Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Kedy sa narodil Ježiš Kristus ?

65
reakcií
2157
prečítaní
Tému 3. mája 2015, 06:19 založil Peťo.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Peťo muž
   3. 5. 2015, 06:19 avatar
Zdroj - www.historickarevue.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Kedy sa narodil Ježiš Kristus?
Nad doposiaľ nerozlúštenou záhadou spred 2 000 rokov

Enormný počet vedeckých a vedecko-popularizačných prác sa zaoberá touto nesmierne zaujímavou otázkou, ktorá doposiaľ nie je uspokojivo vyriešená. Výsledky sa rozchádzajú podľa známeho úslovia: „Koľko hláv, toľko názorov.“

Dôvody záujmu o túto problematiku sú rôzne. Jedných vedú teologické záujmy s cieľom zariadiť v prúde času život Ježiša Krista, získať tak cenné detaily týkajúce sa jeho pôsobenia na Zemi a spresniť datovanie života osôb, ktoré boli v priamom kontakte s ním. Iných vedie úsilie, spresniť veľmi nejasné chronológie východných rímskych provincií okolo zmeny letopočtu. Významná je aj snaha vytvoriť celosvetový kalendár a tým uľahčiť počítanie času aj pre historikov. Nemenej cenným je záujem zistiť, kedy sa vlastne náš letopočet začína, resp. kedy sa začínať má, a tým doriešiť otázku, kedy sa vôbec končí druhé tisícročie, a začína sa tretie.

ZAKLADATEĽ KRESŤANSKEJ ÉRY
Píše sa rok 2000, to znamená, že 2 000 rokov uplynulo do roku, ktorý Dionysus Exuguus označil za predpokladaný rok narodenia Ježiša Krista. Pápež Ján I. (523 – 526) poveril tohto opáta, aby určil presný dátum Ježišovho narodenia na stanovenie stáleho termínu veľkonočných sviatkov. Dionysius roku 525 na základe zložitých výpočtov došiel k záveru, že vtelenie Pána nastalo v roku 754 od založenia Ríma (prvý rok 195. olympiády a rok 312 tzv. Seleukidskej éry). K tomu dodal, že obdobie vlády Diokleciána (284 – 354), teda počítanie od roku 284, je neplatné, pričom argumentoval tým, že „nie je vhodné počítať roky od človeka, ktorého možno nazvať skôr tyranom než cisárom“. Na základe Dionysiových výpočtov sa teda určil prvý rok nášho, kresťanského letopočtu. Pritom však treba dodať, že Dionysiom stanovený nový letopočet nebol ihneď prijatý.
Prvý historický spis, ktorý používa nový letopočet od („vtelenia Krista“) je Computus paschalis z roku 562. Anglický učenec Beda Venerabilis vo svojej kronike napísanej roku 731 už bežne používa datovanie „od vtelenia Krista“. Dionysiom založený nový letopočet prijali aj svetskí kronikár za vlády Karola Veľkého (768 – 814). Označenie A. D. (ante Deum, t. j. pred Pánom) začalo byť zaužívaným označením nášho letopočtu až do 18. storočia anglickými učencami. Pokusy zo strany cirkevných otcov určiť rok narodenia zakladateľa kresťanstva sa datujú od obdobia raného kresťanstva. Prvý z nich, Tertullianus (3. stor.), využil údaje poskytnuté evanjelistom Lukášom, ktoré potom mierne korigoval a rok Kristovho narodenia určil na obdobie vlády sýrskeho miestodržiteľa Sentia Saturnina, to znamená sébius (4. stor.) na základe Evanjelia podľa Lukáša určil narodenia Ježiša na štvrtý rok 194. olympiády (rok 1 pred n. l.). Pokusy zo strany ranej cirkvi teda existovali, ibaže sa nepresadili u kronikárov píšucich dejiny predchádzajúcich čias.

PREKVAPUJÚCI OMYL V CHRONOLÓGII
Moderní bádatelia zaoberajúci sa chronológiou kresťanstva zistili, že Dionysiom určený rok Kristovho narodenia sa nekryje s historickou skutočnosťou. Panuje všeobecná mienka, že Ježiš sa narodil už o 4, resp. o 7 rokov skôr, ako si to Dionysius pôvodne myslel. Základným prameňom, z ktorého sa vychádza, sú dve pasáže z Lukášovho evanjelia. V prvej z nich sa píše: „V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Quirinius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta.“ Nemenej zaujímavá je aj druhá zmienka tohto evanjelistu: „V 15. roku vlády cisára Tiberia, keď Pontius Pilatus spravoval Judeu a Herodes bol tetrarchom v Galilei, jeho brat Filip tetrarchom v Iturei a v Trachonitidskom kraji a Lysanias tetrarchom v Abiline, za veľkňaza Annáša a Kaifáša zaznel na púšti Boží hlas nad Jánom, synom Zachariáša...“
Na základe Lukášovej správy teda vieme, že Ján Krstiteľ, Zachariášov syn, sa objavil v pustatine v 15. roku vlády rímskeho cisára Tiberia. Cisár Augustus zomrel 17. augusta v roku 14 (dátum podľa gregoriánskeho kalendára) a na trón nastúpil (15. septembra) Tiberius. Od nástupu na trón spadá 15. rok jeho vlády na september roku 28 až september roku 29 n. l. Niekedy v priebehu Jánovej služby prišiel k nemu od Ježiša o plných 6 mesiacov starší. Keď Ježiš začal sám verejne účinkovať, mal podľa evanjelií „asi 30 rokov“. Bol to vek mužnosti, v ktorom sa stal aj Dávid kráľom Izraela. Keď sa teda Ježiš na jeseň roku 29. dal pokrstiť, a vtedy mal 30 rokov, nie je ťažké určiť rok jeho narodenia, ktorý spadá na rok 2 pred n. l. (pravdepodobne sa mesiac tišri, t. j . september/október).

ČO PREZRÁDZAJÚ EVANJELIÁ
Kresťanské grécke spisy nie sú skúpe na chronologické údaje, preto je nám známe aj ďalšie časové určenie, ktoré hovorí, že Ježiš sa narodil za vlády cisára Augusta (29 pred n. l. – 14 n. l.), keď bol miestodržiteľom Sýrie Quirinius.
Nový zákon sa zmieňuje o dvoch súpisoch za miestodržiteľstva Quirinia, ktoré boli zavedené po tom, ako sa Judea dostala pod rímsku nadvládu. Súpisy sa nekonali len kvôli zisteniu počtu obyvateľov, ale ich hlavný účel bol pragmatický – určiť, koľko ľudí má, resp. bude platiť dane a koľkých možno povolať do vojenskej služby. Niektorí moderní kritici vyslovili presvedčenie, že v Judei sa uskutočnilo iba jedno sčítanie ľudu, a to v roku 6 n. l., o ktorom sa zmieňuje aj správa napísaná židovským historikom Josephom Flaviom. Väčšina však prijíma možnosť, že Quirius už pôsobil v Sýrii ako zvláštny cisársky legát s mimoriadnymi právomocami pred rokom 6. V Antiochii a jej okolí boli nájdené nápisy potvrdzujúce túto skutočnosť. Na podloženie tejto tézy sa používa aj argument, ktorý nám poskytuje evanjelista Lukáš. Keď sa zmieňuje o sčítaní ľudu, tvrdí, že to bol prvý súpis, čím ho odlíšil od druhého, ktorý bol uskutočnený neskôr, za vlády toho istého Quirinia. U bádateľov, ktorí argumentujú v prospech prvého pôsobenia Quirinia ako miestodržiteľa Sýrie, sa vytvoril všeobecný konsenzus pre roky 3 – 2 pred n. l. ako obdobie jeho prvého pôsobenia. Ak uvedené datovanie Quiriniovho pôsobenia je správne, tak to potvrdzuje rok 2 pred n. l. ako rok Kristovho narodenia. Ďalšia osobnosť, o ktorej je hodné sa zmieniť, je Pilát Pontský (Pontius Pilatus), ktorý pôsobil ako prefekt v Judei v rokoch 26 – 36. Okrem novozákonnej správy je táto informácia potvrdená u Flavia a Filóna Alexandrijského. Na doplnenie je vhodné poznamenať, že roku 1961 bola v odkrytých ruinách divadla v Cézarei nájdená kamenná tabuľa s vyrytým menom Piláta Pontského. Je to nezvratný dôkaz toho, že tam skutočne sídlil ako prokurátor. Po roku 36, keď bol odvolaný z Judey, pravdepodobne pokračoval v kariére disciplinovaného rímskeho úradníka. Existujú totiž náznaky, že bol ešte správcom jednej rímskej provincie v južnej Galii.

KEDY ZOMREL HERODES
Z chronologického hľadiska je teda Pilát istý, svoju funkciu vykonával v rokoch 26 – 36 n. l., teda v období Ježišovho pôsobenia na Zemi. Problematickejšie je určenie roku smrti Herodesa Veľkého. Všeobecným konsenzom bádateľov v otázke jeho smrti je rok 4 pred n. l. Pripomeňme si, že je to síce prijatý, ale neoverený dátum. Jeho podkladom je správa J. Flavia, podľa ktorého Herodes zomrel po zatmení mesiaca a pred sviatkom pesah. Mnoho odborníkov sa na základe tejto správy domnieva, že zomrel v roku 4 pred n. l. (zatmenie mesiaca nastalo 11. marca 4 pre n. l.). Z toho by, prirodzene, vychádzalo, že dátum Ježišovho narodenia treba určiť pred rok 4 pred n. l. Napriek spomínanému konsenzu možno vysloviť presvedčenie, že uvedený letopočet sa nekryje s historickou skutočnosťou.
Hlavným argumentom je fakt, že pri Flaviovej interpretácii sa neberie ohľad na skutočnosť, že zatmenie mesiaca roku 4 pred n. l. bolo len čiastočné (t. j. 36%). Pritom sa vie, že zatmenie mesiaca nastalo aj v roku 1 pred n. l., a to dokonca dvakrát, pričom obidva úkazy nastali ešte pred sviatkom pesah. Prvé zo zatmení sa datuje na 27. december roku 1 pred n. l. a vieme o ňom, že bolo iba čiastočné. Druhé zatmenie – 8. januára roku 1 pred n. l. – trvalo 1 hodinu a 41 minút, teda bolo úplné (nezabúdajme, že rok trval od septembra do septembra ďalšieho roka). Druhé úplné zatmenie mohli vidieť všetci tí, ktorí v tom čase bdeli. Keďže zatmenie bolo dostatočne dlhé na to, aby sa mohlo stať predmetom údivu, možno predpokladať, že ide o zatmenie, o ktorom sa zmieňuje J. Flavius.
Vo Flaviovom monumentálnom diele Židovské starožitnosti existujú aj ďalšie pasáže, ktoré v súvislosti s Herodesovým úmrtím argumentujú v prospech roku 1 pred n. l. Keď Flavius udáva čas, kedy Rimania dosadili Herodesa za kráľa, využíva konzulárne datovanie alebo metódu nástupných rokov všeobecne používanú u izraelských kráľov. Podľa uvedených pravidiel bol Herodes vymenovaný za kráľa roku 40 pred n. l. (alebo 39 pred n. l. podľa historika Appiana). Ďalšia správa hovorí, že Herodes obsadil Jeruzalem roku 37 pred n. l. (alebo 27 rokov po tom, ako mesto dobyl Pompeius roku 63 pred n. l.) Ďalej Flavius uvádza, že Herodes zomrel 37 rokov po tom, čo ho Rimania ustanovili za kráľa, a 34 rokov po obsadení Jeruzalema. Z uvedených dátumov na základe konzulárneho datovania očividne vyplýva, že Herodes zomrel roku 2 pred, resp. 1 pred n. l.
Podľa dnešných dostupných prameňov je však pravdepodobnejšie, že na datovanie bola použitá metóda nástupných rokov. Ak Rím vymenoval Herodesa za kráľa roku 40 (resp. 39) pred n. l., tak jeho prvý rok vlády spadá na obdobie od nisana (marec/apríl) roku 39 pred n. l. do nisana roku 38 pred n. l. Ak Herodes zomrel 39 rokov po nástupe na trón a ak sú tieto roky rátané ako roky vlády, tak možno bezpečne určiť jeho smrť na rok 1 pred n. l.

KEDY SA TEDA NARODIL MESIÁŠ
Ak na základe dostupných prameňov vieme, že Ján Krstiteľ začal pôsobiť v 15. roku vlády cisára Tiberia a 15. rok spadá na roku 28/29 n. l., a pritom vieme, že Ján bol o šesť mesiacov starší ako Ježiš a Ježišovo verejné účinkovanie sa začalo v 30. roku jeho života, tak rokom narodenia Ježiša Krista bol evidentne rok 2 pred n. l.
Opísaná chronológia nie je v rozpore s prvými obdobiami pôsobenia miestodržiteľa Quirinia (3 – 2 pred n. l.) a ani s dátumom smrti Herodesa Veľkého (rok 1 pred n. l.). Ďalšia správa z Evanjelia podľa Jána nám poskytuje presný dátum na určenie obdobia pôsobenia Ježiša po krste v Jordáne. Ján nás vo svojom evanjeliu informuje, že Ježišovo verejné účinkovanie po krste trvalo počas štyroch sviatkov pesah (3 1 roka). Ježiš sa dal pokrstiť na jeseň v roku 29 n. l., a keď k tomu prirátame triapolročnú verejnú službu, pričom vieme, že jeho smrť bola určená na kalendárny deň 14. nisana (marec/apríl) 33 n. l., tak pri odpočítaní 6 mesiacov a 33 rokov dostaneme mesiac september/október 2 pred n. l. ako dátum jeho narodenia.
Bez ohľadu na to, či uvedená chronológia je správna (ak sú autentické a vierohodné správy evanjelistov a J. Flavia), alebo nie, naďalej ostáva faktom skutočnosť, že datovanie kresťanskej éry je chybné. Keď sa na omyl prišlo, už bolo prineskoro a v súčasnosti z pochopiteľných pragmatických dôvodov je zmena v kalendári neuskutočniteľná.
Súhlasí Karola


66.
označiť príspevok

Shagara muž
   4. 5. 2015, 21:34 avatar
S daným dátumom súhlasím aj ja. Je to veľmi pravdepodobné,že tomu skutočne tak je...teda ,že sa narodil v r.2 p.n.l.
Niečo obdobné som písal do Katolíckych novin,....na margo článku,ktorý uvádzal iný dátum, a opieral sa o niektoré mylne zdroje.


2.
označiť príspevok

fajer
   3. 5. 2015, 07:39 avatar
pre väčšinu ľudí to nieje záhada, nenarodil sa , bol vymyslený....
Súhlasí Lemmy


3.
označiť príspevok

Lemmy muž
   3. 5. 2015, 08:03 avatar
Až na tú väčšinu.


19.
označiť príspevok

Patrick91 muž
   3. 5. 2015, 12:22 avatar
Takze ignorovat historicke fakty? Stale dookola ma presviedcas, ze ateisti su zaslepeni fanatici bez kuska vzdelania


20.
označiť príspevok

Lemmy muž
   3. 5. 2015, 12:24 avatar
Aké historické? V mytológii?


21.
označiť príspevok

Patrick91 muž
   3. 5. 2015, 12:33 avatar
Vacsina historikov uznava existunciu Jezisa. Staci pozriet wikipediu. Alebo tato horenuvedene stranka je tiez seriozna


22.
označiť príspevok

Nadja žena
   3. 5. 2015, 12:36 avatar
Koľko neveriacich historikov uznáva existenciu JK? To by ma zaujímalo...


31.
označiť príspevok

milky945 muž
   3. 5. 2015, 13:24 avatar
22: Načo to tu píšeš? Keď ťa to zaujíma, zisti si to.


32.
označiť príspevok

Patrick91 muž
   3. 5. 2015, 13:27 avatar
Kazdy objektivne mysliaci


42.
označiť príspevok

Korund
   3. 5. 2015, 14:07 avatar
Žiaden objektívne hodnotiaci historik nemôže brať obsah Biblie ako objektívny fakt. Biblia vychádza z dogmy, je plná lží, mýtov a neoverených poloprávd. História je veda, založená na overených faktoch a na poznaní.
K tvojmu vzdelaniu. To, že si absolvoval nejakú katolícku učnovku, ťa neopravňuje hovoriť o serioznom vzdelaní a už vôbec nie o získaní vzdelania v oblasti filozofie.
Proste ti v RKC dali iba návod, ako ohlupovať deti na hodinách náboženstva. Katechet.


24.
označiť príspevok

YouLove
   3. 5. 2015, 12:42 avatar
Silný vplyv cirkvi spôsobil, že pochyby o Kristovej existencii neexistujú.


33.
označiť príspevok

Slušný človek muž
   3. 5. 2015, 13:30 avatar
YouLove, 24. Akože neexistujú. Však tých, ktorí v Krista veria je menej, ako tých, ktorí v neho neveria.
Súhlasí milky945


34.
označiť príspevok

YouLove
   3. 5. 2015, 13:41 avatar
To nejde %tuálne vyčísliť. Je veľa náboženstiev. Odhadni len koľko veriacich príde na Vatikánske nádvorie z celého sveta.


35.
označiť príspevok

Slušný človek muž
   3. 5. 2015, 13:45 avatar
YouLove, však keď si pozrieš len počet ľudí, ktorí sú evidovaní ako kresťania, je ich menšina z celkového počtu obyvateľov. A z tých evidovaných skutočne veria v Krista možno jedna tretina.


38.
označiť príspevok

YouLove
   3. 5. 2015, 13:57 avatar
Je to podstatné? Koľko z nich zbabelo poprelo svoju vieru? Takto môžeme hádať. Stará generácia verí.


39.
označiť príspevok

salbea žena
   3. 5. 2015, 13:59 avatar
je to podstatne kolki maju rovnaku vieru
ti vycleneni ludia viac patria k sebe
ako na svadbe
Súhlasí milky945


40.
označiť príspevok

salbea žena
   3. 5. 2015, 14:00 avatar
a vlastne mne je to jedno kde je kto kolko
nie som nikam pozvana a ani sa nepozyvam


36.
označiť príspevok

Lemmy muž
   3. 5. 2015, 13:45 avatar
Patrick91, argumentum ad numerum je chybný (nelogický) argument. Hľadaj čosi rozumné. To nie je historický fakt v prospech Ježiša, že nejakí historici sú tiež veriaci,


41.
označiť príspevok

Patrick91 muž
   3. 5. 2015, 14:03 avatar
Ja argumentujem tak, že existencia Ježiša sa považuje historikmi za fakt. Ak idete proti tomu, idete proti vedeckému bádaniu historikov a teda ignorujete vedu
Súhlasí milky945


37.
označiť príspevok

YouLove
   3. 5. 2015, 13:50 avatar
Postava Ježiša je zbožný podvod
www.matrix-2001.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí Lemmy


30.
označiť príspevok

Sloven muž
   3. 5. 2015, 13:10 avatar
že pre väčšinu...  Odkedy taký sú väčšinou???   


4.
označiť príspevok

salbea žena
   3. 5. 2015, 10:01 avatar
a co ak je to pravda
a co ak je aj peklo a nebo a existuju anjeli a oni spravuju vesmir
a Vatikan ma pravdu ?
co potom s falosnym uspokojenim o nepravde ?
len neviem ktorej


5.
označiť príspevok

salbea žena
   3. 5. 2015, 10:14 avatar
nie som si ista uz nicim
pravdepodobne zijem na nespravnom mieste a v nespravnom case


6.
označiť príspevok

Iesus_z_Nazaretu
   3. 5. 2015, 10:24 avatar
1. hádam si nemyslíš že ti tu capnem dátum narodenia aj s rodným číslom 


7.
označiť príspevok

Lemmy muž
   3. 5. 2015, 10:35 avatar
Rodné číslo je známe: 666.


8.
označiť príspevok

Peťo muž
   3. 5. 2015, 11:13 avatar
Ja si myslím ,že či existuje nebo,peklo,anjeli........veľmi dobre popísal spisovateľ "ROBERT A. MONROE" v knihe "CESTY MIMO TĚLO" .
Je to presvedčivo napísané a verím tomu .


9.
označiť príspevok

Nadja žena
   3. 5. 2015, 11:15 avatar
No jo, ale otázka je, kde to všetko je, ak to existuje?


10.
označiť príspevok

milicano
   3. 5. 2015, 11:17 avatar
zrovna jedného anjela s diabolskou dušou poznám... 


11.
označiť príspevok

Nadja žena
   3. 5. 2015, 11:19 avatar
Takých je veľa, oveľa menej je diablov s anjelskou dušou... ))


12.
označiť príspevok

milicano
   3. 5. 2015, 11:20 avatar
o 150-tich viem


13.
označiť príspevok

Nadja žena
   3. 5. 2015, 11:22 avatar
Nejak moc toho vieš, ale uniká ti, že tu Peťovi przníme tému :(((


14.
označiť príspevok

milicano
   3. 5. 2015, 11:25 avatar
už mlčím ako múmia


15.
označiť príspevok

Peťo muž
   3. 5. 2015, 11:29 avatar
V tej knihe to je celkom fajn opísané .
Skús si ju stiahnuť a potom napíš svoj názor .
Čo ty na to ?


16.
označiť príspevok

Nadja žena
   3. 5. 2015, 11:37 avatar
"A přece, ač to bylo nemožné, moje ruka se cachtala ve vodě a měl jsem pocit, jako by byla prostrčena podlahou. Byl jsem zcela jistě úplně vzhů­ru a ten pocit přesto stále trval. Jak jsem mohl být v každém jiném ohle­du vzhůru a přitom stále „snít" o tom, že mám ruku prostrčenou podla­hou?
Vibrace začaly slábnout a já měl z jakéhosi důvodu pocit, že je mezi mou rukou, prostrčenou skrz podlahu, a těmito vibracemi, nějaká sou­vislost. Jestliže odezní dřív, než vytáhnu ruku z podlahy, podlaha se mož­ná uzavře a já přijdu o ruku. Možná ty vibrace udělaly dočasně díru do podlahy."

.... no skúsim, ale neviem,. i sa mi toto podarí prečítať


17.
označiť príspevok

milicano
   3. 5. 2015, 11:42 avatar
niečo mi to pripomína..:-)


18.
označiť príspevok

Nadja žena
   3. 5. 2015, 12:21 avatar
Neviem, čo, prebehla som to zbežne, a naozaj je to presvedčivé, až na to, že ... dôkazmi nazýva to, že mu niekto potvrdí, čo sa mu vopred "snívalo". Nikdy nepovedal prvý, čo videl, ale toto je známy už jav, že si človek v mihu vie osvojiť ako vlastnú myšlienku niečo, čo počuje neskôr, a byť presvedčený, že to prežil. Pokusy tento jav dokladajú hodnoverne.


23.
označiť príspevok

ranexil muž
   3. 5. 2015, 12:39 avatar
Narodil sa zajtra


25.
označiť príspevok

salbea žena
   3. 5. 2015, 12:46 avatar
nenarodil sa ani dnes
okolo neho je vsetko iba semantikou


26.
označiť príspevok

salbea žena
   3. 5. 2015, 12:47 avatar
ale aspon je sranda
ty ranexil
nepovazujes sa za Jezisa ?
mohli by sme tvorit par  


27.
označiť príspevok

ranexil muž
   3. 5. 2015, 12:48 avatar
Mna maju radi len velmi zlia velmi dobri. Ti medzi nie.


28.
označiť príspevok

salbea žena
   3. 5. 2015, 12:50 avatar
vsak odpovedaj normalne,tu ma nevidis
bo kazdy chlap ma odjebe od seba tak
ze ani po rokoch neviem preco


29.
označiť príspevok

salbea žena
   3. 5. 2015, 12:53 avatar
zase dalsi
ja na vas uz kaslem


43.
označiť príspevok

kesha1
   3. 5. 2015, 20:48 avatar
Ježiš sa narodil u Fiflijemi


44.
označiť príspevok

kesha1
   3. 5. 2015, 20:50 avatar
Den narodenia u neho neje


45.
označiť príspevok

kesha1
   3. 5. 2015, 20:52 avatar
Tocnu datu nichto neznaje


46.
označiť príspevok

LANVIN žena
   3. 5. 2015, 20:53 avatar
tak nechcem vyzerať,akože chcem byť za vrtáka,ale vie sa s istotou,že sa vôbec narodil?


47.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   3. 5. 2015, 20:54 avatar
Zalezi od tvojej viery :-)


48.
označiť príspevok

Patrick91 muž
   3. 5. 2015, 20:58 avatar
Ano vie sa to


49.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   3. 5. 2015, 20:59 avatar
Vcera si pisal ze jedine co sa vie je som :-)


50.
označiť príspevok

LANVIN žena
   3. 5. 2015, 21:01 avatar
No čakaj.Ale však ty tvrdíš,že si boh....to nevieš,kedy sa ti narodilo tvoje jediné dieťa....fúúúúúúúúj...ty čo si za fotra.... 


51.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   3. 5. 2015, 21:02 avatar
Krkavci otec :-) hodim vas do vody a ucte sa plavat :-)


52.
označiť príspevok

LANVIN žena
   3. 5. 2015, 21:03 avatar
Tak to mi ide výborne...   


53.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   3. 5. 2015, 21:05 avatar
A nemam jedine dieta :-) vsetci ste moje bozie deti :-)


54.
označiť príspevok

LANVIN žena
   3. 5. 2015, 21:07 avatar
tatinko,tatinko môj zlatý.....som videla pekné sandálky....kúpiš mi ich tatinko????prosííííím..... 


55.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   3. 5. 2015, 21:09 avatar
Najprv chcem vidiet ziacku knizku :-)


56.
označiť príspevok

LANVIN žena
   3. 5. 2015, 21:11 avatar
Sa mi niekde stratila.... 


57.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   3. 5. 2015, 21:12 avatar
Ale ja som myslel tu ziacku knizku kde sa ti zapisuju dobre a zle skutky :-)


58.
označiť príspevok

LANVIN žena
   3. 5. 2015, 21:15 avatar
Ale však ty,ako vševedúci,vševediaci a vševidiaci by si to mal vedieť...veď ty vieš všetko o všetkom a o všetkých.


59.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   3. 5. 2015, 21:17 avatar
Never vsetkemu co sa o mne hovori :-) odkedy vymysleli papier a pero uz si nemusim nic pamatat :-)


60.
označiť príspevok

Karola žena
   3. 5. 2015, 21:21 avatar
ty používaš ešte pero a papier ?


61.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   3. 5. 2015, 21:22 avatar
Jasne :-) co je psano, to je dano :-)


62.
označiť príspevok

LANVIN žena
   3. 5. 2015, 21:22 avatar
Ochab tak.je trošku pozadu...   


63.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   3. 5. 2015, 21:24 avatar
Ked zoslem malu slnecnu magneticku erupciu tak budete vsetci pozadu :-)


64.
označiť príspevok

LANVIN žena
   3. 5. 2015, 21:26 avatar
Si sa rozohnil...nezabudol si zobrať pilule?


65.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   3. 5. 2015, 21:27 avatar
Jaaaaaa? :-) este som ani poriadne nezacal :-):-):-)
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 15:41,  na sto tisícu ...
dnes, 15:40,  hokejis, čo sa stalo s Floydom, je chobotina? *01 ...možno by sa to dalo aj takto nazvať, len...
dnes, 15:39,  Floydom sa zaoberáme, pretože sa celý čas snažíš vraždu zneuctiť. Každý zločin je...
dnes, 15:38,  5, .... súhlas, .... to je kontext danej správy a je aj širší kontext a len niečo málo som...
dnes, 15:37,  Takže podľa teba je to "duchovný správca, ktorý je dnes jediný, ktorý má PRÁVO...
dnes, 15:32,  Shagara, výklady, ktoré si uviedol, sú výklade neľudské?*17 *21
dnes, 15:27,  J.Tull mimo tvojho dosahu ? Tak prečo sa zaoberáš Floydom ? To je v tvojom dosahu ? :)
dnes, 15:26,  J.Tull neodpovedal si. Cítiš sa vinný ? :)
dnes, 15:25,  J.Tull je zábavné sledovať ako odvádzaš pozornosť od tém ktoré ti nevyhovujú :)
dnes, 15:24,  Jedna OPERÁCIA KLAMU v prvom storočí, ako aj dnes je, že vzkriesenie pomazaných bratov...
dnes, 15:23,  hokejis, neriadim sa chobotinami ...nebyť Tvojej témy, ani by som nevedel, že takáto...
dnes, 15:22,  6, ....No comment, ....reaguj biblicky a oponuj tomu, čo som napísal Bibliou! Všeobecné...
dnes, 15:21,  100, .... naozaj si tak naivný Tomáš? Myslíš si, že RKC povie, že to tak nie je, a zničí...
dnes, 15:21,  Nehovor hop, ani keď preskočíš. Najprv sa pozri, do čoho si skočil...:-)
dnes, 15:12,  J.Tull CNN túto chobotinu zverejnila :) Aj ty cítiš vinu ? :)
dnes, 15:12,  98, .... "Posadiť sa do Božieho chrámu" v zmysle daného proroctva poukazuje, že si...
dnes, 15:11,  SSEDo primitívna americká propaganda.
dnes, 15:10,  SSEdo ty šíriš dezinformácie že za rabovanie americkej lúzy môžu Rusi. Keď bol rovnako...
dnes, 15:06,  hokejis, a Ty tieto chobotiny šíriš ...*13
dnes, 15:03,  Rusko prostredníctvom sociálnych sietí zhoršuje situáciu v Čile Čile otriasli v...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Posielam Ti zoznam všetkého, čo by som si na Vianoce želal: Teba!
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(170 618 bytes in 0,402 seconds)