymazaný administrátorom.137.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   15. 2. 2018, 11:08 avatar
Myslis ze ked zaobalist svoje tvrdenia do miernych slov tak uz neobranujes svoje postoje?


143.
označiť príspevok

Fotooon muž
   15. 2. 2018, 11:13

Príspevok bol vymazaný administrátorom.145.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   15. 2. 2018, 11:14 avatar
Ano

Ved aj ty si dobrym prikladom kedze v minulosti si bol oplan


149.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   15. 2. 2018, 11:16 avatar
Lenze teba asi neosvietili spory a diskusia

Lez nieco uplne ine


157.
označiť príspevok

Fotooon muž
   15. 2. 2018, 11:23

Príspevok bol vymazaný administrátorom.162.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   15. 2. 2018, 11:40 avatar
Aj mne dali diskusie vela

Vdaka nim som mohol nacriet do svojej duse a objavit co sa v nej skryva


152.
označiť príspevok

Fotooon muž
   15. 2. 2018, 11:19

Príspevok bol vymazaný administrátorom.154.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   15. 2. 2018, 11:20 avatar
Ved vidim

Vdaka tebe mi dava to slovo uplne novy vyznam


159.
označiť príspevok

Fotooon muž
   15. 2. 2018, 11:26

Príspevok bol vymazaný administrátorom.164.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   15. 2. 2018, 11:42 avatar
Pisem : MNE dava NOVY vyznam


167.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   15. 2. 2018, 12:11 avatar
118

Ty vieš o všetkých, ktorí to čítajú a vieš aj to, ako to na nich pôsobí? Vidíš do srdca človeka ako Boh? Každý kto tu píše si stojí za svojím presvedčením, no a je sčasti vidieť, že málokto ustúpi. No títo sú aktívnymi. No je množstvo pasívnych, ktorí to čítajú no nevyjadrujú sa k tomu, no nikto z nás nevie, aký to má na nich vplyv. Dokoca to nemusia vedieť ani oni sami, že ich niektoré názory ovplyvnili. Ak je napísané, nikto nepríde k pravému Kristu, ak by mu to nebolo dané od Otca na nebesiach, tak nikto. No a Otec oživuje svojím časom koho chce a kedy chce. Je to jeho zvrchovaná vôľa.


122.
označiť príspevok

Fotooon muž
   15. 2. 2018, 10:52

Príspevok bol vymazaný administrátorom.102.
označiť príspevok

teóma muž
   15. 2. 2018, 08:46

Príspevok bol vymazaný administrátorom.104.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   15. 2. 2018, 08:50 avatar
Teoma, to bola len recnicka otazka

Mne nevadi comu Ludwig veri

Len mi pride divne ze zavrhuje katolikov a pritom katolici mu "dali" knihu na ktorej stavia cely svoj zivot


127.
označiť príspevok

Fotooon muž
   15. 2. 2018, 11:00

Príspevok bol vymazaný administrátorom.129.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   15. 2. 2018, 11:01 avatar
Dobre, tak nedali

Mne je v podstate jedno kto vam ju dal


132.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   15. 2. 2018, 11:03 avatar
Jedno je ale iste

Urcite nebol pri zmysloch ked vam ju daval

Bo ste si z nej urobili trhaci kalendar


136.
označiť príspevok

Fotooon muž
   15. 2. 2018, 11:07

Príspevok bol vymazaný administrátorom.139.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   15. 2. 2018, 11:09 avatar
Ano

Myslim si ze to bol umysel a nie dobry ze sa ta kniha tak rozsirila

To co sledujem ze sa deje okolo nej je jednoznacne dielom nejakej velmi zakernej entity


144.
označiť príspevok

Fotooon muž
   15. 2. 2018, 11:13

Príspevok bol vymazaný administrátorom.146.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   15. 2. 2018, 11:15 avatar
Sam Jezis povedal ze priniesol rozdelenie na tuto zem

A preto nie je pre mna tym, ktory mal prist

Lebo ten ktory mal prist mal priniest POKOJ tejto zemi

Takze cakam dalej


155.
označiť príspevok

Fotooon muž
   15. 2. 2018, 11:20

Príspevok bol vymazaný administrátorom.161.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   15. 2. 2018, 11:39 avatar
Tak potom Jezis je predstavitel tmy


175.
označiť príspevok

Shagara muž
   16. 2. 2018, 01:55 avatar
146,....sporná otázka pravdy vždy rozdeľuje,....a to nielen v náboženstve!

A ten pokoj bude,....len tí,čo danú pravdu nenašli,už nebudú!


107.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   15. 2. 2018, 09:16 avatar
21

Ak by KC uznávala Bibliu ako svoju jednú autoritu, tak by nikdy nevznikol úrad pápeža a neposadila by sa tam hriešneho človeka s rúhavým menom svätý otec.
Súhlasí Shagara


98.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   15. 2. 2018, 01:43 avatar
9
Ale kde máš v Písme, že je to KC ten stĺp pravdy? Nie je to z KC drzé si toto namýšľať. Ste ako SJ.

Pojem všeobecný - týkajúci sa všetkých, všetkého, celkový. Môžem požiť tento pojem iba vtedy, ak sa to týka všetkých kresťanov. No vždy je to iba ľudský nedokonalý všeobecný pohľad a nie Boží.

No ak nejaká z množstva cirkví vyhlási, že je jediná pravá, tak sa vyhlásila za jedinečnú a výnimočnú. No týmto stratila všeobecnosť, že. No ak si pritom ponechala nálepku, tak je to zavádzanie, lebo všeobecnou nie je.

Tento pojem všeobecná je teda kamufláž.

Ak všeobecne hovorím o cirkvi Kristovej z pohľadu človeka, tak áno, vidím tam mnohé zbory, cirkvi a cirkevné spoločenstvá, ktoré vyznávajú Krista v Pravde a ani jedna nevyhlasuje, že je JEDINA pravá, ale sa navzájom nazývajú bratia a sestry v Kristu, lebo si uvedomujú, že tvoria telo Kristove, ktoré pozostáva s množstva údov, ktoré ale sú podriadené jedinej hlave - Kristu.
No ak jeden z údov vyhlási, že je celým telom Kristovým a vytvorí si ešte vlastnú hlavu, tak nepatrí do tela Kristovho - je to ako nádor,

No a tu vidíme ako samu seba vidí KC, ktorá sa vyhlási za jedinú pravú a teda že je celým telom s vlastnou hlavou - pápežom. No cirkev Kristova ako celok nemá žiadne nálepky v názve a nie je všeobecná z Božieho pohľadu, lebo Boh vidí do srdca každého človeka a jedine Boh vie, kto mu patrí. To nemá nič spoločné s viditeľnými cirkvami založenými človekom.

Človek zakladá organizácie a nazýva ich cirkvami, ale len Boh buduje Cirkev Kristovu, ktorú tvoria jednotlivci z rôznych zborov, cirkví a cirkevných spoločenstiev ktorým sa stal zjavením od Otca v nebesiach Kristus skalou spasenia. Boh vie, ktoré sú jeho ovce. To nemá nič spoločné s akýmkoľvek viditeľným zhromaždením. Ľuďmi založená cirkev môže obsahovať aj falošných kresťanov, títo ale nikdy neboli z Božieho pohľadu súčasťou Kristovej cirkvi. Boh vidí svojích vykúpených v cirkvách, zboroch, cirkevných spoločenstvách aj mimo nich. Je to Boží pohľad a preto z nášho všeobecného pohľadu je cirkev Kristova ako celok neviditeľná, lebo v cirkvách , zboroch sa nachádzajú aj falošní kresťania , no a pohľad človeka je nedokonalý.

Pravá cirkev nie je KC, lebo ju tvoria iba tí jednotlivci v srdciach ktorých kraľuje Božie Slovo - Boh. Z Božieho pohľadu je viditeľná, no nie z pohľadu človeka a nikto nemôže povedať je tu, alebo tam, hen. V každej cirkvi, zbore, spoločentve sú neveriaci aj falošní kresťania. No a kto je jeho, tak to vie jedne Boh. Snáď nechceš tvrdiť, že človek vidí do srdca človeka ako Boh. Boh si zvolá vykúpených na konci časov a až vtedy sa ukáže v plnej svojej nádhere čistá a bez poškvrny, lebo ju tvoria iba tí, ktorí majú očistené svoje rúcha v krvi Baránkovej.


173.
označiť príspevok

Astax1 muž
   15. 2. 2018, 14:00 avatar
5.
Pre teba je tvoj rozum stĺp a opora pravdy.
Už samo stanovenie, ktoré knihy sú od Boha vnuknuté, je možné iba na základe živej Tradície, veď nijaká kniha sama v sebe bezprostredne nenesie znaky Božieho vnuknutia. Predovšetkým však sám obsah Svätého písma, potrebuje, normu pre výklad a pre stále novú aktualizáciu. Inak by totiž napísané slovo buď bolo ponechané slobodnému vysvetľovaniu jednotlivca, a tento výklad by sa pri premenách času a chápania, stále menil, alebo by sa Boh musel zaručiť, že každý jednotlivý veriaci bude pri rozvíjaní a aktualizovaní obsahov Písma stále chápať správny zmysel Božieho slova, a tak skutočne podľa, neho normovať svoj akt viery. Boh takúto záruku jednotlivcovi nedal. A tak sa Cirkev oproti reformovaným
cirkvám stále pridržiavala, toho, že iba litera Svätého písma sama o sebe nemôže byť výlučnou normou viery.


176.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   16. 2. 2018, 07:10 avatar
173
A čo tak si uvedomiť, že na zemi je prítomná osoba Boha- Duch Svätý. No a máš to vyriešené, kto uvádza do Pravdy, ze. Dokonca to máš v Biblii v mnohých versoch.No ak jeho prítomnosť a pôsobenie ignorujes tak je vidieť z tvojho príspevku,prečo takto píšeš.


89.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 2. 2018, 23:42 avatar
1,-4,.....Klein, tvojimi slovami oklameš len samého seba. RKC je už mimo realitu,....mimo pravdu,.....mimo všetkého!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A tak chcem len reagovať na to,čo ti uniklo!
1,.......nespomenul si Bohom predpovedané odpadnutie od pravdy z 2 Sol.2:3
Aj z iných častí Písma je zrejme,že sa tak stalo po smrti apoštolov. "vyšli z nás ,ale nie sú nášho druhu",...píše Ján!
A samozrejme ,história to potvrdzuje,.....mocenská,štátna,svetská cirkev prenasledovateľov bola len ohavnou napodobeninou prvotných kresťanov, a 4,storočie bolo už totálnym odpadnutím od pravdy!

2,.......tiež si zabudol na fakt,že až v čase konca mal Kristus založiť,obnoviť a očistiť svoj ľud. Tak ako to urobil aj pri svojom príchode,keď zavrhol tých,ktorých tiež "nemali premôcť pekelné brány"! Mat.24:31,. Ef.1:9-10,. Izaiáš 2:2,. Hag.2:6-7

A protestantizmus je tiež zvedený,lebo prevzal mnohé nebiblické dogmy práve od RKC a nedotiahol tak svoju reformáciu do zdárneho konca!

Ak uvážime ,že Biblia konkrétne na viacerých miestach hovorí o zničení RKC,....tak je doslova rúhaním tvrdiť,že je pravou cirkvou a ešte aj apoštolskou!

A vieš,židia si tiež tak ako RKC myslia že sú stále vyvolení,.....ale ako vieme iste,tak židov nahradila Nazaretská sekta/jedna pravá cirkev/ a RKC nahradila tiež jedna pravá cirkev Jehovoví svedkovia! Presná paralela!
A už som písal,že Biblia hovorí o RKC a protestantizme ako o dvoch "smilnicách"/Ohola,Oholiba/...staršia a mladšia sestra.
Aj tu sa to opakuje! Aj u židov bolo rozdelenie,"reformácia", a v prvom spĺňaní bola "mladšia sestra" /Oholiba,,teda Júda/ a staršia sestra/Ohola,teda Izrael/! Aj vtedy a aj dnes tie takzvané cirkvi duchovne padli a boli neverné Bohu,preto ú označené,ako smilnice,nevernice!
Všetko sa presne opakuje!


3.
označiť príspevok

Klein muž
   14. 2. 2018, 19:05 avatar
Ježiš učil učeníkov okolo troch rokov. Naozaj si myslíte, že všetko,
čo ich naučil a čo im odovzdal, je v evanjeliách? Alebo v tých pár
listoch, z ktorých väčšina je Pavlova? Faktom je, že:

- Ježiš nenapísal žiadnu knihu, ale odovzdal svoje učenie spoločne s
Duchom Svätým apoštolom a Cirkvi ako tradíciu, aby ho ďalej
niesla a ohlasovala.

- Sama myšlienka Nového zákona ako súčasti „Písma“ je nebiblická
– nikde v Biblii nie je ani zmienka o tom, že by niečo podobné
malo existovať.
- Zoznam kníh, ktoré NZ tvoria – oných 27 spisov – je tiež nebiblický,
nikde v Biblii sa nenachádza.
- Myšlienka, že všetko musí byť v Biblii, je tiež nebiblická, nikde v Biblii sa nenachádza ani
len náznak niečoho podobného. Miesto v Písme, ktoré
protestanti zvyknú citovať na podporu tejto nebiblickej (a 1 500
rokov v Cirkvi nevídanej) predstavy, že všetko Božie zjavenie je
zhrnuté len a jedine v Biblii, mimo nej už nič nie je a teda Biblia
úplne dostačuje a súčasne všetko musí byť biblické, inak to musíme
odmietnuť, je „Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na
poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v
spravodlivosti“ (2 Tim 3,16 SSV) – ale má dva zásadné problémy

Po prvé, od slova „užitočné“ k slovám „výlučne“ a „dostačujúce“
a pod. je nesmierne ďaleko. Po druhé – táto veta vylučuje celý NZ,
pretože pojem „Písmo“ sa v Biblii používa výlučne na Starý
zákon. Ak by teda naozaj toto miesto v Biblii hovorilo o protestantskej
zásade „Sola scriptura“, tak potom sme práve popreli celý
NZ, pretože on sám sa do onoho „Písma“ nezmestí a potom
musíme uveriť že jediné a úplne dostačujúce Božie zjavenie je
Starý zákon a mimo neho už od Boha nič nejestvuje – a celý NZ je
len zbierka ľudských omylných špekulácií a názorov… Namiesto
biblickosti však, ako sme videli, boli prví kresťania cirkevní a
zárukou pravdy pre nich bola Cirkev a jej apoštolský úrad.

Spisy, ktoré boli časom napísané – a z ktorých sa niektoré dostali
do NZ – ani jeden z nich nebol napísaný s úmyslom spísať nejaké
zhrnutie a kompendium všetkých poznatkov a vedomostí, ktoré
Kristus odovzdal apoštolom a svojej Cirkvi.

Evanjeliá sú veľmi
stručné „evanjelizačné príručky“, listy sú príležitostné spisy,
motivované konkrétnymi problémami… Sám Ján v závere svojho
spisu hovorí: „Ježiš urobil ešte veľa iného. Keby sa to všetko malo
dopodrobna opísať, myslím, ani na celom svete by nebolo dosť
miesta na knihy, ktoré by bolo treba napísať“ (Jn 21,25 SSV).
Pavol sa odvoláva takisto v prvom rade na svoje slová, ústne
odovzdané: „všetko, čo sme vám hovorili, [sa] zakladalo na
pravde“ (2 Kor 7,14 SSV) a na príklad života, ktorý na ňom a na
ostatných predstaviteľoch Cirkvi videli: „spoločne ma
napodobňujte a všímajte si tých, čo žijú podľa vzoru, aký máte v
nás“ (Flp 3,17 SSV). Listy boli len príležitostným a rozhodne nie
vyčerpávajúcim doplnkom ústne odovzdanej tradície Cirkvi: „A
tak teda, bratia, stojte pevne a držte sa učenia, ktoré ste prijali či
už slovom a či naším listom“ (2 Sol 2,15 SSV).

Euzébius v 4. storočí o apoštoloch píše: „Nerobili si veľké starosti so spisovaním
kníh, pretože boli poverení omnoho dôležitejším, ľudské sily
presahujúcim poslaním. Aspoň Pavol, ktorý svojou schopnosťou
vyjadrovať sa plnosťou myšlienok všetkých prekonal, zanechal
nám iba niekoľko málo listov, hoci by nám iste mohol odovzdať
tisícoraké tajomstvá. ... Zo všetkých učeníkov Pána zanechali nám
písomnú pamiatku jedine Matúš a Ján. Ale aj týchto vraj museli k
písaniu donútiť.“

Ak budeme podrobne a dôkladne skúmať veci, zistíme nasledovné:
- Cirkev NZ napísala – jej biskupi a starší sú jeho autormi;
- Cirkev po 400 rokoch aj oficiálne NZ autorizovala a svojou
autoritou potvrdila, že je naozaj Božím inšpirovaným slovom. Od
autority Cirkvi sa odvíja autorita minimálne NZ, ako si je dobre
vedomý napríklad sv. Augustín: „Neveril by som evanjeliu, keby
ma k tomu nepobádala autorita Cirkvi.“
- Cirkev a jej učenie je v dokonalom súlade s Bibliou, ktorej NZnú
časť sama napísala.

Zistil som, že katolíci nie sú v konečnom dôsledku hlúpi, že neopustili vieru
svojich otcov. Pravdou je, že Katolícka Cirkev Bibliu pozná a
vyučuje ju takým spôsobom, ktorý vylučuje všetky protirečenia, s
ktorými sa protestanti musia zmieriť. Vedia, čomu
protestanti vyučujú a odmietajú to z veľmi dobrých a pádnych
dôvodov. V skutočnosti som zistil, že katolícka Cirkev bola vždy
prekvapivo inteligentná a neskutočne verná Písmu a učeniu Otcov
rannej Cirkvi.

- A je logické, že odovzdáva, žije a vyučuje všetko, aj to, čo v
Biblii zachytené nebolo. Je tak jedinou, ktorá odovzdáva celé
Kristovo Zjavenie tak, ako ho Kristus zveril jej a jedine jej.

Vraj Katolícka Cirkev opustila vieru prvotnej Cirkvi a žije rôzne pohanské
a iné mýty…

Tento výrok má dva problémy.
1) Len Katolícka Cirkev môže vziať ktorýkoľvek
spis, prijímaný Cirkvou v 1., 2., 3. či ktoromkoľvek ďalšom storočí
a nebude mať s ním žiaden problém, pretože stále žije, učí a slávy
to isté. To sa dá veľmi ľahko overiť. Nikto iný – ani pravoslávni,
ani protestanti – nič podobné urobiť nemôžu, pretože všetci ostatní
už musia na viac, či menej z viery ranej Cirkvi povedať: „My už v
toto neveríme… toto nerobíme… namiesto toho robíme toto…“ a
pod. Žiadne „veľké odpadnutie“ a „založenie Katolíckej Cirkvi
Konštantínom cisárom“ ani iný z mýtov bratov protestantov sa
nikdy neodohral. Aj to je fakt, ľahko historicky overiteľný. Ak teda
Katolícka Cirkev nemá pravdu dnes, nemala ju nikdy – a teda ju
nemali ani apoštoli, ani kresťania 1. storočia, ktorí hlásali a verili to
isté, čo Katolícka cirkev dnes. A teda nemal pravdu ani Kristus,
veď to by znamenalo, že Jeho Cirkev bola premožená Diablom,
ktorý je otcom lži, a to hneď od samého začiatku!

2) Cirkev je stĺp a opora pravdy. Ona je podľa Krista (a aj podľa
Biblie) meradlom všetkých vecí. Ak sa teda môj názor nezhoduje s
postojom Cirkvi, potom musím zmeniť názor ja, nie Cirkev. A
pokiaľ by som chcel argumentovať, že sa Cirkev mýli – ako by som
to mohol urobiť? Jedine ak by Cirkev svedčila sama proti sebe. Ale,
ako vidíme, Cirkev nie je v rozpore ani s Písmom, ktorého NZ-nú
časť sama napísala, nie je v rozpore ani s tým, čo učila v prvých
storočiach a potom v celých dejinách… Ak by bola Cirkev v spore
sama so sebou, potom by padla – a s ňou celé kresťanstvo, pretože
by samého Krista usvedčila zo lži, keď povedal: „Kto vás počúva,
mňa počúva“ (Lk 10,16 SSV); „učte všetky národy a krstite ich …
A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt
28,19-20 SSV); „a pekelné brány ju nepremôžu“ (Mt 16,18 SSV) –
a nesplnilo sa. Potom je Ježiš falošný prorok a kresťanstvo je
mŕtve. Kým ale Cirkev nesvedčí sama proti sebe – potom neexistuje
žiaden iný oporný bod, žiaden iný štandard – a už vôbec nie moje
súkromné chápanie Písma, ktoré Biblia sama odsudzuje slovami
„nijaké proroctvo v Písme nepripúšťa súkromný výklad“ (2 Pt 1,20
SSV) – podľa ktorého by som mohol určiť, či sa Cirkev mýli, alebo
nie, pretože ona Je Kristus – a preto ona Je Normou pravdy podľa
slov Krista: „Ja som … pravda!“ (Jn 14,6 SSV).


6.
označiť príspevok

Dziovina muž
   14. 2. 2018, 20:03 avatar
Jezisova primarna uloha nebola predsa ucit ludi

Ludia v tej dobe este neboli tak daleko aby dokazali pochopit ucivo pre nich urcene

Ale slubil ze posle ucitela, ktory ludom vysvetli co a ako


90.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 2. 2018, 23:48 avatar
3,....a tu si len potvrdil to,prečo RKC zradila Krista? A mám zato,že to čo píšeš,ani neučí RKC ,ale je to len výplod tvojej buričskej,a chorej mysle!
Ak niekto napíše......"- Sama myšlienka Nového zákona ako súčasti „Písma“ je nebiblická
– nikde v Biblii nie je ani zmienka o tom, že by niečo podobné malo existovať. - Zoznam kníh, ktoré NZ tvoria – oných 27 spisov – je tiež nebiblický, nikde v Biblii sa nenachádza."

A tu netreba nič dodávať! Iba to,že stojíte na strane vládcu tohoto sveta. Je to otvorená vzbura a popretie Krista,Božieho slova!

A RKC,cirkev nie je už "oporou",....ale niečim,čo Boh Biblie už odsúdil! Jednotlivci sa môžu ešte zachrániť ,ale celok,cirkev je už odsúdená na zničenie! Čo bude v blízkej dobe aj zrealizované politickými prvkami sveta!


7.
označiť príspevok

Klein muž
   14. 2. 2018, 20:06 avatar
Kto má oči nech číta a kto verí v Krista, ktorý prikázal ohlasovať evanjelium všetkým národom, nech spochybní čo som napísal ohľadom toho, že len katolícka cirkev hlása pravdu a že odporuje Ježišovmu učeniu a nech mi ukáže cirkev, ktorá je na zemi od Kristovych čias, ktorú vedú legitímni nástupci apoštolov, je stĺpom a oporou pravdy, aby sa od nej mohol každý dozvedieť pravdu.


8.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   14. 2. 2018, 20:07 avatar
Nechce sa mi spochybnovat to comu veris

Verim ze to myslis uprimne


92.
označiť príspevok

Shagara muž
   15. 2. 2018, 00:01 avatar
8,....ale ved on úplne znemožnil Krista a Bibliu,Slovo Božie a pošliapal vo svojich príspevkoch všetko,čo sa dalo!
A to som musel prestať čítať niektoré jeho príspevky do konca,lebo sa vo mne búrilo srdce!
RKC je fabrika na pobožné mŕtvoly!


91.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 2. 2018, 23:54 avatar
7,....Kein, ty si ale v predošlom príspevku zrušil a zabil Krista!
A to evanjelium dnes ale hlásajú iba Jehovoví svedkovia a nie RKC!
RKC hlása na 90% pohanské dogmy a nie pravdu!
A tak ako židom nepomohlo sa odvolávať na ich vyvolenosť Bohom a trvácnosť/tiež,takmer 2000-ročnú tradíciu/,.....tak to nepomôže ani RKC!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na RKC platia slová,na ktoré ona nepamätala:......"Ale keby si ten zlý otrok azda povedal vo svojom srdci : ‚Môj pán sa oneskoruje,‘ 49 a začal by svojich spoluotrokov biť a jesť a piť s nepolepšiteľnými opilcami, 50 pán toho otroka príde v deň, keď to nečaká, a v hodinu, ktorú nepozná, 51 a čo najprísnejšie ho potresce a určí mu miesto s pokrytcami. Tam bude [jeho] plač a škrípanie zubov." Mat.24 :49-51


93.
označiť príspevok

Lemmy muž
   15. 2. 2018, 00:17 avatar
Kein? On je taký dnešný Kain.


97.
označiť príspevok

Fotooon muž
   15. 2. 2018, 00:58

Príspevok bol vymazaný administrátorom.

váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 20:22,  https://www.youtube.com/watch?v=HxseizsB7QA
dnes, 20:22,  Hlupe, ale najmä nekompetentne vyhlasenie Korcoka. Nielenze prekrocil svoje pravomoci,/ na...
dnes, 20:21,  https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/106448940_3063574177023766_7000235041961778475_n....
dnes, 20:17,  Ze to najkrajsie unika pomedzi prsty?
dnes, 20:17,  https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/106923646_3065856780128839_7903321485435443032_n....
dnes, 20:17,  Era mas pocit ze popri poznani sa zastavuje vnimanie zivota ?
dnes, 20:13,  A hlavne ked ma clovek po 30 tke*13
dnes, 20:12,  Každý blbneme svojim spôsobom :)
dnes, 20:12,  A aj v tom je rozdiel medzi Janom Masarykom a haluzickým präkäkätom. Kym Masaryk bol 50%...
dnes, 20:11,  Matovičovci sa poriadne strkajú amíkom do zadku :)
dnes, 20:10,  J.Tull položil som ti otázku - Čo také Baláž zlé povedal aby bol za to súdený ?...
dnes, 20:10,  Ale ak ide o to vnimanie zivota ma to rozne urovne *21
dnes, 20:09,  Ďalší diplomatický úspech Slovenska .
dnes, 20:09,  Z istého uhla pohľadu aj áno :)
dnes, 20:09,  Venezuelský opozičný líder Juan Guaidó poďakoval na Twitteri Slovensku za to, že ho uznalo...
dnes, 20:09,  Niekedy si viem predstavit ze vpustim do seba aj to co nechcem
dnes, 20:08,  Chleby su na poli?*29*29
dnes, 20:08,  Predsa na to, aby majoritní akcionári mali svoje čísla o ziskoch z podnikania :)
dnes, 20:07,  13/ Aby bolo zaco kupit chleba z nasich poli!!!!:))))
dnes, 20:06,  hokejis, to si celý Ty*13 ... napísal som: "prečo si nereagoval na fakty usvedčujúce...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Elegantné šaty plnia u ženy rovnakú funkciu ako plot na záhrade. Musia ju chrániť, ale netieniť ju.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(395 160 bytes in 0,370 seconds)