Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Budú kresťania katolíci naozaj spasení?

56
reakcií
3628
prečítaní
Tému 6. júna 2013, 22:48 založil Lucifero.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Lucifero muž
   6. 6. 2013, 22:48 avatar
Kresťania si myslia, že dobre vedia, čo majú podľa cirkvi svätej urobiť, aby boli spasení. Ale vedia aj čo majú urobiť podľa Písma svätého, aby boli spasení?
Podľa cirkvi svätej je nevyhnuté pre spásu byť pokrstený. Cirkev vraj nepozná nijaký iný prostriedok na vstup do večnej blaženosti, iba krst.
Dnes už cirkev na tejto dogme tak striktne netrvá a sú stanovené aj rôzne výnimky. Viď katechizmus katolíckej cirkvi vydaný SSV v r. 1999, str. 326. Zaujímavé však je, že sa cirkev pri stanovení kritéria na spasenie nedrží Písma svätého. A to aj napriek jej prehláseniam, že hlavným a prvoradým pôvodcom Písma svätého je sám Boh.
Ľudskí spisovatelia, ktorí pod priamym vplyvom Božím Písmo sväté zostavovali, sú iba druhoradými, vedľajšími jeho pôvodcami. Prečo sa teda presne nedržia Písma? Pozrime sa ako je to so spasením podľa Biblie.
Keď sa žalárnik v Skutkoch Sv. apoštolov 16/30 a nasl. opýtal Pavla a Sílasa, čo má urobiť, aby bol spasený povedali mu, aby uveril v pána Ježiša Krista. Potom bude spasený on aj jeho dom. Keďže prejavil záujem pokrstili jeho aj jeho rodinu.
Potiaľ by bolo všetko v súlade s cirkevným učením ak pominieme, že v predchádzajúcej kapitole v 1 sa vraví: „...ak sa neobrežete podľa obyčaje Mojžišovej, nemôžete byť spasení.“
Strážca v žalári možno obrezaný bol, ale čo vy? Ste aj vy obrezaný? Že nie? Alebo ste žena? (Z Písma nevyplýva pre ženy povinnosť obriezky.) A myslíte, že budete aj napriek tomu spasení? Ale nebojte sa, v Písme je príklad na spasenie aj nepokrsteného, vlastne nepokrstenej. Nájdeme ho v EP. Sv. Pavla Timotejovi 2/14, 15: „Ani Adam nebol zvedený, ale žena súc zvedená dopustila sa prestúpenia. No bude spasená rodením detí.“ V tejto súvislosti si povšimnime zároveň, že sa nehovorí o žiadnom dedičnom hriechu. Eva sa dopustila priestupku. A bola spasená.
Spomínate si ako Hospodin povedal Adamovi a Eve, že keď budú jesť zo stromu poznania jablko, toho dňa zomrú. No nielen, že nezomreli (toho dňa), ale Eva bola aj spasená. Takže nebola zbavená ani posmrtného života ako sa nám snažia nahovoriť podaktorí cirkevní vykladači Písma.
Ale spasená nebola len Eva. Ale aj tí, čo sú uvedení v Knihe žalmov 21 (22)/6, a to aj napriek tomu, že nemohli byť pokrstení. A za Spasiteľa je tamtiež v 26 (27)/9 označený Hospodin. (Viď Bibliu vydanú SSV.) Suploval Kristus ako Spasiteľ svojho otca? Prečo ale prišiel na svet ako Spasiteľ, keď Spasiteľom už bol jeho otec? Čoby Spasiteľ je označený aj v Knihe žalmov 64 (65)/6 Pán. Starý zákon je plný žiadostí o spasenie a konštatovaní o tých, čo spasení boli.
Mnoho storočí pred Kristom. Bez krstu.
Teda: Aký Spasiteľ je Kristus?
A v Izaiášovi 43/11 sa celkom jednoznačne hovorí: „Ja som Hospodin a okrem mňa niet Spasiteľa.“
Je tárajom Boh alebo cirkev?
Tak kto je vlastne Spasiteľ? Ktorý návod na spasenie si vybrať?
V Starom zákone je Spasiteľom pôvodne ten, kto niekoho vykúpil. Naznačuje to historka o tom ako si Boáz vykúpil Rut a vzal si ju za ženu. Tí čo o výkupnom jednali sa nazývali výkupníkmi.
No v Izaiášovi 43/1, 3 sa už hovorí priamo o spasení. Pán uisťuje Jakoba, ktorého stvoril, aby sa nebál. Nemá sa báť preto, lebo ho vykúpil a povolal ho jeho menom. A dodáva: „Lebo ja, Pán, tvoj Boh, Svätý Izraelov, som tvoj Spasiteľ.“
Tamtiež, ale v 44/6 sa Hospodin sám označuje za kráľa Izraelitov a ich vykupiteľa.
No aj napriek tomu, že okrem Pána podľa Starého zákona niet Spasiteľa v Novom zákone je za Spasiteľa označený Ježiš Kristus. Vraj tým, že sa stal človekom, patrí mu právo byť Spasiteľom ako mesiášovi, kráľovi Izraela.
V Novom zákone sa tvrdí, že Ježiš Kristus ako syn boží získa svojmu ľudu večnú slobodu, oslobodí ho z otroctva a zbaví ho hriechu. Iba nie je jasné, kto je jeho ľud.
Sú to Židia? Ak Áno, ti o to nestoja. Sú to kresťania? Ak áno ich sa ustanovenia Starej zmluvy netýkajú? Aj napriek tomu, že podľa cirkvi vznikol Starý zákon z vnuknutia Ducha svätého, teda, ako oni tvrdia, samotného Boha?
Pochybnosti o spasení môžu mať všetci okrem Izraeilitov. Lebo Izrael bude podľa Izaiáša 45/17 spasený Hospodinom až na veky vekov.
Nuž ako vidieť z uvedeného, učenie cirkvi svätej nemusí kresťanov katolíkov bezpečne priviesť k spaseniu. Takže, čo má dobrý kresťan katolík vlastne urobiť, aby bol spasený?
Cirkev svätá mu podľa vyššie uvedeného na to dáva len veľmi pochybný návod. Nuž aj vám, milí veriaci radím, dajte sa obrezať. Pre istotu.
Prameň: Posledné prikázanie.
Súhlasí Scarllet


28.
označiť príspevok

Krištof
   7. 6. 2013, 16:36 avatar
1. Toto sem Lucifero resp. Antidogmatik dal už viackrát. Typickým príkladom vytrhnutia z kontextu tu je toto: "v predchádzajúcej kapitole v 1 sa vraví: „...ak sa neobrežete podľa obyčaje Mojžišovej, nemôžete byť spasení.“" Keď sa však pozrieme na celý ten text, vyplýva z neho, že to povedali len niektorí neznámi z Judska, farizeji, ktorí uverili, no "apoštolský konvent" na čele s Kristovými učeníkmi sa zhodol na tom, že spasení môžu byť aj pohania bez obriezky. (Sk 15, 1-29) To potvrdzujú aj Pavlove listy.

"EP. Sv. Pavla Timotejovi 2/14, 15". 15. verš autor neuvádza v plnom znení, tam sa totiž píše, že žena "sa spasí rodením detí, ak vytrvajú vo viere a láske, v posväcovaní a v triezvosti." A hovorí sa tam o žene resp. ženách celkovo (pozri verše 8 - 15).

Čo je to spása? To môže mať rôzne významy. 1. záchrana, 2. večný život, 3. duchovné spojenie s Bohom, vyslobodenie z hriechu. Spása v určitom zmysle sa na niekom mohla uplatniť, no v inom zmysle nie. Slová majú rôzne významy, tak aj slovo spasený, zachránený, podľa kontextu. Slovo spasený, zachránený môže mať materiálny i duchovný význam. Žalm 22, 6 hovorí: "V Teba dúfali naši otcovia, dúfali, a Ty si ich zachraňoval." Otázka je, v ako zmysle ich zachraňoval? Od fyzických nepriateľov? Nuž ale to nie je spása v duchovnom zmysle slova. Tiež si treba uvedomiť, že spisy Biblie písali ľudia podľa prorokov (aj kráľ Dávid bol zároveň prorok), ktorí "spasení" byť mohli. Avšak je rozdiel medzi prorokmi a ostatnými ľuďmi. Medzi tzv. pomazaných Duchom sv. sa počítali títo: proroci, kňazi (niektorí), králi (niektorí). Takže spasený - určitom zmysle - mohol byť Mojžiš, Izaiáš, Šalamún, Dávid... No ľudia ostatní? Tí sa modlievali v chráme, v Jeruzaleme, niekde na vrchu... No Kristus povedal: "...prichádza hodina, keď ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme nebudete vzývať Otca... praví ctitelia budú vzývať Otca v duchu a v pravde; veď aj Otec takýchto ctiteľov chce mať. Boh je duch, a tí, čo Ho vzývajú, musia Ho vzývať v duchu a v pravde." (Jn 4, 21-24)

To, že Hospodin je Spasiteľom, neznamená, že všetci Židia sú automaticky spasení. Môj otec môže mať veľký majetok, ale to neznamená, že ja som automaticky bohatý, pokiaľ mi z neho nedá. A to sú len Židia - a kde sú ešte ostatní ľudia, "pohania"? Okrem toho podľa kresťanského chápania Ježiš Kristus (Syn) a Hospodin (Otec, Syn, Duch sv.) sú jedno. Teda ako Trojica, Dvojica, v každom prípade jedno. Pozri napr. toto www.gotquestions.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk Podľa mňa je možné, že existuje iba Dvojica (Otec a Syn), Duch sv. je potom len aspektom či prejavom tejto Dvojice, ale to je na inú tému.

Hospodin môže byť spasiteľom pre ľudstvo prostredníctvom vteleného Mesiáša. Židia v minulosti čakali Mesiáša Spasiteľa. Niektorí ho prijali v Ježišovi, iní ho čakajú dodnes. Ježiš - Ješua v aramejčine znamená: "Jahve je spása"...


31.
označiť príspevok

Lucifero muž
   7. 6. 2013, 21:24 avatar
Krištof 28. Ty určite nebudeš spasený. Hospodin ti odpustí kradnutie, dokonca i zabíjanie ak by si zabíjal ako ako Hitler a Stalin, ktorí vraždili vo veľkom. Ale v žiadnom prípade ti neodpustí rúhanie. Ty si dovolíš kritizovať Pána? Ak on raz povedal, že Židia teda Izrael bude podľa Izaiáša 45/17 spasený Hospodinom až na veky vekov a ty tvrdíš, že nie, tak to ti nikdy neodpustí. Darmo sa budeš spovedať, pretože spoveď je výmyslom cirkvi svätej a Pán ju určite neuznáva. A vieš, čo ti povie, keď budeš stáť pred ním a vyhovárať sa, že si si neuvedomil čo si všetko o ňom natáral? Povie ti: "Dal som ti rozum, prečo si ho nepoužíval?" A marš do pekla. Začni si pomaly zvykať na teplo.


32.
označiť príspevok

Krištof
   7. 6. 2013, 21:55 avatar
Čertisko akýsi, jednou nohou už vo vriacom kotli a tára dve na tri, ale človek si už na to u neho takmer zvykol. Keď cituješ z Biblie, tak to je Starý aj Nový zákon. A v tomto Písme sa hovorí: "Izaiáš volá nad Izraelom: Keby synov izraelských bolo ako piesku morského, len zvyšky budú zachránené; lebo Pán dokonale a rýchle vykoná súd na zemi. Ako aj Izaiáš predpovedal: Keby nám Pán zástupov nebol zanechal potomka, boli by sme ako Sodoma a podobní Gomore." (Rimanom 9, 27-29) To aj cituje zo Starého zákona, napr. Izaiáš 1, 9. www.truechristianity.info Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Takže opäť záleží na význame slov a danom kontexte. Keď sa žid bude dopúšťať zlých vecí, bude pyšný, dostane sa do takého kotla ako ty, a nie do raja. A keď bude žiť, ako sa patrí, môže mu Boh dať milosť, aby sa dostal do raja. Ale ty to zrejme nechápeš, pretože tvoj rozum... ty asi máš rozum, len ho nechávaš zakrnieť, zakrpatieť.


42.
označiť príspevok

milky945 muž
   8. 6. 2013, 21:36 avatar
Krištof 32: Ak Izaiáš 45/17 hovorí, že celý Izrael bude spasený, tak bude spasený. Ani Rimanom 9 to nemôže zmeniť a ani to nemení. Rimanom 9 hovorí len to, že starým spôsobom života - pod zákonom by toho neboli schopní. Čítaj Rim 9 dokonca, tam porovnáva pohanov a židov, pohanov ktorí žili pod milosťou a židov, ktorí žili pod zákonom, viď Rim 6 viac.


45.
označiť príspevok

ruwolf_4 muž
   9. 6. 2013, 16:18 avatar
Reči sú jedna vec, skutočnosť iná...


56.
označiť príspevok

radnerad muž
   12. 6. 2013, 23:42 avatar
32. nemám vždy čas reagovať na sprostosti ale na niektoré musím tvoja poznámka
"57. Áno, a ty si preto taký rozumný, že si to zdedil po somárovi alebo opici v rámci evolúcie" ...
...nie nie som tak sprostá opica somár alebo veriaca ovca aby som ostal na určitom stupni
evolúcie - budem sa snažiť dostať ďalej a vyššie ako je raz dané veriacim ktorejkoľvek
viery - nezabudni slabosťou veriaceho je jeho viera...


30.
označiť príspevok

gastro žena
   7. 6. 2013, 20:49 avatar
Nazdar Lucifero čítala som iba prvích zo 4 či 5 riadkov. Podla mňa to závisí od toho kto ako sa správa. Môže byť aj židom a keď si jak satan ani to ti nepomôže. Viež ako to myslím?


2.
označiť príspevok

Mil@nko muž
   6. 6. 2013, 22:51 avatar
Spasení budeme len my evanjelici, lebo len naša viera je normálna!!!!!!!!!


3.
označiť príspevok

Jacobs
   6. 6. 2013, 22:59 avatar
Presne! Aj ešte aj tá naša! Fernetová! Kto nepije Fernet, nežije a nezažije ani kráľovstvo nebeské!  
Súhlasí Mil@nko


4.
označiť príspevok

Mil@nko muž
   6. 6. 2013, 23:03 avatar
Pravdu máš Džekobs, tak nelej, než zažijeme to kráľovstvo!!!!!!!!!
Súhlasí Jacobs


5.
označiť príspevok

Jacobs
   6. 6. 2013, 23:07 avatar
Už si pil škoricový?  


6.
označiť príspevok

Mil@nko muž
   6. 6. 2013, 23:09 avatar
Nie, to je tvoja domáca?


7.
označiť príspevok

Jacobs
   6. 6. 2013, 23:10 avatar
Ale čoby! U nás v Kauflande ho teraz predávajú v akcii, ale neviem, či ho mám kúpiť, lebo je to Karat od Salmanovcov.


9.
označiť príspevok

Mil@nko muž
   6. 6. 2013, 23:15 avatar
Nežer to!!!!!!!!!! Ešte ti potom budem musieť kúpiť bielu palicu kua!!!!!!!!!!


11.
označiť príspevok

Jacobs
   6. 6. 2013, 23:17 avatar
Šak to! Nemboj, ostal na regále  


12.
označiť príspevok

Mil@nko muž
   6. 6. 2013, 23:18 avatar
Daj ho mne, lebo ty si schopný ho ešte vyžrať.  


15.
označiť príspevok

Jacobs
   6. 6. 2013, 23:20 avatar
Ta čo si? Budeš piť bárs aké patoky? Splaším nejaký iný  


16.
označiť príspevok

Mil@nko muž
   6. 6. 2013, 23:21 avatar
Vyieb sa na to, ten daj mne, ešte sa ti rozbije fľaša a bude kopec plaču!!!!!!!!!


17.
označiť príspevok

Jacobs
   6. 6. 2013, 23:29 avatar
Ale aj kopec šťastia   Črepy prinášajú šťastie a už zúfalo potrebujem vyhrať jackpot  


18.
označiť príspevok

Mil@nko muž
   6. 6. 2013, 23:31 avatar
Ser na prachy, tie ti šťastie neprinesú, niekedy dokonca nosia smolu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


19.
označiť príspevok

Jacobs
   6. 6. 2013, 23:34 avatar
Ktovie, či si to teraz hovorí aj tá Američanka, ktorá včera vyhrala 550 miliónov  


20.
označiť príspevok

Mil@nko muž
   6. 6. 2013, 23:36 avatar
Nehovorí, lebo zatiaľ nevie čo ju čaká!!!!!!


21.
označiť príspevok

Jacobs
   6. 6. 2013, 23:40 avatar
Škoda, že neviem kde býva, mohli sme ju ísť navštíviť. Možno by nám naliala  


22.
označiť príspevok

Jacobs
   6. 6. 2013, 23:54 avatar
No kdesi? Vari si ju nešiel hľadať? Či?
Tak ja si dám zatiaľ šlofíka. A poslúchaj  


23.
označiť príspevok

limpopo muž
   7. 6. 2013, 00:01 avatar
Môžem ti popriať dobrú nôcku?


24.
označiť príspevok

reprees žena
   7. 6. 2013, 00:33 avatar
A ty si kto? Matka Tereza?  


25.
označiť príspevok

limpopo muž
   7. 6. 2013, 00:41 avatar
24
Zase neviem či to ide mne.
Nebudem ja Terezin Matko: 


41.
označiť príspevok

karas muž
   8. 6. 2013, 10:20 avatar
Dobry avatar. Musis byt riadny IQac. 


8.
označiť príspevok

pollio
   6. 6. 2013, 23:14 avatar
normálna viera, to je nejaký štandard podobne ako meter?


10.
označiť príspevok

Mil@nko muž
   6. 6. 2013, 23:16 avatar
Nie voe, to je nadštandart, môžeš sa ženiť, plodiť deti, proste nepotrebuješ preťahovať deti kapištó brádr?
Súhlasí Jacobs


13.
označiť príspevok

Jacobs
   6. 6. 2013, 23:18 avatar
Lepšie sa to vysvetliť ani len nadalo. Palec hore!  
Súhlasí Mil@nko


14.
označiť príspevok

Mil@nko muž
   6. 6. 2013, 23:20 avatar
Stredný palec hore, ten čo máš dole vole?  


26.
označiť príspevok

elemír muž
   7. 6. 2013, 11:54 avatar
Lucifero, ty si ma teraz celkom príjemne prekvapil. Na prvá pohľad to vypadá, že si sa v tom zamotal ako priadka morušová, ale v podstate cituješ písmo a ako si to potom vysvetlíš, to je tvoje, ale pri tom čítaní si každý aspom znova preopakuje, čo je jeho a čo je moje, ako sa na to pozrám já a často mi znova npadne: Veď kedy som to naposledy držal v ruke a už by som si zase mal niečo prečítať, že je akoby účinný reklama na to, vziať to do kuky a hľadať to tam.
Samozrejme, že každý sa na niečo spoliehame a ak Ježiš priľubil niekomu, že bude spasený, nemuselo to byť len preto, čo konkrétne povedal, ale mohlo byť za tým niečo, čo Ježiš vedel navyše od toho napísaného. Ježiš napríklad prišiel do podsvetia spoasiť zomrelých dávno pred jeho príchodom na svet. Bol v podsvetí a kto bol spavodlivý a dobrý, počul jeho hlas.
Veď už aj teraz je mnoho dobrých a spravodlivých čo jeho hlas počujú, ale ešte viacej dobrých a spravodlivých tento jeho hlas nechce počuť.
A ty lucifero patríš ku ktorým?
Súhlasí milky945


27.
označiť príspevok

elemír muž
   7. 6. 2013, 11:57 avatar
A ešte beriem späť ten výraz, že prekvapil, u teba to je už dlhšiu dobu tak.


29.
označiť príspevok

Lucifero muž
   7. 6. 2013, 18:23 avatar
27. elemír, ty si mi neodpovedal na otázku koľko ľudí zabil Satan, keď ho všetci veriaci tak kritizujú. Koľko zabil Pán nájdeš na internete a nebolo to málo. Opýtal som sa preto, že o počte ľudí zabitých satanom som v Biblii nepostrehol žiadnu zmienku. Takže si mi ťažko mohol odpovedať, že ani jedného, narozdiel od Pána. Takže ti to nevyčítam. No a teraz k tvojej otázke. Nie som veriaci, ani ateista. Nie som Žid ani moslim. Nie som príslušníkom žiadneho náboženstva, ba ani politickej strany. Myslím si, že na Zemi sa istý čas zdržovalo množstvo bohov. Boli to vyspelé bytosti. To čo predvádzali vtedajším ľuďom neboli zázraky, ale skôr triky. Už sa o Pánových vlastnostiach tuto písalo. Nie je to žiadny láskavý Boh, skôr naopak. Vyplýva to z Biblie. Dobre robíš keď si sa rozhodol preštudovať si Písmo. Je veľmi zaujímavé, čo sa v ňom nachádza a je v príkrom rozpore s učením cirkvi sväte,j a teda aj mnohých veriacich, ktorí jej učeniu uverili. Mnohí z diskutérov ma kritizujú, že si vymýšľam, ale všetky moje príspevky sa opierajú o Písmo, alebo o literatúru, ktorej autormi sú seriozni ľudia. Napríklad som tu spomínal Zenona Kosidowského, ktorý vo svojej knihe popisuje ako malý Ježiško zabil svojho spolužiaka preto, že do neho nechtiac strčil. A potom následne aj učiteľa, ktorý ho zato pokarhal. Tak isto som písal o tom ako sa surovo zachoval ku Grékyni, ktorá ho požiadala, aby uzdravil jej dieťa, z čoho som usúdil, že bol rasista. Kristus sa veľmi chladne choval aj k svojej matke a súrodencom. Jeho podobenstvá sú väčšinou slaboduché. Keď si ich prečítaš pochopíš. No ale aby som sa veľmi nerozpisoval tak patrím k tým, čo uznávajú prísnu logiku, matematickú presnosť a maximálnu účelnosť. A to len vtedy, keď taká skutočnosť smeruje k blahu ľudí.
Súhlasí mamaleone


33.
označiť príspevok

Sinaja žena
   7. 6. 2013, 22:50 avatar
jasne..stačí veriť a spasenie rozhodne príde. 


34.
označiť príspevok

elemír muž
   8. 6. 2013, 00:37 avatar
Lucifero 29, ty si môj najväčší úspech na tomto fore, ešte nikoho sa mi nepodarilo tak rozbaliť, ako teba. Tá 29, čo si písal, to je akoby si odhodilo konečne masku a anonymitu a začal rozprávať normálne. Na pozadí tvojho textu sa zdá byť vyššia inteligencia, ako priemer. Samozrejme, nemyslím to v zlom.
Ale poďme na to. koľko ľudí zabil satan. Nemám šajnu ani koľko ľudí zabil Boh a prečo. To je jeho problém, ale satan nepotrebuje zabíjať ľudí, satan potrebuje ľudí klamať. Vži sa aspoň na chvíľu do role Ježiša Krista. Niekedy mi to pripadá, akoby Boh dal proti sebe satana a Ježiša a čaká výsledok. Už samotné Ježišovo umučenie si ľudia vysvetľujú protichodne. Niekto vidí v ježišovi zbabelca, ktorý nevyužil božiu moc na porazenie satana a nezachránil si život, a niekto vidí v Ježišovi človeka, ktorý dalživot za mnohých a v satanovi zlého ducha, ktorý, existuje len preto, že má na svojej strane 85% ľudí, alebo, že sa Ježišovi podarilo presvedčiť iba 15% ľudí. Takže bojuje sa o moc na tejto zemi, obaja potrebujú získať na svoju stranu čo najviac ľudí. A teda ak by sa jednalo o tento boj, potom satan nepotrebuje zabíjať nikoho, jemu stačí klamať, nie že stačí, musí klamať, aby žil, lebo pri vyhnaní z raja ho Boh odsúdil na smrť. Je teda už odsúdený a pokiaľ má na zemi väčšinu, patrí mu jeho kniežatsvo a na to potrebuje ľudí klamať. Ale aby jeho klamstvá boli vierohodné a oslovil aj vyššiu inteligenciu, musí klamať pravdou a polopravdou. Aj Evu takto oklamal, hovoril jej iba pravdu, ale nie celú, celú pravdu im povedal Boh, keď ich vyhnal z raja. Takto 2ahko si poradil s božím zámerom urobiť na zemi raj.
Teda satan potrebuje v prvom rade klamať a nepotrebuje zabíjať, ale občas to predsa len urobí, ale všetko urobí tak, že on sám je mimo podozrenia a snaží sa zvaliť vinu na cirkev ako súčasť lži na oklamanie ľudí. A to je jedna najúčinnejších satanových lží, ak vraždy, ktoré porobí, hodí na cirkev a 85% to zožerie aj s navijákom a nejdú viac za Bohom, lebo tieto satanové vraždy vidia ako zločin cirkvi. Samozrejme, že títo ľudia sú idioti, lebo si opreli svoj osud o zločin a pre zlo iných prepásli šancu na spasenie a toj hlavný dôvod prečo je satan a prečo musí klamať.
A teda zabíjania a vraždy ma nezaujímajú, mňa zaujíma, že pri umučení Ježiša (zostup z kríža, iných si zachraňoval a seba nevieš) si Ježiš a satan vymaľovali o sebe portrét svojej inteligencie a satan sa ukázal ako zradca, mučiteľ a vrah a ježiš zase ako pomocník, učiteľ a liečiteľ. A mne je sympatickejkšie to druhé a tak som uveril Ježišovi.
Hovoríš o určitom čase, keď sa tu zdržovalo množstvo bohov. Ak teda äno, tak potom aj satana by sme mohli počítať za jedného z nich, vrátane ježišovho otca. Ale bibli sa hovorí, že keď ešte nič na zemi nebolo, tak duch boží sa vznášal nad zemou. Teda zem mu patrila,a teda nielen zem ako zem, ale zem ako hmota a oni dvaja sa bijú o túto zem o hmotu. A ak teda zem patrila Bohu stvoril na nej život a človeka, zrejme toho satan nebo schopný a bol schpný mu to stvorenie vziať, ale zase iba klamom a oklamať musel človeka a nie boha, ktorý toho človeka stvoril. Potom by aj účel stvorenia človeka bol jasnejší.
To či Ježiš niekoho v detstve zabil, tomu neverím, lebo to nezodpovedá celkove logike toho, čo som vyššie písal, je to asi len ďaľší satanov klam a ďalšie vraždy hodené na cirkev, teda aj satan zabíja, ale preto, aby klamal, že nezabíja on, ale ježiš, jeho protivník. Ježiš je však čistý evanjeliom, má za sebou dôkaz, že on vo svojom učení nekáže neveriacích zabíjať, upalovať, alebo mučiť. A preto to patrí satanovi, aj keď tieto veci urobil s ľuďmi z cirkvi do ktorých vstúpil. Ježiš tak isto hovorí presne, kedy vstúpil do Judáša satan. A Kosidovský neviem čím ťa presvedčil, ale ak by sme uvažovali, že má nejaké dokumnety zo života Ježiša, potm by nebolo lepšieho potvrdenia pre nejakých nevercov, že Ježiš tu na zemi bol.
Robíš napríklad veľkú chybu, že hodnotíš bibliu a evanjelium zákonmi dnešnej doby.To, čo tu je teraz na zemi, je tu asi dvesto rokov, ale pred tým bola rozvrstvené obnavyteľstvo podľa majetku amoci, ktoré dnešný človek ťažko pochopí.Až donedávna bola absolútna moc jedného človeka nad druhým, mohol zabiť a nemusel zdôvodniť, alebo na zdôvodnenie stačila blbosť. Ľudia sa zaraďovali nielen podľa majetku, ale aj podľa toho, kto mal väčšiu moc koho zabiť, tým si udržiavali svoje postabvenie, a ak mal byť boh vyššie, museli sa mu pripôísať aj masové vraždy. A práve evanjleium končí s touto mocou a blžného treba milovať a nie zabíjať, že všetci ľudia sú si rovní a toto sa začalo naplňať až posledných dvesto rokov. A pre toto ja tvrdím, že až týmto sa začalo naplnať evanjelium.
Slaboduché podobenstvá - ako pre koho. Slaboduché je napríklad, že dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý dobré, ale zober si napríklad dogmy, aké ovocie doviedli do cirkvi, ak sa kvôli ním začala štiepiť cirkev a došlo aj k vraždeniu. Ak sa teda nevieme rozhodnúť, kto má pravdu, potom použijeme toto podobenstvo a zistímr si čo je to za človeka. A ak zistíme, že je to dobrý človek, nemal by hovoriť zlé veci.
Neviem, či sa mi podarilo odpovedať na všetko, ale sme v kontakte, tak sa ozvi, ak som niečo zabudol.


35.
označiť príspevok

elemír muž
   8. 6. 2013, 00:42 avatar
A k hlavnej teme, či budú katolíci spasení ? Určite pevne veríme, ako evanjelici, protestanti moslimovia a každý veriací, veď ktorý idiot by chcel ísť do pekla. Každý sa spoliehame na niečo inú a Boh nám potom povie, kto sa spoliehal,najlepšie.


36.
označiť príspevok

ruwolf_4 muž
   8. 6. 2013, 00:51 avatar
Na to sa Ťa nikto nepýtal, v čo veríš...


37.
označiť príspevok

alone
   8. 6. 2013, 10:08 avatar
ty kokos, taký profil a ešte riešiš také veci! Sa neskrývaj za zlo a neutváraj témy ktoré sú úoplne o niečom inom! A ži pekný život a budeš spasený i ty! Ži podľa božích prikázaní a dodržuj ich. A niektorí ľudia -prepáčte za výraz, ale neviem, ako to inak nazvať- sú takí hlúpi, že aj hriechy čo napáchajú nepovažujú za porušenie božích prikázaní!
Takže tu je 10 hlavnych božich prikázaní a ešte doplním, aby každému došlo, kde robí chybu:

1. prikázanie
Ja som Pán Boh tvoj, nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal. Miluj svojho blížneho ako seba samého.
- koľko náramkov proti urieknutiu, ochranných kameňov a blbostí! Ak sa modlíš k bohu, ochráni ťa!
2.prikázanie
Nevezmeš Božie meno nadarmo.- jaké stále: do marie, do boha krista, ježišmáriajozef, matička božia, panenka mária! Treba zachovať úctu k bohu, ktorý nás stvoril, daroval nám lásku zdravie šťastie a život, v ktorom sa slobodne rozhodneme, či chceme žiť a byť šťastní podľa jeho prikázaní, alebo žiť podľa pudov.
3. prikázanie
Spomeň si, aby si deň sviatočný svätil.
Och, ako nás všetci odvádzajú od nedeľnej svatej omše. Práve vtedy v televízii dávajú trhák, práve vtedy si chceme pospať poležkať byť lenivý a nabrať síl, alebo pracujeme a pozeráme sa len na peniaze! A pritom, keby sme aspoň raz do týždňa prišľli na návštevu k nášmu otcovi, ktorý miluje každého a díva každému šancu byť lepším!
4.prikázanie
Cti otca svojho i matku svoju.
Ako sa tu dehonestuje rodičovstvo! Otec, ktorý sa opije, pred svojimi deťmi uštedruje matke plno urážok, dokionca ju bije a deti to opakujú. Alebo rodičia svoje dieťa vzorne vychovávajú a potom príde za nimi, vytiahnuť z nich všetky peniaze, dedičstvo dom. a dajú ich do ústavu. Mamy a otcov, ktoré deti nedali do decáku, končia tiež v takom dospeláckom domove. Na svoje deti celý život pracovali a teraz sú odkopnuté....
5.prikázanie
Nezabiješ.
Ó, aké len mylné predstavy.- že antikoncepcia nie je zabitie, lebo pri styku ešte ani nič nevznikne! Ako môžme druhým brať život, keď nám ho niekto dal! Ako sa môžme samozavraždiť, keď život je dar od boha?! Žiadne týranie! aqj to je nezabiješ!
6. Nezosmilníš.
Úžasné. Už je strašne málo manželstiev. Dnes na každom kroku: druh a družka, partner a partnerka, milenec a milenka, priateľ a priateľka. Prečo sa nezoberiete?- no vieš, možno by nám to potom neklapalo... Áno, neklapalo by, keby ste nemali tú vašu voľnosť, vyskúšať si zašvindlovať s každým! Chudáci ženy, ktoré žijú svorne s manželmi, ktorí sa obzerajú za všelijakými prostitútkami a p**ami!
7.Nepokradneš.
To dnes už neexistuje. Každý to robí, a to je čestnosť? Ste na seba rhrdí? Za čo?
8.Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu.
Dnešná diplomacia- to je na p**u! Všade sa krivo hovorí len kvôli kšeftom! Pfuj!
9.Nepožiadaš manželku blížneho svojho.
Samozrejme, aj dnes si váš sused môže zašvindlovať s vašou ženou! Ale čo to je za suseda a za manželku?
10.Nepožiadaš majetok blížneho svojho ani ničoho, čo jeho je.
Dnes ti vezmú i mozog ti transplantujú! Klamú ťa! Toto je život? Ale vždy to bolo!

Ak budeš dodržiavať božie prikázania, boh ti odpustí všetky doterajšie hriechy ale iba vtedy keď sa naozaj zmeníš! Veľa sťastoa.


38.
označiť príspevok

karas muž
   8. 6. 2013, 10:13 avatar
Ty si na cisto zdrevenel. 


39.
označiť príspevok

Malá Zoe žena
   8. 6. 2013, 10:14 avatar
Tak ako ateista nie je ako ateista, tak kresťan nie je ako kresťan .-) Poznám ateistov, ktorí sú lepšími "kresťanmi" ako samotní kresťania a naopak.
Cieľom pravého kresťana by nemalo byť spasenie, ale jeho život ku spaseniu. A preto podľa mňa nebudú spasení veriaci, ale veriaci, ktorý svoju vieru aj žili, nielen hlásali.


40.
označiť príspevok

Malá Zoe žena
   8. 6. 2013, 10:18 avatar
*ktorí


43.
označiť príspevok

elemír muž
   9. 6. 2013, 02:06 avatar
Malá Zoe ja si zase myslím, že cieľom kresťana by malo byť odpusatenie hriechov tak, ako to bolo predvedené pri Jordáne Jánom Krstiteľom za účasti Svätej trojice. Teda hriech musí byť vyslovený pred človekom, ktorý disponuje s Duchom svätým. Ježiš nezomrel za to, aby všetky hriechy sveta boli odpustené automaticky, to je pre idiotov, Ježiš zomrel za to, aby každý hriech mal možnosť byť odpustený, teda okrem hriechov proti Duchu svätému. Samozrejme, že hriechom sa nemyslí len X.prikázaní, ale všetko, čo je proti spaseniu, teda proti evanjeliu.
Teda každý to máme vymyslené tak, ako sme si to vymysleli sami, je len otázka, nakoľko to zodpovedá tomu najhlavnejšiemu a to je sudca Boh.


44.
označiť príspevok

Malá Zoe žena
   9. 6. 2013, 09:24 avatar
No ved aj to odpúšťanie by malo byť súčasťou toho života ku spaseniu, o ktorom som písala plus mnoho ďalšieho. Zdôrazňovala som skôr to, že ak sa slovo nestane činom, tak nemá taký zmysel, aký by mal mať. Kresťanom sa človek nestáva rečnením, ale konaním, svojim životom, nielen svojim slovom.
Preto ak nejaký ateista, ktorý neverí v Boha, ale žije životom, ktorý je v súlade s princípmi viery dokonca aj bez toho, aby ich poznal, je lepším "kresťanom ako kresťan, ktorý ich síce dokonalo pozná, ale tak nežije, či sa ani nesnaží.


48.
označiť príspevok

Brony
   9. 6. 2013, 22:40 avatar
Ja som v jednom kostole na jednej omši počul pri kázaní pána farára ako povedal že odpúšťať by sa malo až kým hriešnik spraví pokanie, čiže odsúdi a zavrhne to zlé čo urobil. Ak má ale hriešnik srandu z odpustenia, tak tam vraj odpustiť netreba.


46.
označiť príspevok

elemír muž
   9. 6. 2013, 21:23 avatar
Dobrých ateistov a zlých kresťanov nechAj radšej na Boha, to nech si rozhodne on sám. Sú tum určité princípy dobra a zla, ale aj princípy duchovných energií a ich prúdenie v hmote a v čase môžeme len predpokladať podľa evanjelia. Ale zase ja si myslím, ale iba myslím, lebo o všetkom nakoniec rzhodne BOh, teda ja si myslím, že ani tá najhlbšia viera nedokáže dotlačiť do neba hriešnika. Preto je Jordán a spoveď najdôležitejšie na svete.


49.
označiť príspevok

ruwolf_4 muž
   9. 6. 2013, 22:40 avatar
Podľa evanjelií nemôžeš predpokladať nič...


47.
označiť príspevok

Romanov muž
   9. 6. 2013, 22:14 avatar
RE:46
"princípy duchovných energií a ich prúdenie v hmote a v čase môžeme len predpokladať podľa evanjelia"
Keď to rozmeníš na drobné, tak to je teda nezmysel.
Súhlasí ruwolf_4


50.
označiť príspevok

elemír muž
   10. 6. 2013, 02:27 avatar
Prečo stále neviete pochopiť, že pre 85% ľudí je evanjelium a biblia nezmysel,Vy to jasne dokazujete ako exemplárne príklady. Podľa posledných štatistík iba 15% ľudí, čoho prečítajú, vidia nebo a veci s tým spojené, ostaní vidia guľové ,,,, ako vy a ostatné sú zbytočné kecy okolo toho, toto som napísal vo vedľajšej téme. To sú veci, kde nejde o to, že by sme chceli niekoho presvedčiť ku evanjleiu, alebo ho odradiť, uveriť, to sa nedá nanútiť. Je to ako láska, jednoducho ste nezabrali a patríte k väčšine. A zase, ak patríte k väčšine, neznamená to, že máte pravdu. lebo napríklad aj percento vysokej inteligencie sa odhaduje na 15% a tí určite majú pravdu, lebo sú v myslení top. Ale pre väčšinu, ktorá si o sebebmyslí, že ona má pravdu, lebo je väčšina, je 15% top inteligencie idiotizmus a ak je demokracia, musí byť podľa nich. Nie to rozumné podľa 15%, ale tá kravina podľa 85%. Jednoducho nikto, ani ten n ajväčší idiot si neprizná, že je idiot. Stačí, že vie malú násobilku a už cíti natreiskanú hlavu na to, aby suverenne vládol top inteligencii. Veď o tom je celý tento svet a o tom je evanjelium a biblia. Je to zatiaľ iba šanca pre 15%.
Vy hľadáte niečo, z čoho by ste si mohli vybrať, ako medzi politickými stranami, každá má svoje programové vyhlásenie , teda ako evanjelium ich vlastné. A vy sui myslíte, že ak si niektoré vyberiete, tak vás ten, koho ste si vybrali, teda tá strana, pochváli, lebo ste dali jej hlas. Ale v prípade evanjelia je to naopak. Lebo evanjelium nie je na výber, je len jedno a vy si musíte uvedomiť, že vy ste tí, z ktorých si boh vyberá a nie, že vy si budete vyberať spomedzi bohov. Vy ste ten, kto sa ponúka a nie ten čo vyberá. Žiadna politická strana, okrem idiotských, nemôže nanútiť ľuďom, ktorú si majú vybrať.
A toto sa vám nepáči, lebo vám sa páči hrať sa na takých, ktorí si vyberajú a nie na tých, čo sa ponúkajú na výber.
Takže bohužiať, jedna jediná možnosť a koniec.
No a čo sa týka duchovných energií, ťažko môže niekto robiť vodičák na autobus, ak sa nevie bicyklovať, lebo kde ešte len motorka ??


51.
označiť príspevok

ruwolf_4 muž
   10. 6. 2013, 03:44 avatar
Ak je niečo nezmysel, je to nezmysel nezávisle od ľudí.

Ešte by sa patrilo štatistiku, koľko ľudí sa stane vericimi, ak začne čítať Bibliu pekne od začiatku...

Tvoj problém je v nadutosti: "Ja som vyvolený, mne pánbožko pomohol (čo na tom, že miliardy ľudí nechal nespravodlivo skapať)..."


52.
označiť príspevok

elemír muž
   11. 6. 2013, 12:35 avatar
Jaká nadutosť a ty si si sa sám podšmykol podomňa, a teraz ma obviňuješ s nadutosti. Medzi nami je jediný rozdiel iba to, že ja ho vidím sparvodlivého a ty iba nespravodlivého. Ja na ňom vidím, že zachránil desiatky miláard a ty vidíš jednu miliardu, o ktorej by sa ešte dalo diskutovať. O tom všetkom predsa diskutujeme, lebo nám nedal žiadnu zátuku a ani iastotu, tak jako napríklad škola neuverejní dopredu, čo bude na príjmacích pohovorch a j s výsledkami, lebo ako by si potom mohla vybrať tých najlepších ? Ale pre tých najhorších, ktorí sa na školu nedostanú, to bude vžda zo strany školy zákernosť, že dali ťažké otázky.

Tak je to aj s vierou, pre niekoho sú to ťažké otázky na odpovedanie a ak sa ani nesnaží niekto zistiť, načo by taká viera a taký Boh mohol byť, tak sa ani nesnaží riešiť ťažké otázky. Načo ??? Rdšej uverí sledké lži, ktoré sa počúvajú príjemne a dokonca ešte niektorým navodzujú pocit nadradenosti nad Bohom, lebo oni by také nič neurobili.

Je veľa vyvolených, ale málo povolaných a ten pocit, ktorý si ty myslíš že mám, že som vyvolený, to nie je o nadradenosti, to je o zodpovednosti a zodpovednosť je vyšši forma inteligencie. Zodpovednosť je dôkladnejšie si preskúmať informácie, ktoré sa ku človeku dostanú a ten bude mať šťastie, kto nájde to pravé makové. Kto nájde v hnilých hruškách tohoto sveta ešte niečo, čo sa dá akotak jesť.


53.
označiť príspevok

ruwolf_4 muž
   11. 6. 2013, 12:42 avatar
Hnilé hrušky stvoril Boh...


54.
označiť príspevok

ruwolf_4 muž
   11. 6. 2013, 12:45 avatar
Vraj "vyššia forma inteligencie" - veď vravím, že nekonečná nadutosť...


55.
označiť príspevok

ruwolf_4 muž
   11. 6. 2013, 12:48 avatar
Že niekoho zachránil je ničím nepodložený výmysel...


57.
označiť príspevok

knihomol5 žena
   14. 7. 2013, 20:50 avatar
nie, nebudú spasení
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 02:50,  Myslíš, že sa nechám od Teba učiť, keď v skutočnosti hovoríš o inom evanjeliu, než je...
dnes, 02:48,  No jo, ale ak ide štát proti Bohu, resp. proti ľuďom, je na mieste správať sa rozumne a...
dnes, 01:37,  "Nech sa každý podriaďuje vládnucej moci, lebo všetka moc pochádza od Boha. Tých,...
dnes, 00:33,  Ja nemusím hľadať učiteľov ako ty tých svojich mudrcov z Brooklynu aby som spoznal pravdu....
dnes, 00:29,  Slepá poslušnosť démonovi a vymývanie mozgu démonom podľa teba je ok? "Lebo ty...
dnes, 00:25,  Genocída, vraždy, obety...to je ten tvoj jehova.
dnes, 00:24,  59, ..... oklamaný si ty Teoma! A to hrozne, ..... a aj viem prečo stále meníš svoje...
dnes, 00:23,  Jehova v starom zákone bažil po krvi čo je typická vlastnosť démonov.
dnes, 00:22,  Nie som ateista. Ja verím v Boha. Zmätení? Veď Jehova sa podľa starého zákona správa jak...
dnes, 00:20,  57, .... teda dnes si už ateista? Vieš, sú ľudia ktorí ešte nepoznajú Boha, .... a...
dnes, 00:15,  Zlo spôsobil ten tvoj jehova. Je to taký zločinec ako aj ostatní démoni.
dnes, 00:13,  Potom si na mňa spomeň keď sa toto všetko udeje a nastane na zemi konečne ráj a znova sa...
dnes, 00:10,  Pravda čoskoro víjde na povrch ako sme boli klamaní politicky, nábožensky, historicky....
dnes, 00:10,  djjaro, aj tebe pokojné dni, nech si stále svoj a v slove tiež, paaa...
dnes, 00:10,  54, ..... "Ked hladíme spiatky dlhými vekmi vlády trojice...poznáme ,že málo doktrín...
dnes, 00:09,  A nový zákon je poprekrúcaný.
dnes, 00:08,  Opakujem Jehova je démon. A starý zákon to dokazuje. Jeho chtíč po krvi, zabíjaní...atď.
dnes, 00:07,  Ani sa nepýtaj. *26 Oddýchni si, dobrú nooooooc... *14...
dnes, 00:06,  51, ..... znovu zmena? Teoma, ty každý mesiac v niečo iné veríš! A povedz, je Boh...
dnes, 00:01,  Kiež by bol Jehova len nejaká trojhlavá kreatúra.
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Keď vytočíte nesprávne číslo, nikdy nie je obsadené.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(165 093 bytes in 0,601 seconds)